Revelation of John 4

He pɨmil Anutu gê lag puunê

Kɨyang wê a kɨvuu vô konglegesen ge tɨyôô, mêdec a, Jon, a xê mag la kɨsiinê, lêc a xê vuayen wê le taxên gê lag puunê ge. Dɨ vya wê a ngô taxlee tɨyi xocbê vuac tyuc ge, a ngô vya tige tii vac, dɨ vya tyo nêl vô a ên nêbê, “Ông lec lam kɨsii ga lê, lêc a obêc hɨlung buc wê obêc val tɨmuên ge vɨhati vô ông.” Mêdec lutibed Myakɨlôhô Ngɨbua lam hɨvun a xôn dɨ a xê mag la sia king ti gê lag puunê dɨ xomxo ti dô lec. Xomxo tige wê dô lec sia king ge linac xêseac tɨyi xocbê ngɨdax kwem lê nêbê jaspa hɨxôn ngɨdax hi ngwe lê nêbê konilian. Vɨlub koo dɨ buu vô sia king tige dɨ a xê tɨyi xocbê ngɨdax nɨyuu lê nêbê emelal. Dɨ sia 24 le i vivac vô xomxo ti wê dô lec sia king tige, dɨ gyovɨxa 24 dô lec sia tigee. Dɨ he vɨnyum ngakwi kwem dɨ tung kɨlung gol tɨyi xocbê king mi tung ge lec bazub. Sia king tige tɨyi xocbê deac hɨxelac dɨ tug dɨ vô dɨdun levac, dɨ ngwax tumên vɨgê vɨlu dɨ sec yuu tum mɨ le vô sia king manôn. Ngwax vɨgê vɨlu dɨ sec yuu gee tɨyi xocbê Anutu Myakɨlôhô Ngɨbua vɨgê vɨlu dɨ sec yuu. Susu ti tɨyi xocbê gwec ge yêp vô sia king manôn, dɨ gwec tige xêseac ta tɨyi xocbê deac ge.

Lɨlii mavɨha yuudɨyuu buu sia king tige. Ti le vô manôn dɨ ti le vô nɨmi dɨ yuu le vɨlu vɨlu. He mangɨluhu tɨbeac dô lec he ninɨvi vɨhati,
dɨ lɨlii mavɨha ti xocbê noo laion, dɨ ti xocbê bwoc levac, dɨ ti xocbê xomxo, dɨ ti xocbê tul wê mi bôb mɨ la kɨsii ge, dɨ he toto ge vɨnihi vɨgê vɨlu dɨ sec ti, dɨ he mangɨluhu tɨbeac hɨvun he ninɨvi yuu nɨlô xôn, dɨ he mi vông lɨlo tɨyi bucên yuu vɨdiiên vɨhati bêga ên nêbê,

  • “Apumtau Anutu xêkɨzêc kehe ông, ông ngɨbua, ông ngɨbua, ông ngɨbua, dɨ ông dô mugên ilage, dɨ dô gwêbaga, dɨ ông obêc dô luta lêc luta.”
He nêl kɨyang tibêge dɨ o vông mahɨgun vac lêm.

Anutu ge wê dô lec sia king mɨ dô mavɨha luta lêc luta. Dɨ lɨlii mavɨha yuudɨyuu gee mi nêl Anutu xêseac kɨtong, dɨ vông i lê vô levac, dɨ pɨmil i. Buc vɨhati wê he vông bêge ge 10 od gyovɨxa 24 tigee la yêp kɨpôm manôn vac kɨbun vô Anutu wê dô lec sia king mɨ dô mavɨha luta lêc luta ge dɨ pɨmil i, dɨ nêx he kɨlung gol la dô vô sia king manôn dɨ nêl ên nêbê,

11 
  • “O Apumtau, xe Anutu ông. Ông tɨyi wê xomxo ob nêl xêseac wê ông vông ge kɨtong, dɨ vông ông lêm i vô levac, dɨ dô vac xêkɨzêc wê ông vông ge kwa ngɨbi, ên ông tung susu vɨhati ya xovôên wê ôcông va vông ge, mêgem susu tyoe dô gwêbaga.”
Copyright information for `PTP