Hebrews 6

Kɨlisi kɨyang wê vɨyin maên ge

Kɨlisi kɨyang wê xam ngô ilage o vɨyin lêm om xam ngô mɨ xovô pyap. Ên kɨyang wê vɨyin maên ge nêl bêga ên nêbê il sea môp wê ob vông il vô nipaên ge dɨ vông nɨlôd i loc vô Anutu, dɨ vông i vin i. Nang dêc Kɨlisi kɨyang taxlee wê vɨyin maên ge nêl môp lipacên yuu môp wê xomxo vyax vɨgê lec lie bazub ge kɨtong, dɨ nêl ên nêbê xomxo yibên obêc kɨdi lec mavɨha, dɨ Anutu ob yaxên xomxo nipaên dɨ ob vông myavɨwen nipaên wê ob yêp luta ge vô he. Kɨyang tige o vɨyin lêm om xam ngô mɨ xovô pyap. Om il ob nêl kɨyang tige i tii vac vac lêm. Nge, il ob la vô Kɨlisi kɨyang wê vɨyin ge ên xam xovô. Anutu obêc tyuc lec ge od a ob nêl kɨyang tige kɨtong vô xam.

Xomxo wê sea vông vinên wê he vông ge

Xomxo obêc vông i vin, nang dêc sea ge od he o tɨyi wê he ob pɨlepac nɨlô i tii vac ge lêm. Vɨxôhɨlôg, he ngô Anutu kɨyang dɨ vông i vin, dɨ Anutu vông he la dô vac xêseac, dɨ he tulec vɨzid wê Anutu vông lam ge, dɨ Myakɨlôhô Ngɨbua lam dô vac he nɨlô, dɨ he kɨtong Anutu kɨyang mɨ yaxên, lêc nêbê nivɨha, dɨ he xovô xêkɨzêc wê ob val vô buc tɨmuên ge. He vông bêge lê, lêc wê he obêc sea vông vinên wê he vông ge dɨ vô nɨmi vô vɨhati ge od môp ti o yêp wê he ob lôm vô Anutu tii vac ge lêm. Ên môp wê he vông i vin lêc sea ge tɨyi xocbê he tul Anutu nu tuc lec xax pola tii vac nang ên nêb xomxo i yê dɨ so vya vô i tii vac.

A ob nêl kɨyang pɨlepacên lec xomxo wê vông i vin hɨxôn he wê sea vông vinên ge. He vɨhati tɨyi xocbê kɨbun wê lun tô lec ge. Lun tô lec kɨbun, lêc vê obêc tyip nivɨha mɨ vô nôn nivɨha wê ob ngɨdu xomxo xôn ge od Anutu ob yê kɨbun tige nivɨha dɨ vông yaên tige vô nôn tɨbeac. Lêc nita obêc tyip vac yuac tige dɨ yaên ob vô nôn nivɨha lêm ge od ob ngɨdu xomxo xôn lêm, om Anutu ob yê kɨbun ge nêb nipaên, dɨ obêc buc tɨmuên ge od ngwax ob ya vêl.

Xam lige wê xe xêmyaa vin lec xam ge, xe nêl kɨyang tiga vô xam, lêc xe xovô ên xe nêbê xam vông i vin xêkɨzêc ta dɨ Anutu vô xam vêl ên nipaên, om gwêbaga yuac yuu môp wê xam vông ge vô nôn nivɨha. 10 Ên Anutu o xomxo nipaên ti lêm, om ob lungên yuac nivɨha wê xam vông vô i ge lêm. Nge, Anutu yê dɨ xovô yuac nivɨha wê xam vông ge, dɨ xovô ên nêbê xam xêmyaa vin lec i om xam mi ngɨdu lime vông vinên xôn. Xam vông yuac tyo ilage dɨ i yêp gwêbaga hɨxôn. 11 Mêgem xe xo vɨnux yang ên xe nêb xam toto vông yuac tige i xêkɨzêc ta dɨ hôm vông vinên wê xam vông ge xôn pɨlihi, dɨ bin buc wê Anutu ob tyuc xam ge, 12 dɨ xam nim i o lêc ma lec lêm. Nge, xam tɨmu vô xomxo wê vông i vin dɨ ni o ma lec kɨyang lêm ge, ên he ge wê tulec vɨzid nivɨha vɨhati wê Anutu hɨlu kɨyang pyap ilage ên nêbê ob vông vô he ge.

Anutu hɨlu kɨyang dɨ nêl i lê hɨxôn

13 Môp wê xomxo ngwe ob hɨlu kɨyang ti vô xomxo ngwe ge od ob nêl xomxo levac ti lê hɨxôn ên nêb xomxo levac tige lê i ngɨdu i kɨyang xôn. Lêc ilage wê Anutu hɨlu kɨyang vô Eblaham ge od o nêl xomxo levac ti lê hɨxôn ên nêb i ngɨdu kɨyang tige xôn lêm. Ên xomxo ti lê o ngɨnoo Anutu lê vêl lêm. Om Anutu nêl ici va lê hɨxôn. 14 Kɨyang wê Anutu hɨlu vô Eblaham ge bêga ên nêbê,

  • “A hɨlu kɨyang vɨxôhɨlôg nôn vô ông bê a obêc vông vɨzid nivɨha vô ông, dɨ a obêc vông ông bume i vô tɨbeac.”
15 Eblaham ngô kɨyang wê Anutu hɨlu ge dɨ ni o ma lec kɨyang tige lêm. Nge, yaxên kɨyang ên nêbê obêc vô nôn lec tɨmuên, om kɨyang tige vô nôn lec.

16 Vɨxôhɨlôg nôn, xomxo ngwe obêc hɨlu kɨyang vô xomxo ngwe ge od ob nêl xomxo levac lê hɨxôn, êdêc xomxo ngwe ge i xovô bê i o kɨtyoo kɨyang tige lêm. 17 Mêgem kɨyang wê Anutu hɨlu ge, Anutu nêl ici va lê hɨxôn ên nêb xomxo wê ob tulec nôn ge, he i xovô bêga bê i o kɨtyoo lêm dɨ ob vô pɨlepac pɨlepac vô i kɨyang ti lêm. 18 Om môp yuu ge. Ngwe wê Anutu hɨlu kɨyang dɨ ngwe wê nêl ici va lê hɨxôn. Môp yuu ge obêc pɨlepac lêm, dɨ Anutu o tɨyi wê ob kɨtyoo il ya môp yuu ge lêm. Om il wê il pec ên môp nipaên mɨ la kwabo vô Anutu ge, il ob xovô bê Anutu obêc vông i tɨyi kɨyang wê hɨlu ge. Om xovôên tige vông il le xêkɨzêc ta dɨ il hôm kɨyang tige xôn pɨlihi dɨ bin buc wê kɨyang vɨhati obêc vô nôn lec vô il tɨmuên ge. 19 Om kɨyang wê Anutu hɨlu vô il ge ob pɨlepac lêm. Nge, ob vông il le xêkɨzêc tɨyi xocbê anka hôm sip xôn pɨlihi mɨ i le kɨzêc ge. Il vông i vin kɨyang tige om gwêbaga il vɨhati tɨyi wê il ob la le vô Anutu manôn dɨ kɨtaa vô i, tɨyi xocbê ilage Hetplis tibed la le vô Anutu manôn vac Anutu xumac ngɨbua nɨlô dɨ kɨtaa vô i ge. Nivɨmihi dia ti yux kɨsuu xumac nɨlô tige lec. 20 Lêc Yesu la mug vac xumac ngɨbua nɨlô tige mɨ la le vô Anutu manôn ên il kɨbun ga vɨhati. Ên Yesu ge kô yuac Hetplis wê ob yêp luta tɨyi xocbê Melkisedek ge.

Copyright information for `PTP