John 8

He kô vêx yôdac ti mɨ la vô Yesu

Mêd Yesu lec mɨ la lec kɨtôn Oliv**, dɨ vɨgwe vɨdiiên tɨtige lax mɨ la vac Anutu xumac ngɨbua. Mêd xomxo tɨbeac kɨtuc la vô i om Yesu dô dɨ vông xolac vô he. Mêd xomxo wê xovô Moses xolac gee hɨxôn he Palisi**, he yê vêx ti wê vông yôdac ge om kô vêx tyo mɨ la lax vac he mahɨgun. Mêd he nêl vô Yesu ên nêbê, “Xolac kehe, vêx tiga vông môp yôdac mɨ xe xê. Moses nêl vac xolac ên nêbê vêx tibêga, xomxo ob hi ya ngɨdax ên i yib. Om ông ob nêl bêna lec i?” He nêl bêge, nêb ob yaxên Yesu bêc obêc nêl kɨyang ti so ge od he ob vông kɨyang vô i. Lêc Yesu yu kwa vac dɨ so kɨbun ya vɨgê lɨyihi.

Mêd he kɨnêg tii vac vac vô Yesu, om Yesu kɨdi mɨ le kɨsii dɨ nêl vô he ên nêbê, “Xomxo ti vac xam mahɨgun wê xovô nêb nipaên ti o yêp vô i lêm ge od i hôm ngɨdax mɨ nêx vêx tiga ya taxlee.” Mêd Yesu yu kwa vac dɨ so kɨbun tii vac. Xomxo tigee ngô kɨyang wê Yesu nêl ge dɨ xovô nên nipaên om ti ti le lop mɨ la vɨxun. He levac la mug dɨ he ba lop mɨ tɨmu vô he vɨxa, dɨ Yesu vaci hɨxôn vêx tyo wê yuu xeedô. 10 Mêd Yesu kɨdi mɨ le kɨsii dɨ nêl vô vêx tyo ên nêbê, “Vêx, xomxo tigae la na? Ti dô wê ob vông kɨyang vô ông ge, me?” 11 Lêc vêx tyo nêl vô i ên nêbê, “Xomxo levac, ti dôên ma.” Om Yesu nêl vô i ên nêbê, “Om a êno, a ob vông kɨyang vô ông lêm. Ông loc, dɨ le i lêc vông nipaên ti i tii vac lêm.”]

Yesu ge xêseac wê ob linac vô xomxo gê kɨbun

12 Yesu nêl vô xomxo tigee tii vac ên nêbê, “A xêseac wê linac lec kɨbun. Xomxo ti obêc tɨmu vô a ge, od ob la vac mapɨtoc lêm. Nge, ob dô vac xêseac wê ob vông i vô paha lec dɨ vông i dô mavɨha ge.” 13 Om Palisi nêl vô i ên nêbê, “Ôcông va nêl ông kehe kɨtong om kɨyang wê ông nêl ge o tɨyi lêm.” 14 Mêlêc Yesu nêl vô he ên nêbê, “Vɨxôhɨlôg, aca va nêl a kehe kɨtong, lêc kɨyang wê a nêl ga, ge kɨyang nôn, ên a xovô vɨgwe kehe wê a lam vac ge, dɨ a xovô vɨgwe wê a ob lax mɨ la vac ge. Dɨ xam ge, xam o xovô a bog kehe wê a lam vac ge lêm, dɨ xam o xovô vɨgwe ti wê a ob lax vac ge lêm. 15 Xam yaxên xomxo nên kɨyang ya xovôên wê xacxam vông ge, dɨ a ga, a o yaxên xomxo ti nên kɨyang lêm. 16 Lêc a obêc nêb yaxên xomxo ti nên kɨyang ge od a ob yaxên i nên kɨyang ya môp bôbac, ên o aca va wê a ob yaxên xomxo nên kɨyang ge lêm. Nge, Mag wê vông a lam ge dô hɨxôn a. 17 Kɨyang ti yêp vac xolac wê xam vông ge bêga nêbê xomxo yuu obêc nêl kɨyang tɨyima lec kɨyang tibed ge od kɨyang wê yuu nêl ge kɨyang nôn. 18 A nêl a kehe kɨtong dɨ Mag wê vông a lam ge nêl a kehe kɨtong hɨxôn.”

19 Mêd he kɨnêg vô Yesu ên nêbê, “Mam dô gê na?” Lêc Yesu nêl vô he ên nêbê, “Xam lungên a dɨ xam lungên Mag êno. Xam obêc xovô a ge od xam obêc xovô Mag hɨxôn.” 20 Yesu nêl xolac vô xomxo vac Anutu xumac ngɨbua, vac nɨlô ti wê he tung mone daa vac ge, om nêl kɨyang tige hɨxôn vô he. Lêc xomxo ti o hôm i xôn lêm, ên buc wê i vông ge o vô kwabo lec lêm.

Yesu nêb ob lax kɨsii

21 Nang dêc Yesu nêl tii vac vô he ên nêbê, “A ob sea xam dɨ la, dɨ xam obêc myag a, lêc xam obêc wib hɨxôn nêm nipaên, ên vɨgwe wê a ob la vac ge xam obêc la vac lêm.” 22 Mêgem he Yuda** nêl vôma ên nêbê, “Xomxo tige nêl ên nêb il ob la vac vɨgwe wê ob la dô vac ge lêm. Mêd ici va obêc hi i yib, me?” 23 Mêd Yesu nêl vô he ên nêbê, “Xam ge kɨbun, dɨ a ga kɨsii ganê. Xam xomxo kɨbun, dɨ a ga, a o xomxo kɨbun lêm. 24 Kɨyang bêge om a nêl vô xam gwêba ên a nêbê xam obêc wib hɨxôn nêm nipaên. Ên xam obêc vông i vin bê a Anutu nu lêm ge, od xam obêc wib hɨxôn nêm nipaên.”

25 Om he kɨnêg vô Yesu ên nêbê, “Ông letya?” Lêc Yesu nêl vô he ên nêbê, “Bêna lêc a ob nêl kɨyang tii vac vac vô xamê? A ga, xomxo ti wê a nêl vô xam ilage. 26 A kɨyang wê a ob nêl vô xam dɨ yaxên xam ge tɨbeac yêp. Lêc xomxo ti wê vông a lam ge, i kɨyang nôn om kɨyang wê a ngô vô i ge, a nêl kɨtong vô xomxo kɨbun ga.”

27 Kɨyang wê Yesu nêl vô he ge, he o xovô bê Yesu nêl lec Ma Anutu lêm, 28 om Yesu nêl vô he ên nêbê, “Buc wê xam obêc hi Xomxo Nu** lec xax ge od xam obêc xovô bê a Anutu nu mê, dɨ xam obêc xovô bê yuac wê a vông ge a o vông ya xovôên wê aca vông ge lêm. Nge, a nêl kɨyang tɨyi kɨyang wê Mag vông vô a ge. 29 Mag wê vông a lam ge dô hɨxôn a dɨ o sea a dô tamaên lêm, ên a vông yuac wê Mag ob yê nivɨha ge tɨyi buc vɨhati.” 30 Yesu nêl kɨyang tige om xomxo tɨbeac vông i vin i.

Kɨyang nôn obêc pɨwelac il vêl ên nipaên

31 Yesu nêl vô xomxo Yuda wê vông i vin i ge ên nêbê, “Xam obêc hôm a kɨyang xôn pɨlihi mɨ dô vac ge od xam tu a nuge vông vinên nôn. 32 Xam obêc xovô kɨyang nôn, dɨ kɨyang nôn obêc pɨwelac xam vêl dɨ xam dô nimvɨha.” 33 Lêc he nêl vô Yesu ên nêbê, “Xe ga Eblaham bue, om xe o la vac xomxo ti kwa ngɨbi ila mɨ tu he nue yuac lêm. Lêc bêna lêc ông nêl ên ông nêbê kɨyang tige obêc pɨwelac xe vêl ên tɨbii levac wê viac xe ge?”

34 Om Yesu nêl vô he ên nêbê, “A nêl hɨxôn nôn vô xam bê xomxo vɨhati wê dô vac nipaên ge, he tu nipaên tige nue yuac pyap. 35 Dɨ nue yuac ti o tɨyi wê ob dô vac xumac luta ge lêm. Nge, xomxo levac nu vaci wê ob dô vac luta. 36 Om Anutu nu obêc pɨwelac xam vêl ge, od xam obêc dô nimvɨha nôn dɨ nipaên ti ob pɨtii lec xam lêm. 37 A xovô ên a nêbê xam ge Eblaham bue, lêcom xam nêb xam ob hi a xib, ên kɨyang wê a vông ge o yêp vac xam nɨlôm lêm. 38 Kɨyang wê a nêl ge a nêl i tɨyi wê a xê vô Mag ge, dɨ xam ge, xam vông i tɨyi wê xam ngô vô mam ge.”

39 Mêd he nêl vô Yesu ên nêbê, “Xe mag Eblaham.” Lêc Yesu nêl vô he ên nêbê, “Xam obêc Eblaham nue nôn ge od xam obêc vông môp i tɨyi wê Eblaham vông ge. Lêc xam o vông môp tɨyi wê Eblaham vông ge lêm. 40 A nêl kɨyang nôn wê a ngô vô Anutu ge vô xam, lêc xam nêb xam ob hi a xib. Môp wê Eblaham vông ge ti o yêp bêge lêm. 41 Xam vông môp tɨyi xocbê mam mi vông ge.” Mêd he nêl vô Yesu ên nêbê, “Xe o tɨyi xocbê nipwo wê ta kô vax dɨ ma ma ge lêm. Xe mag Anutu tibed wê dô ge.” 42 Lêc Yesu nêl vô he ên nêbê, “Anutu obêc xam mam vɨxôhɨlôg nôn ge od xam xêmyaa obêc vin lec a, ên a dô hɨxôn Anutu lêc lam. Dɨ a o lam i tɨyi xovôên wê a vông ge lêm. Nge, Anutu vông a lam. 43 Xam o xovô kɨyang wê a nêl ga lêm, kehe bêga nêbê xam nêb xam ob ngô a vyag lêm.

44 “Xam mam ge Seten**, om kɨyang wê yêp vac mam nɨlô ge, xam nêb xam ob tɨmu vô mɨ vông i vô nôn lec. Buc taxlee ilage Seten mi hi xomxo yib dɨ o dô vac kɨyang nôn lêm, ên kɨyang nôn ti o yêp vac i nɨlô lêm. Dɨ kɨyang wê mi nêl ge, nêl i tɨyi kɨyang kɨtyooên wê yêp vô i ge, ên i xomxo kɨtyooên wê tu kɨyang kɨtyooên kehe. 45 Dɨ a ga, a lam nêl kɨyang nôn om xam nêb xam ob vông i vin kɨyang wê a nêl ge lêm. 46 Xam letya tɨyi wê xam ob nêl a nêg nipaên seac ge? A nêl kɨyang nôn lê, lêc bêna lêc xam o vông i vin a lêmê? 47 Anutu nue ob ngô kɨyang wê Anutu nêl ge. Lêc xam o Anutu nue lêm, om xam o ngô i vya lêm.”

Yesu luu Eblaham vêl

48 He Yuda** luu Yesu vya ên nêbê, “Xe nêl vɨxôhɨlôg nôn ên xe nêbê ông tɨbii Samelia wê vɨmwo nipaên dô vac ông nɨlôm ge.” 49 Lêc Yesu nêl ên nêbê, “Vɨmwo nipaên ti o dô vac a nɨlôg lêm. A vông Mag lê vô levac, lêc xam vông a lêg tô sea. 50 A o nêb a ob vông a lêg i vô levac lêm, lêc xomxo ti dô wê ob vông a lêg i vô levac, dɨ xomxo tige wê ob yaxên xomxo nên kɨyang. 51 A nêl hɨxôn nôn vô xam bê xomxo ti obêc tɨmu vô kɨyang wê a vông ge od xomxo tige yibên obêc ma vêl.”

52 Mêgem Yuda tigee nêl vô Yesu ên nêbê, “Om gwêbaga xe xovô ên xe nêbê vɨmwo nipaên ti dô vac ông nɨlôm. Ên Eblaham hɨxôn plopete ilage, he yib mɨ la vêl, lêc ông nêl ên ông nêbê xomxo ti obêc tɨmu vô kɨyang wê ông vông ge od obêc yib gê kɨbun ga lêm. 53 Mêd ông ngɨnoo il bug Eblaham vêl, me? Ên Eblaham yib dɨ plopete êno yib. Dɨ ông nêb ông ob vông ông tɨyi letya?”

54 Mêd Yesu nêl vô he ên nêbê, “Aca va obêc pɨmil a lêg ge od obêc tɨyi xocbê kɨyang pɨleva, lêc xomxo ti wê pɨmil a lêg ge, Mag vaci, wê xam mi nêl ên xam nêbê xam Anutu. 55 Lêc xam o xovô i lêm. Dɨ a ga, a xovô i. A obêc nêl bê a lungên Mag ge od a obêc xomxo kɨtyooên tɨyi xocbê xam ge. Lêc a xovô i pyap om a tɨmu vô kɨyang vɨhati wê i vông ge.

56 “Ilage bum Eblaham xêyaa vô nivɨha ên nêb ob yê buc wê a vông ge, om yê buc tige dɨ xêyaa vô nivɨha.” 57 Lêc he Yuda nêl vô Yesu ên nêbê, “Klismas wê ông vông ge gên o mɨla vô kehe yuu dɨ vɨgê yuu (50) lêm, lêc bêna lêc ông nêb ông wê Eblahamê?” 58 Mêd Yesu nêl vô he ên nêbê, “A nêl hɨxôn nôn vô xam bê buc wê Eblaham gên ma ge od a dô tax.” 59 He ngô Yesu kɨyang tige om he hôm ngɨdax ên nêb ob nêx Yesu, lêc Yesu xôpac ên he dɨ sea Anutu xumac ngɨbua dɨ la vɨxun.

Copyright information for `PTP