Romans 5

Anutu yê ên nêb il xomxo nivɨha

Il vông i vin Yesu om Anutu yê nêb il xomxo nivɨha, mêgem il lig Apumtau Yesu Kɨlisi vông Anutu xêyaa myavɨnê tip la dɨ tung il la dô vac xêyaa vin lecên wê Anutu vông ge. Yesu vaci dɨdii il mɨ la tung vac vɨzid yuu malehe mɨ il dô vac gwêbaga, dɨ il vông i vin ên il nêbê obêc buc tɨmuên ge od il ob la dô vac xêseac hɨxôn Anutu, om gwêbaga il ob dô dɨ yaxên buc tige hɨxôn xêdyaa nivɨha. Lêc il ob hi vɨxad i pec ên kɨyang tige mô lêm. Nge, il ob hi vɨxad i pec ên vɨyin wê ob val vô il ge hɨxôn. Ên il xovô ên il nêbê vɨyin tige ob vông il le xêkɨzêc, dɨ il obêc le xêkɨzêc vac vɨyin ge od il ob tɨyi xocbê xomxo wê Anutu yaxên he, lêc he le xêkɨzêc om Anutu yê nêbê nivɨha ge, dɨ Anutu obêc yê il nivɨha ge od il ob vông i vin dɨ yaxên vɨzid wê Anutu obêc vông vô il tɨmuên ge. Dɨ il obêc vông i vin mɨ yaxên vɨzid tige ge od vông vinên wê il vông ge obêc vɨdaaên lêm, ên Anutu obêc vông i vô nôn lec tɨmuên. Il xovô bêge, ên Myakɨlôhô Ngɨbua wê Anutu vông i lam vô il ge vông xêyaa vin lecên wê Anutu vông ge lam hɨvun il xôn.

Ilage il xêkɨzêc o tɨyi wê ob vô il vêl ge lêm, lêc vô buc gwêbaga Kɨlisi lam yib, ên nêb ob kɨtya il wê il vô nɨmid vô Anutu ge nêd nipaên vêl. Môp wê il xomxo vông ge bêga nêbê xomxo ti ob yib mɨ kɨsuu xomxo nivɨha ti lec lêm. Lêcom mêd xomxo ti ti tɨyi wê ob vông he vac yibên ên kɨsuu xomxo nivɨha lec. Dom môp wê Anutu vông ge yêp bêga ên nêbê yê wê il gên dô vac nipaên nɨlô ge, om vông Yesu lam yib ên nêb ob ngɨdu il xôn, om môp tige nêl kɨtong seac bêga nêbê Anutu xêyaa vin lec il luu vêl. Yesu hi vông Anutu yê il nivɨha dɨ kɨtya il nêd nipaên vêl om il xovô vɨnux ên il nêbê Yesu ob vô il vêl ên xêyaa myavɨnê wê Anutu ob vông vô il tɨmuên ge. 10 Ên ilage Anutu yê il tɨyi xocbê tɨbii wê vông vevac vô i ge, lêc nu tuc Yesu lam yib om vông kɨsoac ên il dɨ vông il lax dô hɨxôn ma Anutu. Il dô hɨxôn Anutu, om il xovô vɨnux ên il nêbê mavɨha wê Yesu vông ge obêc vông il la dô madvɨha dɨ ob vô nivɨha vô il luu vêl. 11 Dêc kɨyang o tibed ge lêm. Il ob hi vɨxad i pec ên Anutu ên wê il lig Apumtau Yesu Kɨlisi dɨdii il lax dô hɨxôn ma Anutu hɨxôn kɨyang malehe ge.

Adam vông xomxo dô vac môp yibên, dɨ Kɨlisi vông xomxo dô vac môp mavɨha

12 Il xovô bêga ên il nêbê xomxo tibed wê nêbê Adam ge pwoo kɨyang vac, om môp nipaên tige vô levac gê kɨbun, dɨ nipaên tige dɨdii il vac yibên, om yibên sox vac sox vac mɨ la hɨvun xomxo vɨhati xôn, ên xomxo vɨhati vông môp nipaên. 13 Anutu gên o vông xolac vô Moses lêm dɨ nipaên yêp lec kɨbun tax, lêc xolac gên ma, om o tɨyi wê ob nêl nipaên toto ge lêm. 14 Lêc môp wê yibên ge yêp vô xomxo vɨhati vô buc wê Adam vông ge dɨ i lam tyip vô buc wê Moses vông ge hɨxôn. Vɨxôhɨlôg, xomxo tigee he ya o pwoo Anutu kɨyang vac tɨyi xocbê Adam ge lêm, lêcom he vɨhati yib hɨxôn.

Adam ge tɨxuu lec xomxo ngwe wê val tɨmuên ge,
15 lêc nipaên wê Adam vông ge o tɨyi xocbê vɨzid wê Anutu vông vô il ge lêm. Ên xomxo tibed vông nipaên om xomxo vɨhati ob yib, lêc Anutu xo vɨgwe pɨsiv ên il om vông vɨzid nivɨha lam hɨvun il tɨbeac xôn lec Yesu Kɨlisi nôn tibed. Om il kô vɨzid tɨbeac luu vêl, lêc il o kɨsuu ya susu lêm. Nge, Anutu vông pɨleva vô il. 16 Om vɨzid wê Anutu vông pɨleva vô il ge, nôn o tɨyi xocbê nôn wê yêp vac nipaên wê Adam vông ge lêm. Ên Adam vông môp nipaên om Anutu yaxên lêc nêbê xomxo ob yib mɨ la vac nipaên. Dom xomxo wê tɨmuên gee he pwoo Anutu kɨyang vac, lêc Anutu xo vɨgwe pɨsiv ên he dɨ vông vɨzid yuu malehe vô he bêga nêbê kɨtya he nên nipaên vêl dɨ yê nêb he xomxo nivɨha. 17 Ilage Adam vông môp nipaên, om môp yibên hɨvun xomxo kɨbun ga vɨhati xôn ên wê xomxo tige tibed vông nipaên ge. Lêc môp nivɨha wê xomxo tibed Yesu Kɨlisi vông ge luu môp nipaên wê Adam vông ge vêl. Ên Anutu vông vɨzid levac vô xomxo om kɨtya he nên nipaên vêl dɨ yê nêb he xomxo nivɨha lec yuac wê Yesu vông ge, om xomxo obêc vông i vin Yesu ge od he ob kô lê levac dɨ dô mavɨha luta lêc luta.

18 Xomxo tibed wê nêbê Adam ge wê vông môp nipaên ilage, om myavɨwen nipaên wê i vông ge tulec xomxo vɨhati hɨxôn, lêc xomxo tibed Yesu Kɨlisi vông môp nivɨha, om Anutu kɨtya xomxo vɨhati nên nipaên vêl dɨ vông he dô mavɨha. 19 Xomxo tibed ge pwoo kɨyang vac, om vông xomxo tɨbeac dô vac nipaên. Lêc xomxo ngwe bed Yesu Kɨlisi wê vô nɨnya lehe vô Anutu kɨyang mɨ vông i vô nôn lec, om môp tige vông Anutu yê xomxo tɨbeac nêb he xomxo nivɨha.

20 Anutu vông xolac vô Moses, ên nêb i nêl xomxo nên nipaên i yêp seac, mêgem môp wê xomxo pwoo xolac vac ge vô levac vô he, lêc xêyaa vin lecên yuu malehe wê Anutu vông ge, levac mabu luu vêl. 21 Vɨxôhɨlôg, môp nipaên hɨvun xomxo vɨhati yang xôn dɨ he dô vac môp mayibên, lêc gwêbaga vɨzid levac wê Anutu vông ge lam hɨvun il xôn, om Anutu kɨtya il nêd nipaên vêl dɨ yê il ên nêb il xomxo nivɨha wê il ob dô madvɨha luta lêc luta. Vɨzid wê Anutu vông ge kehe lec il lig Apumtau Yesu Kɨlisi nôn tibed.

Copyright information for `PTP