Hebrews 7

Kɨyang lec Hetplis ti wê lê nêbê Melkisedek

A ob nêl kɨtong lec xomxo ti lê nêbê Melkisedek. Melkisedek tu xomxo Selem nên king, dɨ kô yuac Hetplis
7:1ông wê Hiblu 2:17.
hɨxôn, om vông yuac vô Anutu kɨsiinê. Ilage Eblaham la vông vevac vô king ya mɨ hi he yib, mêd lax nêb ob la ben, lêc mɨla tulec Melkisedek vac môp, mêdêc Melkisedek kɨtaa lec i, om il xovô ên il nêbê Melkisedek ge xomxo levac,
om Eblaham tung susu vɨhati wê i kô vac vevac ge la kɨdu vɨgê yuu dɨ vông kɨdu ti vô Melkisedek. Lê Melkisedek kehe bêga nêbê king wê viac xomxo ya môp bôbac ge. Melkisedek tu xomxo Selem nên king dɨ lê wê nêbê Selem ge, kehe bêga nêbê king wê viac xomxo ya kɨyang malehe ge. Xomxo o vyac kɨvuu Melkisedek lê mɨ nêl kɨtong lêm, om il lungên Melkisedek ta yuu ma, dɨ mae bue taxlee, dɨ buc wê yubac lec ge, dɨ buc wê yib lec ge êno. Melkisedek ge tɨyi xocbê Anutu nu tuc ên wê kô yuac Hetplis wê ob yêp luta ge.

Xam xovô Melkisedek dɨ xovô bêga bê Melkisedek ge xomxo levac. Om Eblaham tung susu vɨhati wê kô vac vevac ge la kɨdu vɨgê yuu dêc vông kɨdu ti vô Melkisedek. Ilage Anutu vɨnoo xomxo wê pum lec Livai gee vaci ên nêb he i kô yuac daa siên. He Islel vɨhati, he pum lec Eblaham tɨyi xocbê Livai he bue ge. Lêc Moses xolac nêl vô he Islel ên nêbê he i tung he susu vɨhati i loc kɨdu vɨgê yuu, dêc vông kɨdu ti vô lie Livai wê vông yuac daa siên ge. Melkisedek ge o pum lec Livai lêm, lêc Eblaham tung susu vɨhati wê i vông ge la kɨdu vɨgê yuu dɨ vông kɨdu ti vô Melkisedek. Mêdêc Melkisedek kɨtaa lec i ên nêbê Anutu wê hɨlu kɨyang vô Eblaham ge i vông vɨzid nivɨha vô i. Il xovô pyap ên il nêbê xomxo ngwe wê vông kɨtaaên vô xomxo ngwe ge luu ngwe wê kô kɨtaaên ge vêl, om il xovô ên il nêbê Melkisedek luu Eblaham vêl. Livai bue wê kô susu vô lie Islel, dɨ he ge xomxo kɨbun wê ob yib ge. Lêc Melkisedek ti wê Eblaham vông susu kɨdu ti vô i ge, xolac nêl ên nêbê i xomxo wê mavɨha ge. Mêgem il xovô ên il nêbê ilage xomxo Islel mi vông susu kɨdu ti vô Livai bue ên wê he mi vông yuac daa siên ge. Lêc buc wê Livai gên o dô lêm ge, bu Eblaham tulec Melkisedek taxlee dɨ vông susu kɨdu ti vô i, om tɨyi xocbê Livai êno vông susu kɨdu ti vô Melkisedek. Om il xovô ên il nêbê Melkisedek luu Livai bue wê vông yuac daa siên ge vêl.

11 Ilage Anutu vông yuac daa siên vô Livai he bue tɨmuên, dɨ yuac tige tu Moses xolac vɨhati kehe. Lêc yuac wê Livai vông ge o tɨyi wê ob kɨtya xomxo nên nipaên vêl dɨ vông he vô nivɨha nôn ge lêm. Om Anutu vông xomxo wê ob vông yuac tige paha ngwe lam vô il, lêc xomxo tige o tɨyi xocbê Elon wê pum lec Livai ge lêm. Nge, tɨyi xocbê Melkisedek. 12 Anutu vông xomxo paha ti wê tung daa vô Anutu ge lam vô il, om pɨlepac Moses xolac vac hɨxôn. 13 Ên xomxo paha tige o pum lec Livai lêm. Nge, kehe le vac xomxo ti wê o vông yuac daa siên ilage lêm. 14 Il xovô pyap ên il nêbê il Apumtau kehe yêp vac Yuda. Lêc Moses xolac o nêl ên nêbê Yuda bue ob kô yuac daa siên lêm. Nge, Livai bue wê he ob kô yuac tige.

15 Anutu vông xomxo paha ti lam ên nêb i tu Hetplis tɨyi xocbê Melkisedek. Om kɨyang wê nêbê Anutu pɨlepac Moses xolac vac ge yêp seac. 16 Yesu kô yuac Hetplis tige, lêc o pum lec Livai lêm, om o kô yuac tɨyi xocbê Moses xolac nêl ge lêm. Nge, Yesu obêc dô mavɨha luta, om kô lê Hetplis ya xêkɨzêc wê ici va vông ge. 17 Dɨ Anutu nêl kɨyang lec Yesu bêga ên nêbê,

  • “Ông kô yuac Hetplis wê ob yêp luta tɨyi xocbê Melkisedek ge.”
18 Anutu kɨtya Moses xolac vêl, ên môp daa siên o xêkɨzêc lêm, dɨ o tɨyi wê ob ngɨdu xomxo xôn ge lêm. 19 Ên xolac wê Moses vông ge o vô xomxo vêl ên he nên nipaên lêm, om Anutu vông môp paha vô il. Môp paha tige luu môp wê Moses xolac vông ge vêl, ên môp paha tige ob vông il la dô kwabo vô Anutu.

20 Anutu vɨnoo Yesu ên nêbê i tu Hetplis, lêc o vɨnoo i pɨleva lêm. Nge, vɨnoo i dɨ nêl ici va lê hɨxôn. Lêc Hetplis ilage, wê lie vɨnoo he ge, Anutu o nêl ici va lê hɨxôn lêm. Nge, heche va tu Hetplis tɨyi xocbê Moses xolac nêl ge. 21 Lêc Yesu ge Anutu vɨnoo i dɨ nêl ici va lê hɨxôn, dɨ nêl vô i bêga ên nêbê,

  • “A Apumtau, a hɨlu kɨyang dɨ nêl aca va lêg hɨxôn, om o tɨyi wê a obêc pɨlepac kɨyang wê a nêl lec ông ge vac lêm. Om a nêb ông ob kô yuac Hetplis wê ob yêp luta ge.”
22 Anutu vɨnoo Yesu dɨ nêl ici va lê hɨxôn, om il xovô ên il nêbê môp paha wê Yesu vông ge ob vô nivɨha vô il luu xolac wê Moses vông ge vêl.

23 Vac Moses xolac ge xomxo ti kô yuac Hetplis, lêc yib dɨ xomxo ngwe kô i nipɨlêhê. Om he wê kô yuac Hetplis ge vô tɨbeac, ên he o dô luta lêm. Nge, he yib. 24 Lêc Yesu ge wê kô yuac Hetplis dɨ ob dô luta, om ob vông yuac Hetplis sox vac xomxo ngwe lêm. 25 Om xomxo obêc vông i vin Yesu dɨ vông nɨlô la vô Anutu ge, od Yesu tɨyi wê ob vô he vêl ên he nên nipaên dɨ vông he dô mavɨha luta lêc luta ge, ên Yesu ob dô mavɨha luta dɨ kɨtaa vô Anutu ên nêb i ngɨdu he xôn.

26 Yesu tu Hetplis tɨyi wê ob ngɨdu il xôn ge, ên i ngɨbua dɨ nipaên ti o yêp vô i lêm dɨ susu ningeac ti o yêp vac i nɨlô lêm, dɨ i o tɨmu vô môp wê xomxo nipaên vông ge lêm, dɨ i lê vô levac tɨyi xocbê Anutu lê ge. 27 Ilage xomxo ti wê Hetplis ge mi si daa vô Anutu lu tibed vac klismas ti, om taxlee si daa ên nipaên wê ici va vông ge. Pyap dêc si lu ngwe nang ên nipaên wê lie Islel vông ge êno. Lêc Yesu o vông yuac tɨyi xocbê he vông ge lêm. Nge, Yesu vông daa lu tibed, ên wê vông ici va ninɨvi yib ge. Om vông môp daa siên ge tip vac. 28 Xomxo wê Moses xolac vɨnoo ên nêb he i kô yuac Hetplis gee, he xomxo xêlehelehe. Lêc tɨmuên ge, Anutu hɨlu kɨyang dɨ nêl i lê hɨxôn dɨ vɨnoo nu tuc wê nipaên ti o yêp vô i lêm ge ên nêb i kô yuac Hetplis mɨ dô luta lêc luta.

Copyright information for `PTP