Luke 14

Yesu vông xomxo yidac ti vô nivɨha lec

Buc sabat ti Yesu la vac Palisi** levac ti xumac mɨ la ya hɨxôn i, lêc xomxo wê dô gee dɨyê i xôn. He dô lê, lêc xomxo wê ninɨvi vô vuac vuac ge ti val vô Yesu, om Yesu kɨnêg he wê xovô Moses xolac gee yuu he Palisi wê dô gee ên nêbê, “Tɨyi wê il ob vông xomxo wê yidac ge i vô nivɨha lec vô sabat, me?” Lêc he o luu kɨyang ti lax vô i lêm, om Yesu la hôm xomxo yidac tyo dɨ vông i vô nivɨha lec dɨ vông i loc mɨ la. Mêgem Yesu nêl vô xomxo gee ên nêbê, “Xam nume ti me bwoc ti obêc tô lôva madia lec buc sabat ge od tɨyiên ma wê xam ob pul i lôm lutibed lec sabat ge, me?” Lêc he o luu kɨyang ti lax vô Yesu lêm.

Xomxo i o lêc yong he bê he xomxo levac lêm

Yesu yê xomxo wê lam ya vac Palisi tyo ben ge, lêc yê wê he ya yong he nêb he ob dô lec sia nivɨha wê xomxo levac mi dô lec gee, om Yesu nêl kɨyang pɨlepacên ti vô he ên nêbê, “Xomxo ti obêc nêl ông la vac vɨzid ti ge od ông o lêc yong ông mɨ loc dô lec sia nivɨha wê xomxo levac ob dô lec ge lêm. Ên xomxo levac ngwe obêc val ge od xomxo ti wê myêl vɨzid tige obêc nêl vô ông bê, ‘Kɨdi lec mɨ loc dô ganê dɨ vông sia vô xomxo levac tige mɨ i dô lec,’ dɨ ông nim obêc yoc ên wê ông la dô tɨmuên.

10 “Om xomxo ti obêc nêl ông la vac vɨzid ti ge od ông loc dô tɨmuên ti lê, lêc xomxo ti wê myêl vɨzid tige obêc nêl vô ông ên nêbê, ‘Ngɨdêg, lam dô lec sia nivɨha ga’ od ông obêc tu xomxo levac ti vô xomxo gee manôn. 11 Ên xomxo ti obêc yong i nêb i xomxo levac ge od Anutu obêc yê i xocbê xomxo pɨleva, lêc xomxo ti obêc vông i vô nipwo ge od Anutu obêc pɨmil i dɨ vông i lê vô levac.”

12 Pyap dêc Yesu nêl vô Palisi ti wê myêl vɨzid tige ên nêbê, “Ông obêc myêl vɨzid ge od ông o lêc nêl tame mame lime ngɨdême, me xomxo wê susu tɨbeac ge i lam lêm, ên he ge wê he obêc myêl vɨzid nang mɨ vông myavɨwen vac vô ông. 13 Nge, ông obêc myêl vɨzid ge od ông tyuc xomxo wê nên susu maên hɨxôn he wê o xêkɨzêc lêm dɨ he wê vɨxa nipaên hɨxôn he wê ma tocên gee i lam. 14 Xomxo tigee o tɨyi wê ob vông myavɨwen vac vô ông ge lêm, lêc Anutu ob vông myavɨwen nivɨha vô ông vô buc tɨmuên wê xomxo nivɨha ob kɨdi lec vac yibên ge om ông ob dô hɨxôn xêmyaa nivɨha.”

Kɨyang pɨlepacên lec vɨzid

(Matyu 22:1-10)

15 He gên ya mɨ dô vac Palisi tyo ben, lêc xomxo ti vac he mahɨgun ngô kɨyang wê Yesu nêl lec vɨzid ge om nêl vô Yesu ên nêbê, “Xomxo wê ob la ya mɨ dô vac Anutu ben lag puunê ge obêc dô hɨxôn xêyaa nivɨha.” 16 Lêc Yesu nêl kɨyang pɨlepacên vô i bêga ên nêbê, “Xomxo ti nêb ob myêl vɨzid levac ti om vông kɨyang la vô xomxo tɨbeac ên nêb he i lam ya. 17 Om buc wê ob ya yaên ge od vông nu yuac ti la nêl vô xomxo wê ob lam vac vɨzid ge ên nêbê, ‘Yaên noc pyap, om xam lam ên lam wa.’

18 “Lêc he toto nêl lax vô i ên nêbê he laên ob ma. Om ti nêl vô i ên nêbê, ‘A kɨsuu kɨbun ti, om a ob la xê, om ông lôc nêl vô tɨbii levac bê o tɨyi wê a ob loc ge lêm.’ 19 Dɨ ti nêl vô i ên nêbê, ‘A kɨsuu bwoc kau vɨgê yuu om a ob la tɨxuu mɨ xê bêc obêc vông yuac nivɨha, om ông lôc nêl vô xomxo levac bê o tɨyi wê a ob loc ge lêm.’ 20 Dɨ ti nêl ên nêbê, ‘A kô vêx paha ti om a locên ob ma.’

21 “Mêgem nu yuac tyo lax mɨ la nêl kɨtong vô i xomxo levac, mêd xomxo levac tyo ngô dɨ xêyaa vô myavɨnê dɨ i nêl vô nu yuac tyo ên nêbê, ‘Ông loc tup vô môp levac yuu nipwo vɨhati vac vɨgwe levac ga dɨ tyuc xomxo wê nên susu maên hɨxôn he wê o xêkɨzêc lêm ge dɨ he wê vɨxa nipaên hɨxôn he wê manôn tocên gee vɨhati i lam.’ 22 Om nu tyo la vông i tɨyi dêc lôm nêl vô i ên nêbê, ‘A vông i tɨyi wê ông nêl ge lê, lêc vɨgwe gên o pup lec lêm.’

23 “Mêgem xomxo levac tyo nêl vô i ên nêbê, ‘Om ông loc vô môp nipwopwo wê la vac yuac ge vɨhati dɨ loc kɨdu xomxo vɨhati ên he i lam pup lec a xumac. 24 Lêc a nêl vô ông bê xomxo wê a tyuc he taxlee lêc he o lam lêm ge, ti ob ya vɨzid wê a vông ge hɨxôn lêm.’”

Kɨyang lec xomxo wê nêb ob tɨmu vô Yesu ge

(Matyu 10:37-38)

25 Xomxo tɨbeac hɨwocên tɨmu vô Yesu vɨxa mɨ he la, lêc Yesu pop i dɨ nêl vô he ên nêbê, 26 “Xomxo ti obêc nêb tɨmu vô a xolac, lêc vông nɨlô lax vô tae mae lie dɨ vɨnêe nue dɨ ici va, dɨ o vông nɨlô la dɨluhu vô a lêm ge od o tɨyi wê ob tu a nug ge lêm. 27 Dɨ xomxo wê o kɨlê vɨyin lec tɨyi xocbê kɨlê xax pola ge mɨ tɨmu vô a lêm ge, ge o tɨyi wê ob tu a nug ge lêm.

28 “Om xam ngô lê. Xam ti obêc xo ên xam nêb xam ob lox xumac vɨxa dia ti ge od i dô mɨ xovô bê mone dô i tɨyi wê ob lox xumac tige ya dɨ i pyap ge, me? 29 Obêc xovô bêge tax lêm ge od obêc yev teac vac pyap, lêc o tɨyi wê ob lox xumac tige pyap ge lêm, dɨ xomxo vɨhati ob yê dɨ so vya vô ông 30 dɨ nêl bêga nêbê, ‘Xomxo tige nêb ob lox xumac lê, lêc o lox i pyap lêm.’

31 “Dɨ kɨyang ngwe, king ti wê nue vevac 10,000 ge nêb ob la vông vevac vô king ngwe wê nue vevac 20,000 ge od i dô mɨ xovô bêga bê xêkɨzêc wê nue vông ge tɨyi wê obêc ngɨnoo king ngwe wê nue 20,000 ge vêl ge, me he tɨyiên ma. 32 Lêc obêc xovô bê tɨyiên ma ge od king ngwe ge i gên dô teva dɨ i vông xomxo mangwe i loc ên he i viac kɨyang bê vevac obêc ma.

33 “Kɨyang bêge, mêgem xam xovô bê xam ti obêc vô nɨmim vô susu wê i vông ge vɨhati lêm ge od o tɨyi wê ob tu a nug ge lêm.

Kɨyang pɨlepacên lec sol

(Matyu 5:13 Mak 9:50)

34 “Sol ge nivɨha, lêc obêc vô nyen maên ge od il obêc vông bêna vô ên i vô nyen i tii vac nangê? 35 Ên sol wê nyen maên ge o nivɨha tɨyi wê il ob vông yuac ya ge lêm, om il ob nêx i la xel. Xam nɨnyam obêc yêp ge od xam ngô dɨ xovô.”

Copyright information for `PTP