John 4

Yesu keac vô Samelia vêx ti

He Palisi** ngô kɨyang wê nêb Yesu kô xomxo tɨbeac dɨ lipac he luu wê Jon lipac ge vêl. Yesu o lipac xomxo ti lêm. Nge, nue ngɨvihi môci lipac xomxo. Mêd Yesu ngô wê he Palisi ngô kɨyang tige, om sea vɨgwe levac Judia ên nêb ob lax mɨ la Galili, mêd la vô môp Samelia, dɨ mɨla vɨgwe ti lê nêbê Saika wê yêp vac vɨgwe levac Samelia ge. Vɨgwe tige yêp kwabo vô kɨbun ti wê Jekop vông vô nu Josep ilage. Lôva ti wê Jekop yev ilage mɨ mia lua vac ge yêp vac vɨgwe tige om xomxo lam mi kɨlê. Yesu mɨla, lêc ni ma vêl lec môp dia wê lam ge om mɨla dô kwabo vô mia tige. Ge tɨyi xocbê hɨyôv tyip kɨtôn.

Yesu vaci mɨla dô dɨ nue ngɨvihi la mug mɨ la ên nêb ob la kɨsuu yaên, dɨ Samelia vêx ti val ên nêb ob kɨlê mia om Yesu nêl vô i ên nêbê, “Kɨlê mia mɨ lam ên a ob num.” Lêc vêx tyo nêl vô i ên nêbê, “Ông vux Yuda** dɨ a vêx Samelia. Bêna lêc ông kɨtaa mia vô a?” Nêl bêge, ên Yuda yuu Samelia o mi keac vôma lêm. 10 Mêd Yesu nêl vô i ên nêbê, “Ông obêc xovô vɨzid wê Anutu vông ge dɨ ông obêc xovô xomxo ti wê nêl vô ông ên nêbê ông vông mia mɨ i num ge od ông obêc kɨtaa mia vô i dɨ i vông mia mavɨha vô ông.” 11 Lêc vêx tyo nêl vô i ên nêbê, “Xomxo levac, ông nêm dêg ma, dɨ mia tô mɨ lax ngɨbi ganê, om ông ob kɨlê mia mavɨha tige gê na? 12 Bug Jekop vông lôva tiga vô xe, dɨ i hɨxôn nue dɨ i bwoc, he xôn mi num vac, lêc mêd ông luu Jekop vêlê?” 13 Lêc Yesu nêl vô vêx Samelia tyo ên nêbê, “Xomxo vɨhati wê num mia tiga, he ob xo mia tii vac. 14 Lêc xomxo ti obêc num mia wê a vông ge od ob xo mia bê ob num i tii vac lêm. Ma vêl. Ên mia wê a ob vông vô i ge obêc pɨtuv vac i nɨlô dɨ vông i dô mavɨha luta lêc luta.” 15 Om vêx tyo nêl vô i ên nêbê, “Xomxo levac, ông vông mia tige vô a mɨ a num êdêc a xoên mia tiga i ma dɨ a lam kɨlêên tii vacên i ma.”

16 Yesu nêl vô i ên nêbê, “Loc keac lɨyam dɨ muu xôn lôm.” 17 Lêc vêx tige nêl ên nêbê, “A lɨyag ma.” Mêd Yesu nêl vô i ên nêbê, “Ông nêl vɨxôhɨlôg ên ông nêbê ông lɨyam ma. 18 Ên ilage ông kô vux vɨgê vɨlu lêc sea he dɨ vux wê dô hɨxôn ông gwêbaga ge, o ông lɨyam lêm. Om kɨyang wê ông nêl ge, ông nêl nôn.” 19 Mêd vêx tyo nêl vô i ên nêbê, “Xomxo levac, ga a xovô ên a nêbê ông plopete ti. 20 Xe buge lam mi kɨtaa vô Anutu lec kɨtôn tiga, lêcom xam Yuda nêl ên xam nêbê vɨgwe wê il ob kɨtaa vô Anutu ge, vɨgwe Jelusalem tibed.”

21 Mêd Yesu nêl vô i ên nêbê, “Vêx, ông vông i vin kɨyang wê a ob nêl ga bê tɨmuên ge xam obêc kɨtaa vô Mag lec kɨtôn tiga lêm, dɨ xam ob kɨtaa gê Jelusalem êno lêm. 22 Xam Samelia mi kɨtaa lê, lêc xam lungên xomxo wê xam mi kɨtaa vô i ge. Dɨ xe Yuda, Anutu wê xe mi kɨtaa vô ge, xe xovô pyap, ên xomxo ti wê ob vô xomxo vêl ên nipaên ge lam vac xe Yuda. 23 Buc ti obêc val, om gwêbaga buc tyo val pyap, om xomxo wê ob kɨtaa nôn ge, Myakɨlôhô Ngɨbua ob ngɨdu he xôn dɨ he ob kɨtaa vô Mag hɨxôn kɨyang nôn. Ên xomxo tibêgee wê Anutu xêyaa vin lec nêb he i kɨtaa vô i. 24 Anutu ge Myakɨlôhô, om xomxo obêc nêb kɨtaa vô i ge od Myakɨlôhô Ngɨbua i ngɨdu he xôn dɨ he i kɨtaa hɨxôn kɨyang nôn.” 25 Mêd vêx tyo nêl vô Yesu ên nêbê, “A xovô ên a nêbê Mesaia** ti wê Anutu vɨnoo ge wê he nêl lê nêbê Kɨlisi ge obêc val. Dɨ obêc val ge od ob nêl kɨyang vɨhati kehe kɨtong vô il.” 26 Yesu nêl vô i ên nêbê, “A tyo ga mê, wê a dɨnêl kɨyang vô ông ga.”

27 Yesu nêl kɨyang tige, dɨ nue ngɨvihi vena yê wê Yesu dɨkeac hɨxôn vêx tige dɨ he yetac ên. Lêc he ti o nêl vô i lêm bê “Ông ob kô vatya? Dɨ ông keac vô vêx tige ên va?” 28 Mêd vêx tige sea dêg le dɨ lax mɨ la vɨyangtôv dɨ lax nêl vô xomxo tɨbeac ên nêbê, 29 “Xam lam loc wê xomxo ti wê nêl kɨyang a vông ilage vɨhati kɨtong. Ganê mêd Kɨlisi ti wê il dô bin ge yuubê?” 30 Om he sea ben dɨ lam vô Yesu.

31 He gên dɨlam dɨ Yesu nue ngɨvihi nêl vô Yesu ên nêbê, “Xolac kehe, wa yaên lê.” 32 Lêc Yesu nêl vô he ên nêbê, “Yaên wê a vông ge dô, lêcom xam lungên.” 33 Om nue ngɨvihi kɨnêg vôma ên nêbê, “Mêd xomxo ti vông yaên vô i?” 34 Lêc Yesu nêl vô he ên nêbê, “Yaên wê ob den a ge bêga bê a ob vông kɨyang yuu yuac wê xomxo ti wê vông a lam ge nêb a vông ge i loc pyap lê. 35 Xam nêl ên xam nêbê dentuc yuudɨyuu obêc lam la vêl dɨ xam ob la kô yaên nôn vac yuac. Lêc a ob nêl vô xam bê xam vêl mamnôn lec mɨ wê yuac, ên xomxo viac he pyap tɨyi wê xam ob la nêl xolac vô he ge, tɨyi xocbê susu vô nôn vac yuac ge. 36 Xomxo wê ob la kô nôn vac yuac ge ob kô nôn nivɨha lec yuac wê he vông ge dɨ ob kɨtuc nôn tige la dô nivɨha luta lêc luta. Om xomxo wê xin vê ge hɨxôn xomxo wê kô nôn ge, yuu xôn xêyaa vô nivɨha. 37 Om kɨyang wê nêl ên nêbê xomxo ngwe ob xin vê dɨ ngwe ob la kô nôn ge, kɨyang nôn. 38 A vông xam la ên a nêb xam kô nôn vac yuac wê xam o vông ilage lêm ge. Yuac wê xomxo mugên vông pyap ge, xam ob la kô nôn vac.”

39 Tɨbii Samelia wê dô vac vɨgwe tige, he tɨbeac vông i vin Yesu ên wê vêx tige nêl ên nêbê, “Yesu nêl kɨyang wê a vông ilage vɨhati kɨtong.” 40 Mêd tɨbii Samelia la vô Yesu dɨ la kɨtaa i nêb i dô hɨxôn he, om Yesu dô hɨxôn he tɨyi buc yuu, 41 dɨ xomxo tɨbeac hɨwocên ngô kɨyang wê Yesu nêl ge om he vông i vin. 42 Mêd he nêl vô vêx tyo ên nêbê, “Xe o vông i vin lec ông vyam wê ông nêl ge lêm. Nge, xecxe va ngô i vya om xe xovô ên xe nêbê xomxo ti wê ob hôm xomxo kɨbun ga vɨhati lec ge, xomxo tyo tiga vɨxôhɨlôg nôn.”

Yesu vông xomxo levac ti nu vô nivɨha lec

43 Yesu dô vac vɨgwe tige buc yuu dêc sea dɨ la Galili. 44 Yesu vaci nêl ila ên nêbê plopete ti lie vac ici va ben ob kô i lec nivɨha lêm. 45 Mêd Yesu mɨla Galili, dɨ tɨbii Galili hôm i lec nivɨha, ên he êno la yê buc ngɨbua gê Jelusalem om he yê môp vɨhati wê Yesu vông vô buc tige.

46 Mêd Yesu lax mɨ la Kena wê yêp vac vɨgwe levac Galili ge. Kena ge vɨgwe wê Yesu pɨlepac mia tu wain vac ilage. King nu hɨzap ti dô vac vɨgwe Kapaneam, lêc nu vux ti, yidac vông. 47 Mêd xomxo levac tyo ngô wê Yesu sea Judia dɨ lam dô Galili ge, om la vô Yesu dɨ la kɨtaa i ên nêb i loc Kapaneam ên loc vông i nu i vô nivɨha lec, ên nu vô kwabo lec wê ob yib ge. 48 Lêc Yesu nêl vô xomxo levac tyo ên nêbê, “Xam wêên do levac obêc ma ge od xam nêb xam ob vông i vin lêm.” 49 Mêd xomxo tyo nêl vô i ên nêbê, “Xomxo levac, lam lutibed ên a nug obêc yib.” 50 Mêgem Yesu nêl vô i ên nêbê, “Ông lôc, ên ông num obêc vô nivɨha lec.” Mêd xomxo tyo vông i vin kɨyang wê Yesu nêl ge dɨ lax. 51 Mɨla môp mahɨgun ti dɨ nue yuac ya val nêl vô i ên nêbê, “Num vô nivɨha lec.” 52 Mêd xomxo tyo kɨnêg vô he ên nêbê, “Yidac sea i lec hɨyôv manôn tina?” Om he nêl ên nêbê, “Vɨhevage wê hɨyôv kɨlê ge num ninɨvi vô ningɨgooên lec.” 53 Mêd ma xovô nêbê hɨyôv manôn tige wê Yesu nêl vô i nêbê nu vô nivɨha lec ge. Mêgem xomxo tige he vɨnê nue vɨhati vông i vin. 54 Buc wê Yesu sea Judia dɨ lax mɨ la Galili ge od vông do tiga wê vông yuu ge vac vɨgwe Galili.

Copyright information for `PTP