Hebrews 10

Bwoc levac hi o tɨyi wê ob kɨtya il nêd nipaên vêl ge lêm

Xolac taxlee wê nêl môp daa siên ge tɨyi xocbê kɨnu wê tɨxuu lec môp yuu vɨzid nivɨha wê Kɨlisi ob vông vô il tɨmuên ge. Om xomxo wê nêb ob la kwabo vô Anutu ge, daa wê he mi si tɨyi klismas vɨhati ge o tɨyi wê ob kɨtya he nên nipaên vêl ge lêm. Ên daa tige obêc tɨyi wê ob kɨtya he nên nipaên vêl ge od he ob la si daa lu tɨbeac lêm. Nge, he ob la si lu tibed. Ên xomxo wê vông lɨlo dɨ kɨtaa vô Anutu ge, he obêc vông daa lu tibed tɨyi wê ob vông he nɨlô vô paha lec ge od he ob xovô nipaên wê yêp vac he nɨlô ge i tii vac lêm. Lêc daa wê he mi si tɨyi klismas vɨhati ge vông he xovô nipaên wê yêp vô he ge tii vac. Ên bwoc hi o tɨyi wê ob kɨtya xomxo nên nipaên vêl ge lêm.

Môp daa siên tige tɨyiên ma, om buc wê Kɨlisi lam kɨbun ga ge od nêl vô Anutu ên nêbê,

 • “Môp wê xomxo si daa dɨ tung daa ge o tɨyi wê ob vông ông wê he nivɨha ge lêm. Om ông viac ninɨvi wê ông nêb ông ob vông vô a ge pyap.
 • Môp wê he si bwoc dɨ tung daa mangwe hɨxôn ên nipaên wê he vông ge, ông xêmyaa o vin lec môp tige lêm.
 • Om a nêl vô ông ên a nêbê, Anutu, a val ên a nêb a ob vông yuac tɨyi xocbê ông xovô ên ông nêb a vông ge, tɨyi xocbê kɨyang wê yêp vac kɨpihac ilage.”
 • Môp daa siên ge, he Islel vông i tɨyi wê Moses xolac nêl ge. Lêc kɨyang tax ngwe wê Yesu nêl ge nêl bêga ên nêbê, “Môp wê he si daa dɨ tung daa mangwe hɨxôn ge, dɨ môp wê he si bwoc dɨ tung daa ên nipaên wê he vông ge, môp tigee ông xêmyaa o vin lec lêm.” Nang dêc kɨyang wê Kɨlisi nêl tɨmuên ge bêga ên nêbê, “A val ên a nêb a ob vông yuac i tɨyi xocbê ông xovô ên ông nêb a vông ge.” Kɨlisi nêl bêge, om Anutu kɨtya môp daa siên vêl dɨ vông môp paha wê Kɨlisi ob lam yib ge. 10 Om Yesu Kɨlisi vông tɨyi xocbê Anutu nêl ge dɨ vông ici va ninɨvi tu daa vô Anutu lu tibed. Om daa wê Yesu vông ge kɨtya il wê il vông i vin ge vɨhati nêd nipaên vêl dɨ vông il tu xomxo ngɨbua lec.

  11 Xomxo vɨhati wê kô yuac daa siên ge, he mi si daa vô Anutu tɨyi buc vɨhati. Lêc daa tigee o tɨyi wê ob vô he vêl ên he nên nipaên ge lêm. 12 Lêc Kɨlisi vông daa lu tibed tɨyi wê ob kɨtya il nêd nipaên vêl i yêp luta ge. Pyap dêc la dô vô Anutu vɨgê hɨyôv, 13 dɨ la dô bin buc wê Anutu ob vông xomxo wê vông vevac vô i ge la dô vac Kɨlisi kwa ngɨbi. 14 Om daa tibed wê Yesu vông ge vông xomxo wê vông i vin ge vô paha lec mɨ i yêp luta.

  15 Myakɨlôhô Ngɨbua êno nêl vô il bêga ên nêbê,

  16 
  • “Buc tigee obêc lam la vêl, nang dêc a obêc hɨlu kɨyang paha vô he bêga bê a ob vông a xolac paha i yêp vac he nɨlô, dɨ kɨvuu i yêp vac he pɨyôp. A, Apumtau a nêl bêge.”
  17 Nang dêc nêl tii vac nang ên nêbê,

  • “A obêc xovô he nên nipaên hɨxôn môp nipaên wê he vông ge i tii vac lêm.”
  Myakɨlôhô Ngɨbua nêl bêge.
  18 Anutu kɨtya il nêd nipaên vêl pyap, om môp ti o yêp wê il ob si daa vô Anutu ên nêb i kɨtya il nêd nipaên vêl ge lêm.

  Il tɨyi wê il ob la vô Anutu

  19 Xam lige, Yesu yib dɨ vông ici va hi la tu daa vô Anutu. Om il tɨyi wê il ob la vô Anutu vac vɨgwe kɨsiinê, dɨ il ob xona ên i lêm. 20 Ên môp wê Yesu vông ge lêx nivɨmihi dia wê yux kɨsuu xumac lɨlo nɨlô wê ngɨbua nôn ge, dɨ vông môp paha ti wê mavɨha ge vô il om il êno tɨyi wê il ob la le vô Anutu vac i ben kɨsii ganê ge. Nivɨmihi dia ge tɨxuu lec wê Yesu yib ge. 21 Dɨ Yesu tu il nêd Hetplis wê viac Anutu nue il, 22 dɨ i hi vông il nɨlôd vô paha lec dɨ kɨtya il nêd soên wê yêp vô il ge la vêl, dɨ Yesu lipac il nidnɨvi vô paha ya mia mayodaên. Om il ob sea kɨyang kɨtyooên vɨhati wê yêp vac il nɨlôd ge i loc vêl, dɨ il ob vông i vin dɨ nɨlôd i o vô yuu lêm, dɨ il la kwabo vô Anutu. 23 Il ob nêl vông vinên wê il vông ge hɨxôn vɨzid nivɨha wê il dô bin ge kɨtong i yêp seac dɨ il ob hôm kɨyang tige xôn pɨlihi, ên il xovô ên il nêbê Anutu wê hɨlu kɨyang pyap vô il ge obêc vông i vô nôn lec tɨyi wê i nêl ge. 24 Il ob xovô il lige dɨ vông he nɨlô i kɨdu he ên he xêyaa i vin lecma dɨ he i vông yuac nivɨha, 25 dɨ il ob sea môp wê il kɨtucma dɨ xê da ge lêm, ên xomxo ya sea môp tige lê, lêc il ob tɨmu vô môp wê he vông ge lêm. Nge, il ob ngɨduma xôn, ên buc wê Apumtau obêc vena lec ge vô kwabo lec.

  26 Ên il wê il xovô kɨyang nôn pyap ge, il obêc sea kɨyang tige vɨhati dɨ lax vac môp nipaên tɨyi xocbê il vông ilage ge, od daa ti o yêp wê ob kɨtya il nêd nipaên vêl ge lêm. 27 Nge, Anutu obêc vông myavɨwen nipaên vô il, dɨ xomxo wê vông vevac vô Anutu ge ngwax ob ya he ma vêl. 28 Xolac taxlee wê Anutu vông vô Moses ge nêl bêga ên nêbê xomxo ti obêc pwoo Moses kɨyang ti vac dɨ xomxo yuu me yon obêc yê nipaên wê i vông ge dɨ nêl i nên nipaên kɨtong ge od lie obêc xo vɨgwe pɨsiv ên i lêm. Nge, xolac nêl ên nêbê he ob hi i yib. 29 Om xam ob nêbê va lec xomxo wê ob vô nɨmi vô Anutu nu tuc ge? Kɨlisi hi vông kɨyang paha wê Anutu hɨlu vô il ilage vô nôn lec, dɨ kɨtya il nêd nipaên vêl. Lêc xomxo vông vinên ti obêc vô nɨmi vô Yesu dɨ nêl kɨyang nipaên lec Yesu hi dɨ yê Myakɨlôhô Ngɨbua wê xo vɨgwe pɨsiv ên il ge nipaên ge od xomxo tige ob kô myavɨwen levac lec luu xomxo wê pwoo Moses xolac vac ge vêl. 30 Ên il xovô Anutu wê nêl bêga ên nêbê, “Môp myavɨwen ge, aca va yuac om a ob vông nipaên vac nipaên.” Dɨ Anutu nêl tii vac nang ên nêbê, “Apumtau vaci ob tɨtô i nue vêx yuu vux vɨhati.” 31 Anutu nêl bêge, om Anutu mavɨha obêc hôm xomxo ti xôn ên nêb ob vông myavɨwen vô i ge od xomxo tige ob xona mabu.

  32 Xam lêc xovô buc taxlee i tii vac nang. Vô buc tigee xam kô xovôên lec Anutu. Nang dêc tɨbii vông vɨyin levac vô xam ên wê xam vông i vin ge, lêc xam le xêkɨzêc ta. 33 Vô buc mangwe he kô xam mɨ lam lax xam le vac he mahɨgun dɨ nêl kɨyang nipaên lec xam dɨ hi xam. Dɨ buc mangwe lime tulec vɨyin tibêge dɨ xam kɨlê vɨyin hɨxôn he. 34 Dɨ xam xo vɨgwe pɨsiv ên he wê xomxo tung he la vac kalabuhu ên wê he vông i vin ge, dɨ buc mangwe tɨbii la vac xam toto bom dɨ kô xam nêm susu mɨ la. Lêc xam o vông vevac vô he lêm. Nge, xam dô hɨxôn xêmyaa nivɨha, ên xam xovô ên xam nêbê susu wê xam ob kô tɨmuên ge luu susu kɨbun ga vêl ên ob dô luta. 35 Om xam lêc hôm vông vinên wê xam vông ge xôn pɨlihi, ên xam obêc vông bêge ge od Anutu obêc vông nôn nivɨha vô xam tɨmuên. 36 Xam le xêkɨzêc ta vac vông vinên, ên obêc bêge ge od xam ob vông môp vɨhati i tɨyi xocbê Anutu xo nêb xam vông ge, dɨ xam ob kô nôn nivɨha vɨhati wê Anutu hɨlu pyap vô xam ge. 37 Ên kɨyang yêp vac xolac taxlee bêga ên nêbê,

  • “Obêc buc myabo ge, od xomxo ti wê nêbê ob vena ge obêc vena, dɨ ob hɨyi lec lêm.
  38 
 • Dɨ xomxo bôbac wê tu a nuge ge, he ob vông i vin a tɨyi buc vɨhati wê he dô mavɨha lec kɨbun ga ge. Lêc he ti obêc sea vông vinên wê i vông ge od a nɨlôg obêc vô nivɨha vô i lêm.”
 • 39 Kɨyang nêl bêge, lêc il o tɨyi xomxo wê sea vông vinên wê he vông ge wê Anutu kɨtya he vêl ge lêm. Nge, il vông i vin om il obêc dô madvɨha luta.

  Copyright information for `PTP