Matthew 16

Palisi yuu Sadyusi nêb ob yê do levac

(Mak 8:11-13 Luk 12:54-56)

He Palisi** yuu Sadyusi** val vô Yesu ên nêb ob yaxên i, om nêl vô Yesu ên nêb i vông do lag puunê ti ên he ob yê. Lêc Yesu nêl vô he ên nêbê, “Hɨyôv hoo la dɨ vɨgwe buc dɨ guva tum lec lag ge wê xam nêbê hɨyôv ob linac. Vɨgwe obêc vɨdii lêc mavɨyob ge od xam nêbê lun ob val. Xam wê susu lec lag dɨ xovô nivɨha, lêc xam o tɨyi wê xam ob wê do levac wê nêl buc gwêbaga kɨtong mɨ xovô kehe ge lêm. Xam gwêbaga, xam ge xomxo nipaên wê xam o vông i vin lêm ge, om xam nêb xam ob wê do levac ti. Lêc a ob vông do levac ti mɨ xam wê lêm. Ên do levac tibed wê a ob hɨlung vô xam ge wê Jona vông ilage.” Yesu nêl bêge, pyap dêc sea he dɨ la.

Kɨyang pɨlepacên lec yis wê he Palisi yuu Sadyusi vông ge

(Mak 8:14-21)

Yesu he nue ngɨvihi la mia luaên vɨlu ganê, lêc he o xovô mɨ kô blet ya hɨxôn lêm. Mêd Yesu nêl vô he ên nêbê, “Xam xona nêm ên yis** wê he Palisi** yuu Sadyusi** vông ge.” Om nue ngɨvihi nêl vôma ên nêbê, “Yesu nêl kɨyang tibêge ên wê il o kô blet ti lêm ge.” Lêc Yesu xovô kɨyang wê he nêl vôma ge, om nêl vô he ên nêbê, “Xam nêm vông vinên ge nipwo tya. Bêna lêc xam nêl vôma ên xam nêbê xam xom blet ma? Xam gên o xovô lêm, me? Xam mêd lungên blet vɨgê vɨlu wê xomxo 5000 ya ge, me? Xam su myapɨpu vac sepac vaba mɨ i pupê? 10 Dɨ xam mêd lungên blet vɨgê vɨlu dɨ sec yuu wê xomxo 4000 ya ge, me? Xam su myapɨpu vac sepac vaba mɨ i pupê? 11 Bêna lêc xam lungênê? A o nêl kɨyang lec blet lêm. Nge, a nêb xam xona nêm ên blet wê he Palisi yuu Sadyusi vông ge.” 12 Yesu nêl bêge, om he xovô ên nêbê Yesu o nêb he i viac he nivɨha ên blet wê xomxo ob ya ge lêm. Nge, nêb he i viac he nivɨha ên kɨyang wê he Palisi yuu Sadyusi vông ge.

Pita nêl Yesu kehe kɨtong

(Mak 8:27-30 Luk 9:18-21)

13 Yesu la vɨgwe ti lê nêbê Sisalia Pilipai dɨ kɨnêg vô nue ngɨvihi en nêbê, “Tɨbii nêl Xomxo Nu** a nêb letya?” 14 Om he nêl vô i ên nêbê, “Xomxo ya nêl ên nêb ông ge Jon Lipacên, dɨ ya nêl ên nêb ông plopete Ilaija, dɨ ya nêl ên nêb ông ge plopete Jelemaia me plopete ba ti.” 15 Mêd Yesu kɨnêg vô he ên nêbê, “Dɨ xacxam va nêl a ên xam nêb a letya?” 16 Om Saimon Pita nêl lax vô i ên nêbê, “Ông Kɨlisi**, Anutu mavɨha nu ông.”

17 Om Yesu nêl vô Pita ên nêbê, “Jona nu Saimon, ông xêmyaa i vô nivɨha, ên xomxo kɨbun ga ti o nêl kɨyang tige kehe kɨtong vô ông lêm. Nge, a Mag wê dô lag puunê ge wê nêl kɨtong vô ông. 18 Om a nêl vô ông bê ông lêm Pita, kehe nêbê ngɨdax. Om a ob lax xomxo vông vinên i loc lec ngɨdax kɨsii. Dɨ xêkɨzêc wê Seten** vông ge o tɨyi wê ob pwoo he pec ge lêm. 19 A ob vông ki Anutu ben** lag puunê vô ông. Dɨ kɨyang yuu môp wê ông obêc kɨtya vêl gê kɨbun ga ge od Anutu êno ob kɨtya vêl gê kɨsii ganê. Lêc kɨyang yuu môp wê ông obêc hôm xôn mɨ i yêp gê kɨbun ga ge od Anutu êno ob hôm xôn mɨ i yêp gê kɨsii ganê.” 20 Om Yesu le vac nue ngɨvihi xôn nêb he i o nêl vô xomxo bê i Kɨlisi** lêm.

Yesu nêl ên nêbê ob yib dɨ kɨdi lec

(Mak 8:31-9:1 Luk 9:22-27)

21 Vô buc tige Yesu nêl i kɨyang taxlee vô nue ngɨvihi ên nêbê ob la Jelusalem, dɨ Yuda** levac hɨxôn xomxo levac wê mi si daa gee dɨ he wê xovô Moses xolac gee he ob vông myavɨnê levac vô i dɨ hi i yib, dɨ buc yon ob lam la vêl dɨ i ob kɨdi lec mavɨha tii vac nang.

22 Om Pita kô Yesu mɨ yuu la dô vɨyonên, dɨ nêl xêkɨzêc vô Yesu ên nêbê, “Apumtau, Anutu i le vac kɨyang tige xôn. Ên vɨyin tibêge i o lêc tulec ông lêm.” 23 Lêc Yesu pɨlepac i dɨ vô nɨmi vô Pita, dɨ nêl vô Pita ên nêbê, “Seten**, ông loc vêl! Ên ông le vac a xôn. Ông o nêl i tɨyi Anutu pɨyôp lêm. Nge, ông nêl i tɨyi pɨyôp wê xomxo kɨbun ga vông ge.”

24 Mêdêc Yesu nêl vô nue ngɨvihi ên nêbê, “Xomxo ti obêc nêb tɨmu vô a vɨxag ge od i vông i vô nipwo lec dɨ kɨlê xax pola wê i vông ge dɨ tɨmu vô a vɨxag. 25 Ên xomxo ti obêc viac ninɨvi ên nêb i dô mavɨha ge od obêc yib. Lêc xomxo ti obêc sea ninɨvi lec a lêg ge od ob dô mavɨha luta. 26 Ên xomxo ti obêc vɨlu vô susu kɨbun ga vɨhati tu i xe, lêc sea môp wê ob dô mavɨha ya ge od ob vô nivɨha vô i bêna? Xomxo ob vông vatya êdêc i kɨnu i dô mavɨha ya? 27 Ên a, Xomxo Nu**, a obêc lop mɨ lôc hɨxôn a nuge angela dɨ lam hɨxôn xêseac wê Mag vông ge, dɨ a ob vông myavɨwen vô xomxo toto i tɨyi nipaên yuu nivɨha wê he vông ge. 28 Lêc a nêl nôn vô xam bê xomxo wê le ga, he ya yibên obêc ma dɨ obêc yê wê Xomxo Nu ob lam tu king** ge lê, dêc yib tɨmuên.”

Copyright information for `PTP