Revelation of John 6

Bwoc Sipsip Nu tige tax tep vɨgê vɨlu dɨ sec ti vêl ên kɨpihac

Pyap dêc bwoc Sipsip Nu tige hôm kɨpihac wê tep vɨgê vɨlu dɨ sec yuu pɨtii xôn ge. Nang dêc a xê wê i tax tep taxlee tip. Mêd a ngô lɨlii mavɨha yuudɨyuu ge ti tyuc vya levac tɨyi xocbê deac tug ge dɨ nêl ên nêbê, “Lam!” Dɨ a xê mag la, lêc a xê xôhô kwem ti val, dɨ xomxo ti dô lec dɨ hôm vɨxev yuu vɨhol vac vɨgê. Mêdêc Anutu vông kɨlung ti vô i. Kɨlung tige, he mi vông vô xomxo wê vông vevac mɨ ngɨnoo ge. Xomxo tige la vông vevac mɨ ngɨnoo gwêbaga, dɨ i yuac gên yêp wê ob vông vevac mɨ ngɨnoo xomxo tɨbeac vêl.

Nang dêc bwoc Sipsip Nu tyo tax tep ngwe wê vông yuu ge tip. Lêc a ngô lɨlii mavɨha ti wê vông yuu ge vya wê nêl ên nêbê, “Lam!” Mêd xôhô ngwe wê ninɨvi hi ge ti val, dɨ xomxo ti dô lec. Mêdêc Anutu vông xêkɨzêc vô i ên nêb i kɨtya môp malehe vêl ên vɨgwe vɨhati ên xomxo i vông vevac vôma dɨ hima mɨ yib. Om he vông yipac dia ti vô xomxo tige mɨ i kɨlê.

Nang dêc bwoc Sipsip Nu tyo tax tep ti wê vông yon ge tip. Nang dɨ a ngô lɨlii mavɨha ti wê vông yon ge vya wê nêl ên nêbê, “Lam!” Mêdêc a xê xôhô vɨliac ti val, dɨ xomxo ti dô lec dɨ hôm skel ti vac vɨgê vɨlu, dɨ a ngô vya ti lam vac lɨlii mavɨha yuudɨyuu gee mahɨgun bêga ên nêbê, “Ông yev plaua ya kap ti ên tɨbii i kɨsuu ya mone levac xocbê mone kehe ti, dɨ yev pɨdi ya kap lu yon ên tɨbii i kɨsuu ya mone levac xocbê mone kehe ti. Lêc glis yuu mia ge mone i nipwo tya.”

Nang dêc bwoc Sipsip Nu tige tax tep ti wê vông yuudɨyuu ge tip. Mêdêc a ngô lɨlii mavɨha ti wê vông yuudɨyuu ge vya wê nêl ên nêbê, “Lam!” Dɨ a xê xôhô zang ti val, dɨ xomxo ti dô lec lê nêbê Yibên, dɨ xomxo ngwe lê nêbê Vɨgwe Yibên ge tɨmu vô i mɨ val. Mêd Anutu vông xêkɨzêc vô yuu ên nêb yuu i hɨbu xomxo vɨhati i loc dô kɨdu yuudɨyuu, lêc hi kɨdu ti i yib dɨ kɨdu yon i dô. Om yuu hi he ya yib ya yipac wê manôn vɨlu vɨlu ge, dɨ vông vip i den ya mɨ he yib, dɨ yidac kehe toto tulec he ya dɨ he yib, dɨ bwoc vɨmen kɨbun ga nga he ya ma vêl.

Nang dêc bwoc Sipsip Nu tyo tax tep ti wê vông vɨgê vɨlu ge tip. Mêdêc a xê xomxo yibên kɨnu dô vac alta ngɨbi. Ilage xomxo tigee dô mavɨha dɨ hôm xolac xôn pɨlihi dɨ nêl i yêp seac, lêc tɨbii hi he yib. 10 Om he tyuc vya levac ên nêbê, “O Apumtau, xe king ông, ông ngɨbua, dɨ kɨyang nôn kehe ông. Buc vaba obêc lam la vêl dɨ ông ob yaxên xomxo wê kɨpyax xe hi sea ge nên kɨyang dɨ vông myavɨwen vô he?” 11 He kɨnêg bêge, mêdec Anutu vông ngakwi kwem dia vô he toto dɨ nêl vô he ên nêbê, “Xam dô seac vêl myabo lê, lêc tɨbii obêc hi xam lime yuac ya yib dɨ hi xam lime ya yib hɨxôn, tɨyi xocbê he hi xam wib ilage. Dɨ obêc la pyap ge od a ob vông myavɨwen vô he lec wê he kɨpyax xam hi sea ge.”

12 Nang dêc bwoc Sipsip Nu tyo tax tep ti wê vông vɨgê vɨlu dɨ sec ti ge tip. Mêdêc a xê ngɨyêg levac ti yoc, dɨ hɨyôv vô vɨliac tɨyi xocbê nivɨmihi vɨliac ge, dɨ dentuc vô hi xocbê xomxo hi ge, 13 dɨ pɨtua lag puunê tô mɨ lam kɨbun tɨyi xocbê lea lɨloo xax nôn wê huu ge toc mɨ lam kɨbun ge. 14 Mêd lag vɨlun xôn tɨyi xocbê guhu vɨlunên ge mɨ la xôa ma, dɨ kɨtôn wê le kɨbun ge hɨxôn kɨtôn wê le vac gwec mahɨgun ge vɨhati, he sea ben dɨ la. 15 Mêd king wê dô kɨbun ge vɨhati hɨxôn xomxo levac, dɨ tɨbii vevac wê levac ge, dɨ xomxo wê susu tɨbeac ge, dɨ he wê xêkɨzêc ge, dɨ he wê tu xomxo nue yuac gee, dɨ he wê viac nue yuac ge, he vɨhati yang pec mɨ la xôpac vac vu madia hɨxôn ngɨdax wê yux lec kɨtôn vac madia ge. 16 Dɨ he tyuc la vô kɨtôn yuu ngɨdax ên nêbê, “Lam tô lec xe mɨ hɨvun xe xôn ên Anutu wê dô lec sia king ge manôn, ên yêên xe i ma, dɨ lam hɨvun xe xôn ên xêyaa myavɨnê wê bwoc Sipsip Nu tige vông ge, 17 ên buc levac wê xêyaa myavɨnê wê Anutu yuu bwoc Sipsip Nu vông ge val gwêbaga, om letya tɨyi wê ob le xêkɨzêc vac vɨyin tiga?”

Copyright information for `PTP