Romans 12

Il ob vông icil va vô Anutu i tɨyi xocbê daa

Xam lige, Anutu xo vɨgwe pɨsiv ên il dɨ vông vɨzid levac vô il, om a nêl vô xam bê xam vông xam i loc yadɨluhu vô Anutu i tɨyi xocbê daa ngɨbua wê mavɨha ge, ên Anutu i yê nivɨha. Ên xam obêc vông môp tibêge ge od môp tige tɨyi xocbê xam hi vɨxam pec ên Anutu dɨ pɨmil i lê. Dɨ xam o lêc tɨmu vô môp xocbê xomxo kɨbun ga mi vông ge lêm. Xam vông pɨyôp yuu nɨlôm i loc vô Anutu, ên i pɨlepac xam nɨlôm yuu pɨyôp i vô paha lec, êdêc xam xovô môp wê Anutu xêyaa vin lec nêb il tɨmu vô ge, ên môp tige nivɨha yuu xêseac tɨyi wê ob vông Anutu xêyaa vô nivɨha vô il ge.

Il ob vông yuac ya xovôên wê Anutu vông vô il ge

Anutu vông yuac sinale vô a tɨyi xocbê vɨzid nivɨha ge, om a nêb a ob nêl vô xam vɨhati bêga bê xam o lêc xo bê xam ge tɨbii levac me tɨbii nivɨha i luu vêl lêm. Xam vyac xovô xam lê, dɨ xam toto ge yaxên vông vinên wê Anutu vông vô xam ge dɨ xovô yuac wê xam ob vông ge. Ên il xovô ên il nêbê xomxo tibed, lêc ninɨvi toto. Lêc vɨhati o vông yuac tibed lêm. Nge, toto ge he vông yuac wê yêp vô he ge. Dɨ il ga, il tɨyi xocbê ngang ngang tɨbeac, lêc Kɨlisi vông il lax tu ninɨvi nôn tibed. Om il ngang toto ge, il ob vông yuac dɨ ngɨduma xôn dɨ i tu ninɨvi nôn tibed.

Anutu vông xovôên hɨxôn yuac toto vô il tɨyi xocbê vɨzid wê vông pɨleva vô il ge, om il toto ge il ob vông yuac ya. Dɨ Anutu obêc vông xovôên vô xomxo ti nêb i nêl xolac ge, od xomxo tige i nêl xolac i tɨyi xocbê vông vinên wê yêp vô i ge. Dɨ Anutu obêc vông xovôên vô xomxo ti ên nêb i ngɨdu lie xôn ge, od i xovô yuac wê ob ngɨdu lie xôn ge. Dɨ Anutu obêc vông xovôên vô xomxo ti ên nêb i tɨxuu lie ya xolac ge od i vông yuac wê ob tɨxuu lie ge. Dɨ Anutu obêc vông xovôên vô xomxo ti nêb i ngɨdu vông vinên wê lie vông ge xôn ge od i ngɨdu lie xôn nivɨha. Dɨ xomxo ti obêc vông susu vô lie ge od i vông tɨbeac vô he. Dɨ xomxo ti obêc kô yuac wê ob viac lie ge od i xêyaa i vin lec yuac tige. Dɨ xomxo ti obêc xo vɨgwe pɨsiv ên xomxo dɨ ngɨdu he xôn ge od i ngɨdu he xôn, hɨxôn xêyaa nivɨha.

Il ob dô vac môp xêyaa vin lec maên

Xam xêmyaa i vin lec lime hɨxôn nôn, dɨ xam o lêc kɨtyoo lêm. Xam xona nêm dɨ vô nɨmim vô môp nipaên dɨ hôm môp nivɨha xôn mɨ i yêp pɨlihi. 10 Xam xêmyaa i vin lec lime vông vinên i tɨyi xocbê xam xêmyaa vin lec lime wê xam hi tibed ge, dɨ xam toto ge pɨmil lime dɨ ngɨdu he xôn.

11 Xam nim i o lêc ma ên yuac wê yêp vô xam ge lêm. Nge, xam vông yuac vô Apumtau ya xêkɨzêc wê Myakɨlôhô Ngɨbua vông ge.

12 Kɨyang wê xam vông i vin mɨ dô bin ge, xam bin hɨxôn xêmyaa nivɨha. Dɨ xam le xêkɨzêc vac vɨyin wê xam ob tulec ge. Dɨ xam o lêc sea môp kɨtaaên lêm. Nge, xam kɨtaa i tɨyi buc vɨhati.

13 Dɨ lime vông vinên nên susu obêc ma ên he ge od xam ngɨdu he xôn. Dɨ xomxo vɨyang bangwe obêc val vac xam bom ge, od xam viac he i nivɨha.

14 Dɨ xomxo obêc vông xam vô nipaên ge od xam o lêc kɨtaa vô Anutu bê i vông myavɨwen vô he lêm. Nge, xam kɨtaa vô Anutu ên i vông nivɨha vô he.

15 Lime obêc dô hɨxôn xêyaa nivɨha ge od xam xêmyaa i vô nivɨha hɨxôn he, dɨ he obêc byag ge od xam byag hɨxôn he.

16 Xam viac lime i nivɨha, i tɨyi xocbê xam viac xacxam va nivɨha ge. Dɨ xam o lêc yong xam dɨ nêl bê xam tɨbii levac lêm. Nge, xam dô hɨxôn xomxo wê o kô lê levac lêm ge. Dɨ xam o lêc yong xam dɨ nêl bê xam pɨyôp levac lêm.

17 Xomxo ti obêc vông nipaên vô xam ge od le i lêc vông nipaên i luu nipaên lêm. Xam tɨmu vô môp wê xomxo vɨhati ob yê dɨ xovô nêbê nivɨha ge. 18 Môp obêc yêp ge od xam viac kɨyang vôma dɨ dô malehe hɨxôn xomxo vɨhati. 19 Xam lige, xam o lêc vông nipaên i luu nipaên lêm. Xam vông myavɨwen nipaên i loc vac Anutu vaci vɨgê. Ên Apumtau nêl kɨyang mɨ i yêp vac kɨpihac bêga nêbê, “Aca va tibed wê a obêc vông myavɨwen vô xomxo i luu nipaên wê he vông ge.” 20 Om xam vông i tɨyi kɨyang wê yêp vac xolac bêga nêbê, “Xomxo wê yê xam tɨyiên ma ge, vip obêc den he ge od xam vông yaên vô he, dɨ he obêc nêb num mia ge od xam vông mia vô he mɨ he num. Ên xam obêc vông bêge vô he ge od he ob xo i lax lec nipaên wê he vông ge dɨ ni ob yoc ên he.” 21 Môp nipaên i o lêc vông xam vô nipaên lêm. Nge, xam dô vac môp nivɨha wê ob ngɨnoo môp nipaên vêl ge.

Copyright information for `PTP