John 11

Lasalas yib

Xomxo ti lê nêbê Lasalas vông yidac mɨ yêp vac ben gê Betani. Betani ge Malia yuu li Mata ben. Malia tige wê la too mia nivɨvea nivɨha lec Yesu vɨxa dɨ kɨtya ya nɨbavɨluhu ge, lêc Malia li vux Lasalas vông yidac. Om li vêx yuu ge vông kɨyang la vô Yesu ên nêbê, “Apumtau, xomxo ti wê ông xêmyaa vin lec i ge vông yidac levac dɨ yêp.” Yesu ngô kɨyang tige dɨ nêl ên nêbê, “Yidac tige ob vông xomxo tige yib lêm. Nge, yidac tige vông, ên nêb ob vông Anutu lê i vô levac dɨ ob vông Anutu nu lê i vô levac êno.”

Yesu xêyaa vin lec Mata yuu li vêx dɨ Lasalas. Yesu ngô wê yidac vông Lasalas ge, lêc dô vɨgwe wê dô vac ge tɨyi buc yuu hɨxôn, nang dêc nêl vô nue ngɨvihi ên nêbê, “Il ob lax mɨ la Judia i tii vac nang.” Lêc nue ngɨvihi nêl vô i ên nêbê, “Xolac kehe, nyop ge, xomxo Yuda nêb ob nêx ông ya ngɨdax, lêc ông nêb ông ob lax mɨ la vɨgwe tige i tii vac nangê?”

Mêgem Yesu luu he vya ên nêbê, “Hɨyôv manôn vɨgê yuu dɨ tô mɨ la yuu yêp vô vɨdiiên ti. Om xomxo ti obêc vɨlee vô vɨdiiên ge od ob mwoc lêm, ên xêseac linac lec kɨbun. 10 Lêc obêc la vô bucên ge od ob mwoc, ên xêseac o linac vô i lêm.”

11 Yesu nêl pyap, lêc nêl vô he nang ên nêbê, “Il lig Lasalas yêp, lêcom a ob la tɨpi vô i kɨdi lec.” 12 Om Yesu nue ngɨvihi nêl ên nêbê, “Apumtau, ici va obêc yêp ge od obêc vô nivɨha lec nang.” 13 Kɨyang tige, Yesu nêl lec wê Lasalas yib ge, lêc he so ên he nêb mêd Yesu nêl ên nêb Lasalas vaci yêp. 14 Om Yesu nêl seac vô he ên nêbê, “Lasalas yib, 15 lêc a xêgyaa vô nivɨha ên wê a o la dô hɨxôn i ge lêm, ên a xo xam ên a nêb xam vông i vin a. Om xam lam ên il ob la xê Lasalas.” 16 Mêd Tomas wê ta kô yuu li ngwe ked ge, nêl vô lie ngɨvihi ên nêbê, “Xam lam ên il xôn la xib hɨxôn Yesu.”

Yesu ge kɨdi lecên yuu mavɨha dôên kehe

17 Mêd Yesu loc mɨ la ên nêb ob la Betani, lêc ngô wê he lii Lasalas vac lôva dɨ buc yuudɨyuu la vêl ge. 18 Betani yêp kwabo vô Jelusalem tɨyi xocbê 3 kilomita ge, 19 om xomxo Yuda** tɨbeac lam yê Mata yuu Malia ên wê li Lasalas yib ge, ên he nêb he ob vông yuu nɨlô i vô vɨyin maên. 20 Mêd Mata ngô wê Yesu val ge om mɨla vô i vac môp, dɨ Malia dô vac xumac.

21 Mêd Mata nêl vô Yesu ên nêbê, “Apumtau, ông obêc dô ga ge od a lig yibên obêc ma. 22 Lêc a xovô ên a nêbê gwêbaga ông obêc kɨtaa susu ti vô Anutu ge od Anutu obêc vông i tɨyi wê ông kɨtaa ge.” 23 Mêd Yesu nêl vô i ên nêbê, “Lim tuc obêc kɨdi lec i tii vac nang.” 24 Mêd Mata nêl vô i ên nêbê, “A xovô ên a nêbê obêc buc tɨmuên wê xomxo vɨhati obêc kɨdi lec i tii vac ge od Lasalas ob kɨdi lec hɨxôn.” 25 Om Yesu nêl vô i ên nêbê, “Kɨdi lecên yuu mavɨha dôên kehe a. Xomxo wê vông i vin a ge he obêc yib lê, lêc obêc kɨdi lec mavɨha. 26 Dɨ xomxo vɨhati wê dô mavɨha dɨ vông i vin a ge, he yibên obêc ma. Ông vông i vin kɨyang tiga, me?”

27 Mêgem Mata nêl vô Yesu ên nêbê, “Apumtau, a vông i vin ên a nêbê ông ge Kɨlisi**. Dɨ ông Anutu nu, wê Anutu nêb ob vông ông lam kɨbun ga ge.”

Yesu byag

28 Mata nêl kɨyang pyap dɨ la keac Malia lam dɨ lum nêl vô i ên nêbê, “Xolac kehe val, lêc nêb ông loc wê i.” 29 Malia ngô kɨyang tige mêd kɨdi lec lutibed dɨ la vô Yesu. 30 Yesu gên o val vɨyangtôv lêm. Nge, gên le vac môp wê Mata mɨla vô i ge. 31 Mêd he Yuda wê val ên nêb ob vông Malia yuu Mata nɨlô i vô nivɨha ge, he dô vac xumac lôma hɨxôn Malia dɨ yê wê Malia kɨdi lec lutibed dɨ la ge om he tɨmu vô i vɨxa mɨ la, ên he xo ên he nêb mêd Malia ob la byag lec lôva.

32 Malia mɨla vɨgwe wê Yesu val le ge dɨ yê Yesu, om mɨla kwabo vô i dɨ yev vɨxa kɨtu vô dɨ nêl ên nêbê, “Apumtau, ông obêc dô ga ge od a lig yibên obêc ma.” 33 Yesu yê wê Malia he Yuda wê lam hɨxôn i ge byag ge, om Yesu yetac dɨ nɨlô vô vɨyin mabu. 34 Mêd kɨnêg vô he ên nêbê, “Xam lii Lasalas loc yêp tina?” Mêd he nêl ên nêbê, “Apumtau, lam wê.”

35 Mêgem Yesu byag, 36 om Yuda tigee nêl ên nêbê, “Wê, xomxo tige xêyaa vin lec Lasalas luu vêl.” 37 Lêc he ya nêl ên nêbê, “Xomxo tige vông xomxo ma tocên manôn seac, lêc mêd o tɨyi wê ob ngɨdu Lasalas xôn ên yibên i ma ge lêmê?”

Yesu tɨpi vô Lasalas kɨdi lec mavɨha vac yibên

38 Yesu nɨlô vô vɨyin levac dɨ i mɨla vô lôva wê he lii Lasalas yêp vac ge. Lôva tige le vac ngɨdax dɨ he lax ngɨdax ti le vac lôva mya xôn. 39 Mêd Yesu nêl ên nêbê, “Hôm ngɨdax tige vêl.” Lêc yibên tyo li vêx Mata nêl ên nêbê, “Apumtau, Lasalas yib mɨ xe yev, dɨ buc yuudɨyuu lam la vêl, om nuhu tyip.” 40 Lêc Yesu nêl vô i ên nêbê, “A nêl gwêba vô ông ên a nêbê ông obêc vông i vin ge od ông ob wê xêseac wê Anutu vông ge.” 41 Mêgem he hôm ngɨdax tige vêl dɨ Yesu lax ma la kɨsii dɨ nêl ên nêbê, “Mag, a hi vɨxag pec ên wê ông ngô kɨtaaên wê a vông ge. 42 Dɨ a xovô ên a nêbê tɨyi buc vɨhati ông vô nɨnyam vô a vyag, lêc a nêl kɨyang tiga ên a nêb xomxo wê val le gae, he i ngô dɨ vông i vin bê ông vông a lam.”

43 Yesu nêl bêge mêd tyuc vya levac ên nêbê, “Lasalas, kɨdi lec mɨ lam.” 44 Mêgem Lasalas kɨdi lec dɨ lam vɨxun lêc lam hɨxôn nivɨmihi wê he vɨyum vɨgê yuu vɨxa vac ge dɨ nivɨmihi nipwo ti wê he vɨyum manôn vac ge hɨxôn, om Yesu nêl vô he ên nêbê, “Xam pɨwelac nivɨmihi vêl dɨ vông i loc.”

Yuda levac hɨlu kɨyang pyap ên nêb ob hi Yesu i yib

(Matyu 26:1-5 Mak 14:1-2 Luk 22:1-2)

45 Yuda wê la vô Malia ge, he yê wê Yesu tɨpi vô Lasalas ge, om he tɨbeac vông i vin Yesu. 46 Lêc he ya la vô Palisi** dɨ la nêl môp wê Yesu vông ge kɨtong vô he. 47 Mêgem Palisi hɨxôn xomxo levac wê mi si daa gee, he kɨtucma hɨxôn kaunsil vɨhati dɨ nêl vôma ên nêbê, “Il ob vông bêna? Ên xomxo tyo vông do levac tɨbeac, 48 om il obêc dɨxê ya madnôn dɨ i dô ge od obêc vông do levac ya hɨxôn dɨ xomxo vɨhati obêc vông i vin i, dɨ tɨbii Lom wê viac il ge obêc val kɨpê xumac ngɨbua wê il vông ge sea dɨ vông il vô nipaên hɨxôn.”

49 Lêc he ti lê nêbê Kaiapas wê tu xomxo daa siên nên levac lec klismas tige nêl vô he ên nêbê, “Xam o xovô kɨyang ti lêm, 50 dɨ xam o xovô môp wê ob vô nivɨha vô xam ge lêm. Xam ngô lê. Xomxo tibed obêc yib ên xomxo vɨhati ge od obêc vô nivɨha vô il dɨ tɨbii Lom ob lam kɨtya il vêl lêm.” 51 Kaiapas o nêl kɨyang tige ya xovôên wê ici va vông ge lêm. Nge, tu xomxo wê mi si daa gee nên xomxo levac lec klismas tige om nêl kɨyang bo tige seac lec Yesu wê ob yib ên he Yuda ge. 52 Lêc ob yib ên Yuda vaci lêm. Nge, ob yib ên kɨtuc Anutu nue vɨhati wê dô vac vɨgwe vɨhati ge he lam dô kɨdu tibed.

53 Vô buc tige Yuda hɨlu kɨyang pyap nêb ob hi Yesu i yib. 54 Om Yesu o la vɨlee vac Yuda mahɨgun ti tii vac lêm. Nge, sea vɨgwe tige mɨ la vɨgwe ti lê nêbê Iplem wê yêp kwabo vô vɨgwe mahɨgun pɨleva ge, mêd Yesu he nue ngɨvihi la dô vac vɨgwe tige.

55 Buc levac wê Yuda ob xovô buc Pasova** Isip ilage vô kwabo lec, om xomxo tɨbeac vac vɨgwe toto ge kɨtuc la Jelusalem tax, ên nêb ob la viac he ên buc tige. 56 Om he myag Yesu vac Anutu xumac ngɨbua dɨ nêl vôma ên nêbê, “Xam xo bêna? Xam nêb Yesu ob yê buc tiga hɨxôn, me?” 57 Xomxo levac wê mi si daa gee hɨxôn Palisi nêl kɨyang pyap ên nêbê xomxo ti obêc xovô vɨgwe ti wê Yesu la dô vac ge od i lam nêl kɨtong vô he ên he ob la hôm Yesu xôn.

Copyright information for `PTP