Romans 7

Il o dô vac Moses xolac kwa ngɨbi lêm

Xam lige, a ob nêl kɨyang ti vô xam lec Moses xolac wê xam mi ngô ge. Kɨyang yêp bêga nêbê xomxo wê dô vac Moses xolac kwa ngɨbi ge, od ob dô vac i tɨyi buc wê dô mavɨha ge dɨ i la tyip vô buc wê ob yib ge, lêc obêc yib ge od ob dô vac Moses xolac kwa ngɨbi i tii vac lêm. Môp tige xam xovô pyap. Môp wê yêp kɨbun ga bêga nêbê vêx ti obêc kô vux ge od xolac nêl kɨtong ên nêbê vêx i dô hɨxôn lɨya i tɨyi buc wê ob dô mavɨha ge. Lêc lɨya obêc yib ge od xolac wê nêl nêbê i dô vac lɨya kwa ngɨbi ge ob tip vac. Xolac nêl bêge, om lɨya obêc gên dô mavɨha dɨ vêx la kô vux paha ge, od xomxo ob nêl vêx tige nêbê vêx yôdac. Lêc lɨya obêc yib ge od xolac wê vêx la vac lɨya kwa ngɨbi ge tip vac, om vêx tige obêc kô vux ti ge od o tɨyi xocbê vông môp yôdac ge lêm. Nge, ge tɨyi môp nivɨha.

Om xam lige, kɨyang tige nêl kɨyang tɨxuuên lec il, ên Kɨlisi yib om tɨyi xocbê il xib hɨxôn i dɨ il o dô vac Moses xolac kwa ngɨbi lêm. Dɨ gwêbaga il dô vac xomxo ngwe kwa ngɨbi. Ge a nêl lec Kɨlisi ti wê Anutu tɨpi vô i vac yibên mɨ i kɨdi lec mavɨha, ên nêbê il vông i vin dɨ il dô vac môp nivɨha wê Anutu vông ge. Ilage il tɨmu vô môp tɨyi wê icil va xovô ge, lêc kɨyang wê yêp vac Moses xolac ge vông nipaên wê yêp vac il nɨlôd ge kɨdu il om il vông môp nipaên. Dɨ nipaên vông yuac vac il nidnɨvi om vông il tulec nôn wê yibên ge. Lêc il xib hɨxôn Kɨlisi om Anutu pɨwelac il vêl ên Moses xolac wê ku il xôn ge, om gwêbaga il ob vông yuac wê Anutu vông ge. Lêc il ob vông i tɨyi môp tɨkwê wê yêp vac Moses xolac ge lêm. Nge, il ob vông i tɨyi môp paha wê Myakɨlôhô Ngɨbua vông ge.

Nipaên vông il la vac yibên

Om il ob nêbê va lec Moses xolacê? Il ob nêl bê xolac ge nipaên, me? Ma vêl, ên Moses xolac ge wê nêl môp nipaên kɨtong mɨ i yêp seac vô il. Om xolac nêl bêga ên nêbê, “Le i lêc doma vô xomxo ngwe susu lêm.” Xolac nêlên bêge obêc ma ge od xomxo ob so ên nêb môp madoên ge nivɨha. Xolac nêl môp madoên kɨtong yêp seac, om nipaên wê yêp vac il nɨlôd ge vông môp madoên vɨyang vɨyang ge vô levac vac il nɨlôd. Xolac obêc ma ge od xêkɨzêc wê nipaên vông ge obêc yêp lêm. Lêc xolac yêp om nipaên vông yuac vac il nɨlôd. Ilage a lungên xolac om a so ên a nêb mêd a dô nivɨha. Nang dêc a xovô xolac wê nêl môp nipaên kɨtong ge, om môp nipaên vông yuac vac a nɨlôg dɨ a xovô ên a nêbê a xomxo mayibên. 10 Ilage Anutu vông xolac vô xomxo ên nêb obêc tɨmu vô ge od ob dô mavɨha. Lêc xolac tige o vông a dô magvɨha lêm. Nge, xolac tɨyi xocbê hi a xib. 11 Ên nipaên pɨlepac kɨyang nivɨha wê yêp vac xolac ge vac dɨ kɨtyoo a, om vông a la vac môp yibên. 12 Om il ob xovô bêga bê Anutu xolac ge ngɨbua, dɨ kɨyang toto wê yêp vac xolac ge, nivɨha dɨ bôbac hɨxôn xêseac pɨleva.

13 Om il ob nêl bêna lec xolacê? Il ob nêl bê kɨyang nivɨha tige hi il xib, me? Ma vêl. Nipaên môci wê hi il xib. Ên nipaên pɨlepac xolac nivɨha vac dɨ vông il la vac môp yibên, om môp nêl nipaên kɨtong i yêp seac, dɨ xolac vông xovôên vô il bêga nêbê nipaên ge nipaên vɨxôhɨlôg nôn mêge.

Nipaên ku xenac kɨsuu il lec

14 Il xovô ên il nêbê xolac ge, Myakɨlôhô Ngɨbua wê Anutu vông ge tu kehe, lêc a ga xomxo kɨbun wê a dô vac nipaên nɨlô. 15 Om môp wê a mi vông ge, a o xovô kehe lêm. Ên môp nivɨha wê a nêb a ob vông ge, a vôngên ma. Dɨ môp nipaên wê a xona ên ge od a vông. 16 Lêc a xona ên môp nipaên wê a vông ge, om vông xovôên vô a ên nêbê Moses xolac wê vɨbu môp nipaên tige nêl kɨyang nôn. 17 Lêc ge aca va o vông môp nipaên ge lêm. Nge, nipaên wê yêp vac a nɨlôg ge môci vông. 18 A xovô ên a nêbê a ga tɨbii kɨbun om môp nivɨha ti o yêp vac a nɨlôg lêm. Om a nêb a ob vông môp nivɨha lê, lêc a o vông i la tɨyi lêm. 19 Om môp nivɨha wê a nêb a ob vông ge, a vôngên ma, dɨ môp nipaên wê a nêb a vôngên obêc ma ge, od a vông. 20 Om môp nipaên wê a vông ge, ge o aca va vông lêm. Nge, nipaên wê yêp vac a nɨlôg ge môci vông.

21 Mêgem môp yêp bêga nêbê a nêb a ob vông môp nivɨha lê, lêc nipaên le vac môp xôn. 22 Vɨxôhɨlôg, a xêgyaa vin lec Anutu xolac tɨyi buc vɨhati, 23 lêc nipaên yêp vac a nɨlôg hɨxôn om vông vevac vô kɨyang nivɨha wê yêp vac a nɨlôg ge, mêgem môp nipaên tige ku a xôn tɨyi xocbê a dô vac kalabuhu ge. 24 A obêc bêna tɨmuênê? A ga, a dô hɨxôn vɨyin levac, om letya obêc vô a vêl ên môp yibên tige? 25 A ob hi vɨxag i pec ên Anutu, ên wê vông il lig Apumtau Yesu Kɨlisi lam vô il vêl ên nipaên.

Mêgem môp yêp bêga nêbê a nɨlôg hɨxôn a pɨyôp kɨdu a nêb a tɨmu vô Anutu xolac, lêc nipaên wê yêp vac a nɨlôg ge vông a la vac môp wê nipaên ge.

Copyright information for `PTP