Jude 1

A, Jut, Yesu Kɨlisi nu yuac a, dɨ Jems ge, a lig. A kɨvuu kɨpihac ga vô xam wê Anutu tyuc xam dɨ xam tɨmu vô i ge. Mag Anutu xêyaa vin lec xam dɨ Yesu Kɨlisi viac xam nivɨha.
Copyright information for `PTP