Philippians 3

Xomxo wê vông i vin Kɨlisi ge wê Anutu yê nivɨha

Xam lige, a nêb a ob nêl kɨyang xêxuhu ya hɨxôn bêga bê xam xêmyaa i nivɨha ên Apumtau. A nêl kɨyang bêge vô xam ilage pyap, lêc a nɨlôg o vô vɨyin ên wê a ob kɨvuu kɨyang tige i tii vac vô xam ge lêm, ên kɨyang tige ob ngɨdu xam xôn.

Xam viac xam ên xomxo nipaên wê tɨyi xocbê noo vɨmen ge, ên he mi vông môp nipaên, dɨ xam xona nêm ên he Yuda** wê ninɨvi gôlên ge. He gôl he ninɨvi ên nêb ob vông xovôên vô xomxo bê he Anutu nue. Lêc he o Anutu nue lêm. Nge, il ga il tu Anutu nue nôn. Lêc il o tu Anutu nue ên wê il tɨmu vô Yuda vông môp dɨ gôl il nidnɨvi ge lêm. Nge, il wê il tu Anutu nue ge wê Myakɨlôhô Ngɨbua ngɨdu il xôn dɨ il vông lɨlo vô Anutu, dɨ vông Yesu Kɨlisi lê vô levac ge, dɨ il xovô bê Yuda vông môp kɨbun ga o tɨyi wê ob vông Anutu yê il nivɨha ge lêm. Lêc xomxo ya tɨmu vô Yuda vông môp kɨbun ên he so ên he nêb mêd môp tigee ob vô he vêl ên he nên nipaên. Om a obêc nêb a ob vông i vin i tɨyi he ge od môp kɨbun wê vông a lêg vô levac ge ob ngɨnoo wê he vông ge vêl. Ên a ga, a Islel ti, ên a pum lec Bensamin wê Islel kehe vɨgê yuu dɨ yuu tô mɨ la (12) ge ti, dɨ a tag yuu mag ge Hiblu, om a êno Hiblu ti. A yubac, dêc buc vɨgê vɨlu dɨ sec yon lam la vêl, mêd ge wê tag yuu mag gôl a nignɨvi tɨyi môp wê xe Yuda mi vông ge. Dɨ a kô yuac Palisi** wê a mi viac môp wê Moses xolac vông ge vɨhati. Dɨ a xo vɨnux ên a nêb môp vɨhati wê Moses vông ge tô vacên i ma, dɨ a so ên a nêbê xomxo wê vông i vin Yesu ge sea Moses xolac, om a vông vɨyin yuu myavɨnê vô he. Lêc xomxo ti obêc nêb yaxên môp wê a vông ge od obêc nêl bê a tɨmu vô Moses xolac vɨhati om nipaên ti o yêp vô a lêm. Môp tigee wê a vông ilage vông a lêg vô levac. Lêc gwêbaga a sea môp tigee vɨhati dɨ xê tɨyi xocbê môp pɨleva ge, dɨ a vông nɨlôg la yadɨluhu vô Kɨlisi. Vɨxôhɨlôg, a sea Yuda môp yuu yuac wê vông a lêg vô levac ge vɨhati yang, dɨ gwêbaga a xovô a Apumtau Yesu Kɨlisi vaci ên a xovô ên a nêbê i luu môp yuu xovôên kɨbun ga vɨhati vêl. A nêb a ob tɨmu vô Yesu, om a sea môp baba ge vɨhati dɨ xê xocbê myapɨpu vɨdaaên ge ên a nêb a ob hôm Kɨlisi tibed pɨlihi, dɨ dô hɨxôn i. Ilage a xo bêga ên a nêb Moses xolac wê a mi tɨmu vô ge ob vông Anutu yê a nivɨha dɨ nêl bê a xomxo bôbac ti. Lêc gwêbaga a o xo bêge lêm. Nge, a xo ên a nêbê Anutu ob yê a nivɨha dɨ nêl bê a xomxo bôbac ên wê a vông i vin Kɨlisi ge. Om môp tibed wê Anutu ob yê xomxo nivɨha ge, ge môp vông vinên. 10 A nêb a ob xovô Kɨlisi vaci, dɨ xovô xêkɨzêc wê i vông ge. Ên Kɨlisi kɨdi lec mavɨha vac yibên om xêkɨzêc wê i vông ge yêp seac, om a nêb a ob xovô xêkɨzêc tige. Dɨ a nêb a ob kɨlê vɨyin i tɨyi xocbê i kɨlê ge. Yesu kɨlê vɨyin mɨ yib lec, om Anutu ob nêbê a êno tɨmu vô bêge ge od a ob kɨlê vɨyin dɨ xib êno. 11 A ob vông bêge ên a nêb a êno ob kɨdi lec magvɨha vac yibên.

Pol tup mɨ la vô yôg wê xomxo ob ngɨnoo lec ge

12 A o xo ên a nêbê a tu ngɨbua xocbê Kɨlisi ge lêm, me a o xo ên a nêbê a vông môp vɨhati tɨyi xocbê Kɨlisi vông ge lêm. Lêcom Kɨlisi vông a tu i xe, om a dɨvông yuac xêkɨzêc ên a nêb a ob tu ngɨbua xocbê i ge. 13 Xam lige, a xovô ên a nêbê a gên o tu ngɨbua xocbê Kɨlisi ge lêm. Xovôên wê a vông ge tibed bêga bê a ob xovô môp wê a mi vông ilage lêm. Nge, a ob xovô môp wê a ob tɨmu vô gwêbaga mô, dɨ vông yuac xêkɨzêc êdêc kô vɨzid nivɨha tɨmuên. 14 Om tɨyi xocbê a tup ên a nêb a ob la vô yôg wê xomxo ob ngɨnoo lec ge êdêc kô non. Om nôn wê a nêb a ob kô ge, ge wê Anutu ob tyuc a la dô hɨxôn i ge, ên wê a vông i vin Yesu Kɨlisi ge.

15 Il vɨhati wê il xovô Kɨlisi dɨ tɨmu vô i ge, il pɨyôp i tibed i tɨyi kɨyang wê a nêl ga. Lêc xam obêc xo kɨyang ba ge od Anutu obêc nêl kɨtong dɨ tɨtô wê so ge. 16 Lêcom le i lêc sea xovôên nivɨha wê xam kô pyap ge lêm. Nge, xam hôm xôn pɨlihi yang.

17 Xam lige, xam tup vô môp vɨhati i tɨyi môp wê a vông ge, dɨ xovô xomxo wê tɨmu vô môp nivɨha vɨhati wê xe vông vac xam mahɨgun mɨ xam wê pyap ilage. 18 Ilage a nêl xomxo nipaên kɨtong vô xam tɨyi buc tɨbeac, dɨ gwêbaga a ob nêl he kɨtong vô xam i tii vac nang, dɨ a magluc tyip ên wê he tɨbeac vông vevac vô Kɨlisi xolac wê nêl ên nêbê i yib lec xax pola ge. 19 He tɨmu vô môp wê heche va xovô ge, om ge tɨyi xocbê he yev vɨxa kɨtu vô anutu ba. Dɨ he xêyaa vin lec môp nipaên wê ob vông xomxo ni yoc ge, lêc he ni o yoc ên môp tigee lêm. Dɨ he mi xo susu kɨbun ga, om obêc tɨmuên ge od Anutu obêc kɨtya he vêl. 20 Dom il vông vinên ge, il bed wê Anutu ben kɨsii ganê, dɨ il dô bin Apumtau Yesu Kɨlisi wê vô il vêl ên il nêd nipaên ge, ên obêc kɨdi vac ben kɨsii ganê dɨ lop mɨ lôm i tii vac nang. 21 Buc wê Kɨlisi obêc vena ge od obêc pɨlepac il nidnɨvi kɨbun tɨyi xocbê ici va ninɨvi wê nivɨha yang ge ya xêkɨzêc wê i vông ge. Xêkɨzêc wê i vông ge tɨyi wê ob vông xomxo yuu susu vɨhati la dô vac i kwa ngɨbi.

Copyright information for `PTP