Revelation of John 3

Kɨyang la vô konglegesen Sadis

Nang dêc Yesu nêl vô a, Jon, ên nêbê, “Ông kɨvuu a kɨyang ga i loc vô xomxo wê tu konglegesen Sadis nên bazub ge bêga bê a wê Anutu Myakɨlôhô Ngɨbua vɨgê vɨlu dɨ sec yuu dô hɨxôn a, dɨ a hôm pɨtua vɨgê vɨlu dɨ sec yuu vac vɨgêg.

“A nêl vô xam Sadis bêga bê a xovô xam nêm yuac. Xomxo pɨmil xam ên nêbê xam mi tɨmu vô môp mavɨha. Lêc xam o tɨmu vô môp tige lêm. Nge, xam tɨmu vô môp mayibên.
Om xam kɨdi lec dɨ sea yêpên, dɨ vông xam yuac wê xam sea ge i yêp nivɨha i tii vac, ên a o xê xam yuac ti nivɨha vô Mag Anutu manôn lêm. Ilage xam ngô kɨyang tige mɨ xovô. Om xam xovô kɨyang tige i tii vac dɨ hôm xôn pɨlihi, dɨ pɨlepac xam. Lêc xam obêc kɨdi lec dɨ sea yêpên mɨ pɨlepac xam lêm ge od a obêc val vô xam tɨyi xocbê tɨbii yôdac ge dɨ xam ob xovô buc tige lêm. Lêcom xam Sadis ya ge, xam o vông môp nipaên lêm, om tɨyi xocbê xam o vɨnyum ngakwi ningeac lêm. Om a xê xam tɨyi wê xam obêc vɨnyum ngakwi kwem dɨ lam dô hɨxôn a ge. Xomxo ti obêc vông vevac vô môp nipaên mɨ pwoo i pec ge od a ob vông ngakwi kwem tibêge vô i mɨ i vɨnyum, dɨ a ob kɨtya i lê vêl ên kɨpihac lêm. Kɨpihac tige nêl xomxo wê obêc dô mavɨha luta gee lê. Dɨ a ob nêl xomxo tige lê kɨtong i yêp seac vô Mag, dɨ a ob nêl i lê kɨtong vô Mag vông angela hɨxôn.

“Xam nɨnyam obêc yêp ge od xam ngô kɨyang ga wê Myakɨlôhô Ngɨbua nêl vô xomxo vông vinên vac vɨgwe vɨhati gee.”

Kɨyang la vô konglegesen Piladelpia

Nang dêc Yesu nêl vô a ên nêbê, “Ông kɨvuu a kɨyang ga i loc vô xomxo wê tu konglegesen Piladelpia nên bazub ge bêga bê a ga, a xomxo ngɨbua dɨ a kɨyang nôn kehe. A kô ki wê Devit vông ge. Om a obêc tax vuayen ge od ti o tɨyi wê ob tung lec ge lêm, dɨ a obêc tung lec ge od ti o tɨyi wê ob tax i tii vac ge lêm. A nêl vô xam Piladelpia bêga bê a xovô xam nêm yuac, om wê lê. A vông vuayen ti le taxên vô xam mamnôn, dɨ ti o tɨyi wê ob tung lec ge lêm. A xovô ên a nêbê xam nêm xêkɨzêc tɨyiên ma, lêc xam mi tɨmu vô kɨyang wê a vông ge dɨ xam o yax a vun lêm. Om ngô lê. Seten** nue nêl ên nêbê he xomxo Yuda**, lêc he o xomxo Yuda lêm. Nge, he xomxo kɨtyooên. Om a obêc vông he i loc yêp vac xam kwa ngɨbi ên he i xovô bê a xêgyaa vin lec xam. 10 Xam mi le xêkɨzêc vac vɨyin tɨyi xocbê a nêl vô xam ilage. Mêgem a obêc vô xam vêl ên vɨyin wê obêc val vô xam ge. Vɨyin tige obêc yaxên xomxo vɨhati wê dô kɨbun ga ge. 11 A obêc mɨloc vô xam lutibed, om xam hôm vông vinên wê xam vông ge xôn pɨlihi ên xomxo ti i o lêc vô nôn nivɨha wê Anutu vông vô xam ge vêl ên xam lêm. 12 Xomxo ti obêc vông vevac vô môp nipaên mɨ pwoo i pec ge od a obêc vông i le tɨyi xocbê xax xêkɨzêc wê le vac Mag Anutu xumac ngɨbua nɨlô ge, dɨ xomxo tige ob sea xumac ngɨbua nɨlô dɨ lam lop mɨ la vêl lêm, dɨ a ob kɨvuu Mag Anutu lê lec i dɨ kɨvuu Mag Anutu vɨgwe levac lê lec i hɨxôn. Vɨgwe tige, Jelusalem paha wê Mag Anutu obêc vông i lop mɨ lam gê lag puunê ge. Dɨ a ob kɨvuu a lêg paha lec xomxo tyo hɨxôn.

13 “Xam nɨnyam obêc yêp ge od xam ngô kɨyang ga wê Myakɨlôhô Ngɨbua nêl vô xomxo vông vinên vac vɨgwe vɨhati gee.”

Kɨyang la vô konglegesen Leodisia

14 Nang dêc Yesu nêl vô a ên nêbê, “Ông kɨvuu a kɨyang ga i loc vô xomxo wê tu konglegesen Leodisia nên bazub ge bêga bê kɨyang nôn kehe a, dɨ a mi nêl Anutu kɨyang vɨhati ge yêp nivɨha, dɨ a o yax ti vun lêm, dɨ susu vɨhati wê Anutu tung ge a tu kehe ên. 15 A nêl vô xam Leodisia bêga bê a xovô xam nêm yuac. Xam o dô tɨyi xocbê mia ningɨgooên nivɨha ge lêm dɨ xam o dô tɨyi xocbê mia nivɨnê nivɨha ge lêm. A nêb xam dô i tɨyi xocbê mia ningɨgooên nivɨha me mia nivɨnê nivɨha ge. 16 Lêc xam mi dô vac mia nivɨnê yuu ningɨgooên mahɨgun. Om a ob mutac xam vêl ên myag, 17 ên xam mi nêl ên xam nêbê, ‘Xe mone levac dɨ susu tɨbeac, om susu ti o ma ên xe lêm.’ Xam mi nêl bêge, lêc xam dô nipaên tɨyi wê xomxo ob xo vɨgwe pɨsiv ên xam ge, dɨ xam dô tɨyi xocbê xomxo wê nên susu maên ge, dɨ xam mamnôn toc dɨ xam dô xêmtuac, lêc xam so ên xam nêb mêd xam dô nimvɨha. 18 Mêgem a vông xovôên vô xam bêga bê xam lam kɨsuu gol wê ngwax ya mɨ i vô paha ge vô a, ên a ob vông xam tulec vɨzid tɨbeac, dɨ xam lam kɨsuu ngakwi kwem mɨ vɨnyum ên xomxo i o yê wê xam dô xêmtuac ge lêm ên ob vông ni yocên vô xam, dɨ xam lam kɨsuu hɨzi wê xam ob lipac mamnôn ya ge ên xam mamnôn i seac dɨ xam wê vɨgwe i tii vac. 19 Xomxo wê a xêgyaa vin lec he ge, a nêl he nên nipaên kɨtong vô he dɨ tɨtô he. Om xam xovô môp wê xam vông ge dɨ sea môp nipaên vɨhati i loc yêp xel, dɨ pɨlepacxam mɨ vô paha lec. 20 Xam wê lê, a val le kwabo vô vuayen dɨ a hi vɨgêg lec xumac dɨ keac. Om xomxo ti obêc ngô a vyag dɨ lam tax xumac ge od a obêc la vac xumac lôma dɨ la dô hɨxôn i, dɨ xii xôn ob xa myam i yêp tibed. 21 Xomxo ti obêc vông vevac vô môp nipaên mɨ pwoo i pec ge od a obêc tyuc lec dɨ i dô lec sia king wê a vông ge hɨxôn a, tɨyi xocbê a vông vevac mɨ pwoo nipaên pec ge od a la dô lec sia king hɨxôn Mag Anutu.

22 “Xam nɨnyam obêc yêp ge om xam ngô kɨyang ga wê Myakɨlôhô Ngɨbua nêl vô xomxo vông vinên vac vɨgwe vɨhati gee.”

Copyright information for `PTP