Revelation of John 8

Bwoc Sipsip Nu tige tax tep ti wê vông vɨgê vɨlu dɨ sec yuu ge tip

Nang dêc bwoc Sipsip Nu tige tax tep ti wê vông vɨgê vɨlu dɨ sec yuu ge tip, om vɨgwe kɨsii ganê yêp dɨdun maên tɨyi xocbê hɨyôv manôn vɨlubed. Dɨ a xê angela vɨgê vɨlu dɨ sec yuu wê mi le vô Anutu manôn ge, dɨ he hôm vuac vɨgê vɨlu dɨ sec yuu vac vɨgê.

Mêdec angela ti kô pɨle gol dɨ la le vô alta, dɨ Anutu vông susu nivɨvea nivɨha tɨbeac vô i ên nêb i kɨtuc susu nivɨvea tyoe hɨxôn xomxo vông vinên nên kɨtaaên, dɨ la tung vɨhati xocbê daa lec alta gol wê le vô Anutu manôn ge. Mêdec susu nivɨvea lu hɨxôn xomxo vông vinên nên kɨtaaên lec vac pɨle wê angela hôm vac vɨgê ge dɨ la vô Anutu. Mêdec angela tyo hôm pɨle gol tige dɨ tung ngwax wê dô lec alta ge vac pɨle mɨ i pup lec, dɨ nêx i la lec kɨbun, mêdêc deac tug, dɨ vɨgwe vô nidɨdun, dɨ deac hɨxelac, dɨ ngɨyêg yoc.

Angela yuudɨyuu vê vuac

Nang dêc angela vɨgê vɨlu dɨ sec yuu wê kô vuac vɨgê vɨlu dɨ sec yuu gee viac he ên nêb he ob vê vuac tyoe.

Mêgem angela ti wê le mugên ge vê i vuac taxlee. Dɨ Anutu vông yôg vac kɨbun hɨxôn xax vɨhati la kɨdu yon. Mêdec ais yuu ngwax hɨxôn hi tô mɨ la kɨbun dɨ ya kɨbun hɨxôn xax kɨdu ti ma vêl, dɨ kɨdu yuu yêp nivɨha. Dɨ ngwax tige ya nita wê paha ge vɨhati ma vêl.

Nang dêc angela ngwe wê vông yuu ge vê vuac wê i vông ge. Mêdec Anutu nêx susu levac ti xocbê kɨtôn wê ngwax tum lec ge la tô vac gwec, dɨ vông yôg vac gwec la kɨdu yon, lêc kɨdu ti vô hi xocbê xomxo hi ge, dɨ kɨdu yuu yêp nivɨha, dɨ Anutu hɨbu lɨlii mavɨha wê dô vac gwec ge la kɨdu yon, lêc kɨdu ti yib mɨma vêl, dɨ kɨdu yuu dô mavɨha, dɨ he hɨbu sip la kɨdu yon dɨ kɨdu ti vô nipaên, dɨ kɨdu yuu le nivɨha.

10 Nang dêc angela ti wê vông yon ge vê i vuac. Anutu hi mia tip la bo yon. Mêdêc pɨtua levac ti wê tum xocbê ngwax ge lam gê lag puunê dɨ tô mɨ la kɨbun vac mia bo ti, dɨ bo yuu yêp nivɨha, dɨ pɨtua tige tô mɨ la vac mia wê yêp vac lôva ge vɨhati. 11 Pɨtua tyo lê nêbê kɨlin xocbê pɨxoho. Om vông mia kɨdu ti vô kɨlin, lêc kɨdu yuu dô nivɨha. Xomxo tɨbeac num mia kɨlin tige dɨ yib mɨma vêl.

12 Nang dêc angela ti wê vông yuudɨyuu ge vê i vuac. Anutu vông yôg vac hɨyôv yuu dentuc dɨ pɨtua la kɨdu yonyon. Mêdêc hɨyôv yuu dentuc dɨ pɨtua, kɨdu titi linacên ma, dɨ kɨdu yuuyuu linac. Mêgem vô vɨdiiên yuu hucên ge, hɨyôv kɨtyê ti vô mapɨtoc ta, dɨ kɨtyê yuu linac. Dɨ vô bucên ge dentuc yuu pɨtua kɨdu titi linacên ma, dɨ kɨdu yuuyuu linac.

13 Nang dêc a xê tul ti bôb mɨ la kɨsii ganê, dɨ a ngô menac tige tyuc vya xêkɨzêc bêga ên nêbê, “Axi! Axi! Axi! Angela yon gên dô, om yon obêc vê yon vuac ge od vɨyin levac mabu obêc val vô vêx yuu vux vɨhati wê dô kɨbun ge.”

Copyright information for `PTP