Romans 4

Anutu yê Eblaham nivɨha ên wê vông i vin ge

Om il ob nêl kɨyang bêna lec il bug Eblahamê? Anutu obêc yê Eblaham nivɨha lec wê vông yuac nivɨha ge od Eblaham obêc tɨyi wê ob yong i ge, lêc o tɨyi wê ob yong i vô Anutu manôn ge lêm. Ên kɨyang yêp vac kɨpihac xolac bêga ên nêbê, “Eblaham vông i vin Anutu om Anutu yê vông vinên wê i vông ge, nêb i xomxo nivɨha.” Il xovô ên il nêbê yuac wê yêp vô il gê kɨbun ga, xomxo ti obêc vông yuac dɨ kô mone lec ge, od mone wê i kô ge, tɨbii o vông pɨleva vô i lêm. Nge, vông lec yuac wê i vông ge. Xomxo môp bêge yêp, lêc môp wê Anutu vông ge o ngwe bêge lêm. Ên Anutu o yê yuac wê xomxo vông ge nêbê i xomxo nivɨha lêm. Nge, ob yê wê xomxo vông i vin ge dɨ nêl ên nêb i xomxo nivɨha lec môp vông vinên tibed. Ên Anutu ge wê kɨtya il nêd nipaên vêl dɨ yê il tɨyi xocbê xomxo wê nipaên ti o yêp vô il lêm ge. Devit êno nêl kɨyang lec xomxo wê Anutu yê nêb he xomxo nivɨha ge, ên nêbê he hi vɨxa pec ên wê Anutu yê he nivɨha ge, lêc kehe o yêp vac yuac nivɨha wê he vông ge lêm. Om Devit kɨyang yêp bêga ên nêbê,

  • “Xomxo wê Anutu kɨtya he nên nipaên vêl dɨ hi i yib ge, he ob dô hɨxôn xêyaa nivɨha.
Dɨ xomxo wê Anutu o hôm he nên nipaên xôn lêm ge, od he ob dô hɨxôn xêyaa nivɨha.” Om kɨyang tige yêp vô xomxo tina? Mêd yêp vô he Yuda wê gôl ninɨvi ge vaci, me yêp vô xomxo wê gôlên ninɨvi ma ge hɨxôn? Ge nêl lec xomxo vɨhati. Ên kɨyang yêp bêga ên nêbê, “Vông vinên wê Eblaham vông ge, Anutu yê ên nêbê i xomxo nivɨha.” 10 Om xam xovô lê. Vô buc tina Anutu yê Eblaham nêbê i xomxo nivɨha? Ge nêl vô buc wê Eblaham gôl ninɨvi pyap ge, me nêl vô buc wê ninɨvi gôlên gên ma ge? Ge nêl vô buc wê Eblaham gôlên ninɨvi gên ma ge. 11 Ên buc wê ninɨvi gôlên gên ma ge od Eblaham vông i vin Anutu tax dɨ Anutu yê nêb i xomxo nivɨha. Pyap dêc gôl ninɨvi tɨmuên ên nêbê môp ninɨvi gôlên i nêl kɨtong bê Anutu yê Eblaham nêb i xomxo nivɨha ên wê vông i vin ge. Mêgem tɨbii wê ninɨvi gôlên ma gee, lêc he vông i vin Anutu dɨ Anutu yê he nivɨha, om Eblaham tɨyi xocbê he bu. 12 Dɨ xomxo wê gôlên ninɨvi gee, he êno tɨyi xocbê Eblaham bue. Lêc o nêl kɨyang lec ninɨvi gôlên pɨleva mô lêm. Nge, nêl lec he wê gôl ninɨvi dɨ vông i vin tɨyi xocbê Eblaham vông i vin vô buc wê gên o gôl ninɨvi lêm ge.

Kɨyang wê Anutu hɨlu vô Eblaham ge ob vô nôn lec vô xomxo wê vông i vin ge

13 Ilage Anutu hɨlu kɨyang vô Eblaham he bue ên nêbê ob vông kɨbun vɨhati vô he. Lêc kɨyang tige Anutu o hɨlu vô Eblaham ên wê mi tɨmu vô xolac ge lêm. Nge, hɨlu vô Eblaham ên wê vông i vin Anutu om Anutu yê nêbê i xomxo nivɨha ge. 14 Ên kɨyang wê Anutu hɨlu pyap ge obêc vô nôn lec vô xomxo ên wê he mi tɨmu vô Moses xolac ge, od vông vinên wê he vông ge obêc pɨleva, dɨ kɨyang wê Anutu hɨlu vô he ge, he ob yê tɨyi xocbê kɨyang pɨleva. 15 Il xovô ên il nêbê xomxo ti obêc pwoo Moses xolac vac ge od ob tulec myavɨwen. Xolac yêpên obêc ma ge od o tɨyi wê il ob nêl bê xomxo pwoo kɨyang vac ge lêm. Lêc xolac yêp, om vông xovôên vô il.

16 Om kɨyang wê Anutu hɨlu vô Eblaham ge ob vô nôn lec vô xomxo wê vông i vin ge, ên vɨzid wê Anutu hɨlu ge, Anutu nêb ob vông pɨleva vô Eblaham bue vɨhati. Lêc ob vông vô xomxo wê mi tɨmu vô Moses xolac ge vaci lêm. Nge, ob vông vô xomxo vɨhati wê vông i vin xocbê Eblaham ge. Eblaham ge xocbê il vɨhati bug mugên, 17 tɨyi xocbê kɨyang wê Anutu nêl vô Eblaham mɨ i yêp vac xolac bêga ên nêbê, “A vɨnoo ông tu xomxo vɨhati bu.” Mêgem kɨyang tige vô nôn lec mɨ yêp vô Anutu. Anutu ti wê Eblaham vông i vin i ge, ge wê ob tɨpi vô xomxo yibên kɨdi lec mavɨha, dɨ i wê ob nêl susu wê gên ma ge vɨhati ob lam le seac.

18 Anutu nêl vô Eblaham ên nêbê, “Bume obêc vô tɨbeac hɨwocên.” Eblaham ngô kɨyang tige dɨ vông i vin ên nêbê obêc vô nôn lec. Môp ti o yêp wê kɨyang ob vô nôn lec ge lêm, lêc Eblaham vông i vin xêkɨzêc dɨ yaxên kɨyang. Mêgem Eblaham tɨyi xocbê xomxo tɨbeac, kɨnu i. 19 Eblaham vô kɨpwoc dɨ klismas wê i vông ge vô kwabo lec 100 dɨ vɨnê Sela êno vô vêxta om yuu o tɨyi wê yuu ob kô nue ti ge lêm. Eblaham xo bêge lê, lêc vông vinên wê i vông ge yêp xêkɨzêc ta, 20 dɨ o sea vông vinên wê i vông ge lêm. Dɨ nɨlô o la yuu lec kɨyang wê Anutu hɨlu vô i ge lêm. Nge, vông i vin xêkɨzêc ta dɨ pɨmil Anutu, 21 ên Eblaham xovô vɨnux yang ên nêbê, “Anutu tɨyi wê ob vông kɨyang wê hɨlu vô a ge ob vô nôn lec.” 22 Mêgem Anutu yê vông vinên wê Eblaham vông ge nêb Eblaham xomxo nivɨha.

23 Kɨyang yêp vac xolac bêga ên nêbê, “Anutu yê nêb i xomxo nivɨha.” Kɨyang tige o nêl lec Eblaham tibed lêm. 24 Nge, nêl lec il xôn vɨhati, ên nêb il obêc vông i vin Anutu wê tɨpi vô il lig Apumtau Yesu kɨdi lec vac yibên ge, od Anutu ob yê il nêb il xomxo nivɨha. 25 Ên Anutu vông Yesu lam yib ên il nêd nipaên, dɨ Anutu tɨpi vô Yesu kɨdi lec vac yibên ên nêb ob yê il tɨyi xocbê il xomxo nivɨha.

Copyright information for `PTP