Revelation of John 21

Anutu tung lag paha yuu kɨbun paha

Nang dêc a xê lag paha hɨxôn kɨbun paha val yêp, ên lag tɨkwê hɨxôn kɨbun tɨkwê xôa ma dɨ gwec yêpên ma. Dɨ a xê vɨgwe ngɨbua Jelusalem wê paha ge. Vɨgwe tige dô hɨxôn Anutu, lêc sea ben lag puunê dɨ lam kɨbun, dɨ i vunacên nivɨha tɨyi xocbê vêx wê ob kô vux om vunac lec pyap ge. Dɨ a ngô vya levac ti lam vô sia king dɨ i tyuc bêga ên nêbê, “Xam ngô lê. Gwêbaga Anutu ben lam dô hɨxôn xomxo om Anutu ob dô vac he mahɨgun, dɨ he obêc tu i nue, dɨ ici va obêc dô hɨxôn he, dɨ obêc kɨtya he maluc vêl ên he manôn, dɨ he obêc yib i tii vac lêm, dɨ he xêyaa obêc vô vɨyin i tii vac lêm, dɨ he obêc byag nang lêm, dɨ he obêc kɨlê myavɨnê tii vac lêm, ên môp tigee wê yêp ilage, vɨhati obêc tip vac dɨ ti ob yêp i tii vac lêm.”

Dɨ xomxo tige wê dô lec sia king ge nêl ên nêbê, “Ngô lê. A vông susu vɨhati vô paha lec. Om ông kɨvuu kɨyang wê a nêl vô ông pyap gwêbaga, ên kɨyang tige nôn tɨyi wê xomxo vɨhati ob vông i vin ge. Gwêbaga yuac vɨhati wê a vông ge pyap vac. A ga, aca va xomxo mugên dɨ tɨmuên, dɨ a tu susu vɨhati yang kehe, dɨ a vông a yuac vɨhati la tɨyi. Xomxo ti obêc nêb num mia ge od a obêc vông mia mavɨha dôên mɨ i num. Lêc ob kɨsuu vô a lêm. Nge, a ob vông pɨleva mɨ i num. Xomxo ti obêc vông vevac vô nipaên mɨ ngɨnoo vêl ge od a obêc vông vɨzid nivɨha vô i, dɨ a obêc tu Anutu wê i vông ge dɨ i obêc tu a nug. Dom xomxo wê xona dɨ o le xêkɨzêc lêm, dɨ he wê o vông i vin lêm, dɨ he wê vông môp ningeac dɨ he wê hi xomxo yib, dɨ he wê vông môp yôdac vêx yuu vux, dɨ he wê vông yevac, dɨ he wê yev vɨxa kɨtu vô anutu kɨtyooên, dɨ he wê nêl kɨyang kɨtyooên gee, he vɨhati ob la dô vac madia wê ngwax yuu ngɨdax salpa tum vac ge. Ge yibên ngwe wê vông yuu ge.”

Jelusalem paha

Angela vɨgê vɨlu dɨ sec yuu wê hôm pɨle vɨgê vɨlu dɨ sec yuu wê susu nipaên vɨgê vɨlu dɨ sec yuu dô vac gee, he ti lam nêl vô a ên nêbê, “Lam ên a obêc hɨlung vêx ti wê bwoc Sipsip Nu ii ge vô ông.”
Revelation 21:9Vêx tige kehe bêga nêbê xomxo wê vông i vin Kɨlisi ge, om kɨyang wê nêl ên nêbê Kɨlisi ob ii vêx tige ge nêl lec wê Yesu ob kô xomxo vông vinên mɨ he la dô hɨxôn i vac i ben ge.
10 Mêdêc Myakɨlôhô Ngɨbua lam hɨvun a xôn dɨ angela tige kô a mɨ xii la tyip lec kɨtôn levac ti kɨsii, dɨ i hɨlung vɨgwe ngɨbua Jelusalem wê dô hɨxôn Anutu ge vô a. Dɨ a xê vɨgwe tige lop gê lag puunê mɨ lam. 11 Dɨ xêseac wê Anutu vông ge vông vɨgwe tige xêseac ta tɨyi xocbê ngɨdax jaspa wê mone levac ge, om xêseac ta xocbê deac ge. 12 Xenac vɨxa dia le i buu vɨgwe tyo, dɨ vuayen vɨgê yuu dɨ tô mɨ la yuu (12) le vac xenac tige, dɨ angela vɨgê yuu dɨ tô mɨ la yuu ge he toto le vô vuayen titi, dɨ Islel kɨdu vɨgê yuu dɨ tô mɨ la yuu ge, he toto lê yêp lec vuayen titi. 13 Vuayen yon le vô byeac vɨlu, dɨ yon le vô byeac vɨlu, dɨ yon le vô lɨyuhu vɨwen, dɨ yon le vô lɨyuhu vɨwen. 14 Xenac wê buu vɨgwe levac tige le lec ngɨdax levac vɨgê yuu dɨ tô mɨ la yuu wê ngɨdu xenac xôn ge, dɨ bwoc Sipsip Nu tige nue ngɨvihi vɨgê yuu dɨ tô mɨ la yuu ge, he toto lê yêp lec ngɨdax tigee.

15 Angela tige wê nêl kɨyang vô a ge hôm xax gol ti vac vɨgê ên nêb ob kô mak vô vɨgwe levac hɨxôn xenac dɨ vuayen vɨhati ya xax tige. 16 Vɨgwe levac tige xêkɨtu yuudɨyuu ge vɨhati tɨyima. Om vɨgwe dia dɨ myakɨpwoc levac tɨyima tɨyi xocbê 2,400 kilomita, dɨ dia lec mɨ la kɨsii tɨyi xocbê 2,400 kilomita. 17 Mêdêc angela tige kô mak vô xenac êno, om xenac tige vɨxa dia tɨyi xocbê 144 mita. Mita tige wê xomxo mi vông mak ya ge, lêc angela vông mak ya tige hɨxôn.

18 Anutu vông xenac tige ya ngɨdax jaspa, dɨ lox vɨgwe Jelusalem ya gol wê xêseac tɨyi xocbê deac ge. 19 Ngɨdax levac vɨgê yuu dɨ tô mɨ la yuu wê xenac le lec ge, Anutu vunac vô ngɨdax tigee ya ngɨdax wê manôn toto ge.

Om ngɨdax taxlee ti wê xenac le lec ge lê nêbê jaspa,

dɨ ngɨdax ngwe wê vông yuu ge blu lê nêbê sapaia,

dɨ ti wê vông yon ge kwem lê nêbê aget,

dɨ ti wê vông yuudɨyuu ge nɨyuu lê nêbê emelal,

20 dɨ ti wê vông vɨgê vɨlu ge hi yuu kwem lê nêbê sadonikis,

dɨ ti wê vông vɨgê vɨlu dɨ sec ti ge hi lê nêbê konilian,

dɨ ti wê vông vɨgê vɨlu dɨ sec yuu ge zang lê nêbê klisolait,

dɨ ti wê vông vɨgê vɨlu dɨ sec yon ge nɨyuu lê nêbê belil,

dɨ ti wê vông vɨgê vɨlu dɨ sec yuudɨyuu ge zang lê nêbê topas,

dɨ ti wê vông vɨgê yuu ge nɨyuu hɨxôn zang lê nêbê klisoples,

dɨ ti wê vông vɨgê yuu dɨ tô mɨ la ti ge blu lê nêbê haiasin,

dɨ ti wê vông vɨgê yuu dɨ tô mɨ la yuu ge hi lê nêbê ametis.

21 Vuayen vɨgê yuu dɨ tô mɨ la yuu wê le vac xenac tige, ge komkom kwem vɨgê yuu dɨ tô mɨ la yuu wê mone levac ge. Vuayen titi ge Anutu vông ya komkom levac ti, dɨ môp vɨhati wê la vac vɨgwe tige, gol pɨleva, lêc xêseac tɨyi xocbê deac ge.

22 A o xê xumac ngɨbua ti le vac vɨgwe Jelusalem lêm, ên Apumtau Anutu wê xêkɨzêc kehe ge yuu bwoc Sipsip Nu ge, yuu tu xumac ngɨbua mɨ le vac vɨgwe tige. 23 Dɨ hɨyôv yuu dentuc ge, yuu o vông yuac dɨ linac vac vɨgwe tige lêm, ên xêseac wê Anutu vông ge vông vɨgwe tige vô xêseac, dɨ bwoc Sipsip Nu tige xocbê lam dɨ linac vac vɨgwe hɨxôn. 24 Xomxo vɨhati ge tɨbeac ob la ya xêseac tigee, dɨ king kɨbun ga vɨhati ob kô lê levac mɨ la hɨxôn vac vɨgwe tige. 25 Vô vɨdiiên ge he ob tung vuayen lec xôn lêm, dɨ bucên ge obêc vô mapɨtoc vac vɨgwe tige lêm. 26 Dɨ xomxo levac vac vɨgwe vɨhati ge obêc kô vunacên nivɨha wê he vông ge mɨ la vac vɨgwe tige. 27 Lêc susu ningeac dɨ xomxo wê vông môp nipaên gee hɨxôn xomxo kɨtyooên, he o tɨyi wê ob vac la vac vɨgwe tige hɨxôn lêm. Bwoc Sipsip Nu tige kɨvuu xomxo wê obêc dô mavɨha ge lê vac kɨpihac mavɨha. Om he wê he lê yêp vac kɨpihac ge wê obêc la dô vac vɨgwe tige nɨlô.

Copyright information for `PTP