Matthew 12

Kɨyang lec buc sabat

(Mak 2:23-28 Luk 6:1-5)

Vô buc wê sabat ge, Yesu he nue ngɨvihi la vɨlee mɨ la vac yuac lôma wê wit** ge. Lêc vip den nue ngɨvihi, om he le yul wit nôn mɨ ya. Lêc Palisi** ya yê wê he vông ge om nêl vô Yesu ên nêbê, “Wê lê, gwêbaga buc sabat wê Moses xolac vɨbu nêb il ob vông yuac ti lec lêm ge, lêc nume ngɨvihi vông yuac lec.” Lêc Yesu nêl vô he ên nêbê, “Mêd xam o kɨtong xolac wê nêl lec bug Devit ge lêm, me? Devit he lie dô, lêc vip den he, om he la vac Anutu xumac ngɨbua dɨ la ya blet wê xomxo daa siên tung vô Anutu manôn ge. Blet tige, Devit he lie o tɨyi wê ob ya ge lêm. Nge, xomxo daa siên gee, heche va ob ya. Mêd xam o kɨtong kɨyang ti wê yêp vac Moses xolac ge lêm, me? Kɨyang tige nêl ên nêbê xomxo daa siên mi vông he yuac vac Anutu xumac ngɨbua lec buc sabat, om xocbê he pwoo kɨyang lec buc sabat vac ge, lêc he o vông i so lêm. Om a ob nêl vô xam bê a ga a luu Anutu vông xumac ngɨbua tige vêl. Kɨyang yêp vac xolac bêga ên nêbê, ‘A o nêb xam si daa vô a lêm. Nge, a nêb xam xo vɨgwe pɨsiv ênma môci.’ Kɨyang nêl bêge, om xam obêc xovô kɨyang tige kehe ge od xam obêc vông vɨyin vô he wê nên kɨyang maên ge lêm. Ên a, Xomxo Nu**, wê a tu sabat kehe.”

Yesu vông xomxo wê vɨgê vɨlu vô xêlehe ge ti vô nivɨha lec

(Mak 3:1-6 Luk 6:6-11)

Yesu sea yuac lôma dɨ la vac Yuda** xumac lɨlo ti. 10 Lêc xomxo wê vɨgê vɨlu vô xêlehe ge ti dô. Mêdêc xomxo ya nêb ob vông kot vô Yesu, om he kɨnêg vô i ên nêbê, “Ge tɨyi wê il ob vông xomxo i vô nivɨha lec vô buc sabat ge, me?” 11 Om Yesu nêl vô he ên nêbê, “Xomxo ti vac xam mahɨgun ge, bwoc sipsip tibed wê i vông ge obêc tô vac lôva lec buc sabat ge od xomxo tige obêc la pul i lôm kɨsii ên lôva, me? Nge, obêc pul i lôm. 12 Xomxo ngɨnoo bwoc sipsip vêl, om ge tɨyi wê il ob vông nivɨha vô xomxo lec buc sabat.” 13 Mêdec Yesu nêl vô xomxo ti wê vɨgê vɨlu vô xêlehe ge ên nêbê, “Tɨtô vɨgêm.” Om

xomxo tyo tɨtô vɨgê, lêc vɨgê vô nivɨha lec tɨyi xocbê vɨgê vɨluo.
14 Om he Palisi** kɨdi lec dɨ la kɨtucma dɨ myag môp wê nêb he ob hi Yesu i yib lec ge.

15 Lêc Yesu xovô kɨyang wê he Palisi nêl vôma ge om sea vɨgwe tige dɨ la. Lêc xomxo tɨbeac la tɨmu vô i vɨxa, om Yesu vông he wê yidac gee vɨhati vô nivɨha lec, 16 lêc vɨbu he nêb he nêlên i kɨtong vôên xomxo i ma. 17 Om Anutu kɨyang wê plopete Aisaia nêl ilage vô nôn lec. Kɨyang tige nêl bêga ên nêbê,

18 
  • “Wê lê. Xomxo tige, a nug yuac wê a vɨnoo i pyap. A xêgyaa vin lec i, dɨ a xê i nivɨha. A ob vông Myakɨlôhô Ngɨbua wê a vông ge i hɨvun i xôn, dɨ i ob nêl a xolac nivɨha vô tɨbii madɨluhu.
19 Dɨ ob nêl kɨyang kunacên yuu hɨgacên lêm, dɨ ob hɨbap kɨyang vac wetôv bê xomxo i ngô lêm. 20 Xomxo ya tɨyi xocbê duvac wê hɨbu nipwo tya ge, lêc a nug yuac tige ob hɨbu he sea lêm. Dɨ xomxo ya tɨyi xocbê ngwax wê tum lec kɨlen ge, lêc xomxo tyo ob hi i yib lêm. Xomxo tyo ob vông yuac mɨ dô ên vông kɨyang nivɨha i pwoo nipaên i pec. 21 Dɨ tɨbii baba wê o Yuda** lêm ge vɨhati ob vông i vin i lê dɨ dô bin i.”

Xomxo nêl ên nêbê Yesu vông yuac ya xêkɨzêc wê vɨmwo nipaên Seten vông ge

(Mak 3:20-30 Luk 11:14-23 Luk 12:10)

22 Mêd he kô xomxo ti mɨ lam vô Yesu. Vɨmwo nipaên dô vac xomxo tyo nɨlô dɨ vông i manôn toc dɨ vông i dô yac dɨ keacên ma. Om Yesu vông xomxo tyo vô nivɨha lec dɨ manôn seac dɨ i yê vɨgwe dɨ keac. 23 Om xomxo vɨhati wê yê ge yetac mabu dɨ nêl vôma ên nêbê, “Xomxo tige Devit nu**, me?” 24 Lêc he Palisi** ngô om nêl vôma ên nêbê, “Bielsebul** wê tu vɨmwo nipaên nên levac ge vông xêkɨzêc vô Yesu, om Yesu tii vɨmwo nipaên vêl ya xêkɨzêc wê Bielsebul vông ge.”

25 Lêc Yesu xovô kɨyang wê yêp vac he pɨyôp ge om nêl vô he ên nêbê, “Xomxo vɨyang ti obêc le kɨdu yuu dɨ vông vevac vôma ge od he ob dô nipaên. Dɨ xomxo vɨgwe ti me xumac ti obêc hɨbu he la yuu dɨ vông vevac vôma ge od he ob dô nivɨha lêm. 26 Dɨ Seten obêc tii lie dɨ hɨbuma sea ge od xêkɨzêc wê he vông ge ob ngɨduma xôn tibêna? 27 Dɨ a obêc tii vɨmwo nipaên vêl ya xêkɨzêc wê Bielsebul vông ge od xam lime mi tii vɨmwo nipaên vêl ya xêkɨzêc wê letya vông ge? Xam lime i yaxên kɨyang wê xam nêl lec a ge. 28 Lêc a obêc tii vɨmwo nipaên vêl ya xêkɨzêc wê Anutu Myakɨlôhô Ngɨbua vông ge od xam xovô bê Anutu buc** val pyap vô xam.

29 “Xomxo xêkɨzêc ti obêc dô vac ben xumac lôma ge od tɨbii yôdac ti ob la vac xumac lôma dɨ la vun i susu tibêna? Lêc obêc ku xomxo xêkɨzêc tige xôn ya yihi ge od tɨyi wê ob kô i nên susu vɨhati wê dô vac xumac nɨlô ge mɨ la.

30 “Xomxo ti obêc vin a lêm ge od tɨyi xocbê vông vevac vô a. Dɨ xomxo ti obêc kɨtuc xomxo lam vô a lêm ge od tɨyi xocbê tii he moo sea ge.

31 “Om a ob nêl vô xam bê Anutu tɨyi wê ob kɨtya nipaên vɨhati hɨxôn kɨyang wê xomxo so vya vô i ge vêl. Lêc xomxo ti obêc so vya vô Myakɨlôhô Ngɨbua ge od o tɨyi wê Anutu ob kɨtya i nên nipaên tige vêl ge lêm. 32 Dɨ xomxo ti obêc nêl kɨyang nipaên lec a, Xomxo Nu**, ge od Anutu ob kɨtya i nên nipaên vêl. Lêc xomxo ti obêc nêl kɨyang nipaên lec Myakɨlôhô Ngɨbua ge od Anutu ob kɨtya i nên nipaên vêl lêm. Nipaên wê i vông ge, Anutu obêc hôm xôn mɨ i yêp dia dɨ i la tyip vô buc tɨmuên.

Xax nôn nivɨha yuu nipaên

(Luk 6:43-45)

33 “Xax obêc nivɨha ge od nôn obêc nivɨha, dɨ xax obêc nipaên ge od nôn obêc nipaên. Om xomxo obêc yê xax nôn wê vuac lec yatôv ge od ob xovô bê xax tige nivɨha, me xovô nêbê nipaên. 34 Xam myel nue xam! Xam xomxo nipaên, om xam ob nêl kɨyang nivɨha tibêna? Ên kɨyang wê pup vac xam nɨlôm ge, ge wê xam myam nêl seac. 35 Xomxo nivɨha ge, nivɨha yêp vac nɨlô om mi vông môp nivɨha. Dɨ xomxo nipaên ge, nipaên yêp vac nɨlô om mi vông môp nipaên.

36 “A ob nêl vô xam bê vô buc tɨmuên wê Anutu obêc yaxên xomxo vɨhati nên kɨyang ge od ob yaxên kɨyang vaxvax wê xomxo nêl ge vɨhati. 37 Wê ông myam obêc nêl kɨyang nivɨha ge od Anutu ob yê ông nêb ông xomxo nivɨha. Dɨ ông myam obêc nêl kɨyang nipaên ge od Anutu ob yê ông nêb ông xomxo nipaên.”

Xomxo nêb he ob yê do levac

(Mak 8:11-12 Luk 11:29-32)

38 Nang dêc xomxo wê xovô Moses xolac gee hɨxôn he Palisi** ya nêl vô Yesu ên nêbê, “Xolac kehe, xe nêb ông vông do levac ti ên xe xê.” 39 Lêc Yesu nêl vô he ên nêbê, “Xam gwêbaga, xam ge xomxo nipaên wê xam o vông i vin lêm ge, om xam nêb xam ob wê do levac ti. Lêc a ob vông do levac ti mɨ xam wê lêm. Ên do levac tibed wê a ob hɨlung vô xam ge wê plopete Jona vông ilage. 40 Ên ilage Jona dô vac pis mabu yocên ti nɨlô tɨyi bucên yon dɨ vɨdiiên yon. Om a, Xomxo Nu**, a obêc la xêp vac kɨbun nɨlô tɨyi bucên yon dɨ vɨdiiên yon. 41 Om buc tɨmuên wê Anutu obêc yaxên xomxo nên kɨyang ge od tɨbii Niniva obêc kɨdi lec dɨ nêl xam gwêbaga nêm nipaên kɨtong, ên ilage tɨbii Niniva ngô kɨyang wê Jona nêl vô he ge dɨ pɨlepac he, lêc gwêbaga a dô hɨxôn xam dɨ a ngɨnoo Jona vêl, lêc xam o pɨlepac xam lêm. 42 Om buc tɨmuên wê Anutu obêc yaxên xomxo nên kɨyang ge od vêx levac wê tu tɨbii Siba nên kwin ilage obêc kɨdi lec hɨxôn xam wê xam dô gwêbaga dɨ nêl xam nêm nipaên kɨtong. Ên vêx tige kɨdi vac vɨgwe kehe tevabanê ên nêb ob lam ên lam ngô kɨyang wê king Solomon nêl pɨyôp nivɨha ge. Lêcom gwêbaga, a lam dô hɨxôn xam dɨ a ngɨnoo Solomon vêl, lêc xam o ngô a vyag lêm.

Vɨmwo nipaên lax dô vac xomxo nang

(Luk 11:24-26)

43 “Vɨmwo nipaên ti obêc lop mɨ la vêl ên xomxo ti ge od ob la vɨlee vac vɨgwe myadongên mɨ la myag vɨgwe wê ob la dô seac vêl vac ge. Lêc yêvôên vɨgwe ti obêc ma ge 44 od ob nêl bêga bê, ‘A ob lax mɨ la dô vac bog wê a sea dɨ lam ge i tii vac nang.’ Mêd vɨmwo nipaên tige obêc lax mɨ la vô xomxo ti wê dô vac lêc sea mɨ la ge, dɨ ob lax yê wê xomxo tyo pɨtyep dɨ vunac vô pyap lêc dô pɨleva ge. 45 Om obêc lax mɨ la kô vɨmwo nipaên vɨgê vɨlu dɨ sec yuu wê heche va nipaên luu i vêl ge, dɨ kô he mɨ lam dɨ he xôn la dô vac xomxo tige nɨlô. Om xomxo tige dô vac nipaên nôn ngɨnoo vɨwen tax vêl. Om xam xomxo nipaên gwêbaga, xam ob tulec nipaên tɨyi bêge.”

Yesu tae lie

(Mak 3:31-35 Luk 8:19-21)

46 Yesu gên nêl kɨyang vô xomxo mɨ dô vac xumac lôma, mêdec tae lie val le xumac kehe ên nêb ob keac vô i. 47 Om xomxo ti nêl vô Yesu ên nêbê, “Tame lime val le xumac kehe ên nêb ob nêl kɨyang vô ông.” 48 Lêc Yesu nêl vô xomxo tyo ên nêbê, “A tag letya? Dɨ a lige letyae?” 49 Mêd hɨlung vɨgê la vô nue ngɨvihi dɨ nêl ên nêbê, “A tage lige wê he dô ga. 50 Ên xomxo wê ngô Mag Anutu lag puunê kɨyang dɨ vông i vô nôn lec ge, he tu a tage lige vêx yuu vux.”

Copyright information for `PTP