Luke 8

Vêx wê mi la hɨxôn Yesu gee

Nang dêc Yesu he nue ngɨvihi vɨgê yuu dɨ tô mɨ la yuu tup vac vɨgwe levac yuu nipwo toto, dɨ Yesu nêl Anutu ben kehe kɨtong vô xomxo. Mêd vêx ya mi la hɨxôn Yesu he nue ngɨvihi ên nêb ob viac he. Vêx tigee wê ilage Yesu tii vɨmwo nipaên vêl ên mangwe dɨ vông he mangwe yidac kehe toto ge vô nivɨha lec. Om he lê bêga, Malia Makdala ti wê Yesu tii vɨmwo nipaên vɨgê vɨlu dɨ sec yuu la vêl ên i ge, dɨ Joana wê lɨya Susa mi viac King Helot xumac ge, dɨ ti lê Susana, dɨ vêx tɨbeac yaya hɨxôn. Om vêx tigee wê viac Yesu he nue ngɨvihi ya he mone dɨ ngɨdu he xôn ên yuac wê he vông ge.

Kɨyang pɨlepacên lec xomxo ti wê lɨloo vê vac yuac ge

(Matyu 13:1-9 Mak 4:1-9)

Om buc ti lêc xomxo tɨbeac vac vɨgwe toto toto ge kɨtuc la vô Yesu, mêgem Yesu nêl kɨyang pɨlepacên ti vô he bêga ên nêbê, “Xomxo ti kɨdi mɨ la ên nêb ob la lɨloo ngec vê vac yuac. Om lɨloo i la lê, lêc vê mangwe tô vac môp om xomxo kê dɨ menac lam ya. Dɨ ya tô lec ngɨdax wê kɨbun nipwo tya dô lec ge, om tyip lutibed lêc kɨbun niluc ma om hɨyôv ya i vɨlôvac dɨ i yib. Dɨ mangwe tô mɨ la dô vac hɨvu kehe om hɨvu tyip hɨxôn dɨ hi i yib. Dɨ mangwe tô mɨ la dô vac kɨbun nivɨha om tyip nivɨha dɨ vuac nôn nivɨha 100 100 tɨyi kehe toto ge.” Yesu nêl bêge vô he dêc nêl ên nêbê, “Xomxo ti nɨnya obêc yêp ge od i ngô dɨ xovô.”

Yesu nêl kɨyang pɨlepacên kehe kɨtong

(Matyu 13:10-23 Mak 4:10-20)

Mêd Yesu nue ngɨvihi kɨnêg kɨyang pɨlepacên tige kehe vô Yesu. 10 Om Yesu nêl vô he ên nêbê, “Kɨyang lec Anutu môp yuu ben** ge yêp xôpacên lê, lêc Anutu nêb ob hɨlung kehe vô xam ên xam xovô. Dɨ xomxo baba ge ngô kɨyang tɨyi xocbê kɨyang pɨlepacên pɨleva, om he yê lê, lêc yêvôên nôn ti ma, dɨ he ngô kɨyang lê, lêc xovôên kehe ma.

11 “Kɨyang pɨlepacên tyo kehe bêga nêbê vê ge Anutu kɨyang. 12 Dɨ vê wê tô vac môp ge, ge tɨyi xocbê xomxo ngô Anutu kɨyang lê, lêc lutibed Seten lam vô vêl ên he nɨlô, ên nêb he i o lêc vông i vin Anutu dɨ i vô he vêl ên nipaên lêm. 13 Dɨ vê wê tô mɨ la dô lec ngɨdax wê kɨbun nipwo tya dô lec ge, ge tɨyi xocbê xomxo ngô xolac dɨ vông i vin lutibed hɨxôn xêyaa nivɨha tax tyaa, lêc he tɨyi xocbê ngec wê ngɨlôhô maên ge, ên he vông i vin nipwo tya lêc Seten yaxên he ge od he sea vông vinên lutibed. 14 Dɨ vê wê tô mɨ la dô vac hɨvu kehe ge, ge tɨyi xocbê xomxo ngô xolac mɨ dô lê, lêc he nɨlô xovô susu nivɨhavɨha kɨbun ga yuu mone hɨxôn vɨyin ya wê ob tulec he ge om hɨvun xolac xôn dɨ nôn ma. 15 Dɨ vê wê tô mɨ la dô vac kɨbun nivɨha ge, ge tɨyi xocbê xomxo wê ngô xolac mɨ xovô dɨ hôm pɨlihi hɨxôn nɨlô yuu xovôên nivɨha, om he le xêkɨzêc ta dɨ vô nôn tɨbeac.

Kɨyang pɨlepacên lec lam

(Mak 4:21-25)

16 “Xomxo ti obêc byêx ngwax vac lam ge od ob lax dêg lec me vun vac pêt ngɨbi lêm. Nge, ob yu i yux seac ên xomxo wê ob lam vac xumac nɨlô ge, he i lam yê xêseac. 17 Ên kɨyang vɨhati wê yêp xôpacên ge obêc lam le seac, dɨ kɨyang vɨhati wê yêp vac nɨlô ge obêc hɨvelac lec mɨ nôn lam le seac.

18 “Mêgem kɨyang wê xam ngô ge, xam vyac xovô nivɨha lê. Ên xomxo wê xovô kɨyang mɨ hôm pɨlihi ge od Anutu obêc kɨpyax tɨbeac lec hɨxôn vô i. Lêc xomxo wê o xovô kɨyang mɨ hôm pɨlihi lêm ge od nipwo tya wê dô vô i ge, Anutu obêc vô vêl.”

Yesu tae lie

(Matyu 12:46-50 Mak 3:31-35)

19 Yesu tae lie val ên nêb ob la vô Yesu, lêc tɨyiên ma ên tɨbii tɨbeac kɨtucma om kɨsuu Yesu lec. 20 Om xomxo ya nêl vô Yesu ên nêbê, “Tame lime val le vɨxun ên nêb ob yê ông.” 21 Lêc Yesu nêl vô he ên nêbê, “Xomxo wê ngô Anutu xolac dɨ vông i vô nôn lec ge, ge wê tu a tage lige ge.”

Yesu nêl om lea vɨyiiên tip la

(Matyu 8:23-27 Mak 4:35-41)

22 Buc ti lê lêc Yesu he nue ngɨvihi lec dipac ti dɨ Yesu nêl vô he ên nêbê, “Il ob la mia luaên vɨlu ganê.” 23 Om he la lê, lêc Yesu yêp mêd lea vɨyiiên mabu ti val om vông mia vuac mabu tɨyi wê ob pup lec dipac dɨ kɨpyax he la vac mia ge. 24 Om nue ngɨvihi la tɨpi vô Yesu dɨ nêl ên nêbê, “Xomxo levac, il ob la xib ga.” Om Yesu

kɨdi lec dɨ pɨping lea yuu mia vuacên dɨ i tip la dɨ mia vô malehe lec.
25 Mêgem Yesu nêl vô nue ngɨvihi ên nêbê, “Xam vông vinên tyo nôn tina?” Mêgem he xona dɨ yetac mabu dɨ nêl vôma ên nêbê, “Xomxo tiga letya lêc nêl vya lec lea yuu mia dɨ i vô nɨnya lehe vô i dɨ tip la lutibedê?”

Yesu tii vɨmwo nipaên vêl ên xomxo ti

(Matyu 8:28-34 Mak 5:1-20)

26 Yesu he nue ngɨvihi loc mɨ la tɨbii Gegesa ben wê yêp mia luaên vɨlu ganê ge dɨ Galili ge yêp mia vɨlu. 27 He mɨla lop vêl ên dipac dɨ xomxo ti vac vɨgwe tige val vô Yesu. Vux tige vɨmwo nipaên dô vac i nɨlô mɨ vông i pɨyôp vô yacyac om buc mahɨgun dia tige o mi vɨnyum vɨnyumên ti lêm, dɨ sea ben vɨyangtôv yuu xumac wê ob yêp vac ge dɨ la mi yêp vac vɨgwe wê xomxo yev yibên vac ge. 28 Om xomxo mi ku i vɨgê yuu vɨxa xôn ya sen dɨ yê i xôn mɨ dô lê, lêc buc tɨbeac vɨmwo nipaên ngɨgax i xêkɨzêc dɨ tax sen tip sea dɨ kô i mɨ la vac vɨgwe myadongên. Mêd xomxo tyo yê Yesu dɨ la yev vɨxa vô i, dɨ Yesu pɨping vɨmwo nipaên nêb i loc vêl ên xomxo tyo. Om xomxo tyo iac mabu dɨ nêl ên nêbê, “Yesu, ông ge Anutu lag puunê nu ông, lêcom ông ob vô va vô a? A kɨtaa ông bê ông o lêc vông a vô nipaên lêm.”

30 Mêd Yesu kɨnêg vô i ên nêbê, “Ông lêm le?” Lêc tyo nêl ên nêbê, “A lêg kehe nêbê kɨdu levac.” Nêl lê bêge, ên vɨmwo nipaên tɨbeac dô vac i nɨlô. 31 Mêd vɨmwo nipaên tigee kɨtaa Yesu ên nêbê, “Ông o lêc tii xe la vac Seten ben nipaên lêm.”

32 Bwoc kɨdu levac dɨya mɨ le lec kɨtôn tige, om vɨmwo nipaên tigee kɨtaa Yesu ên nêb i vông he la dô vac. Om Yesu tyuc lec, 33 dɨ vɨmwo nipaên tigee lam la vêl ên xomxo tyo dɨ la dô vac bwoc tyoe nɨlô, mêd bwoc tyoe tup mɨ la dɨ la vac vɨgwe madia dɨ la tô vac mia luaên dɨ num mia mɨ yib mɨma vêl.

34 Mêd xomxo wê mi viac bwoc tyoe ge yê wê bwoc la yib mɨma vêl ge, om pec mɨ la, dɨ mɨla nêl kɨtong vô tɨbii vac vɨgwe levac hɨxôn vɨgwe nipwo vɨyang vɨyang ge. 35 Om tɨbii wê ngô kɨyang ge la ên nêb ob la yê han, mêgem he mɨla vô Yesu lêc yê wê xomxo ti wê vɨmwo nipaên dô vac i ge, vɨmwo nipaên lop mɨ la vêl dɨ i dô hɨxôn pɨyôp nivɨha dɨ vɨnyum ngakwi lec dɨ xeedô kwabo vô Yesu dɨ ngô Yesu kɨyang. Om he yê tige dɨ xona mabu. 36 Mêgem xomxo wê dô mɨ yê wê Yesu tii vɨmwo nipaên vêl ên xomxo tige mɨ vông i vô nivɨha lec ge, nêl i tɨyi wê he yê ge kɨtong vô tɨbii wê val gee hɨxôn. 37 Om tɨbii Gegesa vɨhati kɨtaa Yesu ên nêb i loc vêl ên he ben. He nêl bêge ên he xona mabu, mêgem Yesu lec dipac ên nêb ob lax mɨ la. 38 Lêc xomxo ti wê Yesu tii vɨmwo nipaên vêl ên i ge, lam kɨtaa Yesu ên nêb ob la hɨxôn, lêc Yesu vông i lax mɨ la ben dɨ nêl vô i ên nêbê, 39 “Ông lôc mɨ loc bom dɨ loc nêl do levac wê Anutu vông vô ông ge kɨtong vô xomxo vɨhati.” Mêgem xomxo tyo lax mɨ la ben dɨ la nêl kɨyang wê Yesu vông i vô nivɨha lec ge kɨtong vô xomxo vɨhati.

Jailas nu vêx, dɨ vêx yidac ngwe, yuu kɨyang

(Matyu 9:18-26 Mak 5:21-43)

40 Yesu lax mɨ la mia luaên vɨlu Galili ge nang, lêc xomxo tɨbeac dɨbin i mɨ xeedô, om he xêyaa vô nivɨha ên wê Yesu vena ge. 41 Mêd xomxo levac ti lê nêbê Jailas val vô Yesu. Jailas ge wê tu levac dɨ mi viac lie Yuda hɨxôn xumac lɨlo ge, lêc lam yev vɨxa kɨtu vô Yesu dɨ kɨtaa i ên nêbê i loc vac i ben, 42 ên nu byac vông yidac levac ti mɨ vô kwabo lec wê ob yib ge. Nu byac tige tibed dɨ i klismas 12.

Om Yesu la hɨxôn Jailas mɨ yuu la, lêc xomxo tɨbeac lam vuac lec Yesu.
43 Mêd vêx ti dô vac he mahɨgun, lêc vêx tige, yidac kwatuacên vông i tɨyi klismas 12, lêc o ma lêm, dɨ vêx tyo vông i mone la mɨma vô docta lê, lêc ti o tɨyi wê ob vông i vô nivɨha lec ge lêm. 44 Mêgem vêx tyo val le vô Yesu nɨmi dɨ vyax vɨgê lec Yesu ngakwi myahɨpu mêgem lutibed hi tyo kwep lec. 45 Mêd Yesu nêl ên nêbê, “Letya vyax vɨgê lec a?” Lêc xomxo vɨhati nêl lax ên nêbê, “Maê, xe ga maê.” Mêgem Pita nêl ên nêbê, “Xolac kehe, xomxo tɨbeac le i ngɨvina ông dɨ vɨgwe tocên ma, om letya yêvô ti wê vyax vɨgê lec ông ge?” 46 Lêc Yesu nêl lax ên nêbê, “Ti vyax vɨgê lec a, om a yaxên lêc xêkɨzêc la vêl ên a.” 47 Mêgem vêx tige xovô nêbê o tɨyi wê ob yax i vun ge lêm, om la hɨxôn ni yetacên mɨ la yev vɨxa vô Yesu dɨ nêl i kehe wê vyax vɨgê lec Yesu ge kɨtong dɨ nêl lec wê i yidac ma lutibed ge kɨtong hɨxôn, dɨ xomxo tigee vɨhati yê hɨxôn. 48 Mêgem Yesu nêl vô i ên nêbê, “Nuge, vông vinên wê ông vông ge, ge wê vông ông vô nimvɨha lec. Om ông lôc hɨxôn nɨlôm nivɨha.”

49 Yesu gên dɨnêl kɨyang mɨ dô, dɨ xomxo ti vac Jailas ben val nêl vô Jailas ên nêbê, “Num byac yib gwêba, mêgem le i lêc vông yuac levac vô xolac kehe mɨ i lam lêm.” 50 Mêd Yesu ngô kɨyang tige dɨ nêl vô Jailas ên nêbê, “Le nɨlô i vô vɨyin lêm. Nge, ông vông i vin mô, ên num ge ob vô nivɨha lec.” 51 Mêgem Yesu mɨla Jailas ben lêc nêl vô xomxo vɨhati ên nêb he i dô vɨxun, dêc kô Pita yuu Jon dɨ Jems dɨ nu tige ta yuu ma hɨxôn dɨ he la vac xumac lôma. 52 Mêd xomxo vɨhati byag mɨ vông tɨlôt ên vêx tyo mɨ dô, lêc Yesu nêl vô he ên nêbê, “Byagên i ma, ên vêx ge o yib lêm. Nge, ici va yêp.” 53 Lêc xomxo tigee nap lec Yesu kɨyang ên he xovô ên he nêbê vêx ge yib vêl. 54 Mêlêc Yesu la hôm lec vêx tyo vɨgê dɨ nêl vya levac ên nêbê,

“Byac, kɨdi lec.”
55 Mêgem vêx tyo myakɨlôhô lax mɨ la vac ninɨvi dɨ i kɨdi lec lutibed mɨ dô, dɨ Yesu nêl ên nêbê, “Xam vông yaên ti mɨ i ya.” 56 Mêd vêx tyo ta yuu ma yetac mabu ên wê nu kɨdi lec ge, lêc Yesu nêl vô yuu ên nêbê, “Muu o lêc nêl ga kɨtong vô xomxo ti lêm.”

Copyright information for `PTP