Hebrews 8

Yesu vông yuac Hetplis gê lag puunê

Kɨyang vɨhati wê xe nêl vô xam gwêbaga ge, kɨyang tige kehe nêl bêga ên nêbê Yesu ge il nêd Hetplis
8:1ông wê Hiblu 2:17.
wê la dô vô Anutu vɨgê hɨyôv gê lag puunê.
Om Yesu la dô lag puunê dɨ vông yuac Hetplis vac Anutu ben. Xumac sel nɨlô wê ngɨbua ge tɨxuu lec Anutu ben kɨsiinê, lêc Anutu ben kɨsiinê ge, xomxo ti o lox lêm. Nge, vɨgwe tige Apumtau vaci ben.

Hetplis vɨhati ge, Moses xolac vɨnoo he ên nêb he i loc mi tung daa dɨ si daa vô Anutu. Yesu êno kô yuac Hetplis, om Anutu nêbê i êno obêc vông daa vô i. Yesu obêc dô lec kɨbun ga ge od ob kô yuac Hetplis lêm. Ên xomxo kɨbun ga dô wê ob kô yuac Hetplis dɨ tung daa vô Anutu tɨyi xocbê Moses xolac nêl ge. He vông he yuac vac Anutu xumac lɨlo ngɨbua

gê kɨbun ga, lêc yuac wê he vông ge tɨyi xocbê kɨnu wê tɨxuu lec Anutu ben lag puunê ge. Om tɨyi xocbê kɨyang wê Anutu nêl vô Moses, vô buc wê Moses nêb ob lox xumac lɨlo sel ge. Anutu nêl vô i ên nêbê,

 • “Ông xona nêm dɨ lox xumac lɨlo sel dɨ tung susu vɨhati vac i tɨyi kɨnu wê a hɨlung pyap vô ông lec kɨtôn Sainai ge.”
Yuac wê Yesu vông ge luu wê xomxo Islel vông ilage vêl. Mêd kɨyang paha wê Anutu vông vô il ge luu kɨyang tɨkwê wê Moses xolac vông ge vêl, mêd Yesu vông kɨyang paha tige vô nôn lec vô il. Om kɨyang paha tige ob vô nôn nivɨha vô il luu nôn wê Moses xolac nêl ge vêl.

Kɨyang paha luu kɨyang tɨkwê wê Moses vông ge vêl

Môp daa siên wê Moses xolac nêl lec ge obêc tɨyi wê ob kɨtya xomxo nên nipaên vêl ge od Anutu ob vông kɨyang paha vô il lêm. Lêc xolac tɨkwê ge tɨyiên ma. Om ilage Anutu nêl xomxo nên nipaên kɨtong ên nêbê,

 • “A, Apumtau, a nêl vô xam ên a nêbê obêc buc tɨmuên ge od a obêc hɨlu kɨyang paha vô xam wê kehe Islel hɨxôn xam wê kehe Yuda ge.
 • Kɨyang paha wê a obêc hɨlu vô xam ge o tɨyi xocbê kɨyang wê a vông vô bume ilage lêm. Ilage vô buc wê a kô he vac vɨgwe Isip dɨ dɨdii he mɨ la ge od a vông kɨyang vô he ên a nêb he i tɨmu vô. Lêc he o ngô kɨyang wê a nêl ge lêm, om a vô nɨmig vô he. A, Apumtau, a nêl bêge.
 • 10 
 • Nang dêc a nêl ên a nêbê buc tigee obêc lam la vêl lê, lêc a obêc hɨlu kɨyang paha vô xam Islel bêga bê a obêc vông a xolac paha i yêp vac xam pɨyôp, dɨ kɨvuu i yêp vac xam nɨlôm, dɨ a obêc tu xam Anutu dɨ xam ob tu a nuge.
 • 11 
 • Om xam ob nêl vô xomxo me lime ti bê i xovô a Apumtau lêm. Ên vô buc tige xomxo wê lê levac hɨxôn he wê lê nipwo ge, he vɨhati obêc xovô a.
 • 12 
 • Ên a obêc xo vɨgwe pɨsiv ên he dɨ kɨtya he nên nipaên vêl dɨ a obêc xovô he nên nipaên i tii vac lêm. A, Apumtau, a nêl bêge.”
 • 13 Om kɨyang paha wê Anutu hɨlu ge vông xolac tɨkwê tɨyôô vac. Ên susu wê vô tɨkwê ge ob dô buc myabo tya dɨ vô nipaên dɨ ob la xôa ma.

  Copyright information for `PTP