Romans 8

Kɨlisi kɨtya il nêd nipaên vêl dɨ vông Myakɨlôhô Ngɨbua lam dô hɨxôn il

Mêgem il wê il vông i vin Yesu Kɨlisi ge, myavɨwen wê xomxo ob kô lec nên nipaên ge, ti ob tulec il lêm. Ên ilage il dô vac môp nipaên yuu yibên, lêc Myakɨlôhô Ngɨbua vô il vêl dɨ vông il dô madvɨha hɨxôn Yesu Kɨlisi. Il kɨbun ga, il tɨbii nidpaên om xolac wê Moses vông ge o tɨyi wê ob vô il vêl ên nipaên ge lêm. Xolac wê Moses vông ge o tɨyi lêm, lêc Anutu vaci vô il vêl. Ên Anutu nêb ob kɨtya nipaên vêl om vông ici va nu tuc lam kɨbun dɨ i lam kô ninɨvi kɨbun xocbê il xomxo kɨbun ga, dɨ Anutu vông myavɨwen wê il vông ge la vô i mɨ i kɨlê. Anutu vông bêge, ên nêb il tɨmu vô môp nivɨha wê xolac nêl ge dɨ vông i vô nôn lec. Om il ob la vô môp nipaên wê yêp vô icil va ge lêm. Nge, il ob la vô môp wê Myakɨlôhô Ngɨbua vông ge.

Ên xomxo wê dô vac môp nipaên kɨbun ga ge, od he vông nɨlô la vô môp kɨbun ga, lêc xomxo wê dô vac môp wê Myakɨlôhô Ngɨbua vông ge, he vông pɨyôp hɨxôn nɨlô yen vɨhati yang la vô môp wê Myakɨlôhô Ngɨbua vông ge. Ên xomxo obêc vông nɨlô la vô môp kɨbun ga ge od obêc yib, lêc xomxo obêc vông nɨlô yen la vô môp wê Myakɨlôhô Ngɨbua vông ge od ob dô mavɨha hɨxôn kɨyang malehe. Ên xomxo wê vông nɨlô la vô môp kɨbun ga ge od tɨyi xocbê vông vevac vô Anutu, ên kehe bêga nêbê xomxo tibêge o dô vac xolac wê Anutu vông ge kwa ngɨbi lêm, dɨ ici va o tɨyi wê ob la vac xolac kwa ngɨbi ge lêm. Mêgem xomxo wê tɨmu vô môp nipaên kɨbun ga ge o tɨyi wê he ob vông môp wê Anutu ob yê nivɨha ge lêm.

Lêc xam o dô vac môp nipaên kɨbun ga lêm. Nge, xam dô vac môp wê Myakɨlôhô Ngɨbua vông ge, ên Myakɨlôhô Ngɨbua dô vac xam nɨlôm. Lêc xomxo ti, Myakɨlôhô Ngɨbua wê Kɨlisi vông ge obêc dô vac i nɨlô lêm ge od ob tu Kɨlisi nu lêm. 10 Xam nimnɨvi obêc yib lec nipaên, lêc Kɨlisi obêc dô vac xam nɨlôm ge od xam kɨnum obêc dô mavɨha, ên wê Anutu yê xam nêbê xam xomxo nivɨha ge. 11 Anutu tɨpi vô Yesu Kɨlisi kɨdi lec vac yibên, om Myakɨlôhô Ngɨbua wê Anutu vông ge obêc dô vac xam nɨlôm ge od Anutu obêc vông Myakɨlôhô Ngɨbua tɨpi vô xam nimnɨvi wê ob yib ge kɨdi lec mavɨha nang.

Myakɨlôhô Ngɨbua vông il tu Anutu nue

12 Xam lige, il nɨlôd obêc kɨdu il ên nipaên ge od le i lêc vông i vô nôn lec lêm. 13 Ên il obêc dô vac môp wê il nɨlôd nipaên xovô ge od il ob xib. Lêc il obêc ngɨloo môp nipaên la vêl ya xêkɨzêc wê Myakɨlôhô Ngɨbua vông ge od il ob dô madvɨha.

14 Xomxo wê tɨmu vô môp wê Myakɨlôhô Ngɨbua vông ge, he tu Anutu nue. 15 Ên Anutu o vông Myakɨlôhô Ngɨbua vô il ên nêb il dô i tɨyi xocbê xomxo wê nipaên hôm he xôn dɨ he xona ge lêm. Nge, Myakɨlôhô Ngɨbua wê Anutu vông vô il ge vông il tu Anutu nue nôn, dɨ xêkɨzêc wê Myakɨlôhô Ngɨbua vông ge vông il keac vô Anutu ên il nêbê, “Mag.” 16 Myakɨlôhô Ngɨbua nêl kɨtong vac il nɨlôd ên nêbê il Anutu nue. 17 Il ge Anutu nue, om vɨzid wê nu tuc Yesu kô vô ma Anutu ge, il obêc kô hɨxôn. Ên il obêc kô myavɨnê tɨyi xocbê Kɨlisi ge od il ob la dô vac xêseac hɨxôn Kɨlisi tɨmuên.

Il ob dô vac xêseac tɨmuên

18 A xovô ên a nêbê vɨyin wê il tulec gê kɨbun ga, ge o susu levac ti lêm. Ge susu pɨleva. Dom xêseac wê Anutu ob vông vô il tɨmuên ge, levac luu vêl. 19 Om kɨbun hɨxôn susu vɨhati yang wê Anutu tung ge, he dô bin buc tɨmuên wê Anutu ob vông xêseac vô nue il ge. 20 Ên susu vɨhati ge vô nipaên dɨ o vô nôn nivɨha lêm. Lêc susu vaci o nêb ob dô bêge lêm. Nge, Anutu ku he xôn nêb he i dô bin buc wê ob val tɨmuên ge. 21 Ên gwêbaga susu kɨbun ga dô vac nipaên hɨxôn pɨtalên, om tɨyi xocbê Anutu ku he xôn, lêc obêc buc tɨmuên ge od Anutu obêc pɨwelac he vêl dɨ vông he la dô vac nivɨha hɨxôn i nue, dɨ nipaên ti ob hôm he xôn i tii vac lêm.

22 Il xovô ên il nêbê susu wê Anutu tung ge vɨhati dô vac vɨyin yuu myavɨnê om iac, tɨyi xocbê vêx wê nu ob yubac om yaxên myavɨnê ge, om môp ge yêp ila dɨ val tyip lec gwêbaga hɨxôn. 23 Lêc o susu kɨbun vaci wê yaxên myavɨnê ge lêm. Nge, il êno, il yaxên myavɨnê. Vɨxôhɨlôg, Anutu vông vɨzid taxlee vô il bêga, wê vông Myakɨlôhô Ngɨbua lam dô hɨxôn il, lêc il gên dô vac vɨyin kɨbun ga, om il dô bin buc wê Anutu obêc vông il nidnɨvi kɨdi lec dɨ vông il dô tɨyi xocbê i nue ge. 24 Anutu vô il vêl ên nipaên om il dô bin kɨyang wê Anutu nêb ob vô nôn lec vô il ge. Ên kɨyang tige obêc vô nôn lec pyap ge od il ob dô bin kɨyang tige lêm. Ên susu wê il xê madnôn lec nôn pyap ge od o tɨyi wê il ob dô bin ge lêm. 25 Lêc kɨyang wê gên o vô nôn lec lêm ge, il ob dô bin dɨ il nid ob ma lec lêm, ên il vông i vin ên il nêbê obêc vô nôn lec tɨmuên.

26 Xêkɨzêc wê il vông ge o tɨyi lêm, lêc Myakɨlôhô Ngɨbua môci ngɨdu il xôn. Ên il o vyac xovô kɨyang wê il ob kɨtaa vô Anutu ge lêm, om Myakɨlôhô Ngɨbua kô il myad mɨ la nêl ên nêb Anutu i ngɨdu il xôn. Lêc vya ti wê Myakɨlôhô Ngɨbua kô mɨ la ge ngɨnoo kɨyang wê xomxo nêl ge vêl. 27 Anutu ge wê xovô kɨyang vɨhati wê yêp vac xomxo nɨlô ge om ob xovô kɨtaaên wê Myakɨlôhô Ngɨbua vông ge kehe, ên Myakɨlôhô Ngɨbua kɨtaa tɨyi xocbê xovôên wê Anutu vông ge ên nêb Anutu i ngɨdu nue il xôn.

28 Il xovô ên il nêbê il wê il xêdyaa vin lec Anutu ge, nivɨha yuu xôn vɨyin obêc tulec il, lêc Anutu obêc vông vɨhati i vô nôn nivɨha vô il, ên il ga wê Anutu xovô pyap nêb ob kô il ge, om tyuc il lam. 29 Ên xomxo wê Anutu xovô he pyap ilage ge, Anutu vɨnoo he nêb he i tu xomxo tɨyi xocbê nu tuc Yesu ge, êdêc Yesu i tu xocbê he li tuc dɨ he i tu xocbê Yesu lie. 30 Dɨ xomxo wê Anutu vɨnoo he ge od tyuc he nêb he i tu i nue, dɨ xomxo wê Anutu tyuc he ge od kɨtya he nên nipaên vêl dɨ yê he nêb he xomxo nivɨha, dɨ xomxo wê Anutu yê he nêb he xomxo nivɨha ge od vông he la dô vac xêseac wê i vông ge.

Xêyaa vin lecên wê Anutu vông ge ob sea il lêm

31 Anutu môp wê vông vô il ge bêge, om il ob nêb va? Anutu ge wê ob ngɨdu il xôn, om xomxo ti o tɨyi wê ob vông il vô nipaên ge lêm. 32 Anutu o xona ên wê ob vông nu tuc lam kɨbun ge lêm. Nge, vông i lam ên nêb i hôm il lec. Anutu vông ici va nu tuc lam, om il ob xovô hɨxôn bêga bê Anutu obêc vông vɨzid tɨbeac mangwe lam pɨleva hɨxôn vô il.

33 Xomxo wê Anutu vɨnoo he mɨ he tu i nue ge, letya ob so kɨyang ti lec he? Xomxo ti tɨyiên ma, ên Anutu vaci yê he nêbê he xomxo nivɨha wê nipaên ti o yêp vô he ge lêm. 34 Om letya ob nêl nêbê xomxo vông vinên ob kô myavɨwen nipaênê? Xomxo ti o tɨyi wê ob nêl ge lêm, ên Yesu Kɨlisi yib mɨ kɨdi lec mavɨha nang, dɨ lax dô vô Anutu vɨgê hɨyôv dɨ kɨtaa vô Anutu ên nêb i ngɨdu il xôn.

35 Môp tinae wê ob vô il vêl ên xêyaa vin lecên wê Kɨlisi vông ge? Môp ti o yêp lêm. Ên il obêc tulec vɨyin yuu myavɨnê, dɨ tɨbii ob vông vɨyin vô il, me vip ob den il, dɨ il nêd ngakwi ob ma, me susu ya ob vông il vô nipaên, dɨ xomxo ob vông vevac vô il ge od susu tigee o tɨyi wê ob vô il vêl ên xêyaa vin lecên wê Yesu Kɨlisi vông ge lêm. 36 Vɨxôhɨlôg, il ob tulec vɨyin, i tɨyi xocbê kɨyang wê yêp vac xolac bêga nêbê,

  • “Anutu, xe tu ông nume, om tɨyi lec buc vɨhati xomxo nêb ob hi xe xib lec vông vinên wê xe vông ge. He yê xe tɨyi xocbê bwoc sipsip wê he ob hi i yib ge.”
37 Kɨyang nêl bêge, lêc vɨyin ge susu vɨdaaên. Ên Yesu xêyaa vin lec il dɨ vông xêkɨzêc vô il, om il ob yax mang vô vɨyin wê ob tulec il ge dɨ le xêkɨzêc ya vông vinên. 38 Ên a xovô vɨnux ên a nêbê susu ti o tɨyi wê ob vô il vêl ên xêyaa vin lecên wê Anutu vông ge lêm. Om il obêc xib me il obêc dô madvɨha ge od xêyaa vin lecên wê Anutu vông ge ob sea il lêm. Dɨ angela wê dô kɨsii ganê hɨxôn xomxo levac kɨbun ga, dɨ susu wê dô gwêbaga hɨxôn susu wê ob val tɨmuên, dɨ xêkɨzêc wê susu vɨyang vɨyang ge vông, 39 dɨ susu wê dô vac lag hɨxôn susu wê dô lec kɨbun, dɨ susu yaya hɨxôn, susu tigee vɨhati o tɨyi wê ob vô il vêl ên xêyaa vin lecên wê Anutu vông ge lêm. Ên il dô vac xêyaa vin lecên wê Anutu vông ge lec yuac wê il lig Apumtau Yesu Kɨlisi vông ge.

Copyright information for `PTP