John 13

Yesu lipac nue ngɨvihi vɨxa

Buc Pasova** vô kwabo lec, om Yesu xovô nêbê buc wê ob sea kɨbun dɨ lax mɨ la vô Ma ge val vô kwabo lec pyap. Yesu xêyaa vin lec nue wê dô kɨbun ga tɨyi buc vɨhati dɨ i la tyip lec buc wê ob yib lec ge.

Vɨgwe huc mêd Yesu he nue ngɨvihi ya yaên mɨ dô. Lêc Seten vông xovôên vô Judas Iskaliot wê Saimon nu ge ên nêb i nêl Yesu kɨtong vô tɨbii vevac. Yesu xovô nêbê Ma vông xêkɨzêc vô i pyap, dɨ xovô nêbê i lam vô Anutu dɨ obêc lax mɨ la vô Anutu i tii vac nang. He gên dɨya, lêc Yesu kɨdi lec dɨ kwax nivɨmihi vêl dɨ hôm taul dɨ vêx lec, mêd too mia vac pɨle levac ti dɨ la vô nue ngɨvihi toto dɨ la lipac he vɨxa dɨ kɨtya ya taul ti wê vêx lec i ge. Mêd mɨla vô Saimon Pita lêc Pita kɨnêg vô i ên nêbê, “Apumtau, ông ob lipac a vɨxag?” Mêd Yesu luu i vya ên nêbê, “Gwêbaga ông lungên môp wê a vông ga, lêc tɨmuên ge ông obêc xovô.” Lêc Pita nêl vô i ên nêbê, “Tɨyiên ma vêl wê ông ob lipac a vɨxag ge.” Mêd Yesu luu i vya ên nêbê, “A lipacên ông obêc ma ge od o tɨyi wê ông ob dô hɨxôn a ge lêm.” Om Pita nêl vô i ên nêbê, “Apumtau, obêc bêge ge od ông ob lipac a vɨxag pɨleva lêm. Nge, ông lipac a vɨgêg yuu bagzub hɨxôn.” 10 Lêc Yesu nêl vô i ên nêbê, “Xomxo wê lipac mia pyap ge ob

lipac ninɨvi vɨhati tii vac lêm. Nge, ob lipac vɨxa pɨleva, ên ninɨvi vɨhati vô paha lec. Dɨ xam ge, xam vô paha lec pyap, lêcom o xam vɨhati lêm.”
11 Yesu xovô xomxo ti wê ob vông i la vac tɨbii vevac vɨgê ge om nêl ên nêbê, “Xam vô paha lec pyap, lêcom o xam vɨhati lêm.”

12 Yesu lipac he vɨxa pyap mêd vɨnyum nivɨmihi lec nang dɨ lax dô dɨ kɨnêg vô he ên nêbê, “Môp wê a vông vô xam gwêbaga, xam xovô kehe, me? 13 Xam mi nêl a ên xam nêb a xolac kehe dɨ a Apumtau, om xam nêl i la tɨyi, ên a bêge mêge. 14 A ga Apumtau dɨ a xolac kehe, lêc a lipac xam vɨxam, om xam êno, xam lipac lime vɨxa. 15 Gwêbaga a hɨlung môp vô xam ên a nêb xam vông i tɨyi xocbê a vông vô xam ge. 16 A nêl hɨxôn nôn vô xam bêga bê xomxo yuac ti ob luu i xomxo levac vêl lêm, dɨ xomxo ti wê la nêl xomxo ngwe kɨyang ge ob luu xomxo ti wê vông i la ge vêl lêm. 17 Xam obêc xovô kɨyang tiga mɨ vông i tɨyi ge od xam xêmyaa obêc vô nivɨha.

18 “Lêc a o nêl kɨyang tiga lec xam vɨhati lêm. Xam wê a vɨnoo xam mɨ xam tu axe ge, a xovô xam pyap. Lêc kɨyang wê yêp vac xolac ge ob vô nôn lec, kɨyang wê nêl bêga nêbê,

  • ‘Xomxo ti wê ya yaên hɨxôn a ge kô vɨxa lec kɨsii, nêb ob kê a.’
19 Kɨyang tige gên o vô nôn lec lêm, lêc a nêb a ob nêl kɨtong vô xam tax, ên obêc vô nôn lec tɨmuên ge od xam xovô bê a xomxo tyo. 20 A nêl hɨxôn nôn vô xam bê xomxo ti obêc hôm xomxo wê a vông he la ge lec nivɨha ge, od tɨyi xocbê hôm a lec nivɨha hɨxôn, dɨ xomxo ti obêc hôm a lec nivɨha ge od tɨyi xocbê hôm xomxo ti wê vông a lam ge lec nivɨha hɨxôn.”

Yesu nêl xomxo ti wê ob vông i vac tɨbii vevac vɨgê ge kɨtong

(Matyu 26:20-25 Mak 14:17-21 Luk 22:21-23)

21 Yesu nêl kɨyang tige pyap mêd nɨlô vô vɨyin mabu dɨ i nêl kɨyang seac vô he ên nêbê, “A nêl vɨxôhɨlôg nôn vô xam bêga bê xacxam ti obêc vông a vac tɨbii vevac vɨgê.” 22 Lêc Yesu nue ngɨvihi lungên kɨyang tige kehe om yêma manôn, ên nêb mêd nêl kɨyang tige lec letya? 23 A, Jon wê Yesu xêyaa vin lec a luu vêl ge, a dô kwabo vô Yesu, 24 om Saimon Pita nêx kwa vô a ên nêb a kɨnêg vô Yesu bê Yesu nêl kɨyang tige lec letya? 25 Om a du mɨ la kwabo vô Yesu dɨ kɨnêg vô i ên nêbê, “Apumtau, ông nêl kɨyang tige lec letya?” 26 Mêd Yesu nêl vô a ên nêbê, “Xomxo ti wê a ob tɨnyum blet vac mia mɨ vông vô ge, tyo tige mê.” Mêgem Yesu hôm blet ti dɨ tɨnyum vac mia dɨ vông vô Judas wê Saimon Iskaliot nu ge.

27 Judas hôm blet tige mɨ ya dɨ lutibed Seten** la vac i nɨlô, mêd Yesu nêl vô Judas ên nêbê, “Môp wê ông nêb ông ob vông ge, ông vông lutibed.” 28 He wê dô lec tevol ge, ti o xovô kɨyang wê Yesu nêl vô Judas ge kehe lêm. 29 He xovô ên he nêbê Judas mi viac tin wê he mone mi dô vac ge om he ya xo ên he nêb Yesu mêd nêl vô Judas nêb i loc kɨsuu yaên wê he ob ya lec buc levac ge, me nêb i loc vông mone vô tɨbii wê nên mone maên ge. 30 Judas hôm blet tige mɨ ya vêl dɨ lop mɨ la vɨxun lutibed dɨ vɨgwe buc.

Yesu nêl xolac paha ti vô he

31 Judas la pyap mêd Yesu nêl ên nêbê, “Gwêbaga xêseac wê Xomxo Nu** vông ge val le seac, dɨ Xomxo Nu vông xêseac wê Anutu vông ge val le seac hɨxôn. 32 Dɨ Xomxo Nu obêc hɨlung xêseac wê Anutu vông ge od Anutu vaci ob hɨlung xêseac wê Xomxo Nu vông ge lutibed. 33 Xam nuge, a ob dô hɨxôn xam myabo tya, dɨ xam obêc myag a, lêc kɨyang wê a nêl vô he Yuda** ge, a ob nêl vô xam hɨxôn bêga bê vɨgwe wê a ob la dô vac ge, xam ti o tɨyi wê xam ob la vac ge lêm. 34 A ob nêl xolac paha ti vô xam bêga bê xam xêmyaa i vin lecma. A xêgyaa vin lec xam om xam xêmyaa i vin lecma i tɨyi xocbê a xêgyaa vin lec xam ge. 35 Ên xam xêmyaa obêc vin lecma ge od xomxo vɨhati obêc xovô bê xam tu a nuge.”

Yesu nêl nêb Pita obêc yax i vun

(Matyu 26:31-35 Mak 14:27-31 Luk 22:31-34)

36 Mêd Saimon Pita kɨnêg vô Yesu ên nêbê, “Apumtau, ông ob la na?” Mêd Yesu luu i vya ên nêbê, “Vɨgwe wê a ob la vac ge, gwêbaga o tɨyi wê ông ob tɨmu vô a vɨxag ge lêm. Lêc tɨmuên ge ông obêc tɨmu vô a vɨxag.” 37 Om Pita nêl vô i ên nêbê, “Apumtau, bêna lêc a o tɨyi wê a ob tɨmu vô ông gwêbaga lêmê? A tɨyi wê a ob xib ên ngɨdu ông xôn.” 38 Lêc Yesu nêl vô i ên nêbê, “Ông nêb ông ob wib ên ngɨdu a xônê? A nêl hɨxôn nôn vô ông bê kokɨlêx obêc gên vô vya lêm dɨ ông ob yax a vun lu yon.”

Copyright information for `PTP