Luke 7

Yesu vông Lom tɨbii vevac ti nu yuac ti vô nivɨha lec

(Matyu 8:5-13)

Yesu nêl kɨyang vɨhati mɨ xomxo ngô, pyap dɨ i loc mɨ la vɨgwe Kapaneam. Mêd Lom tɨbii vevac levac ti dô vac vɨgwe tige, lêc i nu yuac ti vông yidac levac tɨyi wê ob yib ge. Tɨbii vevac tyo xêyaa vin lec nu yuac tige, lêc ngô wê Yesu val vɨgwe tige, om vông Yuda** levac ya la vô Yesu ên nêb he i loc nêl vô Yesu ên i lam vông nu yuac tyo i vô nivɨha lec. Om he mɨla vô Yesu dêc mɨla kɨtaa i xêkɨzêc ên nêbê, “Vô nɨnyam lehe vô tɨbii vevac tiganê vya, ên i ge xomxo nivɨha, wê xêyaa vin lec il Yuda dɨ i lox il xumac lɨlo ge.”

Mêd Yesu ngô he vya dɨ la hɨxôn he mɨ he la, mêd he mɨla kwabo vô tɨbii vevac tyo ben, lêc tɨbii tyo vông lie ya lam nêl i vya vô Yesu bêga ên nêbê, “Xomxo levac, a xomxo nigpaên, om ông o tɨyi wê ông ob vac lam vac a bog xumac lôma ge lêm, om a xovô ên a nêb a ob loc le vô ông mamnôn lêm. Lêc a nêb ông le teva dɨ vyam pɨleva i nêl, ên a nug i vô nivɨha lec. A xovô bêge, ên a ga êno wê a la vac xomxo levac vɨlu kwa ngɨbi, dɨ a nuge vevac ge wê la vac a kwa ngɨbi. Om a obêc nêl vô he ti bê i loc ge od ob la, dɨ a obêc nêl vô ti bê i lam ge od ob lam, dɨ a obêc nêl vô a nug yuac ti bê i vông yuac tige ge od ob vông. Om a xovô ên a nêbê ông ge xomxo xêkɨzêc om ông obêc le teva dɨ nêl ge od a nug ge ob vô nivɨha lec.”

Yesu ngô kɨyang wê xomxo tige nêl hɨxôn vông vinên ge om yetac ên dɨ pop manôn lax vô xomxo tɨbeac wê dɨtɨmu vô i vɨxa ge dɨ nêl vô he ên nêbê, “Xame, a ob nêl vô xam bê a o xê Islel** ti vông i vin xêkɨzêc tɨyi xocbê tɨbii tiga vông ge lêm.” 10 Om xomxo wê tɨbii levac tige vông he la ge lax mɨ la tɨbii levac tyo ben, lêc mɨlax yê wê nu yuac tyo vô nivɨha lec ge.

Yesu tɨpi vô vêxôv ti nu kɨdi lec mavɨha

11 Nang dêc buc ti lêc Yesu la vɨgwe Nen, dɨ nue ngɨvihi hɨxôn xomxo tɨbeac hɨwocên la hɨxôn. 12 Mêd Yesu mɨla kwabo vô vuayen wê ob la vac vɨyangtôv ge, lêc xomxo ken xomxo yibên ti mɨ val ên nêb ob kô mɨ la yev. Vêx vêxôv ti nu tibed tige, om xomxo vɨyang tige tɨbeac lam hɨxôn i. 13 Mêd Apumtau Yesu yê vêx tige dɨ xo vɨgwe pɨsiv ên i om nêl vô i ên nêbê, “Byagên i ma.” 14 Mêd la vyax vɨgê lec pêt wê yibên yêp lec ge dɨ xomxo wê ken ge le, dêc Yesu nêl vô yibên tyo ên nêbê, “Nug, a nêl vô ông bê ông kɨdi lec.” 15 Om yibên tyo kɨdi lec mɨ dô dɨ keac vô he, dêc Yesu vông i lax vô ta. 16 Mêgem xomxo tigee yê dɨ xona mabu, dɨ pɨmil Anutu ên nêbê, “Il nêd plopete levac ti kɨdi vac il mahɨgun ga mê.” Dɨ he ya nêbê, “Gwêbaga Anutu val le seac vô il madnôn ên nêb ob hôm il wê il tu ixe ge lec.” 17 Mêd xomxo nêl Yesu lê kɨtong mɨ i vô levac mɨ la vac vɨgwe Judia vɨhati dɨ la vac vɨgwe nɨnya nɨnya hɨxôn.

Jon Lipacên vông nue ngɨvihi la kɨnêg Yesu kehe

(Matyu 11:2-19)

18 Mêd Jon Lipacên nue ngɨvihi lax mɨ la nêl Yesu do levac wê vông ge kɨtong vô Jon, 19 om Jon keac nue ngɨvihi yuu lam vô i dɨ nêl vô yuu nêbê yuu i loc vô Apumtau Yesu ên loc kɨnêg vô i bê, “Xomxo ti wê plopete ilage nêl ên nêb obêc val ge, ông xomxo tyo tiga mê, me xe ob dô bin xomxo ngwe?” 20 Mêgem yuu mɨla vô Yesu dɨ la nêl vô i ên nêbê, “Jon Lipacên vông xii lam ên nêb xii lam kɨnêg ông bê xomxo ti wê plopete ilage nêl ên nêb obêc val ge, ông xomxo tyo tiga mê, me xe ob dô bin xomxo ngwe lê?”

21 Vô buc tya ge Yesu dô dɨ vông xomxo yidac kehe toto tɨbeac vô nivɨha lec dɨ tii vɨmwo nipaên vêl ên xomxo tɨbeac, dɨ vông xomxo wê manôn tocên ge, manôn seac. 22 Mêgem Yesu nêl vô yuu ên nêbê, “Muu lôc mɨ loc dɨ nêl môp wê muu ngô yuu wê ge kɨtong vô Jon bê xomxo manôn tocên, manôn seac, dɨ xomxo vɨxa nipaên, vɨxa vô nivɨha lec mɨ he la nivɨha, dɨ xomxo wê kɨtyax mahɨzihɨzi ge, kɨtyax yôv dɨ he vô nivɨha lec, dɨ xomxo wê nɨnya vô kɨtu ge, ngô kɨyang, dɨ xomxo yibên kɨdi lec mavɨha tii vac nang, dɨ xomxo wê nên susu maên gee ngô xolac nivɨha. 23 Xomxo wê nɨlô o vông yuu lec a lêm ge wê obêc dô hɨxôn xêyaa nivɨha.”

24 Jon nue ngɨvihi yuu ge lax mɨ la vêl, dêc Yesu nêl Jon kehe kɨtong vô xomxo tigee ên nêbê, “Ilage wê xam la vô Jon vac vɨgwe mahɨgun pɨleva ge, xam nêb xam ob la wê va? Xam nêb xam ob la ên la wê duvac wê lea kɨlê i la dɨ i hɨvip lec nang ge, me? 25 Xam la ên xam nêb xam ob la wê vatya? Xam nêb xam ob la wê xomxo wê vɨnyum ngakwi nivɨhavɨha ge ti, me? Lêc xomxo wê vɨnyum ngakwi paha wê nivɨha ge wê mi dô vac king ben. 26 Xam la ên xam nêb xam ob la wê plopete ti? Vɨxôhɨlôg, a nêl vô xam bê i plopete ti, lêc luu plopete vɨhati vêl. 27 Ên Anutu nêl Jon kɨtong mɨ i yêp vac kɨpihac xolac bêga ên nêbê,

  • ‘Ngô lê, a ob vông xomxo ti i kô a kɨyang mɨ loc mug ông nêm môp, ên i viac môp wê ông obêc mɨla vac ge.’
28 Anutu kɨyang bêge, dɨ a ob nêl vô xam bê Jon ge xomxo levac luu xomxo kɨbun ga vɨhati vêl. Vɨxôhɨlôg, lêcom xomxo vɨhati wê vô nipwo lec vac Anutu ben** ge obêc luu Jon vêl.”

29 Mêd xomxo wê mi kô takis gee** hɨxôn xomxo vɨhati, he ngô Yesu kɨyang tige dɨ vô nɨnya lehe vô ên nêbê Anutu môp ge nivɨha, ên ilage he pɨlepac he dɨ Jon lipac he. 30 Lêc Palisi yuu xomxo wê xovô Moses xolac gee, he vô nɨmi vô Anutu môp nivɨha wê hɨlung vô he ge, om he nêb Jon i o lêc lipac he lêm.

31 Mêd Yesu nêl nang ên nêbê, “Xomxo buc gwêbaga, he va bêna? A ob tɨxuu he môp lec kɨyang ti. 32 He tɨyi xocbê nue nipwo wê dô lec wetôv dɨ tyucma ên nêbê, ‘Xame, xe hi vyang lêc xam o yoo lêm, nang dɨ xe vông tɨlôt lê, lêc xam o byag lêm.’ He môp tɨyi xocbê môp wê xam nêl vô xii Jon ge, 33 ên Jon Lipacên val, lêc mi ngɨbua yaên dɨ numên wain ma, lêcom xam nêl ên xam nêbê vɨmwo nipaên dô vac i nɨlô. 34 Nang dêc a, Xomxo Nu**, a val lêc a mi xa dɨ num vô, dɨ a o ngɨbua ti lêm, lêc xam nêl ên xam nêbê, ‘Wê lê. Xomxo tige va mi ya levac dɨ mi num wain levac mɨ vô mavmav, dɨ mi dô hɨxôn xomxo wê mi kô takis lêc mi vun mangwe ge yuu tɨbii nipaên.’ 35 Xam mi nêl bêge, lêcom a ob nêl vô xam bê xomxo wê tɨmu vô pɨyôp nivɨha dɨ kô xovôên vô Anutu ge, he nêl ên nêbê xovôên wê Anutu vông ge nôn vɨxôhɨlôg.”

Vêx nipaên ti lipac wel nivɨvea lec Yesu vɨxa

36 Palisi** ti lê nêbê Saimon nêl vô Yesu ên nêb i loc vac i ben ên yuu ob ya. Om Yesu la vac i ben dɨ yuu dô dɨ ya. 37 Mêd vêx nipaên ti wê mi dô vac vɨgwe tige ngô wê Yesu la dô vac Palisi tyo ben dɨ la ya hɨxôn i ge, om kô butol nivɨha ti wê wel nivɨvea le vac ge dɨ la vac Palisi tyo ben, 38 dɨ la le kwabo vô Yesu vɨxa dɨ byag mɨ dô, dɨ maluc yuc lec Yesu vɨxa pɨtehe. Om vêx tyo kɨtya maluc ya bazub lihi, dɨ hɨwaa Yesu vɨxa pɨtehe dɨ lipac wel nivɨvea tyo lec Yesu vɨxa.

39 Mêd Palisi ti wê nêl Yesu lam vac i ben tige yê môp wê vêx tyo vông ge, om xo bêga ên nêbê, “Xomxo tige obêc plopete ti vɨxôhɨlôg ge od obêc xovô vêx tige wê lam hôm vɨgê lec i ge dɨ obêc xovô i môp wê mi vông ge bê i vêx nipaên ti.”

40 Mêd Yesu nêl vô Palisi tyo ên nêbê, “Saimon, a ob nêl kɨyang ti vô ông.” Mêd Saimon nêl lax vô ên nêbê, “Om ông nêl kɨyang ti wê ông ob nêl ge.” 41 Om Yesu nêl ên nêbê, “Xomxo yuu la kô mone vô xomxo ti, ngwe kô mone yul ti (K100) dɨ ngwe kô mone kɨpihac ti (K10). Om yuu xôn myavɨwen yêp vô xomxo tige. 42 Lêcom yuu xôn o tɨyi wê yuu ob lax hi myavɨwen vêl ge lêm, om xomxo tyo vaci hi yuu myavɨwen vêl. Om a ob kɨnêg vô ông bê xomxo yuu ge, ngwe na xêyaa ob vin lec xomxo tyo luu vêlê?” 43 Mêd Saimon nêl ên nêbê, “Mêd obêc ngwe wê i myavɨwen levac ge.” Mêd Yesu nêl vô i ên nêbê, “Ông nêl lec bôbac.”

44 Mêd Yesu pɨlepac i vô vêx tige dɨ nêl vô Saimon ên nêbê, “Om wê vêx tiga. A lam dô vac ông bom ga lê, lêc ông o tɨmu vô môp wê il Yuda mi vông ge lêm dɨ vông mia ên a lipac vɨxag vac lêm. Dom vêx tiga lipac a vɨxag ya maluc dɨ kɨtya vêl ya bazub lihi. 45 Dɨ buc wê a lam vac ông bom ga ge, od ông o pul a vɨgêg dɨ hôm a lec nivɨha lêm. Dom vêx tige val lê, lêc hôm a lec nivɨha dɨ le hɨwaa a vɨxag. 46 Dɨ ông o lipac wel lec a bagzub lêm. Dom vêx tiga val lipac wel nivɨvea lec a vɨxag. 47 Om a ob nêl vô ông bê vêx tiga xêyaa vin lec a luu vêl om nêl i kɨtong ên nêbê i nên nipaên tɨbeac lê, lêc Anutu kɨtya vɨhati vêl om i xêyaa vin lec a luu vêl. Lêc xomxo ngwe wê Anutu kɨtya i nên nipaên yuutyabed vêl ge od xêyaa obêc vin lec Anutu nipwo tya.” 48 Mêd Yesu nêl vô vêx tyo ên nêbê, “A nêl vô ông bê a kɨtya ông nêm nipaên vêl pyap.” 49 Mêd xomxo wê dô mɨ ya hɨxôn Yesu gee xo bêga ên nêbê, “Xomxo tige letya lêc kɨtya xomxo nên nipaên vêlê?” 50 Mêd Yesu nêl vô vêx tyo ên nêbê, “Vông vinên wê ông vông ge, ge wê kɨtya ông nêm nipaên vêl dɨ vông ông vô nimvɨha lec. Om ông lôc hɨxôn xêmyaa nivɨha.”

Copyright information for `PTP