John 10

Kɨyang pɨlepacên lec xenac wê bwoc sipsip le vac ge

Yesu nêl ên nêbê, “A nêl hɨxôn nôn vô xam bê xomxo ti obêc nêb la vac xenac wê bwoc sipsip vông ge nɨlô, lêc o la bôbac vô vuayen tyo lêm, dɨ lec xenac vac bangwe ge od xomxo tige tɨyi xocbê xomxo yôdac me tɨbii vevac. Lêc xomxo ti wê obêc la bôbac vac vuayen wê sipsip vông ge, ge xomxo ti wê mi viac sipsip ge, mêgem xomxo ti wê mi viac vuayen ge ob tax vuayen ên xomxo tige, dɨ sipsip ob ngô xomxo tige vya wê keac mɨ nêl he toto lê ge om xomxo tyo ob dɨdii he mɨ la xenac kehe. Dɨ bwoc sipsip wê i vông ge ob la xenac kehe pyap ge od xomxo tige ob la mug dɨ sipsip tɨmu vô i vɨxa mɨ he la, ên sipsip xovô i vya pyap. Dɨ sipsip o tɨyi wê ob tɨmu vô xomxo bangwe vɨxa ge lêm. Nge, ob pec ên i, ên he o xovô i vya lêm.” Yesu nêl kɨyang pɨlepacên tige vô he, lêc he o xovô kehe lêm.

Yesu ge wê viac bwoc sipsip nivɨha ge

Mêgem Yesu nêl tii vac vô he ên nêbê, “A nêl hɨxôn nôn vô xam bêga bê a ga, a tɨyi xocbê vuayen wê bwoc sipsip vông ge. Xomxo vɨhati wê lam tax tax ge he tɨyi xocbê xomxo yôdac hɨxôn tɨbii vevac, lêc sipsip o ngô he vya lêm. A tɨyi xocbê vuayen. Xomxo ti obêc lam vô a mɨ la vac xenac nɨlô ge od ob la dô nivɨha, dɨ obêc lop mɨ la vɨxun dɨ lôm la xenac lôma ge od ob tulec yaên. 10 Tɨbii yôdac lam ên nêb ob vun bwoc sipsip dɨ hi he yib dɨ vông he vô nipaên. Dɨ a ga, a lam ên a nêb sipsip i dô mavɨha dɨ kô vɨzid i luu vêl.

11 “A ga, a xomxo wê a ob viac bwoc sipsip nivɨha ge. Xomxo wê viac sipsip nivɨha ge ob sea i ninɨvi dɨ yib ên ngɨdu he xôn. 12 Xomxo ti obêc viac sipsip nêb ob kô mone lec, lêc i o xomxo viacên nôn lêm, dɨ sipsip o tu ixe lêm, om xomxo tige obêc yê wê noo nipaên val ge od obêc sea sipsip dô dɨ pec mɨ la, dɨ noo nipaên obêc lam nga sipsip dɨ tii he la sea. 13 Kehe bêga nêbê xomxo tige viac sipsip ên nêb ob kô mone lec dɨ o xo vɨgwe pɨsiv ên sipsip lêm.

14 “A ga, a xomxo wê a ob viac bwoc sipsip nivɨha ge. A xovô sipsip wê a vông ge dɨ he xovô a, 15 tɨyi xocbê Mag xovô a dɨ a xovô Mag ge, om a ob xib ên ngɨdu sipsip xôn. 16 A bwoc sipsip ya dô lê, lêc he gên o lam dô vac xenac tiga lêm. Om a ob la kô he mɨ lam tung hɨxôn, dɨ he ob ngô a vyag, mêgem he xôn ob dô kɨdu tibed dɨ xomxo tibed ob viac he. 17 Mag xêyaa vin lec a dɨ kehe bêga nêbê a ob vông a dɨluhu vac yibên, nang dêc a ob kɨdi lec magvɨha nang. 18 Xomxo ti o tɨyi wê ob hôm a xôn dɨ hi a xib ge lêm. Nge, aca va ob vông a dɨluhu vac yibên. Aca va xêkɨzêc tɨyi wê a ob vông a la vac yibên ge, nang dêc aca va xêkɨzêc tɨyi wê a ob kɨdi lec ge. Kɨyang tige, Mag nêl vô a ên nêb a vông i vô nôn lec.”

19 He Yuda ngô Yesu kɨyang tige om he hɨbu he mɨ le kɨdu yuu, 20 dɨ he tɨbeac nêl ên nêbê, “Xomxo tige vɨmwo nipaên dô vac nɨlô om vông i pɨyôp juda. Bêna lêcom xam ngô i vya?” 21 Lêc he ya nêl ên nêbê, “Xomxo wê vɨmwo nipaên dô vac he nɨlô ge, he ob nêl kɨyang tibêge lêm. Vɨmwo nipaên o tɨyi wê ob vông xomxo ma tocên manôn i seac ge lêm.”

He Yuda yê Yesu tɨyiên ma

22 Ge buc levac wê Yuda** ob xovô buc wê he tax xumac ngɨbua Jelusalem ge. Buc tige lea yuu ningɨgooên, 23 mêd Yesu la Anutu xumac ngɨbua dɨ la vɨlee lec pêt myahɨpu ti wê he nêl King Solomon lê lec ge. 24 Mêd Yuda ya la le vivac vô Yesu dɨ nêl vô i ên nêbê, “Ông vông xe nɨlôm la yuu dɨ obêc mɨloc vô buc tina? Ông obêc Kɨlisi** ge od ông nêl ông kɨtong seac vô xe ên va.”

25 Mêd Yesu nêl vô he ên nêbê, “A nêl vô xam pyap, lêc xam o vông i vin a lêm. Yuac vɨhati wê a vông lec Mag lê ge, nêl a kɨtong seac, 26 lêc xam o vông i vin lêm, ên xam o tu bwoc sipsip wê a vông ge lêm. 27 Sipsip wê a vông ge ngô a vyag dɨ a xovô he, dɨ he tɨmu vô a vɨxag. 28 A obêc vông he dô mavɨha luta lêc luta dɨ he ob yib lêm, dɨ xomxo ti ob vô he vêl ên a vɨgêg lêm. 29 Mag wê vông he vô a ge luu susu vɨhati vêl om xomxo ti o tɨyi wê ob vô he vêl ên Mag vɨgê ge lêm. 30 Xii xôn Mag, nôn tibed.”

31 Mêd he Yuda hôm ngɨdax nêb ob nêx Yesu ya. 32 Lêc Yesu nêl vô he ên nêbê, “A hɨlung yuac nivɨha wê Mag vông ge tɨbeac vô xam. Om xam wê yuac tina so lêc xam nêb xam ob nêx a ya ngɨdaxê?” 33 Lêc he Yuda nêl vô Yesu ên nêbê, “Xe ob nêx ông ya ngɨdax ên yuac nivɨha wê ông vông ge lêm. Nge, xe nêb xe ob nêx ông ên wê ông so vyam vô Anutu ge. Ên ông ge xomxo kɨbun ga ti, lêc ông nêb ông Anutu.”

34 Mêd Yesu luu he vya bêga ên nêbê, “Kɨyang ti yêp vac xolac wê xam vông ge bêga nêbê, ‘A nêl ên a nêb xam ge Anutu.’ 35 Anutu nêl kɨyang tige vô xomxo ilage, lêc nêb he Anutu. Dɨ il xovô ên il nêbê xomxo ti o tɨyi wê ob kɨtya Anutu vya vêl ge lêm. 36 Anutu nêb he Anutu, om bêna lêc xam nêl ên xam nêbê a so vyag vô Anutu ên wê a nêl ên a nêbê a Anutu nu ge? Ên a ga, Anutu vɨnoo a dɨ vông a lam kɨbun.

37 “A vôngên Anutu yuac obêc ma ge od xam o lêc vông i vin a vyag lêm. 38 Lêc a mi vông yuac wê Mag vông ge, om xam obêc nêb vông i vin a vyag lêm ge od xam wê yuac wê a mi vông ge dɨ vông i vin. Ên xam obêc vông i vin ge od xam obêc xovô bê Mag dô vac a nɨlôg dɨ a dô vac Mag nɨlô.” 39 Mêd xomxo tigee nêb ob hôm Yesu xôn lê, lêc Yesu vô he vɨgê vêl dɨ loc mɨ la.

40 Mêd Yesu lax mɨ la mia Jodan vɨlu ganê tii vac nang dɨ la dô vac vɨgwe ti wê Jon lipac xomxo vac ilage. 41 Mêd xomxo tɨbeac la vô Yesu, dɨ nêl ên nêbê, “Jon o vông do levac ya lêm, lêc kɨyang vɨhati wê Jon nêl lec xomxo tige, kɨyang nôn.” 42 Mêgem xomxo tɨbeac vac vɨgwe tige, he vông i vin Yesu.

Copyright information for `PTP