Luke 4

Seten yaxên Yesu

(Matyu 4:1-11 Mak 1:12-13)

Myakɨlôhô Ngɨbua hɨvun Yesu xôn mêd i sea mia Jodan dɨ lax mɨ la. Lêc Myakɨlôhô Ngɨbua dɨdii i mɨ la vac vɨgwe mahɨgun pɨleva wê xomxo dô vacên ma ge. Mêd Yesu la dô buc kehe yuu dɨ Seten** yaxên i.

Yesu yaên ti ma dɨ buc tɨbeac tige la vêl om vip den i.
Mêgem Seten nêl vô Yesu ên nêbê, “Ông obêc Anutu nu nôn ge od ông nêl ên ngɨdax tiga i tu yaên ti ên ông wa.” Lêc Yesu nêl vô i ên nêbê, “Xolac nêl bêga ên nêbê, ‘Susu yaên vaci o tɨyi wê xomxo ob dô mavɨha ya ge lêm.’”

Mêd Seten dɨdii Yesu mɨ yuu lec mɨ la lec kɨtôn kɨsii mêd Seten hɨlung vɨgwe wê yêp kɨbun ga ge vɨhati vô Yesu lutibed, dɨ nêl vô i ên nêbê, “A ob vông vɨgwe gee vɨhati hɨxôn xêkɨzêc yuu lê levac wê he vông ge vô ông. Ên susu vɨhati ge tu axe pyap, om a obêc nêb vông vô xomxo ti ge od a ob vông. Mêgem ông obêc yev vɨxam kɨtu vô a dɨ pɨmil a ge od vɨhati obêc tu ông xe.” Lêc Yesu nêl vô i ên nêbê, “Xolac nêl bêga nêbê, ‘Ông yev vɨxam kɨtu vô ông Apumtau Anutu tibed, dɨ vông yuac wê ici va vông ge.’”

Mêd Seten dɨdii Yesu mɨ yuu la Jelusalem, dɨ i mɨla lax Yesu la lec Anutu xumac ngɨbua myahɨpu kɨsii, dɨ nêl vô i ên nêbê, “Ông obêc Anutu nu nôn ge od ông sox loc kɨbun. 10 Ên xolac nêl bêga ên nêbê,

  • ‘Anutu obêc vông i angela lam viac ông,
11 om he obêc hôm ông kɨsii ya vɨgê, êdêc ông o lêc vɨnux vɨxam lec ngɨdax lêm.’” 12 Lêc Yesu nêl vô i ên nêbê, “Xolac nêl bêga ên nêbê, ‘Ông o lêc yaxên Apumtau ông Anutu lêm.’”

13 Seten yaxên Yesu ya môp vɨhati ge pyap, dêc sea i dɨ la, ên nêb ob la dô dɨ buc ngwe nang lê.

Yesu vông yuac xolac taxlee gê Galili

(Matyu 4:12-17 Mak 1:14-15)

14 Xêkɨzêc wê Myakɨlôhô Ngɨbua vông ge hɨvun Yesu xôn dɨ i lax mɨ la Galili, dɨ xomxo nêl i kɨtong vac vɨgwe gee vɨhati mɨ i la tɨyi vɨgwe myahɨpu. 15 Mêd Yesu la nêl Anutu xolac vac he xumac lɨlo vɨhati om xomxo pɨmil dɨ vông i lê vô levac.

Xomxo Nasalet vô nɨmi vô Yesu

(Matyu 13:53-58 Mak 6:1-6)

16 Yesu mɨlax Nasalet vac ben wê i nipwo dɨ i dô vac lêc lig mɨ vô levac vac ge. Yesu lax dô, dɨ buc sabat ge od la vac xumac lɨlo tɨyi môp wê mi vông ge, mêd kɨdi lec ên nêb ob kɨtong xolac vô he, 17 om he vông kɨpihac wê plopete Aisaia kɨyang yêp vac ge vô i, mɨ i tɨdii lêc yêvô kɨyang ti wê yêp bêga ên nêbê,

18 
  • “Myakɨlôhô Ngɨbua wê Apumtau vông ge lam lec a, ên Anutu vɨnoo a ên nêb a nêl i xolac kɨtong vô xomxo wê nên susu maên gee. Om vông a lam ên nêb a vô vɨyin vêl ên xomxo wê dô vac kalabuhu ge, dɨ vông xomxo wê manôn toc ge manôn i seac, dɨ vông a lam ên nêb a vô vɨyin levac wê hɨvun xomxo xôn ge vêl.
19 Dɨ nêb a nêl Apumtau buc wê ob vông vɨzid nivɨha vô xomxo ge kɨtong.” 20 Yesu kɨtong pyap, mêd vɨlun kɨpihac xôn dɨ vông i lax vô xomxo ti wê viac xumac lɨlo ge dɨ tô mɨ dô ên nêb ob nêl kɨyang vô he, om xomxo vɨhati wê dô vac xumac tige manôn la vô i tibed.

21 Mêd Yesu nêl vô he ên nêbê, “Xolac ti wê a kɨtong mɨ xam ngô ga, vô nôn lec gwêbaga.” 22 Mêd he pɨmil Yesu dɨ yetac ên kɨyang nivɨha wê Yesu nêl ge dɨ nêl vôma ên nêbê, “Ga bêna? Xomxo tiga Josep nu mê?”

23 Mêd Yesu nêl vô he ên nêbê, “Vɨxôhɨlôg, xam obêc nêl kɨyang pɨlepacên bêga vô a bê, ‘Docta, ông vông ôcông va nimnɨvi i vô nivɨha lec lê. Ên yuac yuu do wê ông la vông vac vɨgwe Kapaneam mɨ xe ngô ge, xe nêb ông vông vac il bed ga êno bêge lê.’ Xam obêc nêl bêge vô a lê, 24 lêc a ob nêl hɨxôn nôn vô xam bê plopete ti obêc nêl kɨyang vac ici va ben ge, od lie ob vông i vin i kɨyang lêm. 25 I tɨyi xocbê môp wê bume tɨvame vông vô plopet Ilaija ilage. Vô buc tige lun valên ma tɨyi klismas yon dɨ dentuc vɨgê vɨlu dɨ sec ti, om vip mabu yêp vac vɨgwe Islel** vɨhati. Dɨ vêxôv tɨbeac dô Islel wê he xen yaên ma ge, 26 lêc Anutu o vông Ilaija la vô vêxôv ti vac ici ben Islel ên nêb i loc ngɨdu i xôn lêm. Nge, vông i la vɨgwe Salepat vac tɨbii Saidon ben ên nêb i loc vô vêxôv Saidontige ên i ngɨdu i xôn. 27 Nang dêc buc wê plopete Ilaisa dô ge, od xomxo wê kɨtyax mahɨzihɨzi ge tɨbeac dô vac vɨgwe Islel, lêc Ilaisa o vông he ti vô nivɨha lec lêm. Nge, la vac tɨbii Silia ben dɨ la vông Neman tibed vô nivɨha lec.”

28 Yesu nêl bêge, mêd he wê dô vac xumac lɨlo mɨ ngô i kɨyang ge, he xêyaa vô myavɨnê mabu vô i, 29 om he kɨdi lec dɨ kô i mɨ la nɨnyawehe. Vɨgwe tige yêp lec kɨtôn ti om he kô Yesu mɨ la vɨgwe nɨnya wê madia ge, ên nêb ob tɨyot i loc vac madia. 30 Lêc Yesu la vac he mahɨgun dɨ loc mɨ la.

Yesu tii vɨmwo nipaên vêl ên xomxo ti

(Mak 1:21-28)

31 Yesu loc mɨ la Kapaneam vac vɨgwe levac Galili, dɨ buc sabat ge od nêl xolac vô he vac he xumac lɨlo. 32 Mêgem he yetac ên kɨyang wê Yesu nêl ge, ên Yesu nêl kɨyang hɨxôn xêkɨzêc. 33 Vac xumac lɨlo tige xomxo wê vɨmwo nipaên dô vac nɨlô ge ti dô hɨxôn, om keac vya levac ên nêbê, 34 “Yesu Nasalet, ông lam ên ông nêb ông ob vông bêna vô xe? Ông nêb ông ob kɨtya xe vêle? Ên a xovô ông ên a nêbê ông ge xomxo ngɨbua wê Anutu vông ông lam ge.”

35 Lêc Yesu keac xêkɨzêc ên nêbê, “Ông keacên i ma, dɨ lop mɨ loc vêl ên xomxo tige.” Mêgem vɨmwo nipaên tige vô makɨkun vac xomxo tige mêd hɨvip i dɨ vɨxog i la vac xomxo tɨbeac mahɨgun, dêc sea i dɨ la vêl, lêc o vông xomxo tyo ninɨvi vô nipaên lêm. 36 Mêd xomxo tɨbeac tigee yê dɨ yetac mabu dɨ nêl vôma ên nêbê, “Xomxo tige va nêl kɨyang bêna, lêc nêl kɨyang hɨxôn xêkɨzêc vô vɨmwo nipaên tɨyi xocbê i xomxo levac ge om vɨmwo nipaên ngô dɨ pec mɨ la vêl.” 37 Mêgem xomxo vông Yesu lê vô levac vac vɨgwe buhu toto ge dɨ i la tɨyi myahɨpu.

Yesu vông Saimon Pita yen vêxta vô nivɨha lec

(Matyu 8:14-15 Mak 1:29-31)

38 Yesu kɨdi vac xumac lɨlo dɨ la vac Saimon Pita ben. Lêc Saimon yen vêxta vông yidac levac ngwax tum, om he nêb Yesu i loc vông i vô nivɨha lec. 39 Om Yesu la le kwabo vô i dɨ pɨping i yidac ên nêbê, “Loc vêl.” Om yidac tip la lutibed dɨ vêx tyo vô nivɨha lec mɨ kɨdi lec, dɨ vông yebac vô he xen yaên hɨxôn.

Yesu vông xomxo yidac tɨbeac vô nivɨha lec

(Matyu 8:16-17 Mak 1:32-34)

40 Hɨyôv hoo la, dêc xomxo tɨbeac kô lie wê yidac kehe toto ge mɨ la vô Yesu, om Yesu vyax vɨgê lec he toto dɨ vông he vô nivɨha lec. 41 Dɨ xomxo tɨbeac wê vɨmwo nipaên dô vac he ge, vɨmwo nipaên tigee lop mɨ la vêl ên he dɨ tyuc vya levac ên nêbê, “Ông ge Anutu nu.” Lêc Yesu keac levac lec he nêbê, “Xam keacên i ma,” ên he xovô pyap ên nêbê Yesu ge Kɨlisi** ti wê Anutu vông i lam ge.

Yesu la nêl xolac vac vɨgwe ya

(Mak 1:35-39)

42 Vɨgwe vɨdiiên pɨtoc yang tya ge, Yesu kɨdi mɨ sea vɨgwe tige dɨ la vac vɨgwe mahɨgun pɨleva wê xomxo maên ge. Lêc xomxo myag i, lêc mɨla vô i om nêl i xôn nêb i dô hɨxôn he dɨ seaên he i ma. 43 Lêc Yesu nêl vô he ên nêbê, “Mêlêc a ob la nêl Anutu ben kehe kɨtong** vô xomxo vac vɨgwe baba hɨxôn. Ên yuac ga wê Anutu vông a lam ên nêb a vông ge.” 44 Om Yesu la nêl xolac vac Yuda** xumac lɨlo vɨyang vɨyang ge vɨhati.

Copyright information for `PTP