Matthew 24

Anutu xumac ngɨbua ob dii vêl

(Mak 13:1-2 Luk 21:5-6)

Yesu lop vac Anutu xumac ngɨbua ên nêb ob la, lêc nue ngɨvihi mɨla vô i ên nêb ob hɨlung xumac nivɨha ya wê le hɨxôn xumac ngɨbua ge ên nêb i yê bê xumac nivɨha. Lêc Yesu nêl vô he ên nêbê, “Gwêbaga xam wê xumac tigae vɨhati, lêc a nêl nôn vô xam bê obêc buc tɨmuên ge od xumac tigae ob dii sea dɨ ngɨdax ngwe ob dô lec ngwe kɨsii lêm.”

Vɨyin tɨbeac wê ob val tɨmuên ge

(Mak 13:3-13 Luk 21:7-19)

Yesu la dô lec kɨtôn Oliv** kɨsii, dɨ nue ngɨvihi heche val nêl vô i ên nêbê, “Xe nêb ông nêl vô xe bê kɨyang wê ông nêl lec Anutu xumac ngɨbua ge ob vô nôn lec vô buc tina? Dɨ do tina wê obêc val tax ên xe xê dɨ xovô bê ông ob vena dɨ lag yuu kɨbun obêc pɨlepac ge?”

Om Yesu nêl lax vô he ên nêbê, “Xam viac xam nivɨha êdêc xomxo i o lêc kɨtyoo xam lêm. Ên xomxo tɨbeac ob val nêl a lêg lec he lê nêbê he Kɨlisi**, om he ob kɨtyoo xomxo tɨbeac. Dɨ xam obêc ngô vevac nidɨdun val kwabo dɨ ngô kɨyang lec vevac wê teva ge od le i lêc yetac dɨ xona lêm. Ên vevac tigee ob val tax, lêc buc myahɨpu gên yêp dia. Ên tɨbii vɨyang ngwe ob vông vevac vô tɨbii vɨyang ngwe, dɨ xomxo vɨgwe ti ob dô kɨdu kɨdu dɨ vông vevac vôma, dɨ vip levac ob den xomxo vac vɨgwe ya, dɨ ngɨyêg ob yoc vac vɨgwe ya, om vɨyin tigee wê ob val taxlee, lêc vɨyin tɨbeac gên yêp wê ob val tɨmuên hɨxôn.

“Vô buc tige tɨbii ob hôm xam xôn dɨ vông xam la vac tɨbii vɨgê dɨ he ob vông myavɨnê vô xam dɨ hi xam wib. Dɨ tɨbii vac vɨgwe vɨhati yang xêyaa ob vô myavɨnê vô xam ên wê xam vông i vin a lêg ge. 10 Dɨ xomxo tɨbeac ob sea vông vinên wê he vông ge, dɨ he ob vông lie la vac tɨbii vevac vɨgê, dɨ he xêyaa ob vô myavɨnê vôma. 11 Dɨ plopete kɨtyooên tɨbeac obêc val kɨtyoo xomxo tɨbeac. 12 Dɨ môp nipaên obêc vô levac, om xomxo tɨbeac obêc sea môp xêyaa vin lec maên. 13 Lêc xomxo ti obêc le xêkɨzêc dɨ i la tyip vô buc myahɨpu ge od Anutu obêc kô i mɨ la tung vac ben. 14 Dɨ xomxo ob nêl xolac nivɨha lec Anutu ben** kɨsiinê la vac vɨgwe vɨhati yang ên xomxo vɨhati i ngô. Pyap dêc buc myahɨpu obêc val tɨmuên.”

Yesu nêl kɨyang lec nipaên nôn wê ob val tɨmuên ge

(Mak 13:14-23 Luk 21:20-24)

15 Xam wê xam kɨtong kɨyang tiga, xam xovô nivɨha, ên Yesu nêl bêga ên nêbê, “Obêc buc tɨmuên ge susu nipaên nôn wê ob vông vɨgwe vô nipaên ge ob la le vac xumac ngɨbua. Ilage plopete Danyel nêl kɨtong lec susu nipaên tige. 16 Om buc wê susu nipaên tige obêc val le seac ge od xomxo wê dô vac vɨgwe Judia ge he i pec mɨ loc lec kɨtôn, 17 dɨ he wê dô lec xumac kɨsii ge he i o lêc lop mɨ lax kô he susu ti vac xumac nɨlô lêm. Nge, he i pec mɨ loc lutibed. 18 Dɨ he wê la vac yuac lôma ge he i o lôm kô vɨnyumên ti lêm. Nge, he i pec mɨ loc lutibed. 19 Dɨ xam xo vɨgwe pɨsiv ên vêx wê nu dô vac xêyaa ge dɨ vêx wê vông lul vô nue ge, ên vô buc tigee he ob dô vac vɨyin levac mabu luu vêl. 20 Om xam kɨtaa vô Anutu bê xam ob pec mɨ la vô buc sabat yuu buc ningɨgooên lêm, 21 ên vô buc tige vɨyin levac mabu ob val. Vô buc mugên ilage dɨ i val gwêbaga hɨxôn, vɨyin tibêge o tulec xomxo lêm, dɨ vô buc tɨmuên ge vɨyin tibêge ob yêp i tii vac lêm. 22 Buc vɨyin tigee obêc yêp dia ge od ob kɨtya xomxo vɨhati vêl. Lêc Anutu ob xo he wê vɨnoo he pyap ge, om ob kɨtov buc tigee vô myabo.

23 “Vô buc tige xomxo ti obêc nêl vô xam bê, ‘Wê lê, Kɨlisi** dô ga’ me obêc nêl bêga bê, ‘Kɨlisi dô ganê’, ge od xam o lêc vông i vin kɨyang tige lêm. 24 Ên tɨbii kɨtyooên ya ob val nêl bê he Kɨlisi me plopete, dɨ he ob vông do levac toto ên nêb ob pɨlepac xomxo nɨlô i loc vô kɨyang kɨtyooên, dɨ he nêb he ob kɨtyoo xomxo wê Anutu vɨnoo pyap ge hɨxôn. 25 Xam ngô lê. Kɨyang tige gên o vô nôn lec lêm, lêc a nêl kɨtong vô xam tax.

26 “Om xomxo obêc nêl vô xam ên nêbê, ‘Wê lê, Kɨlisi dô vac vɨgwe myadongên tiganê’, ge od xam o lêc loc vɨgwe tiganê lêm. Dɨ he obêc nêl vô xam ên nêbê, ‘Wê lê, Kɨlisi dô vac xumac nɨlô tiganê’, ge od xam o lêc vông i vin he kɨyang lêm. 27 Ên a, Xomxo Nu**, a obêc vena tɨyi xocbê deac hɨxelac lutibed vac vɨgwe vɨhati wê hɨyôv tyip lam dɨ hoo la ge, om xomxo vɨhati obêc yê dɨ xovô.

28 “Susu yibên ti obêc yêp vac vɨgwe ti ge od menac byang wê mi ya pɨtalên ge ob kɨtuc la lec.

Yesu nêl kɨyang lec buc wê i ob vena lec ge

(Mak 13:24-31 Luk 21:25-33)

29 “Vɨyin levac wê ob val tɨmuên ge obêc tip la vêl. Nang dêc lutibed hɨyôv yuu dentuc obêc vô mapɨtoc dɨ linacên ob ma, dɨ pɨtua lag puunê obêc tô sea mɨ lam, dɨ susu xêkɨzêc lag puunê obêc vô yocyoc. 30 Mêd do levac wê hɨlung a Xomxo Nu** ge obêc val yêp seac vac lag. Om xomxo vɨhati gê kɨbun ga, he ob yê dɨ nɨlô ob vô vɨyin dɨ he ob byag. Nang dêc he obêc yê a, Xomxo Nu, a dô vac vɨyobtoc mɨ lam gê kɨsii ganê dɨ lam hɨxôn xêkɨzêc yuu xêseac levac. 31 Mêd vuac ob tyuc nidɨdun levac, dɨ a ob vông a nuge angela he i loc tɨyi kɨbun myahɨpu vɨhati dɨ loc vɨlu vô xomxo vɨhati wê Anutu vɨnoo he pyap ge.

32 “Xam xovô lec xax lɨvêl. Ên lɨvêl lihi obêc yal mɨma ge od xam xovô bê buc wê hɨyôv ob linac ge. 33 Mêgem buc tɨmuên wê susu tigee vɨhati wê a nêl vô xam ga obêc val vô xam ge od xam obêc wê dɨ xovô bê buc wê a ob vena lec ge vô kwabo lec. 34 A nêl vɨxôhɨlôg nôn vô xam bê xomxo wê dô gwêbaga ge, he ob yib lêm dɨ kɨyang wê a nêl vô xam ga vɨhati obêc vô nôn lec pyap lê. 35 Lag yuu kɨbun xôa obêc ma, dɨ kɨyang wê a vông ge, bo ti xôa obêc ma lêm. Nge, vɨhati obêc yêp.

Xomxo ti o xovô buc wê Yesu ob vena lec ge lêm

(Mak 13:32-37 Luk 17:26-30,34-36)

36 “Buc wê a ob vena lec ge, xomxo ti o xovô buc yuu hɨyôv manôn tige lêm, dɨ angela lag puunê lungên buc tige, dɨ a, Xomxo Nu**, a êno lungên. Dom Mag vaci tibed wê xovô buc tige. 37 Môp wê xomxo vông vô Nôa buc ilage, xomxo ob vông môp tibêge dɨ i loc vô buc wê a, Xomxo Nu, ob vena lec ge. 38 Vô buc ilage wê mia gên o hɨvun kɨbun xôn lêm ge, xomxo dô mɨ ya dɨ num dɨ iima, dɨ i la tyip lec buc wê Nôa la dô vac sip nɨlô ge, 39 lêc he lungên wê mia ob hɨvun kɨbun xôn ge, dɨ lutibed mia butac dɨ hɨvun he vɨhati yib mɨma vêl. Om buc wê a, Xomxo Nu, ob vena lec ge ob tɨyi lec bêge. 40 Vô buc tige xomxo yuu ob la vac yuac yaên dɨ Anutu ob kô ngwe dɨ sea ngwe dô xel. 41 Dɨ vêx yuu ob dɨvông yebac, lêc Anutu ob kô ngwe dɨ sea ngwe dô xel. 42 Mêgem xam dô dɨ viac xam, ên xam o xovô buc wê xam Apumtau ob vena lec ge lêm. 43 Xam xovô bê xomxo ti wê i xumac ge obêc xovô hɨyôv manôn wê tɨbii yôdac ob val vô bucên ge od xomxo tyo ob dô bin ben ên nêb tɨbii yôdac i o dii xumac dɨ vun i susu lêm. 44 Om xam êno, xam viac xam, ên a, Xomxo Nu, a obêc vena lec buc wê xam xo ên xam nêbê a vena lecên ob ma ge.

Yesu nêl kɨyang pɨlepacên lec xomxo yuac nivɨha yuu nipaên

(Luk 12:42-46)

45 “Xomxo yuac letya dô wê viac i yuac nivɨha hɨxôn pɨyôp nivɨha ge? Xomxo levac wê viac nu yuac tige vɨnoo i ên nêb i viac lie yuac vɨhati dɨ vông yaên vô he tɨyi buc vɨhati. 46 Om xomxo levac tyo obêc vena lêc yê wê nu yuac tige viac yuac nivɨha ge od ob vông xêyaa nivɨha vô nu yuac tyo. 47 A nêl vɨxôhɨlôg vô xam bê xomxo levac tyo ob vông susu vɨhati wê i vông ge vac nu yuac tige vɨgê ên nêb i viac. 48 Lêc xomxo levac obêc la dɨ nu yuac tyo obêc xo bêga nêbê, ‘Xomxo levac tyo ob vena lutibed lêm.’ 49 Nêl bêge om hi lie yuac, dɨ ya dɨ num hɨxôn tɨbii wê num mɨ vô mavmav ge. 50 Obêc vông bêge ge od xomxo levac ob vena lec buc hɨxôn hɨyôv manôn ti wê nu yuac tige xo ên nêb ob vena lec lêm ge. 51 Om xomxo levac obêc hi i vô nipaên dɨ vông i la dô vac vɨgwe nipaên hɨxôn xomxo kɨtyooên. Vac vɨgwe tige xomxo obêc byag dɨ kic nɨvu lecma.”

Copyright information for `PTP