John 19

Mêd Pailat nêl dɨ nue vevac kô Yesu mɨ la pɨsa i ya yihi. Mêd tɨbii vevac tigee buu kɨpomac yin dɨ tung lec Yesu bazub dɨ kô ngakwi hi tɨyi xocbê king mi vɨnyum ge mɨ la vɨnyum lec Yesu, mêd he la le vô i manôn dɨ nêl vô ên nêbê, “Ông king wê Yuda** vông ge, ông dô nimvɨha.” He nêl bêge dɨ pɨtap i lia.

Mêd Pailat lop mɨ lôm vɨxun tii vac dɨ nêl vô he Yuda ên nêbê, “Xam ngô lê. A ob vông xomxo tige i lôm vô xam ên xam xovô bê a o tulec kɨyang ti lec i lêm.” Mêd Yesu lop mɨ lam vɨxun, lêc kɨpomac yin wê he buu ge dô lec bazub dɨ i vɨnyum ngakwi hi wê king vông ge lec. Om Pailat nêl vô xomxo tigee ên nêbê, “Xam wê xomxo tinê.” Mêd xomxo levac wê mi si daa gee hɨxôn xêhɨpu yê Yesu dɨ tyuc vya levac nêbê, “Tul i lec xax pola. Tul i lec xax pola.” Mêd Pailat nêl vô he ên nêbê, “Om xacxam va kô i mɨ loc tul lec xax, ên a o tulec soên ti vô i lêm.” Mêd he Yuda nêl vô i ên nêbê, “Xolac wê xe vông ge ti yêp bêga nêbê xomxo tige ob yib, ên yong i ên nêb i Anutu nu.”

Pailat ngô kɨyang wê he nêl ge dɨ xona mabu, dɨ lax vac ben xumac lôma dɨ kɨnêg vô Yesu ên nêbê, “Ông vac vɨgwe tina?” Lêc Yesu vô myapɨlihi vô i. 10 Om Pailat nêl vô i ên nêbê, “Bêna lêc ông o nêl kɨyang ti vô a lêmê? Xêkɨzêc wê a vông ge tɨyi wê a ob pɨwelac ông vêl, dɨ xêkɨzêc wê a vông ge tɨyi wê he ob tul ông lec xax. Lêc mêd ông o xovô tige lêm?” 11 Lêc Yesu nêl vô i ên nêbê, “Anutu lag puunê obêc vông xêkɨzêc vô ông lêm ge od ông o tɨyi wê ông ob vông susu ti vô a lêm. Om xomxo ti wê vông a vac ông vɨgêm ge, nipaên wê i vông ge levac mabu luu nipaên wê ông vông ge vêl.”

12 Pailat ngô kɨyang tige mêd myag môp wê nêb ob pɨwelac Yesu vêl ge. Lêc he Yuda tyuc ên nêbê, “Ông obêc pɨwelac i vêl ge od ông o tɨmu vô kɨyang wê king Sisa vông ge lêm, ên xomxo ti obêc nêb i king ge od xomxo tige kô i lec vô Sisa.”

13 Pailat ngô kɨyang tige mêd kô Yesu mɨ la vɨxun dɨ lax dô lec sia wê xomxo mi dô lec dɨ tɨtô xomxo nên kɨyang ge. Vac he Yuda vya, he nêl vɨgwe tige lê nêbê Gabata, dɨ kehe bêga nêbê pêt ngɨdax. 14 Vô buc tige he Yuda viac he ên vɨzid Pasova** wê he ob ya tɨtige mêd hɨyôv tyip kɨtôn dɨ Pailat nêl vô he Yuda ên nêbê, “Xam wê king wê xam vông ge lê.” 15 Lêc he tyuc ên nêbê, “Xam kô i mɨ loc vêl, dɨ loc hi i lec xax pola.” Mêd Pailat kɨnêg vô he ên nêbê, “Xam nêb a tul king wê xam vông ge lec xax pola, me?” Mêd xomxo levac wê mi si daa gee nêl vô i ên nêbê, “King wê xe vông ge, Sisa tibed dɨ king ngwe o dô hɨxôn lêm.” 16 Om Pailat vông Yesu la vac he vɨgê ên nêb he i tul i lec xax pola.

He hi Yesu lec xax pola

(Matyu 27:32-44 Mak 15:21-32 Luk 23:26-43)

17 Mêgem he kô Yesu mɨ la, mêd Yesu kɨlê xax pola wê he ob hi i lec ge dɨ sea vɨgwe Jelusalem dɨ mɨla vɨgwe ti wê he nêl lê vac Yuda vya nêbê Golgota, kehe bêga nêbê bazub len. 18 Mêd he tul Yesu lec xax pola vac vɨgwe tige, dɨ tul tɨbii yuu lec xax hɨxôn Yesu, om Yesu yux vac mahɨgun dɨ tɨbii yuuo ge, ngwe yux vɨlu dɨ ngwe yux vɨlu.

19 Mêd Pailat kɨvuu kɨyang bo ti dɨ tul lec xax hɨxôn. Kɨyang tige nêl bêga nêbê, “YESU NASALET, KING WÊ HE YUDA VÔNG GE.” 20 Vɨgwe wê he hi Yesu lec xax ge yêp kwabo vô Jelusalem om xomxo tɨbeac kɨtong kɨyang tige, ên Pailat kɨvuu vac Yuda vya dɨ Lom vya dɨ Glik vya. 21 Mêgem Yuda levac wê mi si daa gee nêl vô Pailat ên nêbê, “Letya nêb ông kɨvuu bê king wê xe Yuda vông ge? Ông kɨvuu bêga bê xomxo tiga vaci nêl ên nêb i king wê Yuda vông ge.” 22 Lêc Pailat nêl vô he ên nêbê, “Kɨyang wê a kɨvuu pyap ge ob yêp ya wê a kɨvuu ge.”

23 Tɨbii vevac tul Yesu lec xax pyap mêd kô i ngakwi dɨ tung i dô kɨdu yuudɨyuu dɨ tɨtang vôma dɨ toto kô. Dom ngakwi dia wê i vông ge o duuên tɨyi xocbê siot yuu ngakwi baba lêm. Nge, duuên vac kwa dɨ i la tô lec vɨxa. 24 Om tɨbii vevac nêl vôma ên nêbê, “Il ob lêx nivɨmihi tige lêm, om il ob tɨde mɨ xê bêc letya ob kô.” He nêl bêge om kɨyang ti wê yêp vac kɨpihac xolac ge vô nôn lec, kɨyang wê nêl bêga nêbê,

  • “He tɨtang a ngakwi tɨyi he dɨ he tɨde nêb he tina wê ob kô ngakwi dia wê a vông ge.”
Tɨbii vevac vông môp tibêge.

25 Vêx yuudɨyuu le vac Yesu xax pola ngɨbi, Yesu ta yuu li vêx, dɨ Malia wê Klopas vɨnê ge yuu Malia Makdala. 26 Mêd Yesu yê wê ta le ge, dɨ a Jon, wê Yesu xêyaa vin lec a ge, a le hɨxôn om Yesu nêl vô ta ên nêbê, “Tag, wê. Ông num le ge.” 27 Nang dêc nêl vô a ên nêbê, “Wê, tam le ge.” Mêgem buc tige a kô Yesu ta mɨ i la dô hɨxôn a vac xumac wê a vông ge.

Yesu yib

(Matyu 27:45-56 Mak 15:33-41 Luk 23:44-49)

28 Tige pyap mêd Yesu xovô nêbê yuac vɨhati pyap, om nêl ên nêbê, “A ob num mia.” Yesu nêl bêge om kɨyang bo ti wê

yêp vac kɨpihac xolac ge vô nôn lec.
29 Mia kɨlin le vac dêg om he kô myamɨlumac wê le vac gwec nɨlô ge dɨ tɨnyum vac mia kɨlin dɨ kɨlax vac xax ti dɨ hôm la kɨsii vô Yesu mya. 30 Yesu num mia kɨlin tige pyap dɨ nêl ên nêbê, “Pyap mêga.” Nêl dɨ kwa too dɨ i yib.

Tɨbii vevac kɨtiv Yesu vac byeac

31 Buc tige, buc wê he Yuda ob viac he ên Pasova tɨtige, ên Pasova ge da levac wê ngɨnoo vêl ge, om he nêb xomxo ninɨvi i o yux lec xax pola vô buc levac lêm. Om he la nêl vô Pailat nêb tɨbii i loc hi he vɨxa i pec ên he i yib lutibed ên he ob kwax vêl. 32 Om tɨbii vevac la hi tɨbii yuu wê he hi lec xax hɨxôn Yesu ge vɨxa pec. 33 Dɨ he yê Yesu lêc yib om he o hi Yesu vɨxa pec lêm. 34 Lêc tɨbii vevac ti kɨtiv Yesu vac byeac dɨ hi yuu mia lam lutibed. 35 A Jon, a xê tige lec magnôn om a nêl kɨtong ên a nêb xam êno vông i vin. Kɨyang wê a nêl ge kɨyang nôn, dɨ aca va xovô bêga bê kɨyang tige nôn vɨxôhɨlôg.

36 Môp wê tɨbii vevac vông ge vông kɨyang wê yêp vac kɨpihac xolac ge bo ti vô nôn lec, kɨyang wê yêp bêga nêbê, “I len ti pecên obêc ma.” 37 Dɨ kɨyang ngwe yêp bêga nêbê, “Xomxo ob yê manôn lec xomxo ti wê he kɨtiv i ge.”

He lii Yesu vac lôva wê le vac ngɨdax ge

(Matyu 27:57-61 Mak 15:42-47 Luk 23:50-56)

38 Pyap mêd Josep wê ben Alimatia ge la kɨtaa Pailat ên nêb ob kô Yesu ninɨvi mɨ la yev. Josep ge vông i vin Yesu lêc o nêl kɨtong seac lêm, ên xona ên he Yuda**. Mêd Pailat tyuc lec nêb Josep i kô Yesu ninɨvi om Josep la kwax Yesu ninɨvi vêl ên xax. 39 Mêd Nikodimas ti wê la vô Yesu vô bucên ilage la hɨxôn, om kô xax myaluc wê nivɨvea nivɨha ge yuu dɨ pɨlepac yuu xôn. Myaluc tige vɨyin mabu tɨyi xocbê 30 kilo. 40 Mêd yuu kô Yesu ninɨvi dɨ vɨyum vac nivɨmihi hɨxôn susu nivɨvea tige, tɨyi xocbê môp wê Yuda mi vông vô xomxo yibên ge. 41 Yuac ti yêp kwabo vô vɨgwe ti wê he hi Yesu yib vac ge. Dɨ lôva wê he kɨden vac ngɨdax ên nêb ob lii xomxo yibên vac ge ti yêp vac yuac tige mahɨgun, lêc he gên o lii yibên ti la vac lêm. 42 Buc tige, buc wê Yuda ob viac he ên sabat tɨtige, dɨ lôva tige yêp kwabo om yuu kô Yesu ninɨvi mɨ la lii vac lôva tyo.

Copyright information for `PTP