Revelation of John 14

Xomxo 144,000 vông lɨlo paha ti

Nang dêc a Jon, a xê bwoc Sipsip Nu tige le lec kɨtôn ti lê nêbê Saion**, dɨ xomxo 144,000 le hɨxôn i. Bwoc Sipsip Nu lê dɨ ma lê, yuu xôn lê yêp lec xomxo tigee manôn. Mêdêc a ngô vya ti lam gê lag puunê. Vya tige wê nidɨdun levac xocbê mia levac dɨdun, dɨ xocbê deac tug levac, dɨ xocbê xomxo tɨbeac hi gita mɨ vông lɨlo vac ge. Xomxo 144,000 gee le vô Anutu wê dô lec sia king ge manôn, dɨ he le vô lɨlii mavɨha yuudɨyuu hɨxôn gyovɨxa 24 manôn hɨxôn, dɨ he vông lɨlo paha ti. Xomxo 144,000 gee wê Anutu vô he vêl ên xomxo nipaên wê dô lec kɨbun ge mahɨgun dɨ kô he mɨ la vô i. Xomxo tigee vaci wê ob xovô lɨlo paha tige, dɨ xomxo bangwe ob xovô lɨlo tige lêm. Xomxo 144,000 gee, he o vông môp nipaên ti vô vêx lêm. Nge, he dô tɨyi xocbê xomxo ngɨvihi ge. Dɨ vɨgwe vɨhati wê bwoc Sipsip Nu la vɨlee vac ge od he tɨmu vô i vɨxa. Anutu vô he vêl ên xomxo kɨbun ga vɨhati dɨ vông he lôm tu Anutu hɨxôn bwoc Sipsip Nu nue mugên. He o nêl kɨyang kɨtyooên ti lêm, dɨ nipaên ti o yêp vô he lêm.

Angela yon nêl kɨyang

Nang dêc a xê angela ti bôb mɨ la kɨsii, dɨ i la nêl xolac nivɨha wê obêc dô luta lêc luta ge vô xomxo kɨbun ga vɨhati. Om la nêl xolac vô xomxo vɨgwe toto, dɨ xomxo kehe toto dɨ vya toto dɨ ninɨvi toto. Om angela tige nêl vya levac ên nêbê, “Buc wê Anutu obêc yaxên xomxo vɨhati nên kɨyang ge val pyap. Om xam xona nêm ên i dɨ pɨmil i, dɨ yev vɨxam kɨtu vô i. Anutu ge wê tung lag yuu kɨbun dɨ gwec yuu mia vɨhati ilage.”

Nang dêc angela ngwe wê vông yuu ge tɨmu vô angela ngwe wê tax ge mɨ val, dɨ nêl ên nêbê, “Vɨgwe levac Babilon vô nipaên. Vô nipaên pyap. Xomxo Babilon mi dɨdii xomxo vac vɨgwe vɨhati ge la vac môp yôdac vêx yuu vux wê he mi vông ge, om tɨyi xocbê tɨbii Babilon vông mia xêkɨzêc vô he ên nêb he i num dɨ loc vac môp nipaên.”

Nang dêc angela ti wê vông yon ge tɨmu vô angela yuu wê tax ge mɨ val, dɨ nêl vya levac ên nêbê, “Xomxo ti obêc yev vɨxa kɨtu vô bwoc vɨmen hɨxôn i kɨnu dɨ kô i lê tɨyi xocbê mak lec manôn me vɨgê ge 10 od obêc num mia xêkɨzêc. Mia tige, Anutu xêyaa myavɨnê wê obêc vông vô he ge. Dɨ Anutu obêc pɨlepac mia ningɨgooên vac mia xêkɨzêc tige lêm. Nge, xomxo obêc num xêyaa myavɨnê wê Anutu vông ge tɨyi xocbê num mia xêkɨzêc ge. Om ngwax mahelac wê tum lec ngɨdax salpa ge obêc tum lec he dɨ vông myavɨnê levac vô he, vô angela ngɨbua hɨxôn bwoc Sipsip Nu manôn. 11 Dɨ ngwax wê tum lec he dɨ vông myavɨnê vô he ge, lu obêc la kɨsii luta lêc luta. Om xomxo wê yev vɨxa kɨtu vô bwoc vɨmen hɨxôn i kɨnu dɨ kô i lê tɨyi xocbê mak lec he manôn me vɨgê ge, he obêc yaxên myavɨnê mabu tɨyi buc vɨhati, vɨdiiên yuu bucên, dɨ obêc dô seac vêl lêm.”

12 Môp tibêge obêc val, om xomxo wê vông i vin Anutu dɨ ngô i xolac dɨ vông i vin Yesu ge, he i le xêkɨzêc.

13 Nang dêc a ngô vya ti lam gê lag puunê bêga ên nêbê, “Ông kɨvuu kɨyang bêga bê gwêbaga dɨ i loc vô buc vɨhati wê yêp tɨmuên ge, xomxo obêc vông i vin Apumtau dɨ yib vac vông vinên wê he vông ge od he obêc dô hɨxôn xêyaa nivɨha.” Vya nêl bêga, mêdêc Myakɨlôhô Ngɨbua tyuc lec ên nêbê, “Vɨxôhɨlôg nôn. He ob sea he yuac levac wê he vông ge dɨ lam dô seac vêl, dɨ he obêc lam pɨleva lêm. Nge, yuac nivɨha wê he vông ge obêc lam hɨxôn he.”

Buc wê xomxo la kô susu yaên nôn wê huu ge

14 Nang dêc a xê mag la, lêc a xê vɨyobtoc kwem ti, dɨ xomxo ti xocbê xomxo nu ge dô lec vɨyobtoc tyo. Xomxo tige tung kɨlung gol ti lec bazub dɨ hôm yipac wê manôn ta ge ti vac vɨgê. 15 Mêdêc angela ti lam vac Anutu xumac ngɨbua wê dô kɨsii ganê ge dɨ tyuc la vô xomxo ti wê dô lec vɨyobtoc ge ên nêbê, “Hôm ông yipac lec dɨ loc vuv susu nôn wê huuên ge ya dɨ kô mɨ loc, ên susu vɨhati wê dô kɨbun ge vô nôn pyap. Om gwêbaga buc wê ob la kôên nôn mɨ lam.” 16 Angela nêl bêge, mêgem xomxo ti wê dô lec vɨyobtoc ge hôm i yipac dɨ la vuv susu nôn wê dô kɨbun ge vɨhati.

17 Nang dêc angela ngwe wê vông yuu ge lam vac Anutu xumac ngɨbua wê yêp kɨsii ganê ge, dɨ i êno hôm yipac wê manôn ta ge ti. 18 Mêdêc angela ti wê vông yon ge sea alta mɨ lam. Angela tige kô xêkɨzêc wê ob viac ngwax ge. Mêdêc tyuc vya levac vô angela ti wê hôm yipac wê manôn ta ge ên nêbê, “Hôm ông yipac lec dɨ loc kɨku wain nôn wê dô kɨbun ge vêl ên yatôv dɨ kɨtuc i loc dô kɨdu ti, ên wain nôn huu mɨma vêl.” 19 Om angela tige hôm i yipac dɨ la kɨku wain nôn vêl ên yatôv dɨ kɨtuc

vɨhati la dô kɨdu tibed, dɨ kɨpyax i la vac lôva madia tɨyi xocbê tang ge nêb he ob kê ya vɨxa. Kɨyang tige nêl lec xêyaa myavɨnê wê Anutu vông ge.
20 Mêdêc he kê wain nôn vac lôva madia wê le vô vɨgwe levac tige nɨnya. Om hi pup lec lôva madia tige dɨ vuac mɨ lam tyip lec xôhô mya dɨ butac mɨ la tɨyi xocbê 300 kilomita ge.

Copyright information for `PTP