Revelation of John 17

Vêx yôdac tige kô myavɨwen nipaên

Nang dêc angela vɨgê vɨlu dɨ sec yuu wê hôm pɨle vɨgê vɨlu dɨ sec yuu gee, he ti lam nêl vô a ên nêbê, “Lam, ên vêx yôdac wê dô vô mia levac nɨnya ge obêc kô myavɨwen lec nipaên wê mi vông ge. Om a obêc hɨlung vêx tyo vô ông. Vêx tige tɨxuu lec vɨgwe levac Babilon wê yêp vô mia nɨnya ge. King wê dô kɨbun ge vɨhati vông yôdac vô vêx tige,
17:2Kɨyang pɨlepacên lec king wê vông yôdac vô vêx tige tɨxuu lec xomxo wê sea Anutu dɨ la vông i vin anutu bangwe ge. Ge tɨyi xocbê he sea Anutu mavɨha dɨ la vô anutu mayibên, om Anutu yê he tɨyi xocbê vux wê sea vɨnê mɨ la vông yôdac vô vêx ngwe ge.
dɨ xomxo kɨbun vɨhati mi hôm môp yôdac wê vêx tyo vông ge xôn pɨlihi, om tɨyi xocbê he num mɨ vô mavmav ge.”

Angela nêl bêge, mêdêc Myakɨlôhô Ngɨbua lam hɨvun a xôn dɨ kô a mɨ la vac vɨgwe myadongên wê xomxo dô vacên ma ge. Lêc a xê vêx ti dô lec bwoc vɨmen wê ninɨvi hi ge ti. Bwoc vɨmen tige, lê tɨbeac hɨwocên yêp lec ninɨvi. Lê tigee kehe bêga nêbê nêl kɨyang nipaên lec Anutu. Bwoc vɨmen tige bazub vɨgê vɨlu dɨ sec yuu dɨ levac vɨgê yuu le lec bazub. Vêx tige vɨnyum ngakwi hi tɨyi xocbê manôn yuu ge, dɨ vunac vô ya susu gol toto hɨxôn komkom dɨ ngɨdax nivɨhavɨha wê mone levac ge. Dɨ hôm kap gol ti vac vɨgê, dɨ môp nipaên toto tɨyi xocbê susu byepacên ge hɨxôn ningeac toto wê vêx yôdac vông ge pup lec kap tige. Dɨ lê ti yêp lec vêx tyo manôn, lêc lê tige tɨyi xocbê kɨyang pɨlepacên ti wê kehe nêl bêga ên nêbê, “Vɨgwe levac Babilon wê tu vêx yôdac hɨxôn môp nipaên kɨbun ga vɨhati kehe.” Vêx tige hi Anutu nue hɨxôn he wê vông i vin Yesu Kɨlisi dɨ nêl i kɨyang ge yib. Om tɨyi xocbê vêx tige num he hi mɨ vô mavmav ge. A xê vêx tige dɨ a yetac mabu.

Lêc angela tige nêl vô a ên nêbê, “Bêna lêc ông yetac ên vêx tige? A ob nêl kɨyang pɨlepacên wê nêl lec vêx tige kehe vô ông, dɨ nêl bwoc vɨmen wê vêx tyo dô lec ge kehe vô ông hɨxôn. Bwoc vɨmen tige bazub vɨgê vɨlu dɨ sec yuu dɨ levac vɨgê yuu le lec bazub. Bwoc vɨmen tige wê ông wê ge, ge dô ilage, lêc gwêbaga o dô lêm. Lêc obêc tɨmuên ge od obêc val tyip vac vu madia wê mapɨtoc ta ge mɨ lam, dɨ Anutu ob kɨtya i vêl. Vô buc mugên taxlee ge Anutu kɨvuu xomxo wê ob dô mavɨha ge lê vac kɨpihac. Lêc xomxo wê he lê o yêp vac kɨpihac lêm ge he obêc yê bwoc vɨmen tige dɨ yetac mabu ên wê i dô ila lêc gwêbaga o dô lêm dɨ obêc dô tɨmuên i tii vac nang ge.

“Om xomxo wê pɨyôp xovôên ge heche va tɨyi wê ob xovô kɨyang tiga kehe. Bwoc vɨmen bazub vɨgê vɨlu dɨ sec yuu ge kehe ngwe bêga ên nêbê kɨtôn vɨgê vɨlu dɨ sec yuu wê vêx yôdac la dô lec ge, 10 dɨ kehe ngwe bêga ên nêbê xomxo vɨgê vɨlu dɨ sec yuu wê tu king ge. He vɨgê vɨlu tu king ilage, lêc he o dô gwêbaga lêm, dɨ ti dô gwêbaga, dɨ ti gên o tu king lêm om obêc tu king tɨmuên lêc ob dô buc myabo tya. 11 Lêc bwoc vɨmen wê dô ila lêc o dô gwêbaga lêm ge, ilage i ge king vɨgê vɨlu dɨ sec yuu ge ti, lêc obêc tu king ti wê vông vɨgê vɨlu dɨ sec yon ge. Lêc Anutu ob kɨtya i vêl.

12 “Ông wê levac vɨgê yuu wê le lec bwoc vɨmen tige bazub ge pyap. Om levac tigee kehe bêga nêbê king vɨgê yuu lêc he gên o tu king lêm. Lêc obêc tɨmuên ge od he ob kô xêkɨzêc hɨxôn bwoc vɨmen, dɨ he obêc tu king mɨ dô buc myabo tya. 13 King vɨgê yuu ge, he nɨlô hɨxôn pɨyôp yêp tibed, om he ob vông lê levac yuu xêkɨzêc wê he vông ge vô bwoc vɨmen ên i kô. 14 Mêdêc he ob vông vevac vô bwoc Sipsip Nu. Lêc bwoc Sipsip Nu obêc ngɨnoo he vêl, ên i tu xomxo levac vɨhati nên Apumtau, dɨ tu king vɨhati nên king. Dɨ xomxo wê dô hɨxôn i dɨ ngô i vya mɨ tɨmu vô i vɨxa, dɨ ici va vɨnoo he, dɨ he vông i vin xêkɨzêc ge, xomxo tigee vông vevac hɨxôn bwoc Sipsip Nu mɨ he ngɨnoo vêl.”

15 Angela nêl bêge, nang dêc nêl kɨyang ngwe vô a bêga ên nêbê, “Mia wê vêx yôdac tige dô lec ge, kehe bêga ên nêbê ge xomxo vac vɨgwe toto dɨ xomxo kɨdu toto dɨ ninɨvi toto dɨ vya toto ge. 16 Dɨ levac vɨgê yuu wê ông wê pyap ge, he gee king vɨgê yuu, dɨ he hɨxôn bwoc vɨmen tige he xêyaa ob vô myavɨnê levac vô vêx yôdac tige. Om he ob vông i vô nipaên dɨ kwax i nên ngakwi vêl dɨ i obêc dô ninɨvi pɨleva, dɨ he obêc ya vêx tige lɨyôhô dɨ nêx i la vac ngwax ên nêb ngwax i ya i ma vêl. 17 Anutu vông pɨyôp vô he ên nêb he i vông pɨyôp wê i nêl ge i vô nôn lec, om he vông lê levac yuu xêkɨzêc wê he vông ge vô bwoc vɨmen tige dɨ i la tyip vô buc wê Anutu obêc vông kɨyang vɨhati wê i vông ge vô nôn lec. 18 Vêx yôdac wê ông wê pyap ge, nêl lec vɨgwe levac Babilon wê king vɨhati dô vac i kwa ngɨbi ge.”

Copyright information for `PTP