Luke 2

Malia kô nu tuc Yesu

(Matyu 1:18-25)

Vô buc tigee King Sisa Ogastas vông kɨyang ti la vô xomxo vac vɨgwe vɨhati ên nêb he vɨhati i loc ên tɨbii i kɨvuu he lê. Buc tige, ge wê he kɨvuu xomxo vɨhati lê taxlee, dɨ Sailinias tu gavman levac mɨ viac vɨgwe Silia vac buc tige mɨ dô. Om xomxo toto lax ben ben ên nêb tɨbii i kɨvuu he lê. Josep ge, kehe vac king Devit, mêd kɨdi vac Nasalet vac vɨgwe levac Galili mɨ la, dɨ mɨla vac vɨgwe levac Judia dɨ la bu Devit ben luta lê nêbê Betlehem. Om Josep yuu xôn vɨnê Malia la Betlehem ên nêb gavman i kɨvuu yuu lê. Malia ge, nu dô vac i xêyaa, mêd yuu gên dô Betlehem dɨ buc vô kwabo lec wê Malia nu ob yubac ge. Lêc xomxo pup lec xumac wê vɨtevac nên ge vɨhati, om yuu la dô vac bulmakau ben, mêdec nu tyo yubac lêc nu tuc, mêd Malia vɨyum vac nivɨmihi dɨ la lii i yêp vac bulmakau dipac wê mi ya vac ge.

Angela nêl Yesu kɨtong vô xomxo wê viac bwoc sipsip ge

Vac vɨgwe tige xomxo wê viac bwoc sipsip gee dô vô vɨgwe nɨnya dɨ viac he bwoc sipsip vô bucên mɨ dô. Mêd Apumtau angela ti val vô he, dɨ xêseac wê

Apumtau vông ge lam linac lec he, om he yê dɨ xona mabu.
10 Lêc angela tyo nêl vô he ên nêbê, “Xonaên i ma. Dɨ xam ngô lê. A ob nêl kɨyang nivɨha ti vô xam, dɨ kɨyang tyo wê ob vông xomxo vɨhati xêyaa vô nivɨha yang. 11 Om a ob nêl vô xam bêga bê vô buc gwêbaga vac vɨgwe wê king Devit mi dô vac ilage, nu ti yubac. Ge xam nêm xomxo wê ob vô xam vêl ên nipaên. Ge Apumtau Kɨlisi. 12 Om do wê xam ob xovô i lec ge bêga bê xam obêc wê nipwo tyo wê ta vɨyum vac nivɨmihi dɨ i dɨyêp vac bulmakau dipac wê mi ya vac ge.”

13 Angela nêl bêge vô he, dɨ lutibed angela lag puunê tɨbeac hɨwocên val le hɨxôn angela tyo dɨ pɨmil Anutu ên nêbê, 14 “Anutu lê i vô levac gê lag puunê, dɨ kɨyang malehe i lam kɨbun ga vô xomxo wê Anutu yê nivɨha ge.”

Xomxo bwoc viacên la yê Yesu

15 Angela tigee sea he dɨ lax mɨ la lag puunê, mêd xomxo bwoc viacên tigee nêl vôma ên nêbê, “Xam kɨdi lec ên il ob la Betlehem ên la xê kɨyang ti wê Apumtau vông vô angela mɨ he val nêl vô il ge nôn.” 16 Om he kɨdi lec dɨ tup lutibed dɨ mɨla yê wê Josep yuu Malia xeedô dɨ nu tuc dɨyêp vac bwoc dipac wê mi ya vac ge. 17 He yê pyap dɨ nêl kɨyang lec nipwo tyo tɨyi wê angela nêl kɨtong vô he ge. 18 Mêd xomxo vɨhati wê ngô kɨyang wê xomxo bwoc viacên tigee nêl ge ngô dɨ yetac ên dɨ xo kɨyang tɨbeac lec. 19 Mêlêc Malia ngô kɨyang dɨ viac i yêp vac nɨlô dɨ xovô i tɨyi buc vɨhati. 20 Mêd xomxo bwoc viacên tigee lax mɨ la, dɨ lax pɨmil Anutu dɨ hi vɨxa pec ên kɨyang vɨhati wê he ngô dɨ yê nôn tɨyi kɨyang wê angela nêl vô he ge.

He nêl Yesu lê

21 Buc vɨgê vɨlu dɨ sec yon la vêl, om he gôl nipwo tige ninɨvi dɨ nêl i lê ên nêb Yesu. Lê tige wê Yesu gên o lam la vac Malia nɨlô lêm dɨ angela nêl tax vô Malia.

Simion yuu Ana yê Yesu vac Anutu xumac ngɨbua

22 Buc wê Malia yuu nu tuc ob la lipac ningeac vêl i tɨyi kɨyang wê yêp vac Moses xolac ge, om Josep yuu Malia kô Yesu mɨ la vac xumac ngɨbua Jelusalem, ên nêb ob vông i loc vô Apumtau, 23 i tɨyi Apumtau kɨyang wê yêp vac kɨpihac xolac bêga ên nêbê vêx ti obêc kô nu tuc taxlee ge od he ob vông i loc tu Anutu xe ngɨbua. 24 Dɨ yuu nêb yuu ob vông daa hɨxôn i tɨyi Apumtau kɨyang wê nêl ên nêbê yuu i lêc kô dea yuu me tucluu nu yuu mɨ loc si daa vô i ge.

25 Xomxo ti dô Jelusalem lê nêbê Simion. Simion ge, xomxo vông vinên nôn wê mi kɨtaa vô Anutu dɨ dô bin xomxo ti wê ob lam vô vɨyin vêl ên Islel** ge, dɨ Myakɨlôhô Ngɨbua hɨvun Simion xôn. 26 Ilage Myakɨlôhô Ngɨbua nêl kɨtong vô i ên nêb i ob yib lutibed lêm. Nge, nêb ob dô mɨ yê Kɨlisi** wê Apumtau ob vông i lam ge lec manôn lê, lêc yib tɨmuên. 27 Mêd Myakɨlôhô Ngɨbua kɨdu Simion nêb i loc vac Anutu xumac ngɨbua, om Simion la dô, dêc Yesu ta yuu ma kô i mɨ la vac xumac ngɨbua ên nêb ob vông i tɨyi môp wê Moses xolac nêl ge. 28 Mêgem Simion yê dɨ hôm Yesu mɨ kɨva lec, dɨ pɨmil Anutu ya vya tibêga ên nêbê,

29 
  • “O Apumtau, gwêbaga a nêb ông kô ông num yuac a mɨ loc vô ông hɨxôn nɨlôg nivɨha, i tɨyi kɨyang wê ông nêl vô a ilage,
30 ên gwêbaga a magnôn yê xomxo ti wê ông vông i lam ên ông nêb i vô xe vêl ên nipaên ge. 31 Ge ông viac pyap mɨ vông i lam le seac vô xomxo manôn ên ông nêb vɨhati i yê, 32 ên i ge xêseac wê ob linac lec tɨbii madɨluhu ên he i xovô ông, dɨ i wê ob vông nume Islel lê i vô levac.” 33 Yesu ta yuu ma yetac ên kɨyang wê Simion nêl lec i ge, 34 mêd Simion kɨtaa lec yon, dɨ nêl vô ta Malia ên nêbê, “Ngô lê. Num tiga wê obêc vông xomxo Islel tɨbeac tô mɨ la, dɨ obêc hôm xomxo tɨbeac lec mɨ he le nivɨha. Num tyo tɨyi do wê ob hɨlung Anutu môp vô xomxo ge, lêc xomxo tɨbeac obêc so vya vô i, 35 om xomxo nên kɨyang wê xo vac nɨlô ge obêc lam le seac. Dɨ ôcông va nɨlôm, vɨyin obêc kɨtiv ông xocbê yii kɨtiv ông dɨ la vac ông nɨlôm ge.” Simion vya bêge.

36 Plopete vêx ti dô lê nêbê Ana. Ana ge, ma Panyuel dɨ kehe Asa. Lêc kô vux ti dɨ yuu dô klismas vɨgê vɨlu dɨ sec yuu, 37 lêc lɨya yib om tu vêxôv mɨ dô dɨ vô vêxta dɨ i klismas 84. Mêd Ana mi dô vac Anutu xumac ngɨbua dɨ mi ngɨbua yaên dɨ mi kɨtaa vô Anutu tɨyi lec bucên yuu vɨdiiên vɨhati. 38 Lêc buc tya ge Ana val yê Yesu yon ta yuu ma, om pɨmil Anutu dɨ lax nêl Yesu kɨtong vô xomxo vɨhati wê dô bin buc wê Anutu ob vô Jelusalem vêl ên vɨyin ge.

Josep yuu Malia yon Yesu lax mɨ la Nasalet

39 Josep yuu Malia vông môp vɨhati tɨyi xocbê Anutu xolac nêl ge. Pyap mêd yon nu tuc lax mɨ la ben Nasalet vac vɨgwe levac Galili. 40 Yon dô dêc nu tuc lig levac dɨ vô xêkɨzêc lec hɨxôn pɨyôp levac, dɨ Anutu vɨzid hɨvun i xôn.

Yesu dô vac xumac ngɨbua Jelusalem

41 Yesu ta yuu ma mi la Jelusalem tɨyi klismas vɨhati, ên nêb ob la yê buc Pasova** ên xovô buc wê he sea Isip ilage. 42 Mêd Yesu klismas vɨgê yuu dɨ tô mɨ la yuu, om yon ta yuu ma la Jelusalem ên nêb ob la yê buc Pasova tyo nang. 43 Buc Pasova vɨhati pyap, dɨ he nêb ob lax ben, lêc Yesu dô Jelusalem dɨ ta yuu ma lungên i. 44 Yuu xo ên yuu nêb mêd Yesu la hɨxôn lie ya mɨ he la, om vɨdiiên tige yuu myag i dɨ kɨnêg i vô lie hɨxôn nipɨpu wê he xôn la ge, 45 lêc yuu o yêvô lêm, om yuu lax mɨ la Jelusalem mɨ lax myag i. 46 Yuu myag i tɨyi buc yon, lêc la yêvô i vac Anutu xumac ngɨbua nɨlô wê xeedô hɨxôn Yuda** levac levac wê kɨtucma ge, dɨ ngô he kɨyang dɨ le kɨnêg kɨyang kehe vô he. 47 Mêd xomxo wê ngô Yesu kɨyang ge yetac ên i kɨyang yuu pɨyôp nivɨha wê luu he vya ge. 48 Mêd Yesu ta yuu ma val yê dɨ yetac ên i, om ta nêl vô i ên nêbê, “Tuce, ông vông bêna vô xii ga lê, lêc ông vông

xii mam myag ông yoo mɨ xulac hɨxôn nɨlôm vɨyin mabu?”
49 Mêd Yesu nêl i lax vô yuu ên nêbê, “Muu myag a ên va? Muu o xovô bê a ob dô vac Mag xumac ga lêmê?” 50 Lêc yuu o xovô Yesu kɨyang ge kehe lêm.

51 Mêd Yesu kɨdi mɨ la hɨxôn yuu dɨ yon lax mɨ la ben Nasalet. Yon mɨlax dô Nasalet ge od Yesu vô nɨnya lehe vô ta yuu ma kɨyang tɨyi buc vɨhati, mêgem ta Malia xovô kɨyang tige vɨhati yêp vac nɨlô tɨyi buc vɨhati. 52 Yesu lig hɨxôn pɨyôp nivɨha, om Anutu hɨxôn xomxo vɨhati xêyaa vin lec i.

Copyright information for `PTP