Matthew 26

He Yuda levac hɨlu kɨyang ên nêb ob hi Yesu i yib

(Mak 14:1-2 Luk 22:1-2 Jon 11:45-53)

Yesu nêl kɨyang tigee vɨhati pyap dêc nêl vô nue ngɨvihi ên nêbê, “Xam xovô bê buc yuu ob lam la vêl, nang dêc obêc buc Pasova**, dɨ xomxo obêc vông Xomxo Nu** la vac tɨbii vɨgê ên he i hi i yib lec xax pola.”

Mêdêc xomxo levac wê mi si daa gee hɨxôn he Yuda** levac levac gee la kɨtucma vac Kaiapas ben. Kaiapas ge xomxo daa siên nên levac. He keac vôma dɨ myag môp wê nêb ob hôm Yesu xôn xôpacên dɨ hi i yib ge. Lêc he nêl vôma ên nêbê, “Il ob hôm Yesu xôn lec buc ngɨbua wê il mi xovô buc Isip ilage lêm, ên xomxo tɨbeac lam dô hɨxôn om obêc yê wê il hôm Yesu xôn ge od ob yê nipaên dɨ nidɨdun levac obêc tyip.”

Vêx ti too mia nivɨvea nivɨha lec Yesu bazub

(Mak 14:3-9 Jon 12:1-8)

Yesu la vɨgwe Betani dɨ la dô vac Saimon ben. Saimon ge xomxo ti wê kɨtyax mahɨzihɨzi ya ninɨvi ilage lêc gwêbaga vô nivɨha lec. Yesu dô mɨ ya hɨxôn i dɨ vêx ti kô butol nivɨha wê mia nivɨvea nivɨha le vac ge ti mɨ lam vô i. Mia tige mone levac, lêc vêx tige too lec Yesu bazub. Lêc Yesu nue ngɨvihi yê dɨ xêyaa vô nipaên dɨ nêl vôma ên nêbê, “Bêna lêc vêx tige too mia tige sea? Mia tige tɨyi wê il ob vông mɨ tɨbii i kɨsuu lec mone levac dɨ il ob vông mone vô he wê nên susu maên gee lê, lêc vêx tige too sea.”

10 Yesu xovô kɨyang wê he nêl vôma ge, om nêl vô he ên nêbê, “Bêna lêc xam vông vɨyin vô vêx tige? Môp wê vêx vông vô a ge nivɨha. 11 Ên xomxo wê nên susu maên ge ob dô hɨxôn xam luta. Lêc a ga, a ob dô xuhu dia hɨxôn xam lêm. 12 Vêx tige too mia nivɨvea lec a ên nêb ob viac a nignɨvi tax ên xomxo obêc yev a vac lôva. 13 A nêl hɨxôn nôn vô xam bêga bê vac vɨgwe vɨhati wê xomxo obêc la nêl xolac tiga vac ge od xomxo ob nêl môp wê vêx tige vông ge kɨtong hɨxôn ên xomxo vɨhati i ngô dɨ xovô.”

Judas nêb ob vông Yesu vac xomxo levac vɨgê

(Mak 14:10-11 Luk 22:3-6)

14 Yesu nue ngɨvihi wê vɨgê yuu dɨ tô mɨ la yuu ge ti lê nêbê Judas Iskaliot la vô xomxo levac wê mi si daa gee, 15 dɨ kɨnêg ên nêbê, “A obêc vông Yesu vac xam vɨgêm ge od xam ob vông vatya vô a?” Om he vông mone silva kehe ti dɨ vɨgê yuu vô i. 16 Om vô buc tige Judas myag môp wê ob vông Yesu vac he vɨgê ge.

Yesu he nue ngɨvihi ya yaên vô buc Pasova

(Mak 14:12-21 Luk 22:7-14,21-23 Jon 13:21-30)

17 Buc tigee buc ngɨbua wê he Yuda** ob ya blet wê yis** maên ge ên nêb ob xovô buc Isip ilage. Om vô buc ngɨbua taxlee ge Yesu nue ngɨvihi val kɨnêg vô i ên nêbê, “Ông nêb xe la viac yaên wê il ob xa lec buc Pasova** ge vac xumac tina?” 18 Lêc Yesu nêl vô he ên nêbê, “Xam loc vac vɨgwe Jelusalem dɨ loc nêl vô xomxo tige bêga bê, ‘Xolac kehe nêl bêga ên nêbê, A nêg buc vô kwabo lec, om a hɨxôn nuge ngɨvihi, xe ob xa yaên vac ông bom vô buc Pasova wê il mi xovô buc Isip ilage.’” 19 Yesu nêl bêge, om nue ngɨvihi la vông i tɨyi wê i nêl ge dɨ la viac yaên wê he ob ya ge.

20 Mêdêc hɨyôv hoo la, dɨ Yesu he nue ngɨvihi vɨgê yuu dɨ tô mɨ la yuu, he dô mɨ ya, 21 mêdêc Yesu nêl vô he ên nêbê, “A nêl vɨxôhɨlôg nôn bêga bê xam ti ob nêl a kɨtong dɨ vông a la vac tɨbii vɨgê.” 22 Om he nɨlô vô vɨyin dɨ he toto kɨnêg vô Yesu ên nêbê, “Apumtau, obêc a, me?” 23 Lêc Yesu nêl lax vô he ên nêbê, “Xomxo ti wê xii xôn vɨgêm obêc la vac dipac nɨlô ge wê ob nêl a kɨtong dɨ vông a vac tɨbii vɨgê. 24 Vɨxôhɨlôg, a Xomxo Nu**, a ob xib tɨyi xocbê xolac nêl lec a ilage. Lêc xomxo ti wê ob nêl a kɨtong dɨ vông a la vac tɨbii vɨgê ge obêc kô myavɨwen nipaên lec. Ta obêc kô i ilage lêm ge od obêc vô nivɨha vô i, ên obêc tulec myavɨwen nipaên lêm!” 25 Mêdêc Judas wê ob nêl i kɨtong ge kɨnêg ên nêbê, “Xolac kehe, obêc a, me?” Om Yesu nêl lax vô i ên nêbê, “Ông nêl i tɨyi.”

Yesu vông môp paha wê pasa ge vô nue ngɨvihi

(Mak 14:22-26 Luk 22:15-20 1 Kolin 11:23-25)

26 Yesu he nue ngɨvihi dô mɨ ya, mêdêc Yesu hôm blet ti dɨ kɨtaa lec, mêdêc hɨbu dɨ vông vô he dɨ nêl ên nêbê, “Xam hôm mɨ wa. Ga a nignɨvi.” 27 Nang dêc hôm kap wê mia wain le vac ge, dɨ kɨtaa lec, dɨ vông vô he dɨ nêl ên nêbê, “Xam vɨhati hôm mɨ num, 28 ên ga a hi wê ob vông

kɨyang wê Anutu hɨlu ilage vô nôn lec. Om a obêc kɨpyax a hi sea ên i kɨtya xomxo tɨbeac nên nipaên vêl.
29 A nêl vô xam bêga bê a obêc num mia wain ti i tii vac lêm dɨ i la tyip vô buc wê a ob num wain paha hɨxôn xam vac Mag Anutu ben** ge.”

30 Pyap dêc he vông lɨlo ti dɨ la vɨxun dɨ la lec kɨtôn Oliv**.

Yesu nêl ên nêbê Pita ob yax i vun

(Mak 14:27-31 Luk 22:31-34 Jon 13:36-38)

31 Mêdêc Yesu nêl vô nue ngɨvihi ên nêbê, “Vô bucên tiga xam vɨhati ob pec ên vɨyin wê ob val tulec a ge. Ên kɨyang yêp vac xolac bêga nêbê, ‘A ob hi xomxo ti wê viac bwoc sipsip ge om sipsip obêc pec dɨ moo sea.’ 32 Xolac nêl bêge, lêc a nêl vô xam bêga bê a obêc kɨdi lec magvɨha dɨ mug la Galili dɨ xam obêc tɨmu.” 33 Om Pita nêl vô Yesu ên nêbê, “He vɨhati obêc sea ông ge od he ob sea, lêc a mô ti, a ob sea ông lêm.” 34 Lêc Yesu nêl vô i ên nêbê, “A nêl vɨxôhɨlôg nôn vô ông bê vô bucên tiga ông obêc yax a vun lu yon tax dɨ kokɨlêx obêc dɨvô vya tɨmuên.” 35 Lêc Pita nêl vô i ên nêbê, “Tɨbii obêc hi a xib hɨxôn ông ge od pyap, lêc a ob yax ông vun lêm.” Dɨ nue ngɨvihi vɨhati nêl tɨyi xocbê Pita nêl ge.

Yesu la kɨtaa gê Getsemani

(Mak 14:32-42 Luk 22:39-46)

36 Yesu he nue ngɨvihi loc mɨ la vɨgwe ti lê nêbê Getsemani, dɨ Yesu nêl vô nue ngɨvihi ên nêbê, “Xam dô ga ên a ob la ganê ên la kɨtaa.” 37 Mêd Yesu kô Pita hɨxôn Sebedi nu yuu mɨ he la, lêc Yesu nɨlô vô vɨyin mabu ên xovô vɨyin levac wê ob tulec i ge. 38 Om nêl vô yon ên nêbê, “A nɨlôg vô vɨyin levac tɨyi xocbê a ob xib ge. Om mon dô ga dɨ dô mamvɨha hɨxôn a.” 39 Mêd Yesu la teva tya, dɨ la kɨpôm manôn vac kɨbun dɨ kɨtaa ên nêbê, “Mag, obêc tɨyi ge od vɨyin levac tige i o lêc tulec a lêm. Lêc a nêb ông o lêc vông i tɨyi kɨyang wê a nêl ga lêm. Nge, ông vông i tɨyi xovôên wê ông vông ge.”

40 Pyap dêc Yesu mɨlax vô nue ngɨvihi yon dɨ yê wê yon yêp ge, om nêl vô Pita ên nêbê, “Bêna lêc mon wêpê? Mon o tɨyi

wê mon ob dô mamvɨha hɨxôn a buc myabo tya ge lêmê?
41 Mon dô mamvɨha dɨ kɨtaa êdêc vɨyin ti i o lêc yaxên mon dɨ pwoo mon pec lêm. Ên nɨlôm nêb ob vông yuac lê, lêc nimnɨvi vô vɨyin.”

42 Nang dêc Yesu la teva tya nang dɨ la kɨtaa lu ngwe tii vac bêga ên nêbê, “Mag, ông obêc nêb vɨyin levac tiga i tulec a ge od pyap. A ob vông i tɨyi xocbê ông nêl ge.” 43 Pyap dêc vena yê wê yon manôn yêp om yon yêp ge. 44 Om Yesu sea yon dɨ lax mɨ la kɨtaa lu ti wê vông yon ge, dɨ lax kɨtaa tɨyi xocbê la kɨtaa taxlee ge.

45 Pyap dêc Yesu vena vô yon dɨ nêl vô yon ên nêbê, “Bêna lec mon dɨwêp seac vêlê? Mon wê lê, hɨyôv manôn ga wê xomxo ob vông a, Xomxo Nu**, vac tɨbii nipaên vɨgê. 46 Om mon kɨdi lec ên il ob la. Wê! Xomxo ti wê ob vông a la vac tɨbii vɨgê ge val le kwabo.”

Judas Iskaliot vông Yesu la vac Yuda levac vɨgê

(Mak 14:43-50 Luk 22:47-53 Jon 18:3-12)

47 Yesu gên nêl kɨyang tibêge, dɨ Judas Iskaliot wê Yesu nue ngɨvihi ti ge val. Dɨ xomxo kɨdu levac wê hôm yipac yuu xax gee val hɨxôn, ên xomxo levac wê mi si daa gee hɨxôn he Yuda** levac levac vông he lam hɨxôn Judas. 48 Om Judas wê nêb ob vông Yesu vac tɨbii vɨgê ge nêl kɨyang vô he tax ên nêbê, “Xomxo ti wê a ob nga i lia ge, ge xomxo tyo tige mê. Om xam hôm i xôn.” 49 Nêl bêge, mêdêc lutibed val vô Yesu dɨ nêl vô i ên nêbê, “Bucên xolac keheê” dɨ nga i lia. 50 Mêd Yesu nêl vô i ên nêbê, “Lig, môp wê ông lam ên nêb ông ob vông ge, ông vông lutibed.” Mêd xomxo kɨdu levac lam hôm Yesu xôn pɨlihi.

51 Lêc xomxo wê dô hɨxôn Yesu ge ti tul yipac vêl ên bwoc ninɨvi dɨ sap xomxo levac wê mi si daa ge nue yuac ti nɨnya lihi vɨlu la vêl. 52 Lêc Yesu nêl vô i ên nêbê, “Hoo yipac i lôc vac bwoc ninɨvi. Ên he wê vông vevac mɨ hi xomxo ge, vevac obêc tulec he mɨ hi he yib. 53 Lêc mêd ông xo ên ông nêb a tɨyiên ma wê a obêc kɨtaa vô Mag dɨ i vông angela tɨbeac hɨwocên luu xomxo vevac kɨdu levac vɨgê yuu dɨ tô mɨ la yuu vêl ge lam lutibed vô a ên he i lam ngɨdu a xôn. 54 Lêc a obêc vông bêge ge od kɨyang wê yêp vac xolac ge obêc vô nôn lec tibêna? Ên xolac nêl ên nêbê vɨyin levac obêc tulec a.”

55 Mêd Yesu nêl vô xomxo kɨdu levac tige bêga ên nêbê, “Xam kô yipac yuu xax dɨ val vô a tɨyi xocbê xam lam vô tɨbii yôdac ti. Lêc tɨyi buc vɨhati a mi dô hɨxôn xam vac Anutu xumac ngɨbua dɨ a nêl xolac vô xam, lêc xam o hôm a xôn lêm. 56 Lêc môp wê xam vông vô a gwêbaga ge vông xolac wê plopete kɨvuu ilage vô nôn lec.” Yesu nêl kɨyang tige pyap dɨ nue ngɨvihi pec mɨ moo sea.

Yuda levac levac vông kot vô Yesu

(Mak 14:53-65 Luk 22:54-55,63-71 Jon 18:13-14,19-24)

57 Mêd he wê hôm Yesu xôn gee dɨdii i mɨ la vac Kaiapas ben. Kaiapas ge xomxo daa siên nên levac. Xomxo levac wê xovô Moses xolac ge hɨxôn he Yuda** levac levac, he la kɨtucma mɨ dô tax. 58 Mêdêc Pita tɨmu vô Yesu vɨxa mɨ la, lêc le la teva teva, om mɨla vac xenac nɨlô wê Kaiapas ben yêp vac ge mɨ la dô hɨxôn Kaiapas nue yuac wê viac vɨgwe ge ên nêb ob yê bê xomxo ob vông bêna vô Yesu.

59 Mêd xomxo levac wê mi si daa gee hɨxôn he kaunsil vɨhati, he myag tɨbii wê ob vô nɨlô vô Yesu ge, ên he nêb he ob hi i yib. 60 Mêd tɨbii tɨbeac val so kɨyang lec Yesu, lêc he Yuda levac levac gee o tulec kɨyang ti tɨyi wê ob hi Yesu lec ge lêm. Nang dêc tɨmuên ge xomxo yuu val 61 nêl ên nêbê, “Xomxo tige nêl bêga nêbê, ‘A tɨyi wê a ob dii Anutu xumac ngɨbua tiga vêl dɨ lox vac i tɨyi buc yon.’”

62 Om xomxo daa siên nên levac tige kɨdi lec dɨ nêl vô Yesu ên nêbê, “Ông ob nêl kɨyang ti lax vô he, me? Ông xovô kɨyang nipaên wê he nêl lec ông ge kehe, me?” 63 Lêc Yesu keacên ma. Mêdêc xomxo levac tige nêl vô i ên nêbê, “A nêl vô ông lec Anutu mavɨha lê bê ông nêl ông kɨtong vô xe bê ông Kɨlisi** wê Anutu nu ge, me?”

64 Om Yesu nêl vô i ên nêbê, “Ông nêl i tɨyi. Lêc a nêl vô xam bêga bê obêc buc tɨmuên ge od xam ob wê a, Xomxo Nu**, a obêc la dô vô Anutu xêkɨzêc kehe vɨgê hɨyôv, dɨ dô vac vɨyobtoc lag puunê dɨ lam.”

65 Mêd xomxo daa siên nên levac tige xêyaa vô myavɨnê, om lêx ici va ngakwi dɨ nêl ên nêbê, “Xomxo tige so vya vô Anutu ên nêbê Anutu nu i. Om il ob nêl xomxo ya i lam nêl kɨyang ti lec i i tii vac lêm. Ên ici va so vya vô Anutu mɨ xam ngô pyap. 66 Om xam nêb il ob vô bêna vô i?” Mêdêc he vɨhati nêl lax vô i ên nêbê, “Xomxo tige nêl nipaên tɨyi wê il ob hi i yib lec ge.”

67 Mêd he pɨsuv myaluc la vac Yesu manôn, dɨ he ya lun vɨgê dɨ hi i, dɨ ya pɨtap i manôn ya vɨgê, 68 dɨ nêl vô i ên nêbê, “Ông nêl ên ông nêbê ông Kɨlisi**, om nêl xomxo ti wê hi ông ge lê mɨ xe ngô.”

Pita yax Yesu vun

(Mak 14:66-72 Luk 22:56-62 Jon 18:15-18,25-27)

69 Pita dô vɨxun vac xenac nɨlô wê Kaiapas ben yêp vac ge, lêc dô kɨbun, mêd vêx yuac ti val nêl vô i ên nêbê, “Ông ga wê ông mi dô hɨxôn Yesu wê ben Galili ge ti mêê.” 70 Lêc Pita yax Yesu vun vô he vɨhati manôn dɨ nêl ên nêbê, “A lungên kɨyang wê ông nêl ge kehe.”

71 Nang dêc Pita kɨdi mɨ la dô xenac kehe kwabo vô vuayen, dɨ vêx yuac ngwe yê dɨ nêl vô tɨbii wê dɨle kwabo ge ên nêbê, “Xomxo tige wê mi dô hɨxôn Yesu Nasalet.” 72 Lêc Pita yax Yesu vun tii vac nang ên nêbê, “A nêl vɨxôhɨlôg nôn bê a o xovô xomxo tige lêm.” 73 He dô mahɨgun dia tya dɨ tɨbii ya val nêl vô Pita ên nêbê, “Vɨxôhɨlôg, xe xovô ên xe nêbê ông ge Yesu nue ngɨvihi ti, ên ông mi keac vac tɨbii Galili vya om nêl kɨtong ên nêb ông ge ông xomxo Galili ti tɨyi xocbê Yesu ge.” 74 Lêc Pita nêl ên nêbê, “A obêc nêl kɨyang nôn lêm ge od Anutu i vông myavɨwen nipaên vô a. Om a nêl vɨxôhɨlôg bê a o xovô xomxo tige lêm.” Pita nêl kɨyang tige mɨ tɨyôô dɨ kokɨlêx hi vya. 75 Mêd Pita xovô kɨyang wê Yesu nêl vô i bêga nêbê, “Ông obêc yax a vun lu yon tax dɨ kokɨlêx obêc hi vya tɨmuên.” Pita xovô kɨyang tige om lop mɨ la xenac kehe dɨ la byag levac.

Copyright information for `PTP