Romans 13

Il ob la vac gavman kɨyang kwa ngɨbi

Xam vɨhati, xam dô vac gavman kwa ngɨbi. Ên gavman wê viac xam ge, heche va o vɨnoo he lêm. Nge, Anutu vaci tung he dɨ vông xêkɨzêc vô he. Om xomxo ti obêc pwoo kɨyang wê gavman vông ge vac ge od tɨyi xocbê he pwoo Anutu kɨyang vac hɨxôn, om xomxo tibêge ob kô myavɨwen nipaên, ên Anutu vaci tung gavman. Xomxo wê dô vac môp nivɨha ge ob xona ên gavman lêm. Dom xomxo wê vông môp nipaên ge, od ob xona ên gavman nêbê gavman obêc vông myavɨwen vô he. Om xam obêc nêb xam xonaên ma ge od xam dô vac môp nivɨha ên gavman i pɨmil xam. Ên gavman vɨyang vɨyang tu Anutu nue yuac wê ob ngɨdu xam xôn dɨ vông xam dô nimvɨha ge. Lêc xam obêc vông môp nipaên ge od xam xona ên he, ên xêkɨzêc wê yêp vô he ge, he o kô vɨdaaên lêm. Nge, Anutu vông vô he ên nêb he i tu i nue yuac wê ob vông myavɨwen luu nipaên wê xomxo vông ge. Mêgem xam vô nɨnyam lehe vô gavman kɨyang. Lêc xam o lêc vông ên wê xam xona ên myavɨwen nipaên ge vaci lêm. Nge, xam vông lec kehe bêga bê xam nɨlôm kɨdu xam nêb môp tibêge nivɨha.

Mone wê il mi vông vô gavman ge, kehe yêp vac kɨyang tige hɨxôn, ên gavman vɨyang vɨyang ge he tu Anutu nue yuac wê ob viac yuac wê Anutu vông vô he ge. Mêgem xam vông mone yuac toto ge i loc vô gavman tɨyi xocbê he nêb xam vông vô he ge. Dɨ he wê kô lê gavman dɨ viac xam ge, xam pɨmil he dɨ loc vac he kwa ngɨbi.

Môp xêyaa vin lecên ob vông xolac vô nôn lec

Le i lêc kô lime ti susu dɨ myavɨwen i yêp dia lêm. Ên môp tibed wê yêp bêga nêbê il xêdyaa i vin lecma i yêp i loc buc dia. Ên xomxo ti xêyaa obêc vin lec xomxo ge od tɨyi xocbê vông xolac wê Anutu nêl vô Moses ge vô nôn lec. Ên xolac wê Moses vông ge nêl bêga nêbê, “Le i lêc vông yôdac vêx yuu vux lêm”, dɨ “le i lêc hi xomxo i yib lêm,” dɨ “le i lêc vông yôdac vô xomxo susu lêm,” dɨ “le i lêc doma vô xomxo susu ya lêm.” Lêc xolac tige hɨxôn xolac baba, he xôn vɨhati yang ge, kehe tibed bêga nêbê ông xêmyaa i vin lec lime baba i tɨyi xocbê ông xêmyaa vin lec ôcông va ge. 10 Ên xomxo ti xêyaa obêc vin lec xomxo ngwe ge od obêc vông i vô nipaên lêm. Om xomxo ti obêc dô vac môp xêyaa vin lecên ge, od tɨyi xocbê vông xolac wê Moses vông ge vɨhati vô nôn lec.

11 Mêgem xam lêc dô vac môp tibêgee, ên xam xovô buc wê il dô vac gwêbaga pyap, om xam sea yêpên dɨ kɨdi lec. Ên ilage wê il vông i vin taxlee ge, buc wê Anutu ob kô il mɨ la tung vac ben ge gên yêp teva, lêc gwêbaga, buc tige vô kwabo lec. 12 Om vô kwabo lec wê mapɨtoc ob tip vac dɨ vɨgwe ob vɨdii. Om il ob sea môp mapɨtoc dɨ la le vac xêseac, êdêc vông vevac vô nipaên. 13 Om il ob dô vac môp bôbac tɨyi xocbê xomxo wê la vac xêseac wê hɨyôv vông ge. Om il ob num dɨ vô mavmav dɨ vông môp vaxvax wê nipaên ge hɨxôn lêm, dɨ il ob vông môp yôdac vêx yuu vux lêm, dɨ il ob kunacma dɨ xêma nipaên dɨ do mad vô lige susu lêm. 14 Il ob tɨmu vô môp yuu yuac wê Apumtau Yesu Kɨlisi vông ge, dɨ il ob tɨmu vô môp nipaên wê yêp vac il nɨlôd ge lêm.

Copyright information for `PTP