Matthew 7

Le i lêc yaxên xomxo nên kɨyang lêm

(Luk 6:37-38,41-42)

Yesu nêl vô nue ngɨvihi ên nêbê, “Le i lêc yaxên xomxo nên kɨyang lutibed lêm, ên Anutu i o lêc yaxên xam nêm kɨyang lêm. Ên Anutu obêc yaxên xam nêm kɨyang tɨyi xocbê xam va yaxên xomxo nên kɨyang ge. Ên môp wê xam vông vô xomxo ge od Anutu obêc vông i tɨyi wê xam vông vô he ge vô xam. Bêna lêc ông wê xax mavɨgen nipwo tya wê le vac lim manôn ge dɨ nêlê, dɨ ông lungên xax yatôv wê le vac ôcông va mamnôn ge? Xax levac le vac ông mamnôn, bêna lêc ông nêl vô lim ên ông nêbê ông ob hôm xax mavɨgen nipwo tya wê le vac lim manôn ge vêl? Ông xomxo kɨtyooên, ông hôm xax yatôv wê le vac ông mamnôn ge vêl tax ên mamnôn i seac, ge od ông tɨyi wê ông ob hôm xax mavɨgen nipwo tya wê le vac lim manôn ge vêl.

“Le i lêc nêx susu ngɨbua i loc vô noo lêm. Dɨ le lêc nêx komkom wê mone levac ge i loc vô bwoc lêm, ên he ob kê i hɨbu sea dɨ ob pop mɨ nga xam.

Kɨyang lec môp kɨtaaên

(Luk 11:9-13)

“Xam kɨtaa vô Anutu ên i vông susu vô xam, dɨ xam myag susu êdêc wêvô, dɨ hi vɨgêm lec vuayen ên i tax ên xam. Ên xomxo vɨhati wê kɨtaa vô Anutu ge obêc kô nôn tɨyi wê he kɨtaa ge, dɨ xomxo ti wê myag susu ge obêc yêvô, dɨ xomxo ti wê hi vɨgê lec vuayen ge vuayen obêc tax ên i.

“Xam nume ti obêc kɨtaa ma ên nêb ob ya blet ge od ma ob vông ngɨdax ti vô, me? 10 Dɨ nu tige obêc kɨtaa ma ên nêb ob ya pis ge od ma ob vông myel ti vô, me? 11 Xam ga xomxo kɨbun nimpaên, lêc xam mi vông susu nivɨha vô nume. Om xam xovô bêga bê il Mag Anutu wê dô lag puunê ge ob vông susu nivɨhavɨha i luu vêl vô xomxo wê kɨtaa i ge.

12 “Om môp vɨhati wê xam nêb xomxo i vông vô xam ge, xam vông môp bêge vô he êno, ên kɨyang wê Moses hɨxôn plopete nêl ge kehe bêge.

Kɨyang lec môp nipwo yuu môp levac

(Luk 13:24)

13 “Xam loc vô môp vuayen nipwo, ên môp wê ob dɨdii xomxo la xôa ma ge, ge môp levac wê ob vông yuac levac vô xomxo lêm. Om xomxo tɨbeac la vô môp ngwe ge. 14 Lêc môp wê ob dɨdii xomxo la dô mavɨha ge, ge môp nipwo wê vông yuac levac vô xomxo. Om xomxo yuutyabed ob yêvô mɨ la vô môp tige.

Yesu nêl kɨyang lec plopete kɨtyooên

(Luk 6:43-44 Luk 13:25-27)

15 “Xam xona nêm ên plopete kɨtyooên, ên he tɨyi xocbê he vɨnyum bwoc sipsip nivɨluhu om xam so ên xam nêbê he xomxo nivɨha. Lêc he nɨlô tɨyi xocbê noo nipaên. 16 Xam obêc xovô he lec môp wê he vông ge. Ên xomxo ob yul myedanôn nôn lec kɨpomac yin yatôv lêm. Dɨ xomxo ob yul kɨsung nôn lec nyela yatôv lêm. 17 Ên xax nivɨha vɨhati ob vuac nôn nivɨha, dɨ xax nipaên vɨhati ob vuac nôn nipaên. 18 Xax nivɨha o tɨyi wê ob vuac nôn nipaên ge lêm, dɨ xax nipaên o tɨyi wê ob vuac nôn nivɨha ge lêm. 19 Xax vɨhati wê o vuac nôn nivɨha lêm ge, xomxo ob vuv vêl dɨ nêx i la vac ngwax. 20 Om xam obêc xovô plopete kɨtyooên lec môp nipaên wê he vông ge.

21 “Xomxo wê mi nêl ‘Apumtau, Apumtau’ vac mya pɨleva ge, he ob la dô vac Anutu ben** lêm. Nge, he wê tɨmu vô môp wê Mag Anutu lag puunê vông ge wê ob la dô vac Anutu ben. 22 Ôbêc vô buc levac tɨmuên ge od xomxo tɨbeac obêc nêl ên nêbê, ‘Apumtau, Apumtau, xe vông yuac plopete lec ông lêm, dɨ xe tii vɨmwo nipaên vêl ên xomxo lec ông lêm, dɨ xe vông do levac tɨbeac lec ông lêm.’ 23 Lêc a obêc nêl vô he bê, ‘A lungên xam. Xam ge xomxo nipaên, om xam pec vêl ên a magnôn.’

Kɨyang pɨlepacên lec xumac loxên

(Luk 6:47-49)

24 “Xomxo vɨhati wê ngô a kɨyang dɨ vông a vyag vô nôn lec ge, he tɨyi xocbê xomxo xovôên nivɨha ti wê lox xumac lec ngɨdax pɨtehe kɨsii. 25 Dɨ buc lun val dɨ mia butac, dɨ vɨgwe vɨyii, om xumac vô yocyoc, lêc o kɨpê lêm, ên lox xumac lec ngɨdax om xumac le xêkɨzêc. 26 Dɨ xomxo vɨhati wê ngô a kɨyang, lêc o tɨmu vô lêm ge, he tɨyi xocbê xomxo pɨyôp maên ti wê lox xumac lec luda pɨleva. 27 Dɨ buc lun val dɨ mia butac dɨ vɨgwe vɨyii, om xumac vô yocyoc dɨ kɨpê mɨ la dii sea.”

28 Yesu nêl kɨyang vɨhati gee pyap dɨ xomxo kɨdu levac wê kɨtucma dɨ ngô kɨyang ge yetac mabu ên kɨyang wê i nêl ge, 29 ên Yesu o nêl kɨyang vô he tɨyi xocbê xomxo wê xovô Moses xolac ge lêm. Nge, nêl kɨyang hɨxôn xêkɨzêc.

Copyright information for `PTP