Revelation of John 12

Vêx ti yuu myel levac ti kɨyang

Nang dêc do levac lag puunê ti val le seac bêga nêbê vêx ti dô, lêc vɨnyum hɨyôv lec ninɨvi xocbê ngakwi ge, dɨ dentuc dô vac vɨxa ngɨbi, dɨ pɨtua vɨgê yuu dɨ tô mɨ la yuu ge dô lec bazub tɨyi xocbê kɨlung ti. Vêx tyo nu dô vac xêyaa, lêc kê ên nêb ob yubac, om ta yaxên myavɨnê levac dɨ iac mabu. Nang dêc do levac lag puunê ngwe val bêga nêbê myel levac mabu ti yêp. Myel tige ninɨvi hi, dɨ bazub vɨgê vɨlu dɨ sec yuu, dɨ levac vɨgê yuu le lec bazub, dɨ kɨlung vɨgê vɨlu dɨ sec yuu xocbê kɨlung wê king mi tung ge dô lec bazub toto. Myel tige xêxuhu pɨtyep pɨtua kɨdu ti ma vêl dɨ nêx he la lec kɨbun, dɨ pɨtua kɨdu yuu ge dô vac lag. Mêdêc myel tige la le vô vêx tyo wê ob kô nu ge manôn ên nêb nipwo tige obêc yubac ge od ob ya. Mêdêc vêx tyo kô nu vux ti. Vô buc tɨmuên wê nipwo tyo obêc vô levac ge od obêc hôm xax tɨyi xocbê ain ge vac vɨgê dɨ viac xomxo vɨhati ya. Nu tyo yubac om myel tige nêb ob ya, lêc he kô i mɨ la vô Anutu lec i sia king. Vêx tyo pec mɨ la vac vɨgwe myadongên mɨ la dô vac vɨgwe ti wê Anutu viac pyap vô i ge, om he ob vông yaên vô i dɨ viac i tɨyi buc 1,260 (klismas yon dɨ dentuc vɨgê vɨlu dɨ sec ti).

Mêdêc vevac levac tyip gê lag puunê. Maikel he nue angela vông vevac vô myel he nue angela nipaên, om he vông vevac vôma. Lêc Maikel he nue angela luu myel he nue vêl, om myel he nue tɨyiên ma wê ob dô lag puunê ge. Om Maikel he nue angela nêx myel levac tyo lam kɨbun. Myel tige dô ilage, dɨ lê ngwe nêbê vɨmwo nipaên Seten**, dɨ lê ngwe nêbê Devil wê mi nêl kɨyang kɨtyooên vô xomxo kɨbun ga vɨhati. Lêc Maikel he nue angela nêx myel nipaên tige hɨxôn nue angela nipaên lam kɨbun.

10 Pyap dêc a ngô vya levac ti lam gê lag puunê bêga ên nêbê,

  • “Gwêbaga il Anutu vô il vêl ên xêkɨzêc wê myel nipaên vông ge, om xêkɨzêc wê Anutu vông ge yêp seac dɨ i tu king wê il vông ge, dɨ Kɨlisi** wê i vông i lam ge tu levac, ên angela wê Anutu vông ge tii xomxo nipaên tyo lam kɨbun. Ilage xomxo nipaên tige mi le vô Anutu manôn tɨyi vɨdiiên yuu bucên vɨhati, dɨ nêl kɨyang kɨtyooên lec il lige vông vinên vô Anutu. Lêc angela wê Anutu vông ge nêx i lam kɨbun.
11 Lêc hi wê bwoc Sipsip Nu vông ge kɨtya il lige nên nipaên vêl, om he ngɨnoo Seten vêl, dɨ he mi nêl Kɨlisi kɨyang yêp seac, om he luu Seten vêl, ên he o vông nɨlô la vô môp wê nêb he ob dô nivɨha ge lêm. Nge, he nêb xomxo obêc hi he yib ge od ge nivɨha dɨ kɨyang ti o yêp lêm. 12 Mêgem ông vɨgwe kɨsii ganê hɨxôn xam vɨhati wê xam dô kɨsii ge, xam xêmyaa i nivɨha. Lêc xam kɨbun yuu xam gwec, xam xona nêm ên vɨyin levac ob val vô xam, ên Seten loc kɨbun pyap vô xam dɨ xêyaa vô myavɨnê levac, ên xovô nêb i nên buc wê Anutu obêc kɨtya i vêl ge val vô kwabo lec.” 13 Vya tyo nêl bêge, mêdêc myel levac tige yê wê he nêx i lam kɨbun ge, om la tii vêx tyo wê kô nu vux tige ên nêb ob hi i yib. 14 Lêcom Anutu vông tul levac vɨnihi yuu vô vêx tyo ên nêb i vɨnyum lec i dɨ bôb mɨ loc kɨsii ya dɨ sea myel i dô, dɨ loc ben vac vɨgwe mahɨgun pɨleva ên he ob vet i ya yaên dɨ viac i tɨyi klismas yon dɨ dentuc vɨgê vɨlu dɨ sec ti. 15 Mêlêc myel tige mutac mia levac vac mya tɨmu vô vêx tige vɨxa ên nêb i loc byêx vêx tyo i loc. 16 Lêc kɨbun ngɨdu vêx tyo xôn bêga nêbê sux mya dɨ ngôn mia wê myel mutac i la ge, om o la hi vêx tyo lêm. 17 Mêdêc myel xêyaa vô myavɨnê vô vêx tyo, om loc mɨ la nêb ob la vông vevac vô vêx tyo nue. He gee wê mi tɨmu vô Anutu xolac dɨ vông i vin Yesu dɨ nêl i kɨyang yêp seac. 18 Mêdêc myel tige mɨla le vô gwec nɨnya.

Copyright information for `PTP