Romans 10

Môp wê xomxo Islel dô vac ge o vô nivɨha vô he lêm

Xam lige, a nêb Anutu i vô a lige Islel** vêl ên he nên nipaên, om a kɨtaa vô Anutu ên he tɨyi lec buc vɨhati. A xovô môp wê he vông ge om a nêl he kɨtong ên a nêbê he xêyaa vin lec nêb he ob tɨmu vô Anutu kɨyang lê, lêc he o vyac xovô môp wê Anutu vông ge lêm. Ên môp wê Anutu ob yê xomxo nêb he xomxo nivɨha lec vông vinên ge, he Islel lungên môp tige, om he o la vac môp tige kwa ngɨbi lêm. Nge, he dô vac môp wê tɨmu vô Moses xolac ge ên nêb Anutu i yê he nivɨha lec môp tige. Lêc Kɨlisi hi xolac wê Moses vông ge tip la vêl, om gwêbaga xomxo obêc vông i vin Kɨlisi ge od Anutu ob yê he nêb he xomxo nivɨha.

Anutu nêb xomxo vac vɨgwe vɨhati i vông i vin Kɨlisi

Ilage Moses kɨvuu kɨyang lec môp wê Anutu ob yê xomxo nivɨha ên wê he tɨmu vô Moses xolac ge, om kɨyang yêp bêga nêbê, “Xomxo ti obêc tɨmu vô kɨyang tigae vɨhati ge od ob vông he dô mavɨha.” Lêc môp wê Anutu ob yê xomxo nêb he xomxo nivɨha lec vông vinên ge o bêge lêm. Ên kɨyang yêp bêga nêbê, “Le i lêc xo vac nɨlô bêga bê, ‘Letya ob lec mɨ la lag puunê?’, dɨ le i lêc nêl bê, ‘Letya ob la vac vɨgwe yibênê?’” Le i lêc nêl bêge lêm, ên Kɨlisi lop mɨ lam kɨbun pyap dɨ kɨdi lec vac yibên pyap. Om kɨyang wê nêl lec môp vông vinên ge yêp vac xolac bêga nêbê, “Anutu xolac yêp vô xam pyap, tɨyi wê xam ob xovô vac pɨyôp dɨ nêl vac myam ge.” Kɨyang tige nêl lec xolac wê xe mi nêl vô xam ên xe nêbê xam vông i vin ge. Om xomxo ti obêc nêl Yesu kɨtong seac vac mya bêga ên nêbê, “Yesu ge Apumtau” dɨ obêc vông i vin nêbê Anutu tɨpi vô Yesu kɨdi lec vac yibên ge od Anutu obêc kɨtya i nên nipaên vêl. 10 Ên il obêc vông i vin ge od Anutu ob yê il nêb il xomxo nivɨha, dɨ il obêc nêl vông vinên kɨtong i yêp seac vac myad ge od Anutu ob kɨtya il nêd nipaên vêl dɨ vông il dô vac nivɨha.

11 Dɨ kɨyang ti yêp vac xolac bêga nêbê, “Xomxo ti obêc vông i vin Yesu ge od vông vinên wê i vông ge obêc pɨleva lêm. Nge, ob vô nivɨha vô i.” 12 Kɨyang tige nêl lec xomxo vɨhati yang, ên Anutu ob yê xomxo Yuda** hɨxôn tɨbii ba vɨhati tɨyima, ên Apumtau ge xomxo vɨhati yang, he Apumtau, om obêc vông vɨzid nivɨha vô xomxo vɨhati wê he kɨyag vya lec i ge. 13 Tɨyi xocbê kɨyang wê yêp vac xolac bêga ên nêbê, “Xomxo ti obêc kɨyag vya lec Apumtau ge od Apumtau obêc vô i vêl ên nipaên dɨ vông i dô vac nivɨha.”

14 Lêc xomxo obêc vông i vin Yesu lêm ge od he obêc kɨyag vya lec i bêna? Dɨ he obêc ngô Yesu kɨyang lêm ge, od he ob vông i vin bêna? Dɨ xomxo obêc la nêl kɨyang tige vô he lêm ge, od he ob ngô kɨyang tige bêna? 15 Dɨ Anutu obêc vông xomxo la nêl xolac lêm ge, od xomxo ob nêl xolac tibêna? Ên kɨyang yêp vac xolac bêga nêbê, “Xomxo obêc kô xolac mɨ lam nêl vô il ge od nivɨha yang.”

Islel ngô xolac lê, lêc he o vông i vin lêm

16 Xomxo Islel ngô xolac lê, lêc he tɨbeac o vông i vin lêm, tɨyi xocbê kɨyang wê plopet Aisaia kɨvuu mɨ i yêp vac xolac bêga nêbê, “Apumtau, xomxo vɨhati ge, he o vông i vin kɨyang wê xe nêl ge lêm.” 17 Om il ob xovô bêga bê xomxo obêc vông i vin ge od kehe bêga nêbê he ngô xolac, dɨ xolac wê he ngô ge, xomxo nêl Kɨlisi kɨtong vô he.

18 Om a ob kɨnêg vô xam bêga bê xomxo Islel ge, he ngô xolac, me he ngôên ma? He ngô pyap ila, ên kɨyang yêp vac xolac bêga nêbê,

  • “Xomxo kô xolac mɨ la nêl vac vɨgwe vɨyang vɨyang, dɨ kɨyang wê he nêl ge la tɨyi kɨbun myahɨpu vɨhati yang.”
19 Om a ob kɨnêg kɨyang ngwe hɨxôn vô xam bêga bê xomxo Islel ge, he lungên xolac tige, me? He o lungên lêm. Nge, he xovô pyap, lêc he o vông i vin lêm. Om Anutu nêl kɨyang vô he Islel mɨ i yêp vac kɨpihac wê Moses kɨvuu ilage bêga nêbê,

  • “Tɨbii madɨluhu gee, xam wê he tɨyi xocbê xomxo pɨleva wê pɨyôp maên ge, lêc a ob vông he tu a nuge dɨ vông vɨzid vô he, om xam obêc wê he nipaên dɨ kunac he.”
20 Nang dêc Aisaia nêl Anutu vya yêp seac bêga ên nêbê,

  • “Xomxo wê o myag a ilage lêm ge, od gwêbaga he xovô a, dɨ xomxo wê o kɨnêg a lêm ge, od a hɨlung a vô he.”
21 Lêc Anutu nêl kɨyang lec xomxo Islel bêga ên nêbê,

  • “A tyuc he tɨyi buc vɨhati ên a nêb he i lam vô a, lêc he vô nɨnya kɨtu vô a dɨ pwoo a vyag vac.”
Copyright information for `PTP