Luke 3

Jon Lipacên nêl xolac vô xomxo

(Matyu 3:1-12 Mak 1:2-8 Jon 1:19-28)

Vô buc tigee Taibilias Sisa tu king mɨ viac xomxo vac klismas vɨgê yuu dɨ vɨxa vɨlu (15) mɨ dô, dɨ xomxo ya tu gavman levac dɨ viac vɨgwe ya ya, he lê bêga, Pontias Pailat viac vɨgwe levac Judia dɨ Helot viac vɨgwe levac Galili dɨ li Pilip viac vɨgwe yuu lê Itulia yuu Tlakonaitis, dɨ Laisenias viac vɨgwe Abilini. Dɨ Anas yuu Kaiapas tu xomxo wê mi si daa gee nên bazub mɨ dô. Vô buc tige Anutu kɨyang la vô Jon wê Sekalaia nu ge vac vɨgwe mahɨgun pɨleva. Om Jon kɨdi mɨ la mia Jodan dɨ la vac vɨgwe vɨyang vɨyang dɨ la nêl xolac vô xomxo ên nêbê he i pɨlepac he dɨ lipac mia êdêc Anutu i kɨtya he nên nipaên vêl. Om kɨyang wê plopete Aisaia kɨvuu ilage mɨ i yêp ge vô nôn lec bêga ên nêbê,

 • “Xomxo ti tyuc vya levac vac vɨgwe mahɨgun pɨleva ên nêbê, ‘Xam viac Apumtau môp wê obêc lam vac ge dɨ vông i vô bôbac.
Om xam hɨvun vɨgwe madia xôn ên i vô bôbac, dɨ den kɨtôn levac yuu nipwo vɨhati vêl mɨ vông i vô nivɨha, dɨ tɨtô môp nigecên i vô bôbac lec, dɨ hôm ngɨdax wê dô vac môp ge vêl ên môp i vô nivɨha lec, ên xomxo vɨhati i yê Anutu môp wê ob vô xomxo vêl ên nipaên ge.’” Xomxo tɨbeac la vô Jon ên nêb i lipac he, lêc Jon nêl vô he ên nêbê, “Myel nipaên nue xam. Letya nêl vô xam ên nêbê xam ob pec ên Anutu xêyaa myavɨnê wê ob tulec xam ge? Xam pɨlepac xam dɨ vông môp nivɨha ên i nêl xam kɨtong bê xam pɨlepac xam pyap. Dɨ le i lêc yong xam dɨ nêl bê xam bum Eblaham lêm. A ob nêl vô xam bê Anutu tɨyi wê ob vông ngɨdax tigae i tu Eblaham nue bue ge. Xam tɨyi xocbê xax wê xomxo hôm kov ên nêb ob vuv vêl ge, ên kov vô manôn mɨ yêp vô xax kehe. Ên xax wê o vuac nôn nivɨha lêm ge, xomxo ob vuv vêl dɨ nêx i loc vac ngwax.”

10 Jon nêl bêge vô he, om he vɨhati kɨnêg vô i ên nêbê, “Om xe ob vông bêna?” 11 Om Jon nêl vô he ên nêbê, “Xomxo ti, siot yuu obêc dô ge, od i vông ngwe vô xomxo ngwe wê nên siot ma ge. Dɨ xam ti yaên obêc dô vô xam ge od ông vông bêge vô xomxo wê xen yaên ma ge êno mêge.” 12 Mêd xomxo wê mi kô takis gee**, ya val vô Jon ên nêb i lipac he, om kɨnêg vô i ên nêbê, “Xolac kehe, xe ob vông bêna?” 13 Mêd Jon nêl vô he ên nêbê, “Mone takis wê xam mi kô ge, xam kô i tɨyi wê gavman nêl ge, dɨ le i lêc kô i ngɨnoo loc lêm.” 14 Dɨ tɨbii vevac ya kɨnêg vô Jon ên nêbê, “Dɨ xe gae obêc vông bêna?” Lêc Jon nêl vô he ên nêbê, “Xam o lêc hi xomxo vax vax mɨ vun he mone lêm. Dɨ le i lêc vông kot kɨtyooên vô xomxo lec he mone lêm. Nge, xam kô mone lec yuac wê xam vông ge dɨ i pyap.”

15 Xomxo tigee dô bin Kɨlisi** wê ob val ge om he ngô Jon kɨyang wê nêl ge dɨ nɨlô vô hɨnyoma hɨnyoma dêc he kɨnêg vôma ên nêbê, “Mêd ga Kɨlisi tyo mê, me?” 16 Lêc Jon nêl vô he ên nêbê, “A lipac xam ya mia pɨleva, dɨ tɨmuên xomxo ngwe obêc val, lêc i xêkɨzêc luu xêkɨzêc wê a vông ge vêl, dɨ a o nigvɨha tɨyi wê a ob pɨwelac yihi vêl ên su wê i vông ge lêm. Ên obêc val lipac xam ya Myakɨlôhô Ngɨbua yuu ngwax. 17 I vɨgê vɨnoo vô ngec nôn wê nêb ob tung vac xumac wê nôn nivɨha ob dô vac ge, dɨ ninɨvi pɨleva ge wê obêc nêx i la vac ngwax wê mi tum luta ge ên ngwax i ya vêl.”

18 Mêd Jon nêl kɨyang tɨbeac hɨxôn ên nêb i vông xovôên vô he, dɨ nêl Anutu xolac vô he vɨhati.

Helot tung Jon vac xumac kalabuhu

19 Jon kunac gavman levac Helot wê viac vɨgwe Galili ge, ên Helot kô li tuc vɨnê Helodias dɨ vông môp nipaên tɨbeac hɨxôn. 20 Lêc Helot vông nipaên levac ti hɨxôn wê vông Jon vac kalabuhu.

Jon lipac Yesu

(Matyu 3:13-17 Mak 1:9-11)

21 Buc wê xomxo lipac mia ge od Yesu lipac mia hɨxôn. Lipac mia pyap dɨ lôm kɨtaa, dêc vɨgwe kɨsii ganê tax, 22 dɨ Myakɨlôhô Ngɨbua tu xocbê tucluu manôn dɨ lam dô lec Yesu. Mêd vya ti lam gê lag puunê ên nêbê, “Ông a nug wê a xêgyaa vin lec ông dɨ a xê ông nivɨha ge.”

Yesu bue tɨvae lê

(Matyu 1:1-17)

23 Yesu klismas 30, dɨ i nêl xolac vô xomxo taxlee. Dɨ xomxo mi nêl Yesu nêb i Josep nu. Dɨ Josep mae bue tɨvae he lê bêgae:

 • Josep ma Hilai,
24 dɨ Hilai ma Matat, dɨ Matat ma Livai, dɨ Livai ma Melkai, dɨ Melkai ma Janai, dɨ Janai ma Josep, 25 
 • dɨ Josep ma Matataias, dɨ Matataias ma Emos, dɨ Emos ma Neam, dɨ Neam ma Eslai, dɨ Eslai ma Nagai,
 • 26 
 • dɨ Nagai ma Meat, dɨ Meat ma Matataias, dɨ Matataias ma Semen, dɨ Semen ma Josek, dɨ Josek ma Joda,
 • 27 
 • dɨ Joda ma Joanan, dɨ Joanan ma Lesa, dɨ Lesa ma Selababel, dɨ Selababel ma Sialtiel, dɨ Sialtiel ma Nelai,
 • 28 
 • dɨ Nelai ma Melkai, dɨ Melkai ma Edai, dɨ Edai ma Kosam, dɨ Kosam ma Elmadam, dɨ Elmadam ma El,
 • 29 
 • dɨ El ma Josua, dɨ Josua ma Eliesa, dɨ Eliesa ma Jolim, dɨ Jolim ma Matat, dɨ Matat ma Livai,
 • 30 
 • dɨ Livai ma Simion, dɨ Simion ma Yuda, dɨ Yuda ma Josep, dɨ Josep ma Jonam, dɨ Jonam ma Elaiakim,
 • 31 
 • dɨ Elaiakim ma Melia, dɨ Melia ma Mena, dɨ Mena ma Matata, dɨ Matata ma Netan, dɨ Netan ma Devit,
 • 32 
 • dɨ Devit ma Jesi, dɨ Jesi ma Obet, dɨ Obet ma Boas, dɨ Boas ma Salmon, dɨ Salmon ma Nason,
 • 33 
 • dɨ Nason ma Aminadap, dɨ Aminadap ma Atmin, dɨ Atmin ma Anai, dɨ Anai ma Heslon, dɨ Heslon ma Peles, dɨ Peles ma Yuda,
 • 34 
 • dɨ Yuda ma Jekop, dɨ Jekop ma Aisak, dɨ Aisak ma Eblaham, dɨ Eblaham ma Tila, dɨ Tila ma Neho,
 • 35 
 • dɨ Neho ma Selak, dɨ Selak ma Leu, dɨ Leu ma Pelek, dɨ Pelek ma Ebe, dɨ Ebe ma Sela,
 • 36 
 • dɨ Sela ma Kenan, dɨ Kenan ma Apaksat, dɨ Apaksat ma Siem, dɨ Siem ma Nôa, dɨ Nôa ma Lamek,
 • 37 
 • dɨ Lamek ma Metusala, dɨ Metusala ma Inok, dɨ Inok ma Jalet, dɨ Jalet ma Mahalalel, dɨ Mahalalel ma Kenan,
 • 38  dɨ Kenan ma Inos, dɨ Inos ma Set, dɨ Set ma Adam, dɨ Adam kehe Anutu.
  Copyright information for `PTP