Hebrews 12

Il ob vông madnôn i loc vô Yesu

Xomxo wê a nêl kɨyang lec he gwêbaga ge, he vɨhati dô ila lêc yib. Lêc vông vinên wê he vông ge yêp seac vô il, om tɨyi xocbê he hɨlung môp vông vinên vô il. Om il ob sea môp nipaên yuu susu kɨbun ga wê ku il xôn ge dɨ tup xêkɨzêc ya vông vinên wê Anutu vông vô il ge êdêc la ngɨnoo. Om il ob le madnôn i loc vô Yesu, ên Yesu ge tu vông vinên wê il vông ge kehe dɨ ici va ob vông môp vông vinên wê il vông ge vô nôn lec tɨmuên. Yesu xovô ên nêbê obêc tɨmuên ge od Anutu obêc vông i xêyaa vô nivɨha, om Yesu le xêkɨzêc dɨ kɨlê vɨyin dɨ yib lec xax tɨyi xocbê xomxo nipaên ti. Lêc ni o yoc ên wê xomxo yê i nipaên ge lêm. Om yib lec xax dɨ lax mɨ la dô vô Anutu vɨgê hɨyôv.

Anutu vông vɨyin vô il ên nêb ob tɨtô il

Xam lêc xovô Yesu. Ên tɨbii nipaên vông vɨyin levac vô i, lêc i le xêkɨzêc ta. Om xomxo obêc vông vɨyin vô xam ge od xam nim i o lêc ma lêm, dɨ xam o lêc xona ên vɨyin wê ob tulec xam ge lêm. Xam mi vông vevac vô nipaên, lêc xam gên o vông vevac dɨ kɨpyax xam hi sea lêm. Xam mêd lungên kɨyang wê Anutu nêl vô xam ên nêb i ob ngɨdu xam xôn ge, me? Anutu nêl vô xam tɨyi xocbê ma nêl vô nu ti ên nêbê,

 • “Nug, Apumtau obêc vông vɨyin ti vô ông ên nêb ob tɨtô ông nêm nipaên ge, od ông o lêc wê ên ông nêbê môp tige vɨdaaên lêm. Dɨ Anutu obêc hɨlung ông nêm nipaên vô ông ên nêb ob tɨtô ông ge od ông xêmyaa i o lêc vô vɨyin lêm.
 • Ên xomxo wê Anutu xêyaa vin lec he ge, Anutu ob vông vɨyin vô he vɨhati ên i tɨtô he nên nipaên, dɨ xomxo vɨhati wê Anutu nêl ên nêbê i nue ge, Anutu ob hɨlung he nên nipaên vô he dɨ tɨtô he.”
 • Kɨyang nêl bêge, om xam le xêkɨzêc dɨ lee yuu bê Anutu i tɨtô xam. Ên môp wê ob tɨtô xam ge nêl kɨtong vô xam ên nêbê xam tu i nue. Nu tina dô wê ma o tɨtô i lêm ge? Ti o dô lêm. Ên mae vɨhati mi tɨtô nue. Om Mag Anutu tɨtôên xam obêc ma ge od obêc tɨyi xocbê xam o tu i nue nôn lêm. Nge, xam ob tɨyi xocbê nipwo wê ma maên ge. Il ob xovô kɨyang bêga hɨxôn bê il mage kɨbun ga, he hi il ên nêb ob tɨtô il, lêc il la dô vac he kɨyang kwa ngɨbi. Om Mag Anutu wê tu il kɨnud kehe ge, obêc tɨtô il ge od il ob la vac i kɨyang kwa ngɨbi i luu vêl dɨ la dô madvɨha. 10 Il mage kɨbun ga, he dô buc myabo tya, dɨ tɨtô il tɨyi xovôên wê he vông ge. Lêc Anutu tɨtô il ên nêb môp tɨtôên i vô nôn nivɨha vô il dɨ il tu xomxo ngɨbua xocbê Anutu vaci ge. 11 Vô buc wê Anutu ob tɨtô il ge, il ob tulec myavɨnê, dɨ il nɨlôd ob vô nivɨha lêm. Lêc Anutu obêc tɨtô il pyap ge od môp tɨtôên tige obêc vô nôn nivɨha vô il bêga bê il ob tu xomxo wê mi tɨmu vô môp nivɨha ge dɨ il ob dô vac kɨyang malehe kwa ngɨbi.

  12 Anutu tɨtô il ên nêb i vô nôn nivɨha vô il, om xam vɨgêm wê yux kɨzêc ge xam tɨtô ên i vô xêkɨzêc ên xam vông yuac ya. Dɨ xam vɨxam wê vô xêlehe ge xam tɨtô ên i vô xêkɨzêc lec. 13 Dɨ xam vɨxam i kô xam mɨ loc vô môp nivɨha, êdêc lime wê o vông i vin xêkɨzêc lêm ge he i o sea vông vinên wê he vông ge lêm. Nge, he i yê môp bôbac wê xam vông ge dɨ lôm tɨmu vô.

  14 Xam vông yuac levac lec môp wê xam ob nêl kɨyang malehe vôma ge, dɨ xam vông nɨlôm i loc dɨluhu vô Anutu dɨ tu xomxo wê ngɨbua ge, ên obêc ma ge od xam ob la dô hɨxôn Apumtau lêm. 15 Xam viac xam, gec lêc xam sea môp wê Anutu ob xo vɨgwe pɨsiv ên xam ge. Dɨ xam viac xam, gec lêc xomxo ti dɨdii xam mɨ la vac môp nipaên, ên xomxo tige tɨyi xocbê xax nôn kɨlin wê ob vông xam tibêac vô nipaên. 16 Xam viac xam ên môp yôdac vêx yuu vux, dɨ xam o lêc vô nɨmim vô Anutu tɨyi xocbê Iso vông ilage lêm. Ên Iso ge tuc, om tɨyi wê ob kô kɨtaaên nivɨha vô ma. Lêc Iso kɨtaa yaên vô li môn nêb ob ya. Lêc li môn nêl ên nêbê, “Ông obêc tyuc lec bê mag i vông kɨtaaên wê nêb ob vông vô ông ge vô a ge od a ob vông yaên vô ông.” Om Iso lee yuu, 17 mêd buc ya

  lam la vêl, lêc Iso nêb ob kô kɨtaaên nivɨha vô ma, lêc ma nêbê tɨyiên ma, om Iso byag levac dɨ myag môp wê ob pɨlepac nɨlô dɨ kô kɨtaaên nivɨha tige, lêc môp ti o yêp lêm.

  Il ob la vô Anutu gê lag puunê

  18 Gwêbaga xam la kwabo vô Anutu, lêc xam o la kwabo vô susu kɨbun ga ti tɨyi wê xam ob hôm ya vɨgêm ge lêm. Om xam o tɨyi xocbê he Islel ilage lêm. Ên he Islel la le kwabo vô kɨtôn Sainai, mêd he yê ngwax levac wê tum vac vɨgwe tige, dɨ mapɨtoc wê mapɨtoc ta ge hɨvun kɨtôn tige xôn, dɨ vɨgwe vɨyii levac mabu, 19 dɨ vuac tyuc vac, dɨ he ngô vya ti, lêc he nêl ên he nêbê he ob ngô vya tige tii vac lêm, 20 ên he xona mabu yocên ên vya wê nêl ên nêbê,

  • “Xomxo ti obêc lii vɨgê lec kɨtôn tiga ge od xam nêx i ya ngɨdax ên i yib. Dɨ bwoc ti obêc kê kɨtôn tiga ge od xam hi i yib hɨxôn.”
  21 He Islel yê dɨ ngô, om xona mabu, dɨ Moses nêl ên nêbê, “A êno xona mabu dɨ a yetac hɨxôn.”

  22 Lêc il o la vô kɨtôn Sainai tɨyi xocbê he Islel ilage lêm. Nge, il la kwabo vô Anutu om tɨyi xocbê il la lec kɨtôn bangwe lê nêbê Saion** dɨ la dô vac Anutu mavɨha ben Jelusalem. Vɨgwe yuu ge tɨxuu lec Anutu ben lag puunê. Om il obêc mɨla tulec angela tɨbeac wê tɨbeac hɨwocên wê he kɨtucma dɨ pɨmil Anutu ge, 23 dɨ il ob la dô hɨxôn Anutu nue wê Anutu kɨvuu he lê pyap gê lag puunê ge, dɨ il ob la le vô Anutu wê obêc yaxên xomxo vɨhati nên môp yuu kɨyang ge, dɨ il ob la tulec xomxo vông vinên ilage kɨnu. He gee wê xomxo nivɨha om Anutu vông he vô nivɨha nôn. 24 Dɨ il ob la le vô Yesu wê vông kɨyang paha wê Anutu hɨlu vô il ge vô nôn lec ya ici va hi wê kɨpyax sea ge. Ilage Ebel yib dɨ hi kɨpyax sea, lêc Yesu hi luu Ebel hi vêl, ên Yesu hi nêl kɨyang nivɨha kɨtong bêga ên nêbê Anutu kɨtya il nêd nipaên vêl.

  Xam viac xam

  25 Xam viac xam dɨ le i lêc vô nɨnyam kɨtu vô Anutu kɨyang wê nêl vô xam ge lêm. Ilage Moses nêl Anutu kɨyang kɨtong vô he Islel, lêc he ngôên ma, om Anutu vông myavɨwen vô he dɨ he o tɨyi wê he ob pec ên myavɨwen tige lêm. Dɨ gwêbaga Anutu dô lag puunê dɨ vông kɨyang lam vô il. Om xam obêc vô nɨnyam kɨtu vô kɨyang wê Anutu vaci vông ge od xam ob pec ên myavɨwen nipaên wê Anutu ob vông vô xam ge lêm. Nge, xam obêc kô myavɨwen luu wê xomxo ilage kô ge vêl. 26 Ilage Anutu vya vông kɨbun yoc. Dɨ gwêbaga Anutu nêl vô il pyap ên nêbê, “Obêc buc tɨmuên ge a obêc vông kɨbun i yoc tii vac nang. Lêc o kɨbun pɨleva lêm. Nge, a obêc vông lag yuu xôn kɨbun i yoc.” 27 Anutu nêl bêge, om kɨyang wê nêl ên nêbê, “A obêc vông kɨbun i yoc tii vac nang”, kɨyang tige kehe bêga nêbê lag yuu kɨbun wê Anutu tung ilage obêc yoc dɨ xôa obêc ma, lêc Anutu ben wê yocên obêc ma ge wê ob dô.

  28 Mêgem gwêbaga il ob pɨmil Anutu lê ên wê il ob la dô vac i ben wê ob yoc lêm ge. Om il ob kɨtaa vô Anutu dɨ vông i yuac i tɨyi wê Anutu obêc yê nivɨha ge, dɨ il ob xona ên i, dɨ vông i lê i vô levac, 29 ên Anutu wê il vông i vin i ge tɨyi xocbê ngwax mahelac wê obêc ya susu vɨhati ma vêl ge.

  Copyright information for `PTP