Hebrews 4

Seac dô vêlên ge yêp vô Anutu

Ilage Anutu hɨlu kɨyang mɨ i yêp pyap. Kɨyang tige nêl ên nêbê, “Xam obêc lam dô seac vêl hɨxôn a.” Kɨyang nêl bêge, om il ob xona nêd dɨ viac il, ên Anutu obêc yê vông vinên wê il vông ge tɨyiên ma ge od il obêc la dô seac vêl hɨxôn i lêm. Ên Anutu xolac nivɨha lam vô il tɨyi xocbê lam vô xomxo Islel ilage. Lêc kɨyang tige o ngɨdu he xôn lêm. Ên he ngô lê, lêc he o vông i vin lêm. Lêc il wê il vông i vin Anutu kɨyang tige, il obêc la dô seac vêl hɨxôn Anutu. Lêc Anutu nêl kɨyang lec he wê o vông i vin lêm ge bêga ên nêbê,

  • “A nɨlôg vô myavɨnê vô he, om a nêl vɨxôhɨlôg nôn bêga bê he ob lam dô seac vêl hɨxôn a lêm.”
Anutu nêl bêge lec seac dô vêlên wê i vông ge, ên taxlee wê Anutu tung lag yuu kɨbun hɨxôn susu vɨhati pyap ge od o vông yuac ti tii vac lêm. Nge, dô seac vêl dɨ viac vô vɨgwe wê il ob la dô seac vêl lec ge.
Om buc wê vông vɨgê vɨlu dɨ sec yuu ge, kɨyang yêp lec buc tige vac xolac bêga ên nêbê,

  • “Anutu vông i yuac vɨhati tɨyi buc vɨgê vɨlu dɨ sec ti. Pyap dêc buc ti wê vông vɨgê vɨlu dɨ sec yuu ge od dô seac vêl.”
Nang dêc Anutu nêl lec he wê o vông i vin lêm ge bêga ên nêbê, “He obêc lam dô seac vêl hɨxôn a lêm.”

Ilage he Islel vô nɨnya kɨtu vô Anutu kɨyang nivɨha, mêgem he o la dô seac vêl hɨxôn Anutu lêm. Kɨyang wê Anutu hɨlu ilage ên nêbê xomxo obêc la dô seac vêl hɨxôn i ge, kɨyang tige yêp vô il gwêbaga hɨxôn. Ên he Islel vô nɨnya kɨtu vô Anutu kɨyang. Om Anutu vɨnoo buc paha gwêbaga ên nêbê il ngô i kɨyang dɨ vông i vin êdêc la dô seac vêl hɨxôn i. Anutu nêl buc tige ên nêbê buc gwêbaga. Klismas tɨbeac lam la vêl, lêc kɨyang wê a nêl pyap ge, Anutu nêl tii vac vô Devit, om Devit nêl kɨyang tyo yêp seac tii vac nang bêga ên nêbê,

  • “Gwêbaga, xam obêc ngô Anutu kɨyang ge, od le i lêc vô nɨnya kɨtu vô lêm.”
Ilage xomxo Islel la dô vac vɨgwe myadongên, mêd Josua dɨdii he mɨ la vac vɨgwe paha. Josua obêc dɨdii he mɨ he la dô seac vêl hɨxôn Anutu ge od Anutu ob nêl kɨyang lec buc paha ngwe lêm. Lêc Josua o vông vɨgwe seac dô vêlên vô he lêm. Om Anutu nêl buc paha wê xomxo ob la dô seac vêl hɨxôn i ge. Om il xovô ên il nêbê Anutu viac buc tɨmuên wê nue obêc la dô seac vêl hɨxôn i ge. Buc seac dô vêlên tige tɨyi xocbê buc da wê il mi dô seac vêl lec ge. 10 Om xomxo wê ob la dô seac vêl hɨxôn Anutu ge, he ob la vông yuac ti tii vac lêm. Nge, he yuac tɨyôô om he obêc dô seac vêl i tɨyi xocbê Anutu wê tung lag yuu kɨbun pyap dɨ dô seac vêl ge. 11 Mêgem a ob nêl bê il ob vông yuac xêkɨzêc êdêc la dô seac vêl hɨxôn Anutu, ên xomxo ti obêc tɨmu vô Islel vông môp ilage dɨ vô nɨmi vô Anutu kɨyang ge od o tɨyi wê obêc la dô seac vêl hɨxôn Anutu ge lêm.

12 Xam xovô bêga bê Anutu kɨyang ge mavɨha dɨ luu yipac wê manôn vɨlu vɨlu ge vêl, om vông yuac xêkɨzêc vac il nɨlôd tɨyi xocbê il gôl bwoc ya yipac dɨ susu wê dô vac nɨlô nɨlô ge yêp seac. Anutu kɨyang êno vông yuac vac il nɨlôd dɨ vông kɨyang yuu môp wê yêp vac il nɨlôd ge yêp seac vô il mɨ il xovô. 13 Xomxo hɨxôn susu wê Anutu tung ge, ti o tɨyi wê ob xôpac ên Anutu ge lêm. Nge, vɨhati le seac vô Anutu manôn, dɨ i yê kɨyang yuu môp wê yêp vac il nɨlôd ge vɨhati, dɨ Anutu vaci wê ob yaxên il toto môp yuu nɨlôd.

14 Il nêd xomxo levac dô wê kô lê Hetplis
4:14ông wê Hiblu 2:17.
mɨ la dô kɨsii ganê. Ge Yesu wê Anutu nu tuc ge. Il xovô bêge om il ob hôm vông vinên wê il vông ge xôn pɨlihi.
15 Ên buc wê il nêd Hetplis Yesu lam dô kɨbun ga ge od vɨyin yuu yaxên vɨhati tulec i tɨyi xocbê tulec il gwêbaga, lêc i o vông nipaên ti lêm. Il nêd xêkɨzêc ti o yêp wê il ob vông vevac vô nipaên ya ge lêm, lêc Yesu tulec yaxên vɨhati tɨyi xocbê il mi yaxên ge om xovô dɨ xo vɨgwe pɨsiv ên il. 16 Il xovô bêge, mêgem il ob la kwabo vô Anutu wê vɨzid nivɨha kehe ge, dɨ il ob xona ên i lêm. Nge, il ob kɨtaa vô i vô buc wê il tulec vɨyin ge, ên Anutu i xo vɨgwe pɨsiv ên il dɨ vông vɨzid nivɨha wê i vông ge i ngɨdu il xôn.

Copyright information for `PTP