Luke 16

Kɨyang pɨlepacên lec tɨbii yuac nipaên ti

Nang dêc Yesu nêl vô nue ngɨvihi ên nêbê, “Xomxo susu tɨbeac ti dô, dɨ nu yuac ti viac i susu, lêc xomxo ya la nêl kɨtong vô xomxo levac tyo ên nêbê, ‘Num ti wê bin ông yuac ge mi vông ông susu yuu mone la vax vax.’ Om xomxo levac tige keac nu yuac tyo lam dɨ kɨnêg vô i ên nêbê, ‘Ông vông bêna lêc a ngô xocbê kɨyang yêp vô ôngê? Ông loc kɨvuu a susu wê ông viac ge vɨhati lec kɨpihac ti dêc vông i lam ên a xê, ên ông ob viac a yuac i tii vac lêm.’

“Om nu yuac tyo xo bêga ên nêbê, ‘Om a ob vông bêna? Ên xomxo levac obêc tii a vêl ên i yuac gwêbaga, lêc xêkɨzêc wê a vông ge tɨyiên ma wê a ob kɨden kɨbun ge, dɨ a nig yoc ên wê a ob kɨtaa susu vaxvax vô xomxo ya ge. Lêcom ga a xovô môp wê a ob vông ge ti, êdêc buc wê xomxo levac obêc tii a vêl ên i yuac ge od xomxo ya i kô a mɨ loc vac ben dɨ viac a.’ Om môp wê xovô ge bêga ên nêbê keac tɨbii wê i xomxo levac myavɨwen yêp vô ge he toto lam, dêc kɨnêg ti wê val taxlee ge ên nêbê, ‘Ông kô susu vaba vô xomxo levac lêc myavɨwen gên yêpê?’ Om xomxo tyo nêl vô i ên nêbê, ‘Ge a kô wel vac dlam 100.’ Om nu yuac tyo nêl vô i ên nêbê, ‘Hôm kɨpihac wê ông myavɨwen yêp lec ge dɨ kɨvuu ông myavɨwen i tô mɨ loc xocbê dlam wel 50.’ Nang dêc xomxo ngwe val om nu yuac tyo kɨnêg i ên nêbê, ‘Ông myavɨwen vaba yêpê?’ Lêc xomxo tyo nêl ên nêbê, ‘Pɨdi yul 100.’ Om nu yuac tyo nêl vô i ên nêbê, ‘Hôm kɨpihac ga dɨ kɨvuu ông myavɨwen bê pɨdi yul 80.’

“Om xomxo levac tyo yê môp nipaên wê nu yuac tige vông ge, lêc pɨmil nu yuac tige ên wê vông môp hɨxôn pɨyôp nivɨha ge. Ên xomxo wê vông nɨlô la vô susu kɨbun ga ge, he kô pɨyôp levac lec môp yuu yuac kɨbun ga luu xomxo wê dô vac xêseac ge vêl.

“Om a ob nêl vô xam bê xam ngɨdu xomxo xôn ya mone yuu susu kɨbun ga ên he xêyaa i vô nivɨha vô xam, dɨ buc tɨmuên wê xam vɨgêm obêc sea mone ge od Anutu i kô xam mɨ xam loc dô vac i ben luta lêc luta.

10 “Xomxo ti obêc viac yuac nipwopwo wê xomxo nêb i vông ge nivɨha ge od obêc viac yuac levac nivɨha êno bêge, lêc xomxo ti obêc viac yuac nipwopwo nivɨha lêm ge od obêc viac yuac levac êno nivɨha lêm. 11 Mone yuu susu kɨbun ga, ge susu pɨleva, lêc xam obêc viac nivɨha lêm ge od letya obêc vông vɨzid wê nôn nivɨha ge ti vac xam vɨgêmê? 12 Dɨ xam obêc viac xomxo ngwe susu nivɨha lêm ge od letya ob vông susu vô xam ên nêb i tu xam nêmê?

13 “Xomxo ti o tɨyi wê ob vông yuac vô xomxo levac yuu ge lêm, ên xêyaa obêc vin lec ngwe dɨ ob yê ngwe nipaên, me obêc vông nɨlô la vô ngwe dɨ vô nɨmi vô ngwe. Om o tɨyi wê xam ob vông nɨlôm i loc vô Anutu yuu xôn mone ge lêm.”

Yesu kɨyang lec môp yaya

14 Palisi** ngô kɨyang wê Yesu nêl ge lêc vô mya nipɨpaa vô, ên he xêyaa vin lec mone luu vêl. 15 Om Yesu nêl vô he ên nêbê, “Xam ge wê xam yong xam ên xam nêbê xomxo i yê xam nêbê xam nivɨha, lêc Anutu xovô xam nɨlôm nêb nipaên, ên môp wê xomxo yê nêb nivɨha ge, ge wê Anutu yê ên nêb juda juda nipaên.

16 “Moses xolac hɨxôn plopete kɨyang yêp dɨ i val tyip vô buc wê Jon lipac xomxo ge, dɨ vô buc wê Jon vông ge dɨ i val gwêbaga, a nêl xolac paha wê Anutu ben ge** vô xomxo, mêgem xomxo tɨbeac nɨlô kɨdu he nêb he ob tu Anutu nue mɨ la dô vac i ben. 17 Lag yuu kɨbun obêc la xôa ma, lêc Moses xolac bo ti obêc la xôa ma hɨxôn lêm.

18 “Xomxo ti obêc sea vɨnê dɨ la kô vêx bangwe ge od ge vông yôdac vêx yuu vux, dɨ xomxo ti obêc kô vêx ti wê lɨya sea i dɨ la ge od ge vông môp yôdac vêx yuu vux.”

Xomxo wê susu tɨbeac ge ti yuu Lasalas

19 Nang dêc Yesu nêl ên nêbê, “Xomxo susu tɨbeac ti dô dêc vɨnyum ngakwi nivɨhavɨha dɨ ya yaên nivɨhavɨha tɨyi buc vɨhati. 20 Dêc xomxo susu maên ge ti dô lênêbê Lasalas, lêc mi yêp vô xomxo susu tɨbeac tyo vuayen, ên nêb ob ya yaên myapɨpu wê tô mɨ la vac tevol kwa ngɨbi ge, lêc kɨtyax dô lec Lasalas ninɨvi vɨhati om noo lam mi tep lec.

22 “Yuu mi dô dɨ buc ti lê, lêc Lasalas yib dɨ angela lam kô i mɨ la tung i hɨxôn Eblaham vac Anutu ben lag puunê. Nang dêc xomxo susu tɨbeac tyo yib nang mɨ lie yev, 23 dɨ i la dô vac vɨgwe nipaên dɨ kô myavɨnê levac mɨ dô, dêc yê ma la kɨsii lêc yê Eblaham wê dô tevabanê dɨ Lasalas dô hɨxôn i ge. 24 Mêgem tyuc vya levac ên nêbê, ‘Mag Eblaham, ông xo vɨgwe pɨsiv ên a, dɨ vông Lasalas i lam tɨnyum vɨgê lɨyihi vac mia dɨ kô mɨ lam kɨtiv lec a get ên i vô ningɨgooên vô a, ên ngwax ya a nignɨvi vô myavɨnê levac.’

25 “Lêc Eblaham nêl vô i ên nêbê, ‘Nuge, ông xovô lê. Ên buc wê ông dô kɨbun ge, od ông dô vac nivɨha hɨxôn susu nivɨha, dɨ Lasalas dô vac nipaên nôn, lêc gwêbaga Lasalas dô vac nivɨha yuu malehe dɨ ông va dô vac nipaên yuu myavɨnê. 26 Dɨ kɨyang ti yêp bêga nêbê vun madia ti yêp kɨsuu xe dɨ xam lec, om xomxo ti obêc nêb kɨdi vac ga dɨ loc vô xam ge od tɨyiên ob ma, dɨ ngwe obêc nêb kɨdi vac xam mɨ lam vô xe ge od tɨyiên ob ma.’

27 “Mêd xomxo susu tɨbeac tyo nêl ên nêbê, ‘Mag Eblaham, a kɨtaa ông bê ông vông Lasalas i lôc mɨ loc mag ben, 28 ên a lige vux vɨgê vɨlu dô, om a nêb i loc nêl vô he bê he i sea môp nipaên êdêc he i o lêc lam kô myavɨnê nipaên hɨxôn a lêm.’

29 “Lêc Eblaham nêl vô i ên nêbê, ‘Kɨyang wê Moses he plopete kɨvuu ge yêp pyap, om he i ngô.’ 30 Lêc xomxo tyo nêl ên nêbê, ‘Mag, ge tɨyiên ma, lêc xomxo ti obêc kɨdi lec vac yibên mɨ la nêl kɨyang vô he ge od he obêc pɨlepac he.’ 31 Lêc Eblaham nêl ên nêbê, ‘He ob ngô Moses he plopete kɨyang mɨ vông i vin lêm ge od xomxo ti obêc kɨdi lec vac yibên mɨ lax ge od he obêc vông i vin xomxo tige vya êno lêm.’”

Copyright information for `PTP