Revelation of John 10

Angela vông kɨpihac nipwo ti vô Jon mɨ i ya

Pyap dêc a xê angela xêkɨzêc ti lop mɨ lam gê lag puunê, lêc vɨyobtoc hɨvun i xôn, dɨ vɨlub koo mɨ yêp lec bazub kɨsii, dɨ manôn linac xocbê hɨyôv ge, dɨ vɨxa yuu xôn tɨyi xocbê teac dɨ ngwax tum lec. Dɨ i hôm kɨpihac nipwo wê tɨdii pyap ge ti vac vɨgê, dɨ lax vɨxa vɨlu hɨyôv la vac gwec, dɨ lax vɨxa vɨlu kêd la lec kɨbun kɨsii, dɨ i tyuc vya levac tɨyi xocbê noo laion vô vya ge. Tyuc pyap dɨ deac vɨgê vɨlu dɨ sec yuu gee tug dɨ nêl kɨyang. Deac vɨgê vɨlu dɨ sec yuu gee tug dɨ nêl kɨyang pyap, om a nêb a ob kɨvuu kɨyang wê he nêl ge, mêlêc a ngô vya ti lam gê lag puunê bêga ên nêbê, “Le i lêc kɨvuu kɨyang wê deac vɨgê vɨlu dɨ sec yuu gee tug dɨ nêl ge lêm. Nge, i yêp xôpacên vac ôcông va pɨyôp.”

Mêdêc angela ti wê a xê pyap wê vɨxa vɨlu le vac gwec dɨ vɨlu le lec kɨbun ge, angela tyo hɨlung vɨgê hɨyôv la kɨsii ên nêb ob nêl kɨyang vɨxôhɨlôg nôn lec Anutu wê dô mavɨha luta lêc luta ge lê. Anutu tung lag hɨxôn susu wê dô vac ge, dɨ tung kɨbun hɨxôn susu wê dô lec ge, dɨ tung gwec hɨxôn susu wê dô vac ge. Om angela tyo nêl bêga ên nêbê, “Buc val pyap, om Anutu obêc bin buc ngwe hɨxôn lêm. Nge, angela ti wê vông vɨgê vɨlu dɨ sec yuu ge obêc vê i vuac ge od Anutu obêc vông kɨyang xôpacên wê vông vô nue yuac plopete mɨ he nêl mɨ i yêp seac ilage vô nôn lec.”

Angela nêl bêge, mêdêc vya ti wê lam gê lag puunê mɨ a ngô ilage nêl vô a tii vac ên nêbê, “Loc hôm kɨpihac nipwo ti wê tɨdii pyap mɨ yêp vac angela vɨgê ge vêl. Angela tige wê vɨxa vɨlu le vac gwec dɨ vɨlu le lec kɨbun.” Om a la vô angela tyo mɨ la nêl vô i ên a nêbê, “Vông kɨpihac tiga vô a.” Om i nêl vô a ên nêbê, “Hôm kɨpihac tiga mɨ loc wa. Dɨ ob vô nyen vac ông myam tɨyi xocbê vɨnoluc ge dɨ ob la dô vac xêmyaa dɨ obêc kɨlin.” 10 Mêdêc a kô kɨpihac nipwo tige vac angela tyo vɨgê dɨ xa i ma vêl, dɨ kɨpihac vô nyen vac a myag, dɨ a ngôn i la lê, lêc tyo la vô kɨlin levac vac a xêgyaa. 11 Mêdêc angela tyo nêl vô a ên nêbê, “Loc nêl Anutu kɨyang i tii vac lec buc yuu susu vɨhati wê obêc val tɨmuên vô xomxo vac vɨgwe tɨbeac, dɨ vya tɨbeac, dɨ ob val vô king tɨbeac hɨxôn.”

Copyright information for `PTP