Matthew 10

Yesu nue ngɨvihi vɨgê yuu dɨ tô mɨ la yuu

(Mak 3:13-19 Luk 6:12-16)

Yesu tyuc nue ngɨvihi vɨgê yuu dɨ tô mɨ la yuu lam vô i, dɨ vông xêkɨzêc vô he tɨyi wê he ob tii vɨmwo nipaên vêl ên xomxo dɨ vông xomxo wê yidac hɨxôn myavɨnê toto ge vô nivɨha lec.

Nue ngɨvihi vɨgê yuu dɨ tô mɨ la yuu gee lê bêga nêbê, taxlee ge, Saimon wê lê ngwe nêbê Pita ge yuu li Andlu. Dɨ Jems wê ma Sebedi ge yuu li Jon. Dɨ Pilip yuu Batolomyu, dɨ Tomas, dɨ Matyu wê mi kô takis ge**, dɨ Jems wê ma Alpias ge, dɨ Tadias, dɨ Saimon Selot, dɨ Judas Iskaliot wê vông Yesu la vac tɨbii vevac vɨgê ge.

Yesu vông yuac vô nue ngɨvihi

(Mak 6:7-13 Luk 9:1-5)

Yesu nêb ob vông nue ngɨvihi vɨgê yuu dɨ tô mɨ la yuu gee i loc, om nêl vô he ên nêbê, “Xam loc vôên tɨbii baba i ma, dɨ loc vacên tɨbii Samelia vɨgwe i ma. Dɨ xam loc vô lime Islel mô, ên he tɨyi xocbê bwoc sipsip wê lung sea dɨ la xôa ma ge. Om xam loc nêl kɨyang vô he bêga bê, ‘Anutu buc** vô kwabo lec.’ Xam loc vông xomxo yidac i vô nivɨha lec, dɨ tɨpi vô xomxo yibên i kɨdi lec, dɨ vông xomxo wê kɨtyax mahɨzihɨzi ge i vô nivɨha lec, dɨ tii vɨmwo nipaên i loc vêl ên xomxo. Xêkɨzêc tige a vông pɨleva vô xam, om xam vông pɨleva vô xomxo dɨ le i lêc kô mone lec lêm.

“Le i lêc su mone gol yuu silva dɨ kapa vac xam vɨxec nu lêm. 10 Dɨ le i lêc bya vɨxec mɨ loc vô môp lêm, dɨ le i lêc kô nivɨmihi yuu lêm, dɨ le i lêc kô su hɨxôn pɨtoa lêm. Ên xomxo ti obêc vông yuac vô xomxo ge od ob kô xen yaên vô xomxo tigee.

11 “Xam obêc la vac vɨgwe levac yuu nipwo ge od xam wêvô xomxo nivɨha dɨ loc dô hɨxôn, dɨ i loc tyip vô buc wê xam ob sea vɨgwe tige dɨ la ge. 12 Om wê xam obêc la vac xumac nɨlô tige ge od xam nêl kɨyang nivɨha vô he. 13 Dɨ xomxo wê dô vac xumac tige obêc lee yuu ên nêbê xam dô hɨxôn he ge od kɨyang nivɨha wê xam nêl ge i yêp vô he. Lêc he obêc tyuc lec lêm ge od kɨyang nivɨha wê xam nêl ge i lôm lam vô xacxam va. 14 Dɨ xomxo ti obêc kô xam lec nivɨha lêm dɨ ob ngô kɨyang wê xam nêl ge lêm ge od xam lɨloo vɨjuva vêl ên vɨxam, ên i nêl he nên nipaên kɨtong vô he, dɨ xam sea xumac yuu vɨgwe tige dɨ loc. 15 A nêl vɨxôhɨlôg nôn vô xam bê vô buc tɨmuên wê Anutu obêc yaxên xomxo vɨhati nên kɨyang ge od Anutu obêc vông myavɨwen nipaên vô xomxo vɨyang tige luu Sodom yuu Gomola vêl.

Yesu nêl kɨyang vô nue ngɨvihi lec vɨyin vɨyang vɨyang wê ob val tɨmuên ge

(Mak 13:9-13 Luk 21:12-17)

16 “A ob vông xam loc i tɨyi xocbê bwoc sipsip wê xam ob la vac noo vɨmen mahɨgun ge. Om xam viac môp wê xam vông ge nivɨha, dɨ dô mamlehe i tɨyi xocbê tucluu ge. 17 Xam viac xam ên xomxo, ên he ob kô xam mɨ la vông kɨyang vô xam, dɨ he ob pɨsa xam ya yihi vac he xumac lɨlo, 18 dɨ kô xam mɨ la lax vô gavman levac yuu king manôn dɨ vông kɨyang vô xam ên wê xam vông i vin a ge. Om xam ob nêl a kɨyang kɨtong vô he hɨxôn tɨbii madɨluhu. 19 Mêlêc buc wê he obêc kô xam mɨ la vac kot ge od xam o lêc myag môp yuu kɨyang wê xam ob nêl ge lêm. Ên kɨyang wê xam ob nêl ge Anutu ob vông vô xam vô buc tige. 20 Om xacxam va ob nêl kɨyang lêm. Nge, Myakɨlôhô Ngɨbua wê Mag Anutu vông ge vaci ob nêl kɨyang vac xam myam.

21 “Vô buc tige xomxo obêc vông lie la vac tɨbii vɨgê ên nêb tɨbii i hi he yib, dɨ mae obêc vông bêge vô nue, dɨ nue ob yê tae mae nipaên dɨ vông he la vac tɨbii vɨgê ên nêb tɨbii i hi he yib. 22 Dɨ xomxo vɨhati xêyaa ob vô nipaên vô xam ên wê xam vông i vin a lêg ge. Lêc xomxo ti obêc le xêkɨzêc vac vɨyin dɨ i la tyip vô buc myahɨpu ge od Anutu obêc vông i la dô vac i ben. 23 He obêc vông vɨyin vô xam vac vɨgwe ngwe ge od xam pec mɨ loc vac vɨgwe bangwe. Ên a nêl vɨxôhɨlôg nôn vô xam bêga bê xam obêc vông yuac vac Islel ben vɨhati lêm, dɨ a, Xomxo Nu**, a ob vena tax.

24 “Nipwo xumac xulacên ti ob luu ma wê hɨlung yuac vô i ge vêl lêm. Dɨ xomxo yuac ti ob luu xomxo levac wê viac yuac ge vêl lêm. 25 Lêc nipwo xumac xulacên ti obêc tɨyi ma wê hɨlung yuac vô i ge od pyap, dɨ xomxo ti obêc tɨyi xomxo levac wê viac yuac ge od pyap. A tɨyi xocbê xomxo levac wê a viac xumac ge, dɨ xomxo nêl Seten** lê ngwe Bielsebul** lec a, om xam xovô bêga bê he obêc nêl a nipaên ge od he ob nêl nipaên lec a nuge xam hɨxôn luu vêl.

Xam xona ên Anutu vaci

(Luk 12:2-9)

26 “Om xam o lêc xona ên xomxo lêm. Ên kɨyang vɨhati wê yêp vac xomxo nɨlô ge ob lam yêp seac, dɨ kɨyang wê yêp xôpacên ge, vɨhati ob lam yêp seac dɨ xomxo ob xovô. 27 Kɨyang wê a nêl xôpacên vô xam ge, xam loc nêl i yêp seac vô xomxo mɨ he i ngô. Dɨ kɨyang wê a nêl kɨmunaên vô xam ge, xam loc le lec wetôv dɨ nêl i yêp seac vô xomxo mɨ he i ngô. 28 Dɨ xam o lêc xona ên he wê ob hi xam nimnɨvi yib ge lêm, ên he o tɨyi wê he ob hi kɨnum yib hɨxôn ge lêm. Xam xona ên Anutu môci, ên Anutu tɨyi wê ob vông xam kɨnum yuu xôn nimnɨvi la vac vɨgwe nipaên.

29 “Xomxo mi kɨsuu menac nipwo yuu ya mone tibed. Lêc Anutu obêc lee yuu lêm ge od menac nipwo tigee ti ob tô mɨ la kɨbun lêm. 30 Dɨ xam ge, Anutu kɨtong xam bamzub lihi vɨhati pyap. 31 Om xam xonaên i ma, ên Anutu xêyaa vin lec xam ngɨnoo menac nipwo vɨhati vêl.

32 “Om xomxo ti obêc nêl a kɨtong vô xomxo ge od a ob nêl xomxo tige kɨtong êno vô Mag Anutu wê dô lag puunê ge. 33 Lêc xomxo ti obêc yax a vun vô xomxo ge od a ob yax i vun êno vô Mag Anutu wê dô lag puunê ge.

Il xêgyaa i vin lec Yesu i luu vêl

(Luk 12:51-53 Luk 14:26-27)

34 “Xam o lêc xo bê a lam ên a nêb a ob kɨtov vevac i tip gê kɨbun ga lêm. Ên a o lam ên a nêb a ob kɨtov vevac i tip lêm. Nge, a kô yipac levac mɨ lam. 35 Ên a lam ên a nêb a ob vông xomxo i dô kɨdu kɨdu. Om ma yuu nu vux xêyaa ob vô myavɨnê vôma, dɨ ta yuu nu vêx xêyaa ob vô myavɨnê vôma, dɨ yen vêxwo yuu yen vêxta xêyaa ob vô myavɨnê vôma, 36 dɨ xomxo wê dô vac xumac tibed gee, he ob yêma nipaên.

37 “Xomxo ti xêyaa obêc vin lec ta yuu ma luu wê xêyaa vin lec a ge vêl ge od o tɨyi wê ob tu a xe ge lêm. Dɨ xomxo ti xêyaa obêc vin lec nue vêx yuu vux luu wê xêyaa vin lec a ge vêl ge od o tɨyi wê ob tu a xe ge lêm. 38 Dɨ xomxo ti obêc kɨlê xax pola wê i vông ge mɨ tɨmu vô a vɨxag lêm ge od o tɨyi wê ob tu a xe ge lêm. 39 Ên xomxo ti obêc viac ninɨvi ên yibên ge od ob yib mɨ la xôa ma. Lêc xomxo ti obêc yib lec a lêg ge od obêc dô mavɨha.

Xomxo wê obêc kô nôn nivɨha

(Mak 9:41)

40 “Xomxo ti obêc kô xam lec nivɨha ge od tɨyi xocbê kô a lec nivɨha êno. Dɨ xomxo ti obêc kô a lec nivɨha ge od tɨyi xocbê kô Anutu wê vông a lam ge lec nivɨha êno. 41 Xomxo ti obêc kô plopete ti lec nivɨha ên wê i plopete ge od yuu xôn obêc kô nôn nivɨha tɨyima, dɨ xomxo ti obêc kô xomxo nivɨha ti lec nivɨha ên wê i xomxo nivɨha ge od yuu xôn obêc kô nôn nivɨha tɨyima. 42 Dɨ xomxo ti obêc vông mia ningɨgooên vac kap vô a nuge yuac ti ên wê i tu a nug ge od a nêl vɨxôhɨlôg nôn vô xam bê nôn nivɨha obêc ma vô i lêm. Nge, ob kô nôn lec yuac wê i vông ge.”

Copyright information for `PTP