Romans 6

Il xib hɨxôn Kɨlisi

A nêl gwêba ên a nêbê vɨzid wê Anutu vông ge luu nipaên wê il vông ge vêl, om il ob nêl kɨyang bêna? Il ob vông môp nipaên i luu vêl êdêc Anutu xêyaa i vin lec il luu vêl dɨ i kɨtya il nêd nipaên vêl, me? Ma vêl. Ên il sea môp nipaên la vêl pyap om il ob tɨmu vô môp tigee i tii vac lêm. Buc wê il lipac mia lec Yesu Kɨlisi lê ge od tɨyi xocbê il xib hɨxôn Yesu. Lêc mêd xam lungên kɨyang tige? Buc wê il lipac mia ge od tɨyi xocbê il xib hɨxôn Kɨlisi mɨ la vac lôva, lêc xêkɨzêc yuu xêseac wê Mag Anutu vông ge tɨpi vô Kɨlisi kɨdi lec mavɨha, om vông il kɨdi lec madvɨha hɨxôn dɨ dô vac môp paha.

Il dô madvɨha hɨxôn Kɨlisi

Il xib hɨxôn Kɨlisi, om il ob xovô bêga hɨxôn bê il ob kɨdi lec madvɨha tɨyi xocbê Kɨlisi kɨdi lec mavɨha ge. Il xovô ên il nêbê il nɨlôd nipaên yib hɨxôn Kɨlisi lec xax pola, mêgem xêkɨzêc wê il nɨlôd nipaên vông ge tip la vêl, om nipaên ti ob hôm il xôn nang lêm. Ên xomxo wê yib ge, môp nipaên ti o tɨyi wê ob ku he xôn ge lêm.

Il xib hɨxôn Kɨlisi pyap, mêgem il vông i vin ên il nêbê il ob dô madvɨha hɨxôn Kɨlisi. Ên il xovô ên il nêbê Kɨlisi kɨdi lec mavɨha vac yibên dɨ obêc yib i tii vac nang lêm, ên xêkɨzêc wê yibên vông ge ob hôm i xôn lêm. 10 Yesu yib lu tibed, om kɨtya il nêd nipaên vêl, dɨ gwêbaga dô mavɨha hɨxôn Anutu. 11 Mêgem xam xovô bêga bê xam êno o dô vac xêkɨzêc wê nipaên vông ge tii vac nang lêm, mêd gwêbaga xam dô mamvɨha hɨxôn Anutu lec yuac wê Yesu Kɨlisi vông ge.

Il ob tɨmu vô môp nivɨha

12 Mêgem xam o lêc vông xam vac môp nipaên lêm, dɨ xam o lêc tɨmu vô môp nipaên wê xam nɨlôm kɨdu xam ên ge lêm. 13 Xam o lêc vông nimnɨvi i loc vac môp vɨlu wê nipaên ge lêm. Xam vông nɨlôm i loc dɨluhu vô Anutu, ên xam tɨyi xocbê xomxo wê kɨdi lec vac yibên mɨ dô mavɨha ge, om xam vông xam i loc yadɨluhu vô Anutu, dɨ dô vac môp nivɨha. 14 Môp nipaên o tɨyi wê ob hôm xam xôn ge lêm. Ên xam o dô vac xolac wê Moses vông ge kwa ngɨbi lêm. Nge, xam dô vac vɨzid wê Anutu vông ge kwa ngɨbi.

15 Il o dô vac Moses xolac kwa ngɨbi lêm. Nge, il dô vac vɨzid wê Anutu vông ge. Om il obêc nêb va lec môp tige? Tɨyi wê il ob vông môp wê nipaên ge, me? Ma vêl. 16 Om xam wê lê. Xam obêc la vac xomxo ti kwa ngɨbi dɨ vô nɨnyam lehe vô kɨyang wê i nêl ge od xam tu xomxo tige nue yuac. Om xam obêc la vac môp nipaên kwa ngɨbi dɨ tu môp nipaên nue yuac ge od xam obêc wib. Lêc xam obêc la vac Anutu kwa ngɨbi dɨ vông i kɨyang vô nôn lec ge od xam obêc kô nôn nivɨha wê Anutu ob yê xam nêb xam xomxo nivɨha ge. 17 Om il ob hi vɨxad i pec ên Anutu, ên ilage xam dô vac môp nipaên kwa ngɨbi, lêc gwêbaga xam dô vac Anutu xolac kwa ngɨbi dɨ xam vô nɨnyam lehe vô xolac dɨ hôm xôn mɨ i yêp vac nɨlôm. 18 Anutu vô xam vêl ên môp nipaên wê hôm xam xôn ilage, dɨ xam tu Anutu nue yuac wê xam ob vông môp nivɨha ge. 19 Il ga xomxo kɨbun wê il o vyac xovô Anutu kɨyang lêm, om kɨyang wê a nêl lec nue yuac ge, a nêl i tɨyi xocbê il mi nêl ge, ên a nêb i vông xovôên vô xam. Om kɨyang yêp bêga nêbê ilage xam vông nɨlôm yuu nimnɨvi la vac môp wê ningeac yuu nipaên ge dɨ xam pwoo Anutu kɨyang vac luu vêl, om xam dô tɨyi xocbê môp nipaên nue yuac xam. Lêc gwêbaga, xam dô tɨyi xocbê Anutu nue yuac, om xam vông nɨlôm yuu nimnɨvi i loc vô môp nivɨha dɨ xam tu xomxo ngɨbua lec.

20 Vô buc ilage wê xam tu môp nipaên nue yuac ge, xam o dô vac môp nivɨha kwa ngɨbi lêm. 21 Môp wê xam mi vông ilage, xam kô nôn nivɨha lec môp tige, me? Ma vêl, xam o kô nôn nivɨha lec môp tige lêm. Ên môp tibêge ob vô nôn nipaên bêga bê xomxo ob yib lec, om gwêbaga xam nim yoc ên môp nipaên wê xam mi vông ilage. 22 Lêc Anutu vô xam vêl ên nipaên wê ku xam xôn ilage dɨ xam tu Anutu nue yuac, om xam kô nôn nivɨha bêga nêbê xam tu xomxo ngɨbua dɨ xam ob dô mamvɨha luta lêc luta. 23 Ên môp nipaên ob vông myavɨwen nipaên vô xomxo bêga bê he ob yib. Lêc vɨzid wê Anutu vông pɨleva vô il ge bêga ên nêbê il lig Apumtau Yesu Kɨlisi lam yib ên il nêd nipaên om il ob dô madvɨha luta lêc luta.

Copyright information for `PTP