John 14

Yesu ge môp wê ob la vô Anutu ge

Yesu nêl vô he ên nêbê, “Xam nɨlôm i o lêc vô vɨyin lêm. Xam vông i vin Anutu, om xam vông i vin a hɨxôn. Xumac wê Mag vông ge, nɨlô tɨbeac yêp. Obêc ma ge od a obêc nêl kɨtong vô xam ilage lê. Lêc yêp vɨxôhɨlôg, om a ob lax ên lax viac xam bom wê xam obêc mɨla dô vac ge. Dɨ a obêc viac pyap ge, od a ob lôm kô xam, ên xam loc dô hɨxôn a vac vɨgwe wê a ob dô vac ge. Dɨ vɨgwe wê a ob la vac ge, xam xovô môp pyap.”

Lêc Tomas nêl vô Yesu ên nêbê, “Apumtau, vɨgwe wê ông ob la vac ge, ge xe lungên, om xe ob xovô môp tige bêna?”

Om Yesu nêl vô i ên nêbê, “A ga môp, dɨ a kɨyang nôn kehe, dɨ a mavɨha dôên kehe. Om xomxo ti obêc la vô Mag vô môp bangwe lêm, ên môp wê ob la vô Mag ge a tibed. Xam obêc xovô a ge od xam obêc xovô Mag hɨxôn, dɨ gwêba lêc xam xovô i, ên xam wê i pyap.” Mêd Pilip nêl vô i ên nêbê, “Apumtau, ông hɨlung mam vô xe dɨ obêc pyap.”

Lêc Yesu nêl vô i ên nêbê, “Pilip, a dô hɨxôn xam buc xuhu dia, lêc xam gên lungên a? Xomxo wê yê a ge yê Mag. Bêna lêc ông nêb a hɨlung Mag vô xamê? 10 Mêd ông gên o vông i vin bê a dô vac Mag nɨlô dɨ Mag dô vac a nɨlôg lêm, me? Kɨyang wê a nêl vô xam ge, a o nêl ya xovôên wê a vông ge lêm. Nge, Mag wê dô vac a nɨlôg ge, a vông yuac wê i vông ge. 11 Xam vông i vin bêga bê a dô vac Mag nɨlô dɨ Mag dô vac a nɨlôg. Lêc xam obêc vông i vin kɨyang tige lêm ge od xam wê yuac wê a vông ge dɨ vông i vin.

12 “A nêl vɨxôhɨlôg nôn vô xam bê xomxo wê vông i vin a ge ob vông do tɨyi xocbê a mi vông ge, dɨ obêc vông do levac luu wê a vông ge vêl, kehe bêga nêbê a ob lax vô Mag. 13 Dɨ susu vɨhati wê xam ob kɨtaa lec a lêg ge a obêc vông i vô nôn lec, ên a ob vông xêseac wê Mag vông ge i yêp seac. 14 Om xam obêc kɨtaa susu ti lec a lêg ge od a obêc vông i vô nôn lec.

Yesu nêl nêb ob vông Myakɨlôhô Ngɨbua i lam

15 “Xam xêmyaa obêc vin lec a ge od xam obêc tɨmu vô xolac wê a nêl ge. 16 Dɨ a obêc kɨtaa vô Mag dɨ Mag obêc vông xomxo ngwe i lam vô xam. Xomxo tige wê ob ngɨdu xam xôn dɨ dô hɨxôn xam luta. 17 Ge Myakɨlôhô Ngɨbua wê ob nêl kɨyang nôn, lêc xomxo kɨbun ga o tɨyi wê ob kô i lec nivɨha ge lêm, ên he o xovô i lêm. Lêc xam xovô i pyap, ên mi dô hɨxôn xam dɨ obêc dô vac xam nɨlôm.

18 “A obêc sea xam dô tamaên xocbê xomxo pɨbua ge lêm. Nge, a obêc lôm vô xam i tii vac. 19 Buc myabo tya dɨ xomxo kɨbun ga ob yê a tii vac lêm, lêc xam ge, xam obêc wê a. A dô magvɨha om xam êno obêc dô mamvɨha. 20 Obêc buc tige od xam obêc xovô bê a dô vac Mag nɨlô dɨ xam dô vac a nɨlôg, dɨ a dô vac xam nɨlôm. 21 Xomxo ti obêc ngô a kɨyang dɨ viac nivɨha ge od xomxo tige xêyaa vin lec a, dɨ xomxo ti xêyaa obêc vin lec a ge od Mag xêyaa ob vin lec i dɨ a xêgyaa ob vin lec xomxo tige dɨ a obêc hɨlung a vô i.”

22 Yesu nêl bêge mêd Judas ngwe wê o Judas Iskaliot lêm ge nêl vô Yesu ên nêbê, “Apumtau, bêna lêc ông ob hɨlung ông vô xe dɨ ông ob hɨlung ông vô xomxo kɨbun ga vɨhati lêmê? Ge kehe bêna?” 23 Om Yesu luu i vya ên nêbê, “Xomxo ti xêyaa obêc vin lec a ge od obêc viac kɨyang wê a nêl ge nivɨha, dɨ Mag xêyaa obêc vin lec xomxo tige dɨ xii Mag ob la dô hɨxôn i. 24 Lêc xomxo wê xêyaa o vin lec a lêm ge ob viac a kɨyang nivɨha lêm. Dɨ kɨyang wê xam ngô ge, o a kɨyang lêm. Nge, Mag wê vông a lam ge, i kɨyang.

25 “A gên dô hɨxôn xam om a nêl kɨyang tiga vô xam. 26 Lêc xomxo ti dô wê ob ngɨdu xam xôn, ge Myakɨlôhô Ngɨbua wê Mag ob vông i lam lec a lêg om obêc lam tɨxuu xam ya kɨyang vɨhati, dɨ obêc vông xam pɨyôp yêp seac dɨ xam xovô kɨyang vɨhati wê a nêl vô xam ge.

27 “A ob sea kɨyang malehe i yêp vô xam, dɨ kɨyang malehe wê a vông ge, a ob vông vô xam. Kɨyang malehe wê a vông ge o tɨyi xocbê kɨyang malehe wê xomxo kɨbun ga vông ge lêm. Om xam nɨbum i o lêc tɨpi dɨ xam xona lêm. 28 Xam ngô wê a nêl vô xam ên a nêbê, ‘A ob sea xam dɨ la, dêc a obêc vena vô xam i tii vac.’ Xam xêmyaa obêc vin lec a ge od xam xêmyaa obêc vô nivɨha ên wê a ob la vô Mag ge, ên Mag ge xomxo levac luu a vêl. 29 Kɨyang ge gên o vô nôn lec lêm, lêc a nêl kɨtong vô xam tax, êdêc vô nôn lec tɨmuên ge od xam vông i vin.

30 “A ob nêl kɨyang tɨbeac ti vô xam lêm, ên Seten wê tu xomxo kɨbun ga nên levac ge ob val, lêc o tɨyi wê ob pwoo a pec ge lêm. 31 A nêb xomxo kɨbun ga vɨhati he i xovô bê a xêgyaa vin lec Mag, om a ob vông yuac vɨhati i tɨyi wê Mag nêl vô a ge. Om xam kɨdi lec ên il ob la.

Copyright information for `PTP