Matthew 18

Letya obêc tu levac vac Anutu ben?

(Mak 9:33-37,42-48 Luk 9:46-48 Luk l7:1-2)

Vô buc tige Yesu nue ngɨvihi val nêl vô i ên nêbê, “Letya ob tu levac vac Anutu ben** kɨsiinê luu he ba vêlê?”

Om Yesu keac nipwo ti lam vô he dɨ lax i la le vac he mahɨgun, dɨ nêl vô nue ngɨvihi ên nêbê, “A ob nêl vɨxôhɨlôg nôn vô xam bê xam obêc pɨlepac xam mɨ vô nipwo lec tɨyi xocbê xomxo nipwo tiga lêm ge od xam ob la dô vac Anutu ben lag puunê lêm. Lêc xomxo ti obêc pɨlepac i mɨ vô nipwo lec tɨyi xocbê nipwo tiga ge od ge wê ob tu levac vac Anutu ben lag puunê luu he ba vêl.

“Xomxo ti obêc kô nipwo tibêga lec ên wê vông i vin a lêg ge od tɨyi xocbê kô a lec êno. Lêc xomxo ti obêc dɨdii nipwo tigae wê vông i vin a ge ti mɨ la vac nipaên ge od ge tɨyi wê tɨbii ob nux ngɨdax levac lec i kwa dɨ nêx i la vac gwec madia wê vô mapɨtoc ta ge.

“Xomxo kɨbun ga wê dɨdii xomxo mɨ la vac nipaên ge, myavɨwen nipaên ob tulec he vɨhati. Vɨxôhɨlôg, nipaên vɨyang vɨyang ge ob yaxên il, lêc xomxo ngwe obêc dɨdii xomxo ngwe mɨ la vac nipaên ge od i xona nên, ên obêc tulec myavɨwen nipaên.

“Dɨ ông vɨgêm vɨlu me vɨxam vɨlu obêc dɨdii ông mɨ la vac nipaên ge od ông kɨtov mɨ nêx i loc vêl, dɨ ông dô ya vɨgêm vɨlubed me vɨxam vɨlubed, êdêc loc dô mamvɨha vac Anutu ben. Ên ông vɨgêm yuu xôn me vɨxam yuu xôn obêc dô, lêc dɨdii ông mɨ la vac nipaên ge od Anutu obêc nêx ông la vac ngwax wê dɨtum luta dɨ yibên ma ge. Dɨ mamnôn vɨlu obêc dɨdii ông mɨ la vac nipaên ge od ông pɨsupac vêl mɨ nêx i loc, dɨ ông dô ya mamnôn vɨlubed, êdêc loc dô mamvɨha vac Anutu ben. Ên mamnôn yuu xôn obêc dô, lêc dɨdii ông mɨ la vac nipaên ge od Anutu obêc nêx ông la vac ngwax vac vɨgwe nipaên.

Kɨyang pɨlepacên lec bwoc sipsip

(Luk 15:3-7)

10 “Xam viac xam dɨ le i lêc yê nume nipwo tigae i tɨyi xocbê susu pɨleva ge lêm, ên a nêl vô xam bê vac vɨgwe lag puunê he nên angela mi le vô Mag Anutu lag puunê manôn tɨyi buc vɨhati. 11 [A, Xomxo Nu**, a lam ên a nêb a ob myag he wê xôa ma ge mɨ kô mɨ lôm.]

12 “Xam xo ên xam nêbê va? Xomxo ti obêc viac bwoc sipsip 100 lêc ti xôa obêc ma ge od xomxo tige ob vô va? Obêc sea sipsip 99 gee he ob le lec kɨtôn, dɨ ob la myag ti wê xôa ma ge. 13 Dɨ obêc la yêvô ge od a nêl nôn bê xomxo tyo ob pɨmil sipsip tige luu 99 wê le ge vêl. 14 Mêgem Mag Anutu wê dô lag puunê ge nêb nue nipwo tigae ti xôa ob ma lêm.

Yesu nêl kɨyang lec lim ti wê vông nipaên ge

15 “Ông lim ti obêc vông nipaên ti vô ông ge od ôcông va loc vô i dɨ muu dô dɨ ông nêl i nên nipaên kɨtong vô i. Dɨ obêc ngô ông kɨyang ge od tɨyi xocbê ông kô i mɨ lôm vac xam mahɨgun. 16 Lêc ngôên ông kɨyang obêc ma ge od ông kô xomxo yuu me yon dɨ xam loc vô lim tige ên he i ngɨduma xôn dɨ yaxên kɨyang wê muu ob nêl ge. 17 Lêc lim tige ngôên xam obêc ma ge od xam loc nêl i nên nipaên kɨtong vô konglegesen. Lêc ngôên konglegesen kɨyang obêc ma ge od xam wê i tɨyi xocbê tɨbii madɨluhu me tɨbii nipaên ge.

18 “A nêl vɨxôhɨlôg nôn vô xam bê kɨyang yuu môp wê xam obêc kɨtya vêl gê kɨbun ga ge od Anutu êno ob kɨtya vêl gê kɨsii ganê. Dɨ kɨyang yuu môp wê xam obêc hôm xôn mɨ i yêp gê kɨbun ga ge od Anutu êno ob hôm xôn mɨ i yêp gê kɨsii ganê.

19 “A ob nêl ti hɨxôn vô xam bê xomxo yuu gê kɨbun ga, yuu nɨlô obêc yêp tibed ên susu ti wê yuu nêb yuu ob kɨtaa vô Anutu ge od a Mag wê dô lag puunê ge ob vông i vô nôn lec vô yuu. 20 Ên xomxo yuu me yon obêc kɨtucma lec a lêg ge od a obêc dô vac he mahɨgun.”

Kɨyang pɨlepacên lec xomxo yuac wê o kɨtya myavɨwen vêl lêm ge

21 Mêdêc Pita val vô Yesu dɨ kɨnêg vô i ên nêbê, “Apumtau, lige ti obêc vông nipaên vô a ge od a ob kɨtya i nên nipaên vêl i tɨyi buc vaba? Buc vɨgê vɨlu dɨ sec yuu obêc tɨyi, me?”

22 Lêc Yesu nêl vô i ên nêbê, “Maê. A nêl vô ông bê buc vɨgê vɨlu dɨ sec yuu ge o tɨyi lêm. Nge, ông kɨtya i nên nipaên vêl i tɨyi buc vɨhati.

23 “Om Anutu ben kehe** tɨyi xocbê xomxo levac ti wê nêb ob kô mone vac i mone wê vông vô nue yuac ge. 24 Mêgem taxlee ge he kô nu yuac ti mɨ la le vô xomxo levac tige manôn. Nu yuac tige kô mone 10 milion vô xomxo levac tyo ilage, 25 lêc o tɨyi wê ob vông mone vac ge lêm. Om xomxo levac tige nêl ên nêbê he i vông nu yuac tyo hɨxôn vɨnê nue dɨ he susu vɨhati ên tɨbii i kɨsuu dɨ he i vông mone tige vɨhati vac. 26 Lêc nu yuac tige yev vɨxa kɨtu vô xomxo levac tyo dɨ kɨtaa i ên nêbê, ‘Xomxo levac, ông hôm a nêg kɨyang xôn mɨ i yêp lê dɨ vông buc ya vô a ên a obêc vông mone vɨhati vac ông mone.’ 27 Om xomxo levac tige xo vɨgwe pɨsiv ên nu yuac tyo om pɨwelac i vêl dɨ hi kɨyang tyo yib dɨ vông i la.

28 “Nang dêc nu yuac tyo lop mɨ la dɨ la tulec lie ti wê vông yuac hɨxôn i ge. Ilage li tige kô mone 100 vô i. Om nu yuac tyo hôm i xôn lec kwa dɨ nêl vô i ên nêbê, ‘Ông vông mone vac a mone vɨhati.’ 29 Om li tige yev vɨxa kɨtu vô i dɨ kɨtaa i ên nêbê, ‘Ông hôm a nêg kɨyang xôn mɨ i yêp lê dɨ vông buc ya vô a ên a obêc vông mone vɨhati vac ông mone.’ 30 Lêc xomxo tyo ngôên ma, dɨ tung li tige la dô vac kalabuhu ên nêb i loc dô mɨ i loc tyip lec buc wê ob vông mone vɨhati vac i xe ge.

31 “Mêd xomxo ya wê vông yuac hɨxôn i ge yê, om he nɨlô vô nipaên, dɨ he la vô xomxo levac tige dɨ nêl kɨyang vɨhati kɨtong vô i. 32 Mêd xomxo levac tige tyuc nu yuac tyo lôm vô i, dɨ nêl vô i ên nêbê, ‘Ông xomxo yuac nipaên. Ông kɨtaa a, om a kɨtya ông nêm myavɨwen vɨhati vêl, 33 dɨ a xo vɨgwe pɨsiv ên ông, lêc bêna lêc ông o xo vɨgwe pɨsiv ên lim tige lêmê?’ 34 Mêd xomxo levac xêyaa vô myavɨnê om vông nu yuac tyo la vac tɨbii wê viac xumac kalabuhu ge vɨgê ên nêb he i vông myavɨnê vô i dɨ i loc tyip vô buc wê ob vông mone vɨhati vac i xe ge.” 35 Yesu nêl kɨyang pɨlepacên tige pyap dɨ nêl hɨxôn ên nêbê, “Xam obêc kɨtya lime nên nipaên vêl hɨxôn nɨlôm yadɨluhu lêm ge od Mag kɨsiinê ob vông vô xam vɨhati tɨyi xocbê xomxo levac vông vô nu yuac tige.”

Copyright information for `PTP