Romans 3

Anutu nêl Yuda nên nipaên yêp seac vô he manôn

Om xomxo Yuda** ngɨnoo tɨbii madɨluhu vêl lec vatya? Dɨ môp ninɨvi gôlên ge ob vô nivɨha vô he lec vatya? Xam wê. Yuda tulec vɨzid levac luu xomxo baba ge vêl. Vɨzid taxlee bêga nêbê Anutu vɨnoo he dɨ nêl i xolac vô he nêb he i viac. Lêc he ya o vông i vin xolac tige lêm. Om obêc bêna? Mêd môp wê he vông ge obêc vông Anutu sea i kɨyang wê nêl vô he ge, me? Ma vêl. Anutu ob sea i kɨyang ti lêm. Ên il vɨhati yang obêc nêl kɨyang kɨtyooên, dom Anutu tibed ge wê obêc nêl kɨyang hɨxôn nôn, tɨyi xocbê kɨyang wê nêl lec Anutu mɨ i yêp vac xolac bêga ên nêbê,

  • “Kɨyang wê ông nêl vô xomxo ge, he obêc ngô dɨ xovô nêbê nivɨha, dɨ he ti obêc nêb vông kɨyang ti vô ông ge od ông kɨyang nôn obêc ngɨnoo he vêl.”
Môp nipaên wê il vông ge obêc nêl môp nivɨha wê Anutu vông ge kehe kɨtong vô xomxo ge, od il ob nêbê va? Il ob nêl bê môp wê Anutu ob vông myavɨwen vô xomxo lec nên nipaên ge, mêd Anutu vông i so, me? Kɨyang tiga a nêl i tɨyi xomxo pɨyôp wê mi nêl ge. Lêc kɨyang tibêge kɨyang kɨtyooên. Ên môp wê Anutu vông ge tɨyiên obêc ma ge od o tɨyi wê ob yaxên xomxo nên kɨyang ge lêm. Xomxo ya nêl ên he nêbê kɨyang kɨtyooên wê he mi tɨmu vô ge obêc vông Anutu kɨyang nôn yêp seac dɨ vông i lê i vô levac, om Anutu o tɨyi wê ob nêl bê he xomxo nipaên dɨ vông myavɨwen vô he ge lêm. He ya nêl ên he nêbê, “Om il ob vông môp nipaên i luu vêl, ên nivɨha obêc val lec tige.” Kɨyang tibêge o tɨyi lêm. Lêc xomxo ya so vya lec a ên nêbê a mi nêl kɨyang tibêge. Om xomxo tibêgee obêc tulec myavɨwen nipaên tɨyi môp nipaên wê he mi vông ge.

Xomxo kɨbun ga vɨhati dô vac nipaên

Om il ob nêbê va? Xe Yuda ngɨnoo xomxo baba vêl, me? Ma vêl. Ên a nêl pyap vô xam ên a nêbê xe Yuda hɨxôn xam tɨbii ba, il xôn vɨhati dô vac nipaên nɨlô. 10 Tɨyi xocbê xolac nêl bêga ên nêbê,

  • “Xomxo wê Anutu ob yê nêb he xomxo nivɨha ge, ti dôên ma.
11 Dɨ xomxo pɨyôp nivɨha ti o dô lêm, dɨ xomxo wê nêb ob myag Anutu mɨ la tulec nôn ge, ti o dô lêm. 12 Ên xomxo vɨhati vô nɨmi vô Anutu dɨ la vac môp nipaên nɨlô, om he ti o vông môp nivɨha ti lêm. Ma vêl. 13 He mya mi nêl kɨyang nipaên tɨyi xocbê lôva wê xomxo yibên la yêp vac ge lêc mya tax dɨ nuhu lam ge, om he mya mi nêl kɨyang kɨtyooên, dɨ kɨyang nipaên wê he nêl ge la vông xomxo vô nipaên tɨyi xocbê myel mya kɨlin wê nga xomxo ge. 14 He mi nêl vya lôt xomxo ên nêb i yib vêl. 15 He tup lutibed ên nêb he ob la hi xomxo i yib. 16 Dɨ môp wê he vông ge vông xomxo vô nipaên dɨ vông he dô vac vɨyin. 17 He lungên môp wê ob dô vac kɨyang malehe ge, 18 dɨ he o xona ên Anutu lêm.” Xolac nêl bêge. 19 Il xovô ên il nêbê kɨyang wê yêp vac xolac ge Anutu nêl vô xomxo wê dô vac xolac nɨlô ge ên nêb he i tɨmu vô, lêc il o tɨmu vô vɨhati lêm, om xomxo ti o tɨyi wê ob nêl vô Anutu bê i xomxo nivɨha wê tɨmu vô xolac vɨhati ge lêm. Nge, xomxo kɨbun ga vɨhati tɨyi wê ob tulec myavɨwen vô Anutu manôn ge. 20 Ên xomxo obêc nêb tɨmu vô xolac wê Anutu nêl vô Moses ge od môp ge o tɨyi wê ob vông Anutu yê he nivɨha ge lêm, ên xolac wê Moses vông ge nêl kɨtong vô il ên nêbê il tɨbii nidpaên.

Xomxo wê vông i vin Yesu ge, Anutu ob yê nêb he xomxo nivɨha

21 Gwêbaga môp wê Anutu ob yê xomxo nêb he xomxo nivɨha ge lam yêp seac. Môp tige, kehe o yêp vac Moses xolac lêm, lêc Moses xolac hɨxôn plopete kɨyang nêl lec môp tige hɨxôn. 22 Môp yêp bêga ên nêbê xomxo ti obêc vông i vin Yesu Kɨlisi ge od Anutu ob yê nêb i xomxo nivɨha wê nipaên ti o yêp vô i ge lêm. Dɨ Anutu ob vông vô xomxo wê vông i vin ge vɨhati tɨyima, ên xomxo ngwe o bangwe dɨ ngwe bangwe lêm. 23 Nge, il vɨhati yang, il vông môp nipaên, om il o tɨyi wê il ob tulec xêseac wê Anutu vông ge lêm. 24 Lêc Anutu xo vɨgwe pɨsiv ên il om vông vɨzid levac vô il bêga ên nêbê vông Yesu Kɨlisi lam vô il vêl ên nipaên, om Anutu yê il nêbê il xomxo nivɨha. Lêc il o kɨsuu ya susu ti lêm. Nge, Anutu vông pɨleva vô il lec yuac nivɨha wê Yesu Kɨlisi vông ge. 25 Anutu vông Yesu lam yib mɨ kɨpyax i hi sea ên nêbê xomxo i vông i vin Yesu, ge od Anutu obêc kɨtya he nên nipaên vêl. Anutu vông Yesu lam ên nêb môp wê ob yê xomxo nêb nivɨha ge i yêp seac vô xomxo, ên ilage Anutu yê nipaên wê xomxo vông ge, lêc o vông myavɨwen vô he lêm. Nge, hôm xôn mɨ i yêp. 26 Lêc gwêbaga Anutu kɨtya il nêd nipaên vêl lec Yesu Kɨlisi, om il ob xovô bê Anutu ge xêseac pɨleva dɨ nivɨha kehe, dɨ xomxo wê vông i vin Yesu ge Anutu ob yê he tɨyi xocbê xomxo nivɨha.

27 Om môp ti yêp wê il ob kô il lec ge, me? Môp ti o yêp bêge lêm. Mêd il ob kô il lec ên wê il tɨmu vô xolac wê Moses vông ge, me? Ma vêl. Ên Anutu yê il nivɨha lec vông vinên wê il vông ge, om o tɨyi wê il ob yong il ge lêm. 28 Ên il xovô ên il nêbê môp wê Anutu ob yê xomxo nivɨha ge, kehe o yêp vac xolac wê Moses vông ge lêm. Nge, kehe yêp vac wê xomxo obêc vông i vin Yesu Kɨlisi ge.

29 Il ob nêl bê Anutu tu Yuda** vaci Anutu dɨ o tu tɨbii baba Anutu lêm, me? Ma vêl. Tɨbii wê o Yuda lêm ge, Anutu tu he Anutu hɨxôn. 30 Vɨxôhɨlôg nôn, Anutu tibed, om tɨbii Yuda wê ninɨvi gôlên ge obêc vông i vin ge od Anutu ob yê he nivɨha, dɨ tɨbii baba wê gôlên ninɨvi ma gee obêc vông i vin ge od Anutu ob yê he nivɨha êno. 31 Lêc môp wê il vông i vin Yesu ge ob kɨtya Moses xolac vêl lêm. Nge, il ob hôm Moses xolac xôn mɨ i yêp hɨxôn.

Copyright information for `PTP