John 3

Yesu keac hɨxôn Nikodimas

Xomxo ti dô lê nêbê Nikodimas. Nikodimas ge Palisi** ti dɨ i xomxo levac wê he Yuda** vông ge. Lêc la vô Yesu vô bucên dɨ nêl vô i ên nêbê, “Ông gexolac kehe, dɨ xe xovô ên xe nêbê Anutu vông ông lam. Ên do levac wê ông mi vông ge Anutu obêc dô hɨxôn ông lêm ge od ông obêc vông do levac tibêge lêm.”

Mêd Yesu nêl vô i ên nêbê, “A nêl hɨxôn nôn vô ông bê xomxo ti obêc vô paha lec lêm ge od ob tu Anutu nu mɨ la dô vac i ben** lêm.” Lêc Nikodimas nêl vô i ên nêbê, “Xomxo wê vô levac pyap ge ob vô paha lec tibêna? Obêc lax vac ta nɨlô dɨ yubac i tii vac, me?”

Lêc Yesu nêl vô i ên nêbê, “A nêl hɨxôn nôn vô ông bê xomxo ti obêc vô paha lec ya mia hɨxôn Myakɨlôhô Ngɨbua lêm ge od ob tu Anutu nu mɨ la dô vac i ben lêm. Xomxo kɨbun ga kô nue kɨbun ga, dom Myakɨlôhô Ngɨbua obêc vông xomxo vô paha lec ge, od vông he tu Anutu nue. Kɨyang wê a nêl ên a nêbê xam vô paha lec ge, le i lêc yetac ên kɨyang tige lêm. Lea la vac vɨgwe vɨyang vɨyang ge, lêc il ngô nidɨdun pɨleva dɨ kehe, il o xovô wê lam ge lêm, dɨ ob loc tina ge, il lungên. Dɨ môp wê Myakɨlôhô Ngɨbua vông xomxo vô paha lec ge tɨyi bêge.”

Mêd Nikodimas luu i vya dɨ kɨnêg ên nêbê, “Kɨyang tige obêc vô nôn lec tibêna?”

10 Lêc Yesu nêl vô i ên nêbê, “Ông mi tɨxuu lime Islel** ya xolac, lêc bêna lêc ông lungên kɨyang tige kehe? 11 A nêl hɨxôn nôn vô ông bê xe nêl kɨyang wê xe xovô ge dɨ xe nêl kɨtong lec susu wê xe mamnôn yê ge, lêc xam o vông i vin kɨyang wê xe nêl ge lêm. 12 A nêl kɨyang tɨxuuên lec susu kɨbun ga, lêc xam o vông i vin lêm. Om a obêc nêl kɨyang lec susu kɨsii ganê ge od xam ob xovô tibêna? 13 Xomxo ti o lec mɨ la lag puunê lêm. Xomxo Nu** tibed wê lop mɨ lam gê lag puunê ge wê ob lec mɨ lax lag puunê tii vac nang. 14 Ilage Moses tul myel kɨnu lec xax vac vɨgwe mahɨgun

pɨleva. Om Xomxo Nu, tɨbii obêc tul lec xax tɨyi bêge êno,
15 dɨ xomxo vɨhati wê vông i vin i ge, he ob dô mavɨha luta lêc luta.”

16 Anutu xo vɨgwe pɨsiv ên xomxo kɨbun ga vɨhati luu vêl om vông nu tuc tibed lam, ên nêb xomxo obêc vông i vin i ge od he obêc yib mɨ la vac nipaên lêm. Nge, he ob dô mavɨha luta lêc luta. 17 Ên Anutu o vông nu tuc lam kɨbun ên nêb i lam vông myavɨwen nipaên vô xomxo lêm. Nge, vông i lam ên nêb i lam hôm he lec. 18 Xomxo wê vông i vin Anutu nu ge kɨyang ti o yêp vô he lêm. Lêc xomxo wê o vông i vin lêm ge he hɨlu nên kɨyang wê he ob yib mɨ la vac nipaên tɨmuên ge, ên he o vông i vin Anutu nu tuc nôn tibed ge lêm. 19 Myavɨwen wê xomxo ob kô ge, kehe bêga nêbê Yesu kô xêseac mɨ lam kɨbun ga lê, lêc xomxo xêyaa vin lec mapɨtoc dɨ he xona ên xêseac, ên môp wê he vông ge nipaên. 20 Xomxo vɨhati wê vông môp nipaên ge, he xona ên xêseac nêb he ob la vac lêm, ên he nêb xêseac ob hɨlung nipaên wê he vông ge lam le seac. 21 Dɨ xomxo vɨhati wê vông môp bôbac ge he lam le vac xêseac, ên nêb xêseac i nêl he kɨtong bê he vông yuac ya xêkɨzêc wê Anutu vông ge.

Jon Lipacên nêl Yesu kehe kɨtong

22 Pyap dêc Yesu he nue ngɨvihi la vɨgwe levac Judia dɨ la dô dɨ lipac xomxo ya. 23 Jon êno lipac xomxo gê Inon wê yêp kwabo vô Selim ge, ên mia levac yêp vac vɨgwe tige om xomxo la vô Jon dɨ Jon lipac he, 24 ên Helot gên o tung Jon la vac kalabuhu lêm.

25 Jon nue ngɨvihi hɨxôn Yuda ti ngaênma lec môp wê mia lipacên ge. 26 Om Jon nue ngɨvihi la vô Jon dɨ nêl vô i ên nêbê, “Xolac kehe, xomxo ti wê dô hɨxôn ông ilage vô mia Jodan vɨlu ganê dɨ ông nêl i kɨtong ge, xomxo vɨhati la vô xomxo tyo dɨ i lipac he. Bêna lêc tyo vông tibêge?” 27 Mêd Jon nêl lax vô he ên nêbê, “Anutu lag puunê obêc vông nôn ti vô xomxo ti lêm ge od o tɨyi wê ob kô nôn ti ge lêm. 28 Xacxam va ngô kɨyang wê a nêl vô xam ilage ên a nêbê, ‘A o Kɨlisi** ti wê il dô bin ge lêm, lêc Anutu vông a lam mug Kɨlisi môp.’ 29 Xomxo ti obêc ii vêx ge od vêx tige ob tu ici va vɨnê, lêc li ngwe obêc dô dɨ ngô li ngwe wê ob kô vêx tige vya ge od xêyaa obêc vô nivɨha. Om gwêbaga, a tɨyi xocbê lig ngwe ge, ên a xêgyaa vô nivɨha yang ên Yesu. 30 Om Yesu lê i vô levac dɨ a lêg i vô nipwo lec.”

31 Xomxo ti wê lam gê lag puunê ge luu xomxo vɨhati vêl. Ên xomxo kɨbun ga, kehe yêp gê kɨbun om ob nêl kɨyang lec susu kɨbun ga. Dom xomxo ti wê lam gê lag puunê ge ngɨnoo susu vɨhati vêl. 32 Xomxo tige nêl kɨyang lec susu wê yê dɨ ngô pyap ge, lêc xomxo ti o ngô dɨ vông i vin kɨyang wê nêl ge lêm. 33 Lêc xomxo wê ngô dɨ vông i vin kɨyang wê i nêl ge, vông vinên wê he vông ge nêl kɨtong nêbê Anutu ge xomxo kɨyang nôn. 34 Xomxo ti wê Anutu vông i lam ge, nêl Anutu kɨyang, ên Anutu vông Myakɨlôhô Ngɨbua hɨvun i xôn. 35 Ma Anutu xêyaa vin lec nu tuc, om vông susu vɨhati vac i vɨgê. 36 Xomxo ti obêc vông i vin Anutu nu ge od ob dô mavɨha luta lêc luta, lêc xomxo ti obêc hɨngoo nu tuc vya ge, od ob dô mavɨha luta lêm, ên xêyaa myavɨnê wê Anutu vông ge hɨvun i xôn pyap.

Copyright information for `PTP