Romans 15

Il ob tɨmu vô môp wê Kɨlisi vông ge

Il wê il vông i vin xêkɨzêc ge, il ob ngɨdu lige wê gên o vông i vin xêkɨzêc lêm ge xôn dɨ kɨlê vɨyin wê he vông ge. Dɨ il ob vông môp wê ob vô nivɨha vô icil va ge lêm. Nge, il toto ob vông môp wê ob vô nivɨha vô lige vông vinên, ên i ngɨdu vông vinên wê he vông ge xôn, ên he i le xêkɨzêc. Ên môp wê Kɨlisi vông ge, o vông ên nêb i vô nivɨha vô ici va lêm. Nge, môp wê i vông ge, tɨyi xocbê kɨyang wê yêp vac xolac bêga nêbê, “Kɨyang nipaên wê xomxo nêl lec Anutu ge, he nêl lec a hɨxôn.” Kɨyang vɨhati wê xomxo kɨvuu mɨ i yêp vac kɨpihac xolac ge, Anutu nêl ên nêbê i vông xovôên vô il dɨ vông il le xêkɨzêc vac vông vinên dɨ bin buc wê il ob tulec vɨzid vô Anutu ge. Anutu ti wê ngɨdu xomxo xôn dɨ vông he le xêkɨzêc vac vông vinên ge, i ngɨdu xam xôn dɨ vông xam nɨlôm i yêp tibed i tɨyi xocbê môp wê Yesu Kɨlisi vông ge, êdêc xam vɨhati hi vɨxam i pec ên Anutu, wê il lig Apumtau Yesu Kɨlisi ma ge.

Kɨlisi xolac lam vô he Yuda hɨxôn tɨbii ba

Xam hôm lime lec nivɨha i tɨyi xocbê Kɨlisi hôm il lec nivɨha ge, êdêc xam vông Anutu lê i vô levac. A nêl bêga vô xam ên a nêbê Kɨlisi lam tu Yuda** nên xomxo yuac dɨ hôm he lec, ên nêb ob vông kɨyang wê Anutu hɨlu vô bue ilage i vô nôn lec, ên he Yuda i xovô bê Anutu kɨyang ge kɨyang nôn. Dɨ Kɨlisi nêb ob vông xomxo wê o Yuda lêm ge he êno i pɨmil Anutu ên wê i vông vɨzid vô he ge, tɨyi xocbê kɨyang wê yêp vac xolac bêga nêbê,

  • “A ob pɨmil ông lêm vac tɨbii madɨluhu mahɨgun, dɨ a ob vông lɨlo dɨ hi vɨxag i pec ên ông.”
10 Dɨ kɨyang ngwe yêp vac xolac bêga hɨxôn nêbê,

  • “Xam wê xam o Yuda lêm ge, xam xêmyaa i vô nivɨha hɨxôn Anutu nue Yuda.”
11 Dɨ kɨyang ti yêp vac xolac hɨxôn bêga nêbê,

  • “Xam tɨbii ba, xam pɨmil Apumtau lê, dɨ xomxo vɨhati yang i hi vɨxa i pec ên Apumtau.”
12 Dɨ plopet Aisaia kɨvuu kɨyang ti lec Kɨlisi mɨ i yêp bêga nêbê,

  • “Xomxo ti obêc val vac he kɨdu ti wê nêb Jesi bue ge, dɨ xomxo tige ob tu tɨbii baba nên king hɨxôn dɨ viac he, om he baba ob vông i vin dɨ dô bin buc wê xomxo tige ob vông he vô nivɨha lec ge.”
13 Nôn wê xam dɨbin ge, Anutu tu kehe, om obêc ngɨdu xam xôn dɨ vông xêyaa nivɨha hɨxôn kɨyang malehe i lam pup vac xam nɨlôm ên wê xam vông i vin ge. Dɨ xêkɨzêc wê Myakɨlôhô Ngɨbua vông ge i ngɨdu xam xôn, ên xam le pɨlihi vac vông vinên dɨ bin nôn wê xam ob tulec tɨmuên ge.

Pol xêyaa vô nivɨha ên yuac sinale wê vông ge

14 Xam lige, aca va xovô pyap ên a nêbê xam dô vac môp nivɨha, dɨ xovôên nivɨha pup vac xam nɨlôm tɨyi wê xam ob vông xovôên vô lime vông vinên ge. 15 Lêc kɨyang ya wê a kɨvuu vô xam ge, a kɨvuu xêkɨzêc dɨ a o xona lêm, ên a nêb xam pɨyôp i yêp seac. A vông bêge, ên Anutu vông vɨzid vô a 16 nêb a tu i nu yuac ti dɨ la nêl Yesu Kɨlisi kɨtong vô xomxo madɨluhu. Om yuac wê a vông ge tɨyi xocbê xomxo si daa vô Anutu ge, ên a la nêl Anutu xolac vô tɨbii wê o Yuda lêm gee, ên a nêb Myakɨlôhô Ngɨbua i vông he i tu xomxo ngɨbua tɨyi xocbê daa wê Anutu ob yê nivɨha ge.

17 Yesu Kɨlisi ngɨdu a xôn om a xêgyaa vô nivɨha ên yuac wê a mi vông vô Anutu ge. 18 Om a ob nêl lec yuac baba lêm. Nge, a ob nêl lec wê Kɨlisi ngɨdu a xôn dɨ vông xêkɨzêc vô a om a dɨdii tɨbii wê o Yuda lêm gee mɨ la vô Anutu ên a nêb he i vô nɨnya lehe vô Anutu xolac. Om yuac tige, a vông ya kɨyang wê a mi nêl vô he ge, hɨxôn môp wê a mi vông vac he mahɨgun ge, 19 dɨ Anutu vông xêkɨzêc vô a om a vông do levac ya hɨxôn, dɨ xêkɨzêc wê Myakɨlôhô Ngɨbua vông ge ngɨdu a xôn. Mêgem a nêl Kɨlisi xolac vac vɨgwe Jelusalem dɨ vɨgwe yaya hɨxôn mɨ i la tɨyi vɨgwe Ililikam. 20 A vông yuac bêge, ên a nêb a ob la nêl xolac vô tɨbii madɨluhu wê gên o ngô Yesu xolac lêm ge, ên a nêb a ob la vông yuac vac vɨgwe wê xomxo la nêl xolac pyap vac ge lêm, ên ge obêc tɨyi xocbê a la lox xumac lec xomxo ngwe teac kɨsii ge. 21 Om a nêb a ob vông i tɨyi xocbê kɨyang wê yêp vac xolac bêga nêbê,

  • “Xomxo wê gên o ngô Kɨlisi lê lêm ge, he ob yê i, dɨ he wê gên o ngô i xolac lêm ge, he ob ngô dɨ xovô.”

Pol nêb ob la vɨgwe Lom yuu Spên

22 Buc tɨbeac ge, yuac hôm a xôn om a o tɨyi wê a ob loc vô xam ge lêm. 23 Tɨyi klismas tɨbeac ge, a nêb a ob loc xê xam, lêc a o loc lêm. Dɨ gwêbaga a vông yuac vac vɨgwe tigae vɨhati pyap, 24 om a nêb a ob loc vô xam. Om buc wê a ob la vɨgwe Spên ge, od a ob mɨloc vô xam taxlee, dɨ il dô buc ya ên i vông a xêgyaa i vô nivɨha. Pyap dêc xam ngɨdu a xôn vac môp ên a la Spên.

25 Lêc gwêbaga a ob la Jelusalem ên la ngɨdu lige wê Anutu nue gee xôn. 26 Ên xomxo vông vinên vac vɨgwe Masedonia yuu Glik ga nêl kɨyang pyap dɨ kɨtuc mone ên nêb ob vông i loc Jelusalem ên i loc ngɨdu he Yuda** vông vinên wê nên susu maên ge xôn. 27 Heche va nêb he ob vông mone tige vô he Yuda, lêc mone tige wê he obêc hi myavɨwen wê he Yuda kô xolac mɨ la nêl vô he ilage. Vɨzid wê Anutu vông vô he Yuda ge la vô tɨbii baba hɨxôn dɨ vông he kɨnu hɨxôn nɨlô vô nivɨha lec, om gwêbaga he tɨbii baba ob vông vɨzid wê ninɨvi xe ge i la vô he Yuda ên i ngɨdu he xôn.

28 Om a ob kô mone wê he Masedonia yuu Glik kɨtuc pyap ge dɨ kô mɨ la vông vô xomxo Jelusalem, dɨ yuac tige obêc pyap ge od a ob mɨloc vô xam dɨ la Spên. 29 Dɨ a xovô ên a nêbê a obêc loc vô xam ge od a obêc mɨloc hɨxôn vɨzid wê Kɨlisi vông ge ên i hɨvun xam xôn.

30 Xam lige, xam tu il lig Apumtau Yesu Kɨlisi xe dɨ dô vac xêyaa vin lecên wê Myakɨlôhô Ngɨbua vông ge, om a nêl vô xam bê xam ngɨdu a xôn ya kɨtaaên. Xam kɨtaa xêkɨzêc vô Anutu ên i ngɨdu a xôn 31 dɨ i vô a vêl ên xomxo Judia wê hɨngoo Yesu xolac ge. Dɨ mone wê a ob kô mɨ la vông vô xomxo vông vinên Jelusalem ên a nêb i ngɨdu he xôn ge, xam kɨtaa vô Anutu ên he xêyaa i vin lec mone tige dɨ he i yê nivɨha. 32 Anutu obêc lee yuu ge od a obêc mɨloc vô xam hɨxôn xêgyaa nivɨha dɨ loc dô seac vêl hɨxôn xam. 33 Mêgem Anutu ti wê kɨyang malehe kehe ge, i dô hɨxôn xam vɨhati. Kɨyang nôn.

Copyright information for `PTP