Hebrews 3

Yesu kô lê levac luu Moses lê vêl

Xam lige vông vinên wê Anutu vɨnoo xam ên nêb xam obêc dô hɨxôn i vac i ben kɨsiinê ge, xam xo Yesu pɨlihi, ên Yesu ge il Sinale yuu Hetplis
3:1ông wê Hiblu 2:17.
wê il vông i vin i dɨ nêl i lê yêp seac.
Anutu vɨnoo Yesu ên nêb i kô yuac tige, om Yesu vông i tɨyi dɨ o sea yuac tige lêm, tɨyi xocbê Moses vông yuac wê Anutu vông vô i ên nêb i vông vac Anutu nue Islel mahɨgun ge. Lêc Anutu vông Yesu lê vô levac luu Moses lê vêl. Ên il ob nêl xumac ti lê i vô levac lêm. Nge, xomxo ti wê lox xumac tige, il ob nêl i lê i vô levac luu xumac vêl. Ên xumac vɨhati wê le lec kɨbun ga ge, xomxo toto lox, lêc Anutu ge wê tung susu vɨhati yang. Moses vông yuac wê Anutu vông vô i ge vô nôn lec vac Anutu nue Islel mahɨgun. Yuac wê Moses vông ge bêga nêbê nêl yuac wê Anutu nêb ob vông tɨmuên ge kɨtong. Om Moses vông yuac tɨyi xocbê Anutu nu yuac ti. Dom Kɨlisi ge Anutu nu nôn, om o vông yuac tɨyi xocbê Anutu nu yuac ti lêm. Nge, vông yuac tɨyi xocbê ma ob vông vô nu ti. Om tu Anutu nue nên levac dɨ vông yuac wê Anutu vông vô i ge nivɨha. Mêgem il obêc hôm vông vinên wê il vông ge xôn pɨlihi dɨ dô hɨxôn xêdyaa nivɨha dɨ bin vɨzid wê Anutu nêb obêc vông vô il ge od ge wê il obêc dô i tɨyi Anutu nue.

Xomxo Islel o tulec seac dô vêlên lêm

Ngô lê. Myakɨlôhô Ngɨbua nêl vac xolac bêga ên nêbê,

 • “Gwêbaga xam obêc ngô Anutu kɨyang ge
od le i lêc vông i tɨyi xocbê bume Islel vông ilage lêm, ên a nêl a kɨyang vô bume Islel vac vɨgwe myadongên, lêc he vô nɨnya kɨtu vô ên he nêb ob yaxên a.
 • He dô vac vɨgwe myadongên tɨyi klismas kehe yuu, dɨ yê yuac wê a vông vac he mahɨgun ge. Lêc he lungên a nang, dɨ he vông môp nipaên nang nêb ob yaxên a.
 • 10 
 • Mêgem a nig nyag vô he, ên he vông nɨlô la vô môp nipaên dɨ he o ngô a kɨyang mɨ tɨmu vô lêm.
 • 11 
 • A nɨlôg vô myavɨnê vô he, om a nêl vɨxôhɨlôg nôn bê he obêc lam dô seac vêl hɨxôn a lêm.”
 • 12 Anutu nêl bêge, om xam lige, xam viac xam, gec lêc xam dɨvông nɨlôm la vô môp nipaên dɨ sea vông vinên wê xam vông ge dɨ vô nɨmim vô Anutu mavɨha. 13 Buc wê Anutu nêl ilage ên nêbê, “Gwêbaga”, ge Anutu o nêl lec buc ilage tibed lêm. Nge, nêl lec gwêbaga hɨxôn. Om buc vɨhati ge, xam nêl kɨyang nivɨha wê ob ngɨdu xam xôn ge vôma, êdêc môp nipaên i o lêc kɨtyoo xam dɨ vông xam nɨlôm i le teva ên Anutu lêm. 14 Ên ilage il ngô Kɨlisi kɨyang dɨ vông i vin. Om gwêbaga il ob hôm vông vinên wê il vông ge xôn pɨlihi dɨ i loc tyip vô buc wê il ob xib lec ge. Il obêc vông bêge ge od il obêc la dô madvɨha hɨxôn Kɨlisi.

  15 Om xam ngô Anutu kɨyang i tii vac nang wê nêl ên nêbê,

  • “Gwêbaga xam obêc ngô Anutu kɨyang ge, od le i lêc vông i tɨyi xocbê bume Islel vông ilage lêm. Ên a nêl a kɨyang vô he lêc he vô nɨnya kɨtu vô.”
  16 Ilage xomxo letyae ngô Anutu kɨyang lêc vô nɨnya kɨtu vô? Ge he wê Moses kô he vêl vac vɨgwe Isip mɨ dɨdii he mɨ la vac vɨgwe myadongên ge. 17 Dɨ Anutu xêyaa vô myavɨnê vô xomxo letyae tɨyi klismas kehe yuuê? Anutu xêyaa vô myavɨnê vô he Islel wê vông môp nipaên vac vɨgwe myadongên ge, om hi he yib mɨ he ninɨvi yêp vac vɨgwe myadongên. 18 Dɨ Anutu nêl kɨyang vɨxôhɨlôg nôn vô letyae ên nêbê he ob la dô seac vêl hɨxôn i lêmê? Anutu nêl kɨyang bêge vô he Islel wê o ngô kɨyang wê i vông ge lêm. 19 Mêgem il ob xovô bê he o vông i vin lêm om he o tɨyi wê he ob la dô seac vêl hɨxôn Anutu ge lêm.

  Copyright information for `PTP